OSAVUOSIKATSAUKSEN TIIVISTELMÄ: TAMMIKUU - MAALISKUU 2020

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 29.5.2020, kello 09:45.

 09 
TAMMI - MAALISKUU 2020 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto oli 91 MSEK (0)       

 • Käyttökate oli 8 MSEK (-11)
 • Liikevoitto oli -11 MSEK (-14)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 SEK (-0,12)
 • Kassavarat olivat 10 MSEK (33)
 • Investoinnit olivat 9 MSEK (88)
 • Tuotanto oli noin 391 000 unssia hopeaa, 998 unssia kultaa, 462 tonnia lyijyä, ja 958 tonnia sinkkiä rikasteina
 • Malmin louhintamäärä oli noin 129 000 tonnia ja keskimääräinen malmin hopeapitoisuus (Ag) 110 g/tonni
 • Työturvallisuuden tunnusluku LTIFR oli 10
 • Rahoituksen uudelleenjärjestely 13,2 MEUR joukkovelkakirjalainaan paransi yhtiön lyhyen ajan rahoitusasemaa

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla juhlistettiin Sotkamo Silverin ensimmäistä tuotantovuotta. Samaan aikaan COVID-19 -epidemia on muuttanut maailmaa. Sotkamo Silveriin sen vaikutukset eivät ole olleet niin suuria kuten monella muulla teollisuudenalalla. Henkilöstömme on toistaiseksi pysynyt terveenä ja tuotanto ja toimitukset ovat edenneet suunnitellusti. Louhimme ja rikastimme 129 000 tonnia malmia ja tuotimme noin 391 000 unssia hopeaa.

Hopean hinta kuitenkin putosi COVID-19 aikaan yli 17 USD/unssi -hintatasolta tasolle 12 USD/unssi ja katsauskauden lopussa vakiintui noin 15 USD/unssi tasolle, mikä vaikutti suoraan liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme. Markkinaympäristö on ollut epävakaa, ja on käynyt selväksi, että tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

Sotkamo Silver jatkaa vuoden 2019 lopulla alkanutta työtä; tavoitteenamme on optimoida tuotantoa ja hakea kustannussäästöjä ollaksemme kannattava metallien hintojen vaihdellessa. Saavutimme positiivisen käyttökatteen (EBITDA), mutta meidän on työskenneltävä positiivisen liiketulostason (EBIT) saamiseksi tulevaisuudessa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloitettu osakeanti oli menestys, ja se ylimerkittiin toukokuussa päättyneessä annissa. Osakeannilla kerätyt varat parantavat kassavaroja nykyisinä epävakaina aikoina, ja ne tarjoavat perustan kaivoksen toiminta-ajan pidentämiselle.

TOIMINTA

Sotkamo Silver AB omistaa suoraan ja tytäryhtiönsä Sotkamo Silver Oy:n kautta malmivarantoja, joissa on hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Yhtiön pääkohde on toiminnassa oleva Hopeakaivos Sotkamossa, joka on ollut tuotannossa ensimmäisen vuoden.

Avainluvut (konserni)

Q1 2020 Q1 2019 FY 2019
Myynti MSEK 91 0 197
Käyttökate MSEK 8 -11 8
Liikevoitto MSEK -11 -14 -75
Omavaraisuusaste (%) 31 42 31
Osakekohtainen tulos, SEK 0,03 -0,12 -0,75
Maksuvalmius (%) 31 70 35
Henkilöstö kauden lopussa 44 38 47
Louhintamäärä rikastamolle,tonnia 129 000 0 343 000
Hopeapitoisuus g/tonni 110 - 107

Metallien markkinahinnat laskivat selvästi maaliskuussa, kuitenkin hintavaihtelun tasaantuessa maaliskuun lopussa. Erityisesti hopean hinnanvaihtelu oli merkittävää, mikä vaikutti liikevaihtoon ja kannattavuuteen negatiivisesti. Korkea vaihtelu malmin hopeapitoisuuksissa ja vaihtelu kaivostoiminnan kustannuksissa vaikuttivat myös yhtiön kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Sotkamo Silver investoi 9 MSEK (88) katsauskaudella kaivokseen, rikastamoon ja sortterin kehitykseen.

Rahoitustuotot sisältävät 27,7 MSEK positiivisen valuuttakurssieron konsernilainojen arvostuksesta. Arvostuksen kurssierolla ei ole vaikutusta kassavirtaan.

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA TUOTANTO-OHJEISTUS

Malmin louhinta rikastamolle oli 129 000 tonnia katsauskaudella, jonka aikana tuotanto oli n. 391 000 unssia hopeaa, 998 unssia kultaa, 462 tonnia lyijyä ja 958 tonnia sinkkiä.

13.3.2020 annetun vuosituotantoennusteen yhtiö pitää ennallaan. Sen mukaisesti odotetaan, että vuonna 2020 rikastamolle syötetään 480 – 540 kt malmia. Vastaavasti arvio on, että vuonna 2020 tuotamme noin 1,4 – 1,7 miljoonaa unssia hopeaa. Tuotantotavoitteen saavuttaminen edellyttää päivitetyn ympäristöluvan saamista.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Sotkamo Silver AB (publ) järjesti varsinaisen yhtiökokouksen torstaina 2. huhtikuuta 2020 Tukholmassa.

Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat keskeiset päätökset:

Yhtiökokous hyväksyi sekä emoyhtiön että konsernin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2019. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2019. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2019.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä. Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Eeva-Liisa Virkkunen ja Maria Neovius valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Sixten Sunabacka ja Karri Alameri uusina jäseninä. Eeva-Liisa Virkkunen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen tilintarkastusyhteisö PWC:n päävastuullisena tilintarkastajana Anna Rosendal yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Johdon palkitsemisohjeet ja nimitysvaliokunnan jäsenten nimitysmenettely hyväksyttiin hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen vuosipalkkioiksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen päätöksen 27. helmikuuta 2020 uusien osakkeiden antamisesta merkittäväksi etuoikeudella nykyisille osakkeenomistajille seuraavilla pääehdoilla:

 • Sotkamo Silverin osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yksi (1) uusi osake jokaista kolmea (3) olemassa olevaa osaketta kohden, ts. merkintäsuhde on 1: 3.

 • Merkintähinta on 1,38 kruunua uutta osaketta kohden. Edellyttäen, että osakeanti on kokonaan merkitty, yhtiö saa osakeannissa noin 62 miljoonaa kruunua ennen osakeannin kulujen vähentämistä.
 • Osakeannin täsmäytyspäivä on 14. huhtikuuta 2020 ja merkintäaika on 16. huhtikuuta - 5. toukokuuta 2020.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus on rajoitettu siten, että valtuutus oikeuttaa yhteensä enintään kahdenkymmenen (20) prosentin laimennusvaikutukseen ensimmäisen valtuutuksen mukaisen hallituksen päätöksen hetkellä ulkona olevasta yhtiön osakkeiden määrästä.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2019/2020 EHTOJEN MUUTTAMINEN

15.4.2020 Sotkamo Silver AB ja Formue Nord Markedsneutral A/S sopivat siirtävänsä lainan eräpäivää ja ajanjaksoa, jonka kuluessa velkakirjoja voidaan vaihtaa osakkeiksi, yhdellä vuodella. Lainan uusi eräpäivä on 31. toukokuuta 2021 ja uusi vaihtoaika on välillä 1. toukokuu 2021 – 31.joulukuu 2021. Vaihtovelkakirjalainojen jatkamisesta Formue Nord Markedsneutral A/S saa järjestelypalkkion 0,75 miljoonaa Ruotsin kruunua.

MERKINTÄETUOIKEUSANNIN JA OPTIO-OIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS

Merkintäetuoikeusannissa merkittiin merkintäetuoikeuksilla 36.593.195 osaketta, jotka vastaavat noin 81,3 prosenttia Merkintäetuoikeusannista. Lisäksi ilman merkintäetuoikeuksia merkittiin 17.555.412 osaketta, jotka vastaavat noin 39,0 prosenttia Merkintäetuoikeusannista. Yhteensä Merkintäetuoikeusanti merkittiin 120,3 prosenttisesti, mikä tarkoittaa, että Sotkamo Silver saa noin 62 miljoonaa Ruotsin kruunua uutta pääomaa ennen osakeantikuluja. Noin 120,3 prosentin merkintäaste tarkoittaa, että takuusitoumuksia ei tarvitse käyttää.

Merkintäetuoikeusannilla Yhtiön osakepääoma nousee 61.725.388.67 Ruotsin kruunulla 185.176.166,01 Ruotsin kruunusta 246.901.554,68 Ruotsin kruunuun ja osakkeiden lukumäärä kasvaa 44.994.433 osakkeella 134.983.299 osakkeesta 179.977.732 osakkeeseen. Laimennusvaikutus osakkeenomistajille, jotka eivät osallistuneet Merkintäetuoikeusantiin, on siten 25 prosenttia.

Ilman merkintäetuoikeuksia merkityt osakkeet ovat jaettu Yhtiön 15. huhtikuuta 2020 julkistamien, Merkintäetuoikeusannin yhteydessä laaditussa esitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Ilmoitus osakkeiden jakamisesta toimitetaan kullekin merkitsijälle postitse. Hallintarekisteriin merkityt osakkeenomistajat saavat ilmoituksen hallintarekisteröinnin hoitajan menettelyjen mukaisesti. Merkityt ja jaetut osakkeet maksetaan ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus toimitetaan vain niille merkitsijöille, joille on jaettu osakkeita. Jokaisesta Merkintäetuoikeusannissa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudella merkitystä ja maksetusta neljästä (4) osakkeesta annetaan yksi (1) optio-oikeus 2020/2021, mikä tarkoittaa, että Yhtiö antaa 11.246.583 optio-oikeutta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet toimitetaan erikseen, kun uusi osakeanti on kokonaisuudessaan rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin (Bolagsverket). Huomaa, että optio-oikeudet siirretään vain niille, jotka ovat merkinneet, maksaneet ja saaneet osakkeita Merkintäetuoikeusannissa, eikä niille, jotka ovat ostaneet maksettuja merkittyjä osakkeita (BTA) jälkimarkkinoilta.
Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla (”BTA” ruotsinkielisistä sanoista ”betalda tecknade aktier”) jatkuu NGM Equity (SOSI BT) ja Nasdaq Helsinki (SOSI1N0120) -pörsseissä, kunnes osakeanti on rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin (Bolagsverket), jonka arvioidaan tapahtuvan toukokuun lopussa 2020.

Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön osakkeen merkintäkurssilla, joka vastaa kahta (2,00) Ruotsin kruunua. Lopullinen merkintähinta euroina vahvistetaan 30. huhtikuuta 2021. Uusien osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla ja merkintöjen maksu tapahtuu 1. toukokuuta 2021 - 28. toukokuuta 2021.

Edellyttäen, että kaikki optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkitsemiseen, Yhtiö saa 22,5 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen liikkeeseenlaskukustannusten vähentämistä ja Yhtiön osakepääoma nousee 15.428.568,84 Ruotsin kruunulla 246.901.554,68 Ruotsin kruunusta 262.330.123,52 Ruotsin kruunuun ja osakkeiden lukumäärä nousee 11.246.583 osakkeella 179.977.732 osakkeesta 191.224.315 osakkeeseen.

Yhtiö aikoo hakea optio-oikeuksia 2020/2021 kaupankäynnin kohteeksi NGM Equity ja Nasdaq Helsinki -pörsseihin. Kaupankäynnin odotetaan alkavan kesäkuun 2020 puolivälissä.

SIJOITTAJAKALENTERI

 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 5. elokuuta 2020

 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28. lokakuuta 2020
 • Tilinpäätöstiedote 2020 17. helmikuuta 2021

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:
http://www.silver.fi/sivu/en/financial_reports/

Tiedotteen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Yhteyshenkilö

Paul Johnsson, CEO of Sotkamo Silver AB, puh. +46 70 777 6976

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 29. toukokuuta 2020 klo 9.45 Ruotsin aikaa.
Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.  Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia mineraaliesiintymiin, jotka sisältävät jalo- ja perusmetalleja, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia