OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - SYYSKUU 2016, YHTEENVETO

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk, heinäkuu - syyskuu 2016)

 • Neljännesvuoden tulos oli 400 KSEK (-294) ja osakekohtainen tulos oli 0,00 SEK (0,01).
 • Muut tuotot olivat 0 KSEK (4).

Neljännesvuoden investoinnit olivat 2 656 KSEK (11 162).

OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - SYYSKUU 2016

 • Kauden nettotulos oli – 4 057 KSEK (-6 500) ja osakekohtainen tulos oli -0,01 SEK (-0,31).
 • Muut tuotot olivat 3 KSEK (446).
 • Likvidit varat 30. syyskuuta 2016 olivat 163 341 KSEK (12 741).
 • Investoinnit olivat 6 504 KSEK (14 626).
 • Oma pääoma 30. syyskuuta 2016 oli 290 473 KSEK (124 757).
 • Aikaisempaa rahoitus- ja teknologianmyyntisopimusta ABB:n kanssa jatketaan vuoden 2016 loppuun.
 • Hopeapitoisuus malmivaraoissa lisääntyi 22%.
 • Hopeakaivoksen toteutettavuustarkastelun (feasibility study) ja taloudellisten ennusteiden päivitys.
 • Sotkamo Silver myynyt sähkölinjan paikalliselle verkkoyhtiölle.
 • Osakeanti on täyteen merkitty. yhtiö saa noin 20 M€ uusmerkinnässä
 • Sotkamo Silver maksoi takaisin vaihtovelkakirjalainan Taalerille, noin 1,64 M€.

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • Erkki Kuronen nimitetty Sotkamo Silverin päägeologiksi

 

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2015 tuloslaskelman taseen lukuja.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kolmas vuosineljäs oli positiivinen hopean hintakehityksen osalta. Vuosineljänneksen keskimääräinen hopean hinta oli 19.62 $/oz, mikä oli 19,5% enemmän kuin edellisellä neljänneksellä (GMP Securities Equity Research). Tämän neljänneksen päättymisen jälkeen on hopean hinta vakautunut tasolle 17 $/oz. Nykyinen hopea hinta on korkeampi kuin se, jota käytimme päivittäessämme kannattavuuslaskelman ja toteutettavuusselvityksen. Viimeaikainen metallien hintakehitys on ollut positiivista ja odotan, että se tule jatkumaan.

Yhtiöstämme ja Hopeakaivos hankkeesta laadittiin kaksi yritysanalyysia. Ensimmäisen laati Aktiespararnas Analysquiden (Ruotsin osakesäästäjien keskusliiton analyysiopas) ja toisen, tätä laajemman, laati Inderes Oy. Jälkimmäinen on suomeksi. Näissä analyyseissä on kuvattu yhtiön toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Vaikka analyysit ovat erilaajuisia, niin tulokset ovat yhtenevät. Molemmissa ehdotetaan osakkeen tavoitehinnaksi 4 SEK/osake. Nämä analyysit ovat saatavilla Analysquidenin ja Inderesin Internet -sivuilta.

Alkukesästä suoritetun ja onnistuneen merkintäetuoikeusannin myötä yhtiöön saatiin noin 20 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Annin järjestelykustannukset olivat noin 10% annin kokonaismäärästä, mitä on pidettävä suhteellisen alhaisena kustannuksena tässä markkinatilanteessa. Haluankin kiittää neuvonantajiamme Stockholm Corporate Finance AB:ta ja Taaleri Oy:tä. Taaleri auttoi meitä aktiivisesti annin markkinoinnissa Suomeen. Annin myötä saimme useita uusia, suhteellisen suuria omistajia, josta olen hyvin tyytyväinen.

Kaivoksen sähkölinjan myynti vahvisti yhtiön kassaa noin 1,3 miljoonaa eurolla. Näin vapautimme voimavaroja ja pääomia, joita voidaan paremmin käyttää kaivoksen rakentamiseen. Yhtiö maksoi elokuussa takaisin Taaleri Oy:n myöntämän vaihtovelkakirjalainan korkoineen, yhteensä 1,64 M€. Konserni on tällä hetkellä lähes velaton. Tämä vahvistaa yhtiön asemaa neuvoteltaessa Hopeakaivoshankkeen lisärahoituksesta ja sen ehdoista.

Yhtiö arvioi, että jäljellä olevan pääomatarpeen rahoittamiseen löytyy useita eri vaihtoehtoja, kuten velkainstrumentteja, "streaming" -rahoitusta ja toimittajarahoitusta, jne. Yhtiö tutkii myös edellytyksiä tarjota osakkeenomistajille mahdollisuutta osallistua hyvää pääomakorkoa tuottavaan rahoitusjärjestelyyn.

Yhtiö on aloittanut Hopeakaivoksen rakentamisen käynnistämiseen tähtäävät valmistelutyöt. Työt sisältävät insinöörisuunnittelua ja rikastuslaitoksen ja maanalaisen kaivoksen infrastruktuuriin rakentamisen. Maanalaisen kaivoksen toimintaa valmistellaan parantamalla kaivoksen pumppaus- ja tuuletusjärjestelmiä. Valmistelevat maarakennustyöt alueen kulkureittien rakentamista varten aloitettiin ja samalla käynnistettiin padon pohjarakenteiden ja turvetiivistyskerroksen tasaus ja tiivistys. Aloittamalla valmistelutyöt jo nyt yhtiö pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan nämä työt tehokkaasti. Hyvin suunniteltuina ja valmisteltuina voidaan rakentamistyöt viedä läpi nopeammin ja joustavammin. Tarkoituksena on, että kaikki rakennus- ja laitostyöt olisivat valmiina loppuvuodesta 2017. Aikomuksena on päästä täyteen tuotantoon vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana

Meillä on nyt edessämme erittäin innostava aika yhdessä Sotkamo Silverin ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa rakentaa Hopeakaivos Sotkamoon.  

Timo Lindborg

 

Sijoittajakalenteri:

 • Osavuosikatsaus Q4 - 15. helmikuuta 2017.
 • Yhtiökokous 2016 – 23. maaliskuuta 2017.

 

Tietoa osakkeista

Sotkamo Silver ABn osakkeen hinta oli syyskuun 30 päivänä 3,47 kruunua. Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 103 215 990 ja osakepääoma on 141 596 341,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 1,37 SEK. Yhtiön pörssiarvo periodin lopussa oli n. 358 MSEK.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteina NASDAQ OMX Helsinki ja NGM-pörssissä Tukholmassa sekä Börse Berlin, Open Market pörssissä Berliinissä

 

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910

Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93

 

Täydellisen tilinpäätöstiedotteen ruotsiksi voi ladata osoitteesta: http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tukholmassa, 16 syyskuuta, 2016.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti

 

hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.