SOTKAMO SILVER AB OSAVUOSIKATSAUKSEN TIIVISTELMÄ HEINÄ - SYYSKUU 2022

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 21.10.2022, kello 08:45 CET.

 

HEINÄ-SYYSKUUN 2022 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 66 MSEK (83), johtuen hopean hinnan laskusta ja alhaisemmasta tuotantomäärästä
 • Käyttökate -10 MSEK (13)
 • Liikevoitto – 32 MSEK (-9)
 • Kassavarat 7 MSEK (48). Yhtiöllä on 1,5 MEUR luottolimiitti. Yhtiö on käynnistänyt prosessin, jossa se harkitsee vaihtoehtoja lisärahoituksen hankkimiseksi
 • Investoinnit 17 MSEK (10)
 • Tuotanto oli noin 258 000 (308 000) unssia hopeaa, 790 (839) unssia kultaa, 304 (323) tonnia lyijyä, ja 647 (742) tonnia sinkkiä rikasteissa.
 • Vinotunneli ja siihen liittyvä horisontaalinen kehitys valmiina kaivostoiminnan aloittamiseen 360–420 tasolla Q4:stä lähtien
 • LTIFR-indeksi oli 4 (26), paras tuotannon aloittamisen jälkeen

 

TAMMI-SYYSKUUN 2022 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 271 MSEK (287)
 • Käyttökate 34 MSEK (64). Käyttökate oli hyvällä tasolla vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, mutta vuoden toisella ja kolmannella kvartaalilla metallien hinnan laskun ja erittäin korkean energiakustannuksen vuoksi
 • Liikevoitto -33 MSEK (1)
 • Liiketulos oli hyvällä tasolla vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, mutta laski vuoden toisella ja kolmannella kvartaalilla metallien hintojen laskun, erittäin korkeiden energiakustannusten ja kulutushyödykkeiden kohonneen hinnan vuoksi. Sähkön hinta yli kaksinkertaistui tammi-syyskuun aikana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
 • Investoinnit 52 MSEK (23)
 • Tuotanto oli noin 875 000 (1 034 000) unssia hopeaa, 2 456 (2 534) unssia kultaa, 1 134 (1028) tonnia lyijyä, ja 2 461 (2 324) tonnia sinkkiä rikasteissa
 • Operatiivinen kassavirta oli 15 MSEK (18)

 

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yleinen talous- ja markkinatilanne muuttui rajusti tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Metallien hintojen lasku sekä energian ja kulutushyödykkeiden hintojen nousu ovat aiheuttaneet paineita yhtiön kannattavuudelle.

Yhtiö aloitti syyskuussa muutosneuvottelut selviytyäkseen kustannuspohjaansa liittyvästä epävarmuudesta ja epävakaudesta. Muutosneuvottelut käytiin hyvässä yhteistyöhengessä. Haluan ilmaista kiitollisuuteni kaikille työntekijöille tämän prosessin tukemisesta näissä haastavissa olosuhteissa.

Muutosneuvotteluissa sovitut toimenpiteet antavat meille joustavuutta reagoida sähkön hintavaihteluihin ja ajaa rikastamon tuotantoa jaksoittain. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rikastamoa ei ajeta niinä päivinä, jolloin sen ei katsota olevan sähkön hinnan takia taloudellisesti järkevää. Lisäksi käynnistettiin erillinen ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa kustannustehokkuutta. Tämä ohjelma sisältää suoria kustannussäästöjä käyttökustannuksissa sekä investointien lykkäämistä.

Tämän vuoden aikana tehty työ kairauksen ja vinotunnelin syventämisen osalta tuo meille vaihtoehtoja kasvattaa syötetyn malmin metallipitoisuutta ja parantaa yhtiön kannattavuutta. Kesäkuussa julkaistun mineraalivaranto- ja malmivara-arvion jälkeiset kairaukset ovat lisänneet luottamustamme siihen, että 360 metrin alapuoleiset louhostasot kasvattavat syötteen metallipitoisuutta asteittain vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Q2 2023 alkaen kaivostoiminta keskittyy näihin uusiin tasoihin. Talvikaudesta tulee haastava, mutta samalla varmistamme, että olemme valmiita tulevaan.

On useita asioita, joista tiimi voi olla ylpeä. Turvallisuusmittarimme ovat parantuneet kuukausi kuukaudelta ja LTIFR-indeksi oli syyskuun lopussa kaikkien aikojen alhaisimmillaan (3,8). Rikastushiekka-altaan laajennus sekä 420-tasolle vinotunnelin viimeistely ja siihen liittyvä horisontaalinen kehittäminen on toteutettu suunnitellusti. Rikastamon käytettävyys on ollut erittäin hyvällä tasolla.

Ukrainan jatkuva sota, epävarmuus taloustilanteessa ja inflaatio vaikuttavat meihin kaikkiin, niin työelämässä kuin henkilökohtaisella tasolla. Tuetaan toisiamme näinä aikoina, niin perhettä, ystäviä kuin työtovereitakin.

 

TOIMINTA

Yhtiöllä on Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivos aloitti tuotantonsa maaliskuussa 2019 ja se tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulatolle. Yhtiöllä on kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin Hopeakaivoksen lähialueella Sotkamossa.  

Liikevaihto oli 66 MSEK, kun se edellisenä vuonna oli 83 MSEK. Lasku johtui hopean hinnan laskusta sekä hopean ja sinkin tuotannon laskusta, kun taas kullan ja lyijyn tuotanto oli lähempänä vertailukautta. Malmia murskattiin 138 000 (160 000) tonnia marginaalimalmi mukaan lukien.

Liiketulos oli hyvällä tasolla vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, mutta laski vuoden toisella ja kolmannella kvartaalilla metallien hintojen laskun, erittäin korkeiden energiakustannusten ja kulutushyödykkeiden kohonneen hinnan vuoksi. Sähkön hinta yli kaksinkertaistui tammi-syyskuun aikana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Muut tuotot 0,3 MSEK (-1,5) sisälsivät käyttöomaisuuden myynnit 0,1 MSEK ja 0,2 MSEK arvioidun toteutumattoman lopullisen myyntihinnan oikaisun johtuen kauden alustavien ja lopullisten myyntilaskujen hintaerosta. Liikevaihto sisälsi -1,1 MSEK:n arvioidun metallipitoisuuden oikaisun johtuen kauden alustavien ja lopullisten myyntilaskujen metallipitoisuuden erosta. Hopean ja kullan lopullinen myyntihinta perustuu markkinahintaan kahden kuukauden kuluttua toimituksesta vähennettynä asiakkaan sulattomaksulla.

Investoinnit maanalaiseen kaivokseen ja ympäristöinvestoinnit olivat 17 MSEK (10) kolmannella kvartaalilla. Ympäristöinvestointeihin sisältyi rikastushiekka-altaan padon korotus, jonka määrä oli 4 MSEK. P700-projekti jatkui kolmannella kvartaalilla ja kustannukset sisältyivät kauden investointeihin.

Yhtiö on toteuttanut suunnatun vaihtovelkakirja-annin, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään 6,4 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalaina sisältää kaksi komponenttia: muunto-optio-osan, joka kirjataan käypään arvoon Black-Scholes-mallia käyttäen tuloslaskelman kautta, ja velkakomponentin, joka kirjataan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Vaihtovelkakirjalainan käypä arvo oli syntymisajankohtana 34 MSEK ja velkakomponentin käypä arvo 32 MSEK. Muunto-optiokomponentin käypä arvo 30.9.2022 oli 3 MSEK ja velkakomponentin käypä arvo 37 MSEK. Tuloslaskelman kautta kirjatut käyvän arvon muutokset: muunto-optiovelka 13 MSEK ja velkakomponentti 3 MSEK.
 

Avainluvut (konserni)

Q3 2022

Q3 2021

FY 2021

 

Myynti MSEK

66

83

387

 

Käyttökate MSEK

-10

13

92

 

Liikevoitto MSEK

-32

-9

7

 

Omavaraisuusaste (%)

38

39

38

 

Maksuvalmius (%)

41

38

27

 

Henkilöstö kauden lopussa

52

52

49

 

Louhintamäärä rikastamolle, tuhatta tonnia 

138

160

624

 

Hopeapitoisuus g/tonni

69

68

79

 

 

 

 

 

 

 

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA TUOTANTO-OHJEISTUS

Kolmannella vuosineljänneksellä rikastimme 138 000 (160 000) tonnia malmia ja tuotimme noin 258 000 (308 000) unssia hopeaa, 790 (839) unssia kultaa, 304 (323) tonnia lyijyä ja 647 (742) tonnia sinkkiä.

Hopeapitoisuus parani hieman vuoden toiseen kvartaaliin verrattuna, vaikka jäi edelleen odotuksistamme. Rikastamon syöttö oli alhaisempi johtuen kahden viikon suunnitellusta huoltoseisokista heinäkuussa ja vähäisemmästä marginaalimalmin käytöstä. Nämä tekijät vaikuttivat hopean tuotantoon. Pienemmästä syötteen määrästä huolimatta kullan tuotanto oli samalla tasolla kuin toisella kvartaalilla korkeamman kultapitoisuuden vuoksi.

Vuosineljänneksen aikana olemme louhineet pääasiassa 260-200-tasoilla maanalaisessa kaivoksessa. Avolouhosta ei louhittu kolmannen kvartaalin aikana, koska Yhtiö on keskittynyt maanalaisen kaivoksen kehitykseen ja siirtynyt vähitellen 360-tason alapuoleiseen louhintaan. Avolouhos liitetään lopulta maanalaiseen kaivokseen tasolla 60 ja tämä suunnitteluprosessi on käynnissä. Avolouhoksessa tullaan louhimaan aikaisintaan vuoden 2023 toisen kvartaaliin aikana

Vinotunnelin syventäminen 420-tasolle ja horisontaalinen kehitys on edennyt suunnitellusti. Malmin louhinta näillä uusilla tasoilla alkaa vuoden viimeisellä kvartaalilla ja kasvaa vähitellen seuraavien kahden vuosineljänneksen aikana.

Kuten Yhtiö on aiemmin kertonut, aiemmat maanalaiset kairaustulokset ja päivitetty resurssimalli tukevat näkemystä, että kaivostoiminta näiden 360–420-tasojen välillä nostaa metallipitoisuutta merkittävästi.

Tätä näkemystä vahvistavat entisestään kolmannen kvartaalin viimeisimmät kairaustulokset. Vuoden 2023 kaivossuunnitelmia viimeistellään parhaillaan, ja odotamme, että vuoden 2023 toisesta kvartaalista lähtien louhinta keskittyy ensisijaisesti näihin uusiin tasoihin.

Tuotannon ohjeistus vuodelle 2022:

Aiemmin heinäkuussa totesimme, että keskitymme edelleen metallien suhteellisen määrän sekä liikevaihdon ja operatiivisen kassavirran optimointiin. Näin ollen arvioimme aiemmin, että vuotuinen hopeatuotantomme vuonna 2022 on 1,25-1,35 miljoonaa unssia.

Sotkamo Silver AB tarkistaa arviota hopean tuotannosta vuonna 2022 sähkön hinnan epävarmuuden ja vaihtelun vuoksi. Yhtiö on varautunut sopeuttamaan tuotantoaan korkeampien sähkönhintojen aikana kassavirran optimoimiseksi. Yhtiö arvioi rikastamon kuukausittaiseksi seisokkiajaksi 15–45 % johtuen korkeasta sähkön hinnasta ja siihen liittyvästä jaksottaisesta tuotannosta.

Arvioimme, että hopean tuotanto vuonna 2022 on 1,0-1,2 miljoonaa unssia. Päätökset mukautetusta tuotannosta tehdään kassavirran optimoimiseksi.

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Merkittäviä raportointikauden jälkeisiä tapahtumia ei ollut.

 

 

SIJOITTAJAKALENTERI

 

 • Osavuosikatsaus Q4/2022  17. helmikuuta 2023

 

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:

https://www.silver.fi/en/investors/financial-reports/interim-reports

https://www.silver.fi/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter

Yhteyshenkilö

Mikko Jalasto, Konsernijohtaja Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 482 1689

 

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 21. lokakuuta 2022 klo 08.45 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat: