OSAVUOSIKATSAUKSEN TIIVISTELMÄ: HEINÄKUU – SYYSKUU 2021

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 15.10.2021, kello 08:45 CET.

HEINÄ-SYYSKUU 2021 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 83 MSEK (130)    
 • Käyttökate 13 MSEK (58)
 • Liikevoitto -9 MSEK (40)
 • Osakekohtainen tulos -0,07 SEK (0,18)
 • Operatiivinen kassavirta 14 (22) MSEK ja kassavarat 48 MSEK (30)
 • Tuotanto oli noin 308 000 (433 000) unssia hopeaa, 839 (923) unssia kultaa, 323 (419) tonnia lyijyä, ja 742 (818) tonnia sinkkiä rikasteissa.
 • Kulut, tarvikkeet, palvelut ja muut kulut, olivat 59 MSEK, joka on 3 MSEK alhaisempi kuin vertailukaudella viime vuonna. Samaan aikaan rikastamolle syötetyn malmin määrä lisääntyi 13 %.

 

TAMMI - SYYSKUU 2021

 • Liikevaihto 287 MSEK (287)
 • Käyttökate 64 MSEK (67)
 • Liikevoitto 1 MSEK (7)
 • Osakekohtainen tulos -0,09 SEK (-0,12)
 • Investoinnit 23 MSEK (18)
 • Tuotanto oli noin 1 034 000 (1 231 000) unssia hopeaa, 2 534 (2 996) unssia kultaa,        1 028 (1 202) tonnia lyijyä, ja 2 324 (2 497) tonnia sinkkiä rikasteissa.

 

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

 

Viime kuukausien aikana olemme olleet muutoksen keskellä. Kuten me kaikki tiedämme, se on haastavaa ja joskus tuskallista. Tällä muutoksella haluamme muuttaa tapaamme toimia: katsoa kauemmas tulevaisuuteen, purkaa turhia siiloja toimintojen väliltä, parantaa suunnittelua ja lopulta tehostaa tuottavuutta ja kannattavuutta. Muutoksen myötä rikastamon syötteen pitoisuus on laskenut rajamalmin käytön johdosta. Samaan aikaan olemme poistaneet rikastamon pullonkauloja ja pystyneet nostamaan malmin syöttötasoa yli 25 % alhaisten metallipitoisuuksien aikana. Olemme oppineet käsittelemään ja sopeutumaan metallipitoisuuksien vaihteluun tehokkaasti. Tämän ansiosta voimme sopeutua jatkossa entistä paremmin malmin pitoisuuden ja -laadun vaihteluihin.

Operatiivinen kassavirtamme kolmannella vuosineljänneksellä oli 14 MSEK ja kassavaramme  kauden lopussa vahvat, 48 MSEK. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen kassavirta on parantunut 43 MSEK verrattuna vastaavaan kauteen viime vuonna. Kolmannen kvartaalin liikevaihto, 83 MSEK, sisältää 6 MSEK negatiivisen vaikutuksen edelliseltä vuosineljännekseltä lopullisen hinnanmääritysmekanismin vuoksi. Kuten olemme nähneet, se voimistaa vuosineljännesten liikevaihdon ja tuloksen vaihtelua.

Vuosineljänneksen keskimääräiseen syötteen hopeapitoisuuteen, 68 g/t, vaikutti suuresti edellä mainittu rajamalmin käyttö. Toisaalta, olemalla materiaalitehokkaita, meidän louhinta- ja rikastuskulut malmitonnia kohti ovat pienentyneet 18 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Kairausohjelma maanpinnalta kohti 550–700 metrin syvyydessä olevia kairauskohteita alkoi syyskuussa. Aikaisemman kairausohjelman tuloksia tullaan käyttämään mineraalivarantojen päivityksessä ja vahvistamisessa. AFRY toimii ulkopuolisena konsulttina ja tulee vahvistamaan mineraalivarantoarvion.

Jatkan innolla työskentelyä erinomaisen tiimimme kanssa ja toivon kaikkea hyvää sidosryhmillemme.

 

TOIMINTA

Yhtiöllä on Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivos aloitti tuotantonsa maaliskuussa 2019 ja se tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulatolle. Yhtiöllä on kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin Hopeakaivoksen lähialueella Sotkamossa.  

Liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 83 MSEK verrattuna edellisen vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihtoon, 130 MSEK. Ero johtui osittain pienemmästä metallituotannosta, mutta siihen vaikutti myös lopullinen hinnanmuodostusmekanismi, jolla oli positiivinen vaikutus vuoden 2020 kolmannen neljänneksen liikevaihtoon (+14 MSEK) ja negatiivinen (-6 MSEK) tämän vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihtoon.

Muut tuotot ja kulut sisälsivät -2 MSEK (1) realisoitumatonta lopullisen myyntihinnan oikaisua katsauskaudella johtuen hieman laskeneista metallien hinnoista kauden jälkeen. Hopean ja kullan lopullinen myyntihinta perustuu kuukausittaiseen keskimääräiseen markkinahintaan kahden kuukauden kuluttua toimituksesta, josta vähennetään asiakkaan sulattomaksut.

Kustannukset (tarvikkeet, palvelut ja muut kulut) olivat 59 MSEK, joka oli 3 MSEK pienempi kuin viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja 7 MSEK pienempi kuin edellisenä kautena, Q2 2021. Samaan aikaan rikastamolle syötetyn malmin määrä kasvoi lähes 13%:a 160 000 tonniin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen 142 000 tonnista ja edellisen vuosineljänneksen 143 000 tonnista.

Poistot perustuvat jalostettuun malmimäärään. Kauden suuremmat poistot johtuvat ennen kaikkea kauden suuremmasta malmimäärän jauhamisesta/murskaamisesta/prosessoimisesta tms.

Kumulatiiviset Rahoituskulut olivat -19 MSEK (-29. , Edellisenä vuonna kulut olivat merkittävästi korkeammat johtuen konsernin sisäisten pääomalainojen realisoitumattomasta valuuttakurssitappiosta. Yhtiö luokitteli konsernin sisäiset pääomalainat nettosijoituslainoiksi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, ja sen jälkeen konsernin sisäisten pääomalainojen valuuttakurssimuutosten vaikutus on kirjattu suoraan omaan pääomaan, eikä se näin ollen vaikuta rahoitustuottoihin ja -kuluihin vuonna 2021.

Ympäristöinvestoinnit rikastushiekka-alueelle sekä investoinnit maanalaiseen kaivokseen ja rikastamolle olivat 10 MSEK (4) kolmannella neljänneksellä ja 23 MSEK (18) vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2021.

Avainluvut (konserni)

Q3 2021

Q3 2020

FY 2020

 

Myynti MSEK

83

130

366

 

Käyttökate MSEK

13

58

73

 

Liikevoitto MSEK

-9

40

-10

 

Omavaraisuusaste (%)

39

36

32

 

Maksuvalmius (%)

38

105

69

 

Henkilöstö kauden lopussa

52

46

50

 

Louhintamäärä rikastamolle, tonnia

160 000

142 000

546 000

 

Hopeapitoisuus g/tonni

68

111

104

 

 

 

 

 

 

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA TUOTANTO-OHJEISTUS

Kolmannella vuosineljänneksellä malmin syöttö rikastamolle oli 160 000 (142 000) tonnia, ja tuotimme rikasteissa noin 308 000 (433 000) unssia hopeaa, 839 (923) unssia kultaa, 323 (419) tonnia lyijyä ja 742 (818) tonnia sinkkiä. Rikastamon syötteen pitoisuudet olivat vertailujaksoa alhaisemmat, ja sen johdosta hopean tuotanto oli myös alhaisempi.

Vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuotanto oli noin 1 034 000 (1 231 000) unssia hopeaa, 2 534 (2 996) unssia kultaa, 1 028 (1 202) tonnia lyijyä ja 2 324 (2 497) tonnia sinkkiä rikasteissa. Malmin louhinta rikastamolle oli 442 000 (407 000) tonnia kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tuotanto-ohjeistus, 1,45–1,75 miljoonaa unssia hopeaa, vuodelle 2021 säilyy ennallaan. Odotammekuitenkin vuosituotantomme olevan lähellä ohjeistuksen alarajaa, 1,45 miljoonaa unssia.  

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 

Raportointikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

 

SIJOITTAJAKALENTERI

 

 • Tilinpäätöstiedote Q4/2021 julkaistaan 17. helmikuuta 2022

 

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:

http://www.silver.fi/sivu/en/financial_reports/

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, Toimitusjohtaja Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 599 3539

 

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 15. lokakuuta 2021 klo 08.45 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia