SOTKAMO SILVER AB JULKAISEE TALOUDELLISET TIEDOT TAMMI-MARRASKUULTA 2022

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa, 20.12.2022, kello 17:45 CET

Sotkamo Silver suunnittelee uusia enintään 20 miljoonan euron osakeanteja rahoitusasemansa vahvistamiseksi. Osakeantien suunnitellut lopulliset ehdot, mukaan lukien merkintähinta ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä, julkistetaan arviolta 23.12.2022. Yhtiö julkaisee osana merkintäetuoikeusantia listautumisesitteen, jossa Yhtiö esittää keskeiset taloudelliset tiedot tammi-marraskuulta 2022. Tämä tiedote sisältää esitteessä esitetyt taloudelliset tiedot.

 

Kohokohdat lokakuusta marraskuuhun 2022

          Liikevaihto oli 66 MSEK. Kahden kuukauden liikevaihto oli yhtä suuri kuin koko edellisen vuosineljänneksen liikevaihto

          Käyttökate oli 19 MSEK

          Liikevoitto oli 3 MSEK. Kannattavuus parani merkittävästi edelliseen neljännekseen verrattuna

          Rahavarat olivat 1 MSEK. Yhtiöllä on 1,5 miljoonan euron luottolimiittisopimus. Yhtiö suunnittelee uutta merkintäetuoikeusantia ja suunnattua osakeantia taloudellisen asemansa vahvistamiseksi

          Investoinnit olivat 11 MSEK

          Tuotanto oli noin 199 000 unssia hopeaa, 606 unssia kultaa, 272 tonnia lyijyä ja 594 tonnia sinkkiä rikasteessa

Tammi-marraskuun 2022 kohokohdat

          Liikevaihto oli 337 MSEK

          Käyttökate oli 53 MSEK

          Liikevoitto oli -30 MSEK

          Investoinnit olivat 59 MSEK

          Tuotanto oli noin 1 074 000 unssia hopeaa, 3 062 unssia kultaa, 1 406 tonnia lyijyä ja 3 055 tonnia sinkkiä rikasteessa

          Liiketoiminnan rahavirta oli 20 MSEK

 

Toimitusjohtajan katsaus

Loka-marraskuussa Sotkamo Silverin liikevaihto ja kannattavuus paranivat heikon kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Hopean hinnan nousu sekä alhaisemman sähkön hinnan jaksot paransivat kannattavuutta kuluneen kahden kuukauden ajanjaksolla. Näiden lisäksi syötteen hopeapitoisuuden kasvu, erityisesti marraskuun osalta, vaikutti positiivisesti tuotantoon.

 

Toimenpiteet, joita olemme syksyn aikana tehneet, ovat oikeita ja auttavat meitä eteenpäin näinä haasteellisina aikoina. Kuluneen kahden kuukauden aikaiset parantuneet tunnusluvut vahvistavat luottamusta positiivisen kehityksen jatkumiselle. Samanaikaisesti on todettava, että työ on alussa ja tämänhetkiset tulokset eivät ole riittäviä. Kannattavuuden parantaminen tuotantomääriä lisäämällä sekä kustannustehokkuutta parantamalla tulee olemaan toimintamme keskiössä seuraavan vuoden aikana.

 

Marraskuussa louhimme uusilta alemmilta tasoilta ensimmäisiä malmeja, jolloin hopean keskipitoisuus syötetyssä malmissa oli noin 15 % kuluneen vuoden keskiarvoa korkeampi. Nykyisen louhintasuunnitelman pohjalta vuoden 2023 aikana hopean keskipitoisuus tulee nousemaan tasolle 90–110 g/t mahdollistaen merkittävästi kuluvaa vuotta paremman kannattavuustason.

 

Kuluva talvi tulee olemaan haastava, sähkön hinnan ennustetaan olevan erityisen korkealla tasolla ja rikastamon mahdollinen jaksottainen ajo voi rajoittaa hopeatuotannon määrää. Hopean hinnan nousu auttaa yhtiötä lähikuukausien aikana, mutta käyttöpääoman vahvistamiselle on välitön tarve. Suunnitelluilla anneilla haetaan käyttöpääoman vahvistamista sekä rahoitusta varmistamaan investointikyvykkyys kaivoksen kehittämiseen. Esimerkiksi investoinnit tutkimus- ja tuotantokairausohjelmiin ovat välttämättömiä kaivoksen toiminta-ajan ja kustannustehokkuuden parantamiselle.

 

Lyhennetty tuloslaskelma

Yhtiön lyhennetty tuloslaskelma ajalta 1.1.–30.11.2022 ja 1.10.–30.11. on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

MSEK1)

1 tammikuu – 30 marraskuu 2022

1 lokakuu – 30 marraskuu 2022

Liikevaihto

336,6

65,7

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos

0,2

-2,5

Liiketoiminnan muut tuotot

10,1

6,1

Materiaalit ja palvelut

-192,3

-31,5

Liiketoiminnan muut kulut

-63,0

-11,7

Henkilöstökulut

-39,0

-7,6

Käyttökate

52,6

18,6

Poistot ja arvonalentumiset

-82,7

-15,7

Liikevoitto

-30,1

2,9

Rahoitustuotot2)

32,5

1,0

Rahoituskulut

-23,9

-2,0

Leasingvelkojen korkokulu

-1,1

-0,2

Nettorahoituserät

7,6

-1,2

TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN

-22,5

1,7

Verot

0,0

0,0

TILIKAUDEN VOITTO

-22,5

1,7

1)Keskikurssi EUR/SEK 10,5999

2)Rahoitustuotot koostuvat käypään arvoon arvostettavien velkainstrumenttien käyvän arvon muutoksista.

Yhtiön yllä esitetty lyhennetty tuloslaskelma on laadittu noudattaen samoja periaatteita, joiden mukaan Yhtiö laatii taloudelliset raporttinsa.

 

Oma pääoma ja velat

Yhtiön oma pääoma ja velat 30. marraskuuta 2022 esitetään alla olevassa taulukossa.

MSEK1)

30.11.2022

Lyhytaikaiset velat

 

Joista on annettu takaus

0,0

Joista on annettu muu vakuus

16,4

Ilman vakuutta

97,4

Lyhytaikaiset velat yhteensä

113,8

Pitkäaikaiset korolliset velat

 

Joista on annettu takaus

0,0

Joista on annettu vakuus

143,1

Ilman takausta tai vakuutta

103,5

Pitkäaikaiset velat yhteensä

246,6

Oma pääoma

 

Osakepääoma

274,9

Vararahasto(t)

-

Muut rahastot2)

-29,1

Oma pääoma yhteensä

245,8

1)Valuuttakurssi 30.11.2022: EUR/SEK 10,9266.
2)Muut rahastot vastaavat tase-eriä "Muu sijoitettu pääoma", "Edellisten tilikausien voitto" ja "Tilikauden voitto" Sotkamo Silverin taselaskelmalla.

 

Nettovelkaantuminen

Yhtiön nettovelkaantuminen 30. marraskuuta esitetään alla olevassa taulukossa. Taulukko sisältää Sotkamo Silverin korolliset ja korottomat velat.

 

MSEK1)

30. 11. 2022

(A) Rahat ja pankkisaamiset

0,5

(B) Muut likvidit varat

-

(C) Muut rahoitusvarat2)

-

(D) Rahat ja rahoitusvarat yhteensä (A)+(B)+(C)

0,5

(E) Lyhytaikaiset rahoitusvelat (sisältäen velkainstrumentit, mutta pois lukien lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista rahoitusveloista)3)

21,9

(F) Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista rahoitusveloista4)

6,0

(G) Lyhytaikainen velkaantuminen (E)+(F)

27,9

(H) Lyhytaikainen velkaantuminen nettona (G)-(D)

27,4

(I) Pitkäaikaiset rahoitusvelat (pois lukien lyhytaikainen osuus ja velkainstrumentit)5)

8,2

(J) Velkainstrumentit6)

238,4

(K) Pitkäaikaiset ostovelat ja muut velat

-

(L) Pikäaikainen velkaantuminen (I)+(J)+(K)

246,6

(M) Velkaantuminen yhteensä (H)+(L)

274,0

1) Valuuttakurssi 30.11.2022: EUR/SEK 10,9266.

2) Muut rahoitusvarat eivät pidä sisällään rajoitettuja varoja.

3) Sisältää vaihtovelkakirjalainan, sarja 2022/2026, korot.

4) Lyhytaikainen osuus pitkäaikaista rahoitusveloista vastaa "Lyhytaikaisia leasingvelkoja " Sotkamo Silverin taseessa.

5) Pitkäaikaiset rahoitusvelat vastaavat "Pitkäaikaisia leasingvelkoja " Sotkamo Silverin taseessa.

6) Velkainstrumentti vastaa Sotkamo Silverin taseessa "Pitkäaikaisia lainoja" ja "Pitkäaikaisia johdannaisvelkoja".

 

Välillinen velkaantuneisuus ja ehdolliset velat

Sotkamo Silverillä ei ollut 30.11.2022 välillisiä vastuita ja Yhtiön ehdolliset velat olivat 33,4 MSEK. Ehdolliset velat liittyvät Hopeakaivoksen sulkemistoimiin liittyviin tulevien kustannusten varaukseen. Nämä velvoitteet odotetaan täytettävän kaivoksen käyttöiän lopussa, kuitenkin 2,0 MSEK odotetaan maksettavan seuraavien 12 kuukauden aikana.

 

Investoinnit

Vuoden 2021 lopusta marraskuun 30. päivään yhtiö on tehnyt investointeja 59,0 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Investoinnit pitävät sisällään pääasiassa ympäristöinvestointeja sekä huolto- ja laajennusinvestointeja, joiden tavoitteena on pidentää Hopeakaivoksen käyttöikää.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja koskevia sitoumuksia 31. joulukuuta 2021 jälkeen.

Taloudellinen kalenteri

Q4 2022 raportti julkaistaan 28. helmikuuta 2023.

 

Yhtiön tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tässä tiedotteessa esitettyjä taloudellisia tietoja.

 

 

Tukholma, 20. joulukuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Mikko Jalasto, konsernijohtaja

 

Yhteyshenkilö

Mikko Jalasto, konsernijohtaja, puh. +358 50 482 1689

 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 20. joulukuuta 2022 klo 17:45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit