SOTKAMO SILVER: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017

Report this content

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LOKA-JOULUKUU 2017

 • Vuosineljänneksen tulos oli 0,1 MSEK (-6,0) ja osakekohtainen tulos oli 0 SEK (‑0,06).
 • Nettoinvestoinnit loka-joulukuussa 2017 olivat 4,5 MSEK (6,7).
 • Yhtiö aloitti Hopeakaivoksen rikastamolaitoksen rakennuksen suunnittelu- ja rakennustyöt. Investoinnin koko on noin 64 MSEK (6,5 MEUR).
 • Vuonna 2017 Sotkamo Silver jatkoi neuvotteluja rahoittajien kanssa. Tavoitteena on aloittaa  varsinainen kaivosrakentaminen vahvalla  kassalla ja täysin rahoitettuna, jotta lisärahoitukselle ei ole enää tarvetta.. Tutkimme useita mahdollisuuksia ja käymme pitkälle edenneitä keskusteluja useiden rahoittajien kanssa.


  
KOKO VUOSI 2017 TAMMIKUU-JOULUKUU

 • Kauden nettotulos oli -15,2 MSEK (-10,0).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,14 SEK (‑0,17).
 • Likvidit varat 31.12.2017 olivat 164,2 MSEK (156,5).
 • Muut tuotot olivat 77 KSEK (52).
 • Investoinnit Sotkamo Silver Oy:hyn olivat 25,7 MSEK (13,2).
 • Oma pääoma 31.12.2017 oli 328,5 MSEK (287,9).
 • Omavaraisuusaste oli 96 % (96 %).
 • EuroMin merkitsi 1 135 513 osaketta joulukuussa 2016, ja merkintä rekisteröitiin 2 päivänä tammikuuta 2017. Myöhemmin EuroMin merkitsi lisäksi 1 135 513 osaketta, jotka maksettiin ja kirjattiin helmikuussa.
 • Paul Johnsson nimitettiin CFO:ksi toukokuussa, jolloin Agnetha Pernerklint jäi eläkkeelle.
 • Arto Suokas nimitettiin kaivosjohtajaksi.
 • Kaivoksen maansiirto- ja rakennustöitä jatketaan mm. tietöillä ja rikastamolaitoksen suunnittelulla.
 • Päivitetty tekninen raportti valmistui. Siinä muun muassa osoitettiin takaisinmaksuajaksi alle kaksi vuotta.
 • Hallitus teki päätöksen Blaikenin laitteiston siirtämisestä Suomeen.
 • Neuvotteluita jatkettiin potentiaalisten rahoittajien kanssa. – Teknisen raportin valmistumisen jälkeen havaittiin kasvanutta kiinnostusta.
 • Elokuussa oli TO4-optiooikeuksien lunastusaika. Lunastushinta oli 4 kruunua tai Nasdaq Helsinki -pörssissä merkittäessä 0,42 euroa. Yhteensä merkittiin 13 347 599 osaketta. Yhtiö sai yhteensä 53,7 MSEK ennen 3,2 MSEK merkintäkustannuksia.
 • Toukokuussa ja kesäkuussa suoritetuista Hopeakaivoksen kairauksista tehdyt analyysit valmistuivat elokuussa ja ne näyttivät hyviä tuloksia. Tulokset antavat hyvät edellytykset malmivarojen jatkokehittämiselle ja mineraalivarantojen lisäämiselle esiintymän syvemmissä osissa.


  
Merkittävät raportointikauden jälkeiset tapahtumat

 • Tammikuussa 2018 tilattiin Outoteciltä rikastamolaitoksen jauhinmyllyt. Tilauksen arvo on n. 20 MSEK (2,0 MEUR).
 • Helmikuun 1. päivänä tehtiin työtilaus rikastamolaitoksen perustusten rakentamiseksi. Työt aloitettiin välittömästi ja tilauksen arvo on 21 MSEK (2,1 MEUR).


  
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Sotkamo Silver on vuonna 2017 jatkanut rahoittajien kanssa käytäviä  neuvotteluita. Menneen vuoden aikana Yhtiö kävi useita keskusteluja toiminnan rahoituksesta, ja niitä käydään edelleen. Tutkimme useita vaihtoehtoja, ja käymme pitkälle edenneitä keskusteluja useiden rahoittajien kanssa. Tämä on vienyt paljon odotettua enemmän aikaa ja tulee vielä jatkossakin viemään. Olen optimistinen sen suhteen, että Sotkamo Silver pystyy löytämään win-win-vaihtoehdon niistä useista rahoitusratkaisuista, joista parhaillaan neuvottelemme ja joita olemme arvioimassa.

Yhdessä jo käynnistyneiden infrastruktuuri-investointien ja rikastamolaitoksen rakentamisen kanssa valmistelut tuotannon aloittamiseksi vuoden 2019 alkupuoliskolla ovat täydessä käynnissä. Tässä aikataulussa pysymiseksi Yhtiö solmi vuodenvaihteessa sopimuksen jauhinmyllyjen toimittamisesta Hopeakaivokselle. Sopimus sisältää sen, että tilaukseen kuuluvat kaksi jauhinmyllyä tullaan toimittamaan syksyn 2018 aikana.

Vuosineljänneksen lopulla saimme Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä päätöksen, että täytämme tarvittavat rahoituskriteerit voidaksemme käynnistää uusimman Tekes-projektimme. Hankkeessa luodaan malmin esirikastuksen tuotantoprosessi sekä huolto-ohjelma, joka perustuu nykyaikaiseen etäohjattuun teknologiaan. Kyseessä on tuotantoprosessissa oleva kokonaistoteutus, jossa käytetään Big Data -teknologioita, teollista intranetiä ja kauko-ohjattua prosessin hallintaa.

Tekes-hanke on osa kaivoksen rakentamista ja tuotantoprosessin kehittämistä. Se lisää kaivoksen materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja veden kulutusta. Siten se parantaa Hopeakaivoksen tulevaisuudennäkymiä ja parantaa mahdollisuuksia vastata metallien hintojen vaihteluihin.

Tämän teknologia- ja kehityshankkeen rahoituksen tueksi Tekes on myöntänyt suomalaiselle tytäryhtiölle 6,1 miljoonan euron suuruisen kehitys- ja innovaatiolainan. 2-3 vuoden pituisen kehityshankkeen kokonaisinvestointi on 8,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy Tekesin laina. 

Yhtiöllä on myös muita teknologia- ja kehityshankkeita. Osallistumme Interreg -projektiin "Baltic Sea Underground Innovation Network, BSUIN”, jossa tutkitaan ja kehitetään mahdollisuuksia käyttää maanalaisia kaivosrakennelmia tieteellisiin tarkoituksiin tai muihin tuotannon tarpeisiin. Omassa hankkeessamme tarkastelemme mahdollisuutta käyttää tyhjiä kaivostiloja energiavarastoina paineilman avulla. Tutkimme myös mahdollisuuksia käyttää rikastushiekkaa geopolymeerien raaka-aineena niiden erilaisissa sovelluksissa sekä aurinko- ja tuulivoiman hyödyntämistä kaivostuotannon energialähteenä.

Vuonna 2018 aiomme aktivoida malminetsintä- ja tutkimustyötä Hopeakaivoksen ympäristössä sekä eräillä alueilla Norjassa ja Ruotsissa. Meillä on Hopeakaivoksen läheisyydessä useita mielenkiintoisia kohteita, jotka saattavat olla hyödynnettäviä hopea-sinkki-lyijy-kultaesiintymiä. Lupaavin näistä on Hietajärvi-esiintymä, jossa on paljon hopea- ja kulta-havaintoja sekä nikkeli-havaintoja. Hopea-kupari-havaintoja on saatu Hopeakaivoksesta itään päin. Mo i Ranan alue Norjassa on suotuisaa rikkaille ja suurille massiivisille sulfidiesiintymille, eli niin kutsutuille VMS-esiintymille (Volcanic-hosted Massive Sulphides). Ruotsissa olemme hakeneet seitsemän malminetsintälupaa Bergslagenin alueella tunnettujen mineralisaatioiden ja historiallisten kaivosalueiden ympäriltä, missä on suuret mahdollisuudet volframiesiintymille ja tulevalle kaivostuotannolle. Tavoitteenamme on saattaa näiden esiintymien arvo näkyvämmäksi Yhtiön omistajille ja suurelle yleisölle sekä houkutella yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme jatkokehittää näitä lupaavia esiintymiä ja alueita.

Tukholma, 20 helmikuuta 2018
Timo Lindborg, konsernijohtaja


  
Sijoittajakalenteri                             

Sotkamo Silver antaa taloudellisia tietoja seuraavissa tilaisuuksissa:

 • Varsinainen yhtiökokous pidetään 15.3.2018 klo 10.00 osoitteessa Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Tukholma.
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu julkaistaan 10. toukokuuta 2018
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu julkaistaan 23. elokuuta 2018
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkaistaan 15. marraskuuta 2018
 • Tilinpäätöstiedote julkaistaan 22. helmikuuta 2019
 • Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 19.4.2019


  
Tietoa osakkeista

Sotkamon Silverin osaketta vaihdettiin viimeisenä kaupankäyntipäivänä eli 29. joulukuuta 2017 hintaan 3,84 SEK. Osakepääoma oli 163 679 896,48 SEK. Kirjanpidollinen vasta-arvo (”kvotvärde”) oli n. 1,37 kr.

Ruotsin yritysten rekisteröintitoimistoon (Bolagsverket) rekisteröityjen osakkeiden määrä oli 119 313 694 kappaletta. Yhtiön markkina-arvo oli tilinpäätöspäivänä noin 458 MSEK.


  
Yhteyshenkilö

Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puhelin +358 40 508 3507

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 21. helmikuuta 2018 klo 08:45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.


  
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta (publ)

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Toiminnassa huomioidaan samalla tarkasti yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein hanke on Hopeakaivos-projekti Sotkamon kunnassa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in ja FinnMin'in yhteisiä raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Sotkamo Silver soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.
ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

LEI-numero (Legal Entity Identifier): 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Avainsanat: