OSAVUOSIKATSAUKSEN TIIVISTELMÄ: HUHTIKUU - KESÄKUU 2021

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 15.7.2021, kello 08:45 CET.

HUHTI-KESÄKUU 2021 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 109 MSEK (67 MSEK)    
 • Käyttökate 36 MSEK (0)
 • Liikevoitto 16 MSEK (-22)
 • Kassavarat 52 MSEK (14)
 • Osakekohtainen tulos 0,05 SEK (-0,32)
 • Tuotanto oli noin 382 000 (406 000) unssia hopeaa, 988 (1 067) unssia kultaa, 396 (321) tonnia lyijyä, ja 919 (722) tonnia sinkkiä rikasteissa.
 • Sarjan 2020/2021 optio-oikeustodistuksilla merkittiin yhteensä 10 314 104 uutta osaketta toukokuussa 2021 vastaten noin 19 MSEK uutta pääomaa.

TAMMI - KESÄKUU 2021

 • Liikevaihto 204 MSEK (158)
 • Käyttökate 51 MSEK (9)
 • Liikevoitto 0 MSEK (-30)
 • Investoinnit 13 MSEK (21)
 • Tuotanto oli noin 726 000 (798 000) unssia hopeaa, 1 695 (2 073) unssia kultaa, 705 (783) tonnia lyijyä, ja 1 582 (1 680) tonnia sinkkiä rikasteissa.
 • 13,2 MEUR (noin 132 MSEK) joukkovelkakirjalainan ehtojen uudelleenjärjestely ja 5 533 324 uuden osakkeen suunnatun annin (vastaten noin 16,6 MSEK uutta pääomaa) toteuttaminen vahvistivat yhtiön rahoitusasemaa ja varmistavat P700- ja muiden kehityshankkeiden toteuttamisen.

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.

 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Hopean tuotanto, 382 000 unssia, toisen vuosineljänneksen aikana oli noin 10 % korkeampi kuin kahden edellisen vuosineljänneksen tuotanto ja vastaa hyvin edellisen kahdeksan vuosineljänneksen keskimääräistä 385 000 unssin tuotantoa. Myös kullan, sinkin ja lyijyn tuotantomäärät olivat merkittävästi suuremmat kuin kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Hopeakaivoksen malmin metallipitoisuus ja metallisuhteet vaihtelevat suuresti. Teemme parhaamme ennustaaksemme ja tasoittaaksemme vaihtelua, mutta se vaikuttaa päivittäiseen, viikoittaiseen, kuukausittaiseen ja neljännesvuosittaiseen tuotantomäärään.

Katsauskauden liikevaihto oli 109 MSEK ja ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto 204 MSEK. Molemmat ovat merkittävästi parempia kuin viime vuonna, jolloin COVID-19:n aiheuttama metallihintojen lasku vaikutti myös meihin. Hopeakaivoksen hopean ja muiden metallien näkymät ovat hyvät.

Toisen vuosineljänneksen ja vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon investoinnit olivat vastaavasti 5 ja 13 miljoonaa kruunua, ja ne sisältävät investoinnit kaivosinfrastruktuuriin, rikastushiekka-altaalle ja rikastamon ylläpitoinvestointeihin. Yli vuoden ajan käytettävien vaakatunneleiden louhinta ja kaivosinfrastruktuurin rakentaminen, rikastushiekka-alueen patokorotukset ja laajennus sekä suuremmat ylläpitoinvestoinnit rikastamolla käsitellään investoineina ja aktivoidaan taseeseen.

Esirikastusprojektin suunnittelua jatketaan täysimittaisen tuotantoprosessin kustannustehokkuuden parantamiseksi. P700-kairauskampanjaa jatketaan tulevina kuukausina. Malmivara- ja mineraalivarantoarviot päivitetään vuoden lopussa. Odotamme osana alueellista malminetsintäprojektia, Rexiä, kesäkuukausina tehtävien geologisten kenttätöiden tuloksia.

Lomakauden keskellä toivotan kaikille työntekijöille ja sidosryhmille erittäin ansaittuja rentouttavia ja virkistäviä kesäpäiviä.
 

TOIMINTA

Yhtiöllä on Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivos aloitti tuotantonsa maaliskuussa 2019 ja se tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulatolle. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä Sotkamo Silver Oy:n kautta kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin Suomessa.

Raportointikauden liikevaihto oli 109 miljoonaa kruunua (edellisenä 67 miljoonaa kruunua) Tuotannon matalampaa hopeapitoisuutta kompensoi korkeampi hopean hinta.

Louhitun malmin määrä ja rikastamon käytettävyys olivat suunnitellulla tasolla. Malmisyötteen keskimääräinen hopeapitoisuus oli alhaisempi kuin vertailujaksolla

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sisältävät 2 MSEK (6) oikaisun arvioituun lopulliseen kauden myyntiin johtuen metallien hintojen lievästä laskusta katsauskauden jälkeen. Lopullinen myyntihinta hopealle ja kullalle on kuukauden markkinakeskihinta 2 kuukautta toimituksen jälkeen vähennettynä asiakkaan sopimuksen mukaisilla sulattomaksuilla.

Rahoituskulut kaudella Q1 2021 olivat -6 MSEK (-39), edellisenä vuonna kulut olivat merkittävästi korkeammat johtuen konsernin sisäisten pääomalainojen realisoitumattomasta valuuttakurssivoitosta. Yhtiö on luokitellut konsernin sisäiset pääomalainat nettosijoituslainaksi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, ja siitä lähtien konsernin sisäisten pääomalainojen valuuttakurssimuutosvaikutukset on kirjattu suoraan omaan pääomaan, eivätkä ne vaikuta rahoitustuottoihin ja -kuluihin vuonna 2021.

Sotkamo Silver investoi maanalaiseen kaivokseen, rikastamoon, ympäristö- ja allasrakenteisiin, ja sortterin kehitykseen katsauskaudella 5 MSEK (12).
 

Avainluvut (konserni) Q2 2021 Q2 2020 FY 2020
Myynti MSEK 109 67 366
Käyttökate MSEK 36 0 73
Liikevoitto MSEK 16 -22 -10
Omavaraisuusaste (%) 39 32 32
Maksuvalmius (%) 132 51 69
Henkilöstö kauden lopussa 56 51 50
Louhintamäärä rikastamolle, tonnia 143 000 137 000 546 000
Hopeapitoisuus g/tonni 93 106 104

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA TUOTANTO-OHJEISTUS

Toisella vuosineljänneksellä malmin syöttö rikastamolle oli 143 000 (137 000) tonnia, ja tuotimme rikasteissa noin 382 000 (406 000) unssia hopeaa, 988 (1 076) unssia kultaa, 396 (321) tonnia lyijyä ja 919 (722) tonnia sinkkiä. Kuten aiemmin mainittiin, rikastamon syötteen pitoisuudet olivat vertailujaksoa alhaisemmat, ja sen johdosta hopean tuotanto oli myös alhaisempi.

Malmin louhinta rikastamolle oli 282 000 (266 000) tonnia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jonka aikana tuotanto oli n. 726 000 (798 000) unssia hopeaa, 1 695 (2 073) unssia kultaa, 705 (783) tonnia lyijyä ja 1 582 (1 680) tonnia sinkkiä rikasteissa.

Toistamme tuotanto-ohjeistuksen vuodelle 2021 ja ennustamme tuottavamme 1,45 – 1,75 miljoonaa unssia hopeaa.
 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Raportointikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.
 

SIJOITTAJAKALENTERI

 • Tilinpäätöstiedote Q3/2021 15. lokakuuta 2021
 • Tilinpäätöstiedote Q4/2021 17. helmikuuta 2022

 
Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:

http://www.silver.fi/sivu/en/financial_reports/

 
Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, Toimitusjohtaja Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 599 3539
 

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 15. heinäkuuta 2021 klo 08.45 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia