SOTKAMO SILVER AB OSAVUOSIKATSAUKSEN TIIVISTELMÄ TAMMI - MAALISKUU 2022

Report this content

Pörssitiedote: Tukholmassa 26.4.2022, kello 08:45 CET.
 

TAMMI-MAALISKUUN 2022 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 114 MSEK (95), positiivinen vaikutus sinkin suotuisasta hintakehityksestä ja kullan ja sinkin tuotantomäärästä
 • Käyttökate 38 MSEK (14)
 • Liikevoitto 15 MSEK (-6)
 • Kassavarat 44 MSEK (26)
 • Investoinnit 13 MSEK (8)
 • Tuotanto oli noin 336 000 (344 000) unssia hopeaa, 870 (707) unssia kultaa, 465 (309) tonnia lyijyä, ja 990 (664) tonnia sinkkiä rikasteissa.
 • Uudelleenrahoitus saatiin menestyksekkäästi suoritettua
 • P700 projekti on edistynyt, vinotunneli on saavuttanut 400-tason ja maanalainen kairaus aloitettiin helmikuussa.

 

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut julma sota ovat johtaneet valtavaan humanitaariseen kriisiin. Ajatuksemme ovat Ukrainan kansassa, joka kärsii eniten. Kahden Covid-19-vuoden jälkeen olemme kohdanneet käsittämättömän pahuuden keskellä Eurooppaa, ja tulevaisuus on enemmän kuin epävarma. Keskellä näitä vaikeita aikoja meidän on jatkettava elämäämme ja säilytettävä uskomme. Näin osoitamme voimamme ja kunnioitamme heitä, jotka ovat uhranneet itsensä.

Jälleenrahoitus saatiin onnistuneesti päätökseen. Pitkä maturiteetti, saavutetut korkokulujen säästöt ja yleisesti edullisemmat ehdot tukevat tavoitteitamme toiminnan tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Samanaikaisesti arvioimme vaihtoehtoja P700-projektin edistämiseksi ja investoinnin pitkän aikavälin tuoton takaamiseksi ja sopeutuaksemme lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä metallien hintojen, tarvikekustannusten ja energianhinnan ennustamattomuuteen.

Olen erittäin ylpeä siitä, että pystyimme sisällyttämään kestävän kehityksen kriteerit uuteen seniorilainamme. Kriteerien saavuttamisessa on rahallinen porkkana, joka vaikuttaa lainan marginaaliin. Tärkeämpää on kuitenkin viesti, jonka annamme rahoittajille, omistajillemme ja muille sidosryhmillemme: Sotkamo Silver on sitoutunut kestävään kehitykseen. Kriteerit, veden typpikuormituksen vähentäminen, uusiutuvan sähköenergian osuuden ja kierrätyksen lisääminen ovat sellaiset, että ne ohjaavat ja tukevat meidän jokapäiväisestä johtamistamme ja työtämme.

Toinen saavutus oli ensimmäinen kestävän kehityksen raporttimme, joka julkaistiin osana vuosikertomusta. Hallitus ja johto pitivät myös puolipäiväisen seminaarin aiheesta maaliskuussa. Tavoitteenamme on toimintatapa, jossa vastuullisuus on luonnollinen ja ilmeinen osa käyttäytymistämme. Olen varma, että olemme oikealla tiellä saavuttaaksemme tämän.

Vuosineljänneksen liikevaihto, 114 MSEK, oli historiamme toiseksi paras. Tulos ja operatiivinen kassavirta olivat katsauskauden lopussa yli 10 MSEK ja kassa 44 MSEK. Tämä on hyvä saavutus ottaen huomioon alhaisen hopean tuotannon ja kohonneet energiakustannukset.

Kesä lähestyy ja toivotan kaikille lukijoille aurinkoista ja rentouttavaa vuodenaikaa. Pitäkää huolta itsestänne, lähimmäisistänne ja eläkää.

 

TOIMINTA

Yhtiöllä on Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivos aloitti tuotantonsa maaliskuussa 2019 ja se tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulatolle. Yhtiöllä on kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin Hopeakaivoksen lähialueella Sotkamossa.  

Liikevaihtomme oli 114 MSEK, kun edellisen vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 95 MSEK. Tulokseen vaikutti positiivisesti sinkin hinnan sekä kullan ja sinkin tuotannon positiivinen kehitys. Malmisyötteessä olevan hopean ja muiden metallien pitoisuuteen vaikutti marginaalimalmin käyttö. Syötettyjen malmitonnien määrä, 174 000 tonnia, oli noin 25 % korkeampi kuin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Verrattuna edelliseen neljännekseen (Q4/2021), tuotimme saman määrän hopeaa, ja muita metalleja, vaikka malmimäärä oli noin 5 % alhaisempi.

Muut tuotot ja kulut 6 MSEK (-2) sisälsivät 5 MSEK (-2) realisoitumatonta lopullisen myyntihinnan oikaisua katsauskaudella johtuen hieman laskeneista metallien hinnoista kauden jälkeen. Liikevaihto sisälsi -1 MSEK lopullisen metallipitoisuuden oikaisua ennakko- ja lopullisten laskujen välillä. Hopean ja kullan lopullinen myyntihinta perustuu kuukausittaiseen keskimääräiseen markkinahintaan kahden kuukauden kuluttua toimituksesta, josta vähennetään asiakkaan sulattomaksut.

Investoinnit maanalaiseen kaivokseen ja rikastushiekka-alueelle olivat 13 MSEK (8) ensimmäisellä neljänneksellä. Ympäristöinvestoinnit sisälsivät rikastushiekka-altaan patokorotukseen kulut, 2 MSEK. P700 projektin tutkimuskulut sisältyivät vuosineljänneksien investointikuluihin.

 

Avainluvut (konserni)

Q1 2022

Q1 2021

FY 2021

 

Myynti MSEK

114

95

387

 

Käyttökate MSEK

38

14

92

 

Liikevoitto MSEK

15

-6

7

 

Omavaraisuusaste (%)

30

36

38

 

Maksuvalmius (%)

107

85

27

 

Henkilöstö kauden lopussa

49

51

49

 

Louhintamäärä rikastamolle, tuhatta tonnia

174

139

624

 

Hopeapitoisuus g/tonni

71

91

79

 

 

 

 

 

 

 

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA TUOTANTO-OHJEISTUS

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä malmin syöttö rikastamolle oli 174 000 (139 000) tonnia, ja tuotimme rikasteissa noin 336 000 (344 000) unssia hopeaa, 870 (707) unssia kultaa, 465 (309) tonnia lyijyä ja 990 (664) tonnia sinkkiä. Rikastamon syötteen pitoisuudet olivat vertailujaksoa alhaisemmat, mutta sitä kompensoi korkeampi syöttömäärä.

Talven aikana olemme louhineet pääosin 260-200-tasovälillä maanalaisessa kaivoksessa ja avolouhoksella. Avolouhinta keskeytetään kesäajaksi. Louhintaa tullaan tekemään 260-200-tasoväleillä syksyyn saakka.

Kairaustulosten ja päivitetyn mallin perusteella olemme päättäneet jatkaa peränajoa ja louhinnan valmistelua 420-tasolle saakka, ennen louhoslouhinnan aloittamista.

Vinotunneli tulee saavuttamaan 420-tason kesän alkupuolella ja sen jälkeen tasoperiä louhitaan louhinta-alueille ja malmia seuraten. Louhosten louhinta täytyy aloittaa malmilinssien kaukaisimmasta kulmasta, kun tasoperät on louhittu. Louhosten louhinta etenee sieltä ”perääntyen” ja louhinta etenee ylöspäin, kun avoimet louhokset on saatu täytettyä louheella.

Valittu louhintasuunnitelma viivästyttää louhoslouhinnan aloitusta 420-tasolla aikaisemmin arvioidusta. Johto kuitenkin uskoo, että tämä varmistaa parhaan tuloksen, kun malmin louhinta voidaan optimoida ja malmi hyödynnettyä tarkimmin.

Arvioimme tuottavamme noin 1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2022. Arvioimme hopean tuotannon olevan nykyisellä tasolla syksyyn saakka, kunnes louhoslouhinta käynnistyy 420-tasolta ylöspäin. Ensisijainen tavoitteemme on kuitenkin maksimoida kaivoksen liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi säädämme malmisyötteen metallien suhteellista määrää, mikä saattaa vaikuttaa tuotettuihin hopeaunsseihin.

 

 RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
 

Yhtiö käytti oikeuttaan ennenaikaiseen lunastamiseen ja lunasti 1.4.2022 vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 100 prosentilla nimellisarvosta ja kertyneellä mutta maksamattomalla korolla.

Vaihtovelkakirjalainan osuudet rekisteröitiin Ruotsin Bolagsverket’issä 4.4.2022.

Vaihtovelkakirjalainan tuotolla rahoitettiin Yhtiön liikkeessä olevien sarjan 2018/2022 vaihtovelkakirjojen lunastus, mukaan lukien kertyneen koron maksaminen.

Uudella 14,6 miljoonan euron seniorilainalla ja uusilla 6,4 miljoonan euron vaihtovelkakirjoilla yhtiö sai onnistuneesti päätökseen vuonna 2022 erääntyvien rahoitusinstrumenttien jälleenrahoituksen.

 

SIJOITTAJAKALENTERI

 

 • Yhtiökokous  27. huhtikuuta 2022
 • Tilinpäätöstiedote Q2/2022  29. heinäkuuta 2022
 • Tilinpäätöstiedote Q3/2022  21. lokakuuta 2022
 • Tilinpäätöstiedote Q4/2022  17. helmikuuta 2023

 

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:

https://www.silver.fi/en/investors/financial-reports/interim-reports

https://www.silver.fi/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, Toimitusjohtaja Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 599 3539

 

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 26. huhtikuuta 2022 klo 08.45 Ruotsin aikaa.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.
 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia