SOTKAMO SILVER AB: TILINPÄÄTÖSKATSAUS TAMMIKUU - JOULUKUU 2021

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 17.2.2022, kello 08:45 CET.
 

LOKA-JOULUKUU 2021 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 99 MSEK (78), positiivinen vaikutus sinkin suotuisasta hintakehityksestä
 • Käyttökate 28 MSEK (7)
 • Liikevoitto 6 MSEK (-16)
 • Osakekohtainen tulos -0,07 SEK (0,18)
 • Kassavarat 37 MSEK (35)
 • Investoinnit 25 MSEK (14) sisältäen rikastushiekka-altaan patokorotukset, 11 MSEK
 • Tuotanto oli noin 341 000 (349 000) unssia hopeaa, 869 (969) unssia kultaa, 466 (330) tonnia lyijyä, ja 1 049 (757) tonnia sinkkiä rikasteissa.
 • P700 projektin noin 3 800 metrin pintakairausohjelma saatiin päätökseen joulukuussa. P700 projektin maanalaisen kairausohjelman analyysit valmistuivat ja ne raportoitiin lokakuussa.

 

TAMMI - JOULUKUU 2021

 • Liikevaihto 387 MSEK (366)
 • Käyttökate 92 MSEK (73)
 • Liikevoitto 7 MSEK (-10)
 • Omavaraisuusaste 38 % (32)
 • Osakekohtainen tulos -0,09 SEK (-0,26) laimentamattomana, -0,09 SEK ((-0,24) laimennettuna
 • Investoinnit 48 MSEK (32) sisältäen rikastushiekka-altaan patokorotukset, 11 MSEK
 • Tuotanto rikasteissa oli noin 1,38 (1,58) miljoonaa unssia hopeaa, 3 403 (3 965) unssia kultaa, 1 494 (1 532) tonnia lyijyä, ja 3 373 (3 254) tonnia sinkkiä rikasteissa.

 

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

 

Ensinnäkin haluan kiinnittää huomiota muutamaan numeroon. Meidän operatiivinen kassavirtamme neljännellä vuosineljänneksellä oli 18 MSEK positiivinen ja kassavaramme 37 MSEK. Tämä on hieno saavutus ottaen huomioon sen, että malmisyötteemme pitoisuudet olivat edelleen alhaiset marginaalimalmin syötön johdosta. Toimintakulumme laskivat 4 MSEK 64 MSEK:iin verrattuna vuoden 2020 viimeiseen neljännekseen ja samalla rikastamon syötetonnimme kasvoivat 30 %. Marginaalimalmin hallittu käyttö mahdollistaa rikastamon syöttötason noston ja metallituotannon lisäämisen pienellä lisäkustannuksella.

Monet osakkeenomistajat ovat kiinnostuneita malmin esirikastusprojektista. Pilottitulokset ovat todistaneet itse tekniikan toimivuuden, mutta esirikastusprosessin integrointi esimurskaukseen ja malminkäsittelyyn on avain onnistuneeseen toteutukseen. Alkuperäisen suunnitelman pääoma- ja käyttökustannukset eivät tukeneet investointia. Olemme palanneet suunnittelupöydän ääreen löytääksemme teknisesti ja taloudellisesti kannattavan järjestelyn sekä arvioidaksemme malmin esirikastuksen toteutettavuutta tuotantomittakaavassa. Yhtiön omasta henkilöstöstä ja ulkopuolisista suunnittelijoista koostuva suunnittelutiimi työskentelee uudelleensuunnittelun parissa.

Viime vuonna P700-projektin ensimmäisenä askeleena toteutettujen timanttikairausohjelmien tulokset olivat rohkaisevia. Olemme raportoineet ensimmäisen kairausohjelman analyysitulokset, ja loput raportoidaan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Olemme tehneet kairausurakkasopimuksen vuodelle 2022 ja kairaamme vuoden mittaan tavoitteena tarkentaa tuotantosuunnitelmia sekä jatkaa kaivoksen toiminta-aikaa. Mineraalivaranto- ja Malmivara-arvioiden päivitys aloitettiin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja tulokset julkaistaan tämän​​ vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Uusissa arvioissa yhdistyvät kaivoksesta kerätty geologinen tieto, näytteiden kemialliset analyysitulokset ja uusimmat arvioiden laatimiseen käytetyt menetelmät ja käytännöt. Uusi malli on lähtökohta tulevalle mineraalivarannon ja vastaavan malmivaran kasvattamiselle sekä kaivoksen toiminta-ajan jatkamiselle.

Toivotan onnea Hopeakaivoksen tiimille ja kaikille sidosryhmille vuoden 2022 haasteissa.

 

TOIMINTA

Yhtiöllä on Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivos aloitti tuotantonsa maaliskuussa 2019 ja se tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulatolle. Yhtiöllä on kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin Hopeakaivoksen lähialueella Sotkamossa.  

Liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli 99 MSEK verrattuna edellisen vuoden neljännen neljänneksen liikevaihtoon, 78 MSEK. Tulokseen vaikutti positiivisesti sinkin tuotannon ja hinnan positiivinen kehitys. Malmisyötteessä olevan hopean ja muiden metallien pitoisuuteen vaikutti marginaalimalmin käyttö. Syötettyjen malmitonnien määrä, 182 000 tonnia, oli noin 25 % korkeampi keskimääräinen taso vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Verrattuna viime vuoden neljänteen neljännekseen, tuotimme saman määrän hopeaa, noin 10 %:a vähemmän kultaa, kun taas sinkin ja lyijyn tuotantomäärä oli noin 40 %:a korkeampi.

Muut tuotot ja kulut 1MSEK (5) sisälsivät -0,4 MSEK (5) realisoitumatonta lopullisen myyntihinnan oikaisua katsauskaudella johtuen hieman laskeneista metallien hinnoista kauden jälkeen. Liikevaihto sisälsi -1,8 MSEK lopullisen metallipitoisuuden oikaisua ennakko- ja lopullisten laskujen välillä. Hopean ja kullan lopullinen myyntihinta perustuu kuukausittaiseen keskimääräiseen markkinahintaan kahden kuukauden kuluttua toimituksesta, josta vähennetään asiakkaan sulattomaksut.

Investoinnit maanalaiseen kaivokseen ja rikastushiekka-alueelle olivat 25 MSEK (14) neljännellä neljänneksellä ja 48 MSEK (32) vuoden 2021 aikana. Ympäristöinvestoinnit sisälsivät rikastushiekka-altaan patokorotukseen kulut, 11 MSEK. P700 projektin tutkimuskulut sisältyivät neljännen vuosineljänneksien investointikuluihin.

 

Avainluvut (konserni)

Q4 2021

Q4 2020

FY 2021

FY 2020

Myynti MSEK

99

78

387

366

Käyttökate MSEK

28

7

92

73

Liikevoitto MSEK

6

-16

7

-10

Omavaraisuusaste (%)

38

32

38

32

Maksuvalmius (%)

27

69

27

69

Henkilöstö kauden lopussa

49

50

49

50

Louhintamäärä rikastamolle, tonnia

182 000

139 000

624 000

546 000

Hopeapitoisuus g/tonni

71

92

79

104

 

 

 

 

 

 

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA TUOTANTO-OHJEISTUS

Neljännellä vuosineljänneksellä malmin syöttö rikastamolle oli 182 000 (139 000) tonnia, ja tuotimme rikasteissa noin 341 000 (349 000) unssia hopeaa, 869 (969) unssia kultaa, 466 (330) tonnia lyijyä ja 1 049 (757) tonnia sinkkiä. Kuten aikaisemmin mainittiin, rikastamon syötteen pitoisuudet olivat vertailujaksoa alhaisemmat, mutta sitä kompensoi korkeampi syöttömäärä.

Vuoden 2021 aikana tuotanto oli noin 1,38 (1,58) miljoonaa unssia hopeaa, 3 403 (3 965) unssia kultaa, 1 494 (1 532) tonnia lyijyä ja 3 373 (3 254) tonnia sinkkiä rikasteissa. Malmin louhinta rikastamolle vuonna 2021 oli 624 000 (546 000) tonnia.

Arvioimme tuottavamme noin 1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2022. Ensisijainen tavoitteemme on kuitenkin maksimoida kaivoksen liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi säädämme malmisyötteen metallien suhteellista määrää, mikä saattaa vaikuttaa tuotettuihin hopeaunsseihin.

 

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 

Yhtiö ilmoitti 11.1.2022 tutkivansa sekä Sotkamo Silver AB:n että sen suomalaisen tytäryhtiön vuonna 2022 erääntyvien rahoitusinstrumenttien (vakuudellinen joukkovelkakirjalaina ja vaihtovelkakirjalaina) uudelleenrahoitusehtoja ja -mahdollisuuksia. Samalla päätavoitteena on pidentää sen velkarahoituksen maturiteettia. Nykyinen toiminta ja metallien markkinahintojen kehitys antavat hyvät perusteet jälleenrahoitukselle.

 

SIJOITTAJAKALENTERI

 • Vuosikertomus maaliskuussa    2022
 • Tilinpäätöstiedote Q1/2022                 26. huhtikuuta 2022
 • Yhtiökokous                                        27. huhtikuuta 2022
 • Tilinpäätöstiedote Q2/2022                 29. heinäkuuta 2022
 • Tilinpäätöstiedote Q3/2022                 21. lokakuuta 2022
 • Tilinpäätöstiedote Q4/2022                 17. helmikuuta 2023

 

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:

https://www.silver.fi/en/investors/financial-reports/interim-reports

https://www.silver.fi/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, Toimitusjohtaja Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 599 3539

 

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 17. helmikuuta 2022 klo 08.45 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat: