• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVER AB: HOPEAKAIVOKSEN YLÖSAJOVAIHEEN AIHEUTTAMAT ENNAKOIDUT POIKKEAMAT YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYKSISTÄ ILMOITETTU VIRANOMAISILLE

SOTKAMO SILVER AB: HOPEAKAIVOKSEN YLÖSAJOVAIHEEN AIHEUTTAMAT ENNAKOIDUT POIKKEAMAT YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYKSISTÄ ILMOITETTU VIRANOMAISILLE

Report this content

Lehdistötiedote: Tukholmassa 4.10. 2019, kello 10:45.

Sotkamo Silver Oy on toimittanut valvontaviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen kolmesta ennakoidusta poikkeamasta, koskien ympäristölupamääräyksiä kokonaislouhintamäärän, rikastushiekan rikkipitoisuuden ja typpipäästöjen osalta. Poikkeamisilmoituksilla ennakoidaan kalenterivuoden 2019 louhinta- ja kuormituslukuja sekä niiden luvan mukaisuutta ja vaikutuksia ympäristöön.

Vuoden 2019 kokonaislouhintamäärä tullee ylittämään voimassa olevan luvan mukaisen vuotuisen kokonaislouhintamäärän, joka on 500 000 tonnia, noin 100 000:lla tonnilla. Vuosien 2018 ja 2019 kalenterivuosikeskiarvo jää noin 450 000 tonnin tasolle. Louhinta loppuvuoden aikana toteutetaan maanalaisesta kaivoksesta.

Kokonaislouhintamäärän nostamisen ympäristövaikutukset on arvioitu 2017-2018 toteutetussa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Yhtiö on jättänyt korkeampaa louhintamäärää koskevan ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastoon joulukuussa 2018.

Rikastushiekan rikkipitoisuus arvellaan olevan toiminnan ylösajovuoden aikana lupamääräystä korkeampi johtuen rikastamon vaiheittaisesta käyttöönotosta ja rikastusprosessin optimoinnista.

Kaivokselta johdettavan veden aiheuttaman typpikuormituksen vuodelle 2019 arvellaan olevan noin 8 000 kg, kun luvan mukainen kokonaiskuormitusraja on 6 500 kg. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (2017-2018) yhteydessä tehdyn vesistömallinnuksen mukaan 15 000 kg:n vuosikuormitus on hyväksyttävällä tasolla vastaanottavan vesistön kannalta. Yhtiö on jättänyt joulukuussa 2018 ympäristölupahakemuksen, jossa kuormitus on esitetty YVA-menettelyssä arvioidulle tasolle.

Kainuun ELY-keskus on antanut yhtiölle ilmoitusten perusteella kehotuksen toiminnan saattamiseksi edellä mainittujen asioiden osalta ympäristöluvan mukaiseksi. Yhtiön tulee raportoida tekemistään korjaavista toimenpiteistä viranomaiselle. ELY-keskus katsoo, että yhtiö on toimittanut tilanteeseen nähden riittävinä pidettävät selvitykset poikkeamien ympäristöön kohdistamista riskeistä.

“Ilmoituksemme mukaiset poikkeamat liittyvät käynnistysvaiheeseen ja niiden ennakoiduista vaikutuksista on ilmoitettu viranomaisille. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin asian korjaamiseksi”, sanoo konserninjohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB.

 

Tukholma, 4 lokakuuta 2019

Timo Lindborg, konsernijohtaja.

 

Tiedote on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 4. lokakuuta 2019 klo 10:45 Ruotsin aikaa.

Alkuperäistiedote on ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit