OSAVUOSIKATSAUS HEINÄKUU - SYYSKUU 2017

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk heinäkuu - syyskuu)

 • Kauden tulos oli -7 860 KSEK (400)
 • Osakekohtainen tulos oli ‑0,07 SEK (0,00)
 • Muut tuotot olivat 17 KSEK (0)
 • Investoinnit ajalla heinäkuu - syyskuu 2017 olivat 6 972 KSEK (2 656)
 • Päivitetty Tekninen Raportti valmistui heinäkuussa. Raportissa on muun muassa todettu alle kahden vuoden takaisinmaksuaika.
 • Hallitus päätti siirtää Blaikenin laitteistot Suomeen
 • Jatkettu keskusteluja potentiaalisten rahoittajien kanssa. Teknisen raportin valmistumisen jälkeen kiinnostus on selvästi lisääntynyt.
 • Elokuussa oli TO4-merkintäoptioiden lunastusaika, lunastushinta oli 4 kruunua tai vastaavasti 0,42 euroa mikäli option kaupankäyntipaikka oli Nasdaq Helsinki Suomessa. Yhteensä merkittiin 13 347 599 osaketta ja Yhtiö sai yhteensä 53,4 MSEK ennen emissiokustannuksia, jotka olivat 3,2 MSEK.
 • Hopeakaivoksen touko- ja kesäkuussa suoritetun kairausohjelman analyysi valmistui elokuussa. Analyysi osoitti hyviä tuloksia ja sen pohjalta on hyvät edellytykset malmivarojen jatkokehittämiselle ja malmiesiintymän syvempien osien mineraalivarantojen lisäämiselle.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - SYYSKUU 2017

 • Kauden tulos oli -15 347 KSEK (-4 057)
 • Osakekohtainen tulos oli –0,14 SEK (‑0,10)
 • Muut tuotot olivat 77 KSEK (3)
 • Likvidit varat 30. syyskuuta 2017 olivat 178,4 MSEK (156,5)
 • Investoinnit kaudella tammikuu – syyskuu 2017 olivat 19,3 MSEK (6,5)
 • Oma pääoma 30. syyskuuta 2017 oli 327,9 MSEK (287,9)
 • EuroMin Limited merkitsi 1 398 572 osaketta joulukuussa 2016. Osakkeet rekisteröitiin tammikuun 2 päivä, minkä jälkeen EuroMin toteutti toisen sovitun osakemerkinnän, 1 351 533 osaketta, jotka merkittiin ja rekisteröitiin helmikuussa.
 • Paul Johnsson nimitettiin toukokuussa talousjohtajaksi Agnetha Pernerklintin siirtyessä eläkkeelle
 • Arto Suokas nimitettiin kesäkuussa kaivosjohtajaksi
 • Kaivoksen rakentamistöitä jatkettiin mm. tienrakentamisella ja rikastuslaitoksen suunnittelulla

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö on päättänyt aloittaa Hopeakaivoksen rikastamorakennuksen suunnittelun ja rakentamisen. Investoinnin koko on noin 6,5 miljoonaa euroa.

Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon tulo- ja kassavirran erien osalta, ja tase-erien osalta ajanhetkeen 31.12.2016.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS, MARRASKUU 2017
Vuosineljänneksen tärkein tapahtuma oli Sotkamo Silverin optio-oikeuksien lunastus elokuussa. Optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 13.347.599 uutta osaketta, ja Yhtiö sai noin 53,2 MSEK (noin 5,6 M€) uutta pääomaa. Annissa käytettiin 65% optio-oikeuksista. Sotkamo Silverin osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 119.313.694 osaketta ja osakepääoma 163.649.896,48 kruunua. Yhtiön kassa vahvistui merkittävästi. Tämä parantaa Yhtiön mahdollisuuksia rahoittaa Hopeakaivos–hanke.

Sotkamo Silver on laatinut päivitetyn Teknisen Raportin Hopeakaivos–hankkeesta. Raportin taloudellisen analyysin perusteella Hopeakaivos–hanke on nykyisten olettamusten ja tietojen perusteella erittäin kannattava. Teknisen Raportin myönteisten tulosten ja osakeannissa vahvistuneen kassan perusteella Yhtiön hallitus on päättänyt jatkaa toimenpiteitä Hopeakaivoksen tuotannon aloittamiseksi. Yhtiö on käynnistänyt Hopeakaivoksen rikastuslaitoksen rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen ja on suorittamassa yksityiskohtaista suunnittelua. Siirrämme Blaikenin laitteet uuteen rakennukseen vuoden 2018 alkupuoliskolla. Rakennusinvestointi on kooltaan noin 6,5 miljoonaa euroa. Rakennuksen ja siihen kuuluvien investointien odotetaan valmistuvan kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Olen iloinen siitä, että yhtiön vahvaa kassaa hyödyntäen hallitus päätti aloittaa rikastamorakennuksen rakentamisen, vaikka neuvottelut lopullisesta rahoituspaketista ovat vielä käynnissä. Tämä päätös nopeuttaa tuotannon käynnistämistä ja antaa meille mahdollisuuden pysyä nykyisessä aikataulussa ja talousarviossa.

Myös Hopeakaivoksen täydennyskairausohjelma on toteutettu, ja tulokset osoittavat korkeita hopea- ja kultapitoisuuksia Hopeakaivoksen alemmissa osissa ja nykyisen malmin alapuolella. Kairaustulokset vahvistavat näkemykseni siitä, että tunnettujen malmivarojen alla on mineraalivarantoja, joissa on korkea metalli- ja kultapitoisuus. Kairaustulokset yhdessä aiempien tutkimustulosten kanssa vahvistavat Sotkamo Silverin näkemystä siitä, että hopeaesiintymä jatkuu vähintään 1 500 - 2 000 metrin syvyyteen. Nykyisten mineraalivarantojen alla olevassa tutkimuskohteessa on yli 20 miljoonaa tonnia mahdollisia uusia mineraalivarantoja.

Tällä hetkellä yhtiöllä on meneillään useita rahoitukseen liittyviä keskusteluja. Tutkimme useita vaihtoehtoja ja käymme neuvotteluja useiden rahoittajien kanssa. Uskon, että Sotkamo Silver voi valita kaikkia osapuolia hyödyttävän vaihtoehdon niistä useista rahoitusratkaisuista, joita me neuvottelemme tai arvioimme. Nämä keskustelut eivät toistaiseksi kuitenkaan kummankaan osapuolen taholta ole sitoumuksia mihinkään liiketoimiin tai rahoitukseen.

Hopean hintakehitys on ollut melkoista vuoristorataa koko kuluneen vuoden, varsinkin vuoden alkukuukausina. Nyt hintataso näyttää vakiintuneen noin 17 dollariin troy-unssia kohti syyskuun lopusta ja lokakuun alusta lähtien. Vaikuttaa siltä, ​​että hopean ja myös kullan hinnan nousu vaatisi merkittävää markkinapainetta. Yleisesti ottaen voidaan katsoa, että jalometallien hinnan ja Yhdysvaltain dollarin välillä on käänteinen yhteys. Lokakuun alusta lähtien dollari on vahvistunut suhteellisesti, mikä ennustaisi hopean hinnan vastaavaa laskua. Näin tapahtuikin lokakuun alussa, mutta sen jälkeen hopeahinta on säilynyt noin 17 dollarin tasossa. On ehkä tapahtumassa jotain, joka aiheuttaa hopeaan hintapainetta, ja se kompensoi nousevan dollarin aiheuttamaa laskupainetta jalometallien ja hopean hintaan. Aikaväli on liian lyhyt lopullisille päätelmille, mutta tätä on syytä seurata lähikuukausina. Arvioidessamme lähitulevaisuudessa hopean hintatason kehitystä meidän on tarkasti seurattava dollarin hintakehitystä, mitä tulee Yhdysvaltain verouudistukseen, hopean kysyntään, geopoliittisiin tilanteisiin ja Yhdysvaltojen korkopolitiikkaan, sekä muihin mahdollisiin ennalta arvaamattomiin tapahtumiin.

CEO Timo Lindborg

SIJOITTAJAKALENTERI

Sotkamo Silver antaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:
- Tilinpäätöstiedote vuodelle 2017 julkaistaan 21. helmikuuta 2018
- Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidetään 15. maaliskuuta 2018

Hallituksen nimitysvaliokunta
Nimitysvaliokunta Sotkamo Silver AB:n vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle
Nimitysvaliokuntaan kuuluvat:

Leena Siirala (puheenjohtaja), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Anna Kilpi, henkilöstö – ja lakiasianjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Mauri Visurii, toimitusjohtaja, Teknoventure Management Oy

Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii:
Bertil Brinck, asianajaja, A1 Advokater KB
Bertil Brinck vastaanottaa aloitteita ja esityksiä ja vastaa osakkeenomistajien kysymykseen nimitysvaliokunnasta ym. asioista.
Bertil Brinck on tavoitettavissa puhelimitse: +46 8 545 811 00
sähköposti: bertil.brinck@a1advokater.se

OSAKETIETOA

Sotkamo Silverin osaketta vaihdettiin kauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä eli 29. syyskuuta 2017 hintaan 4,00 kr. Osakepääoma oli 163 679 896,48 kruunua. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 1,37 SEK. Yhtiön pörssiarvo kauden lopussa oli n. 477 MSEK.

VUOSIKERTOMUS JA TALOUDELLISET RAPORTIT

Täydellisen osavuosikatsauksen kolmannella vuosineljännekselle sekä muita taloudellisia raportteja ruotsiksi voi ladata osoitteesta:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

YHTEYSHENKILÖ

T
imo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puhelin +358 40 508 3507

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä klo 8:45 CET, 15. marraskuuta 2017.


TIETOA SOTKAMO SILVER AB:sta (publ)

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Kysy lisätietoja: konsernijohtaja Timo Lindborg, +46-8-304920

Avainsanat: