SOTKAMO SILVER JULKAISEE MERKINTÄETUOIKEUSANTIA KOSKEVAN ESITTEEN

Report this content

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jolla sen julkaiseminen tai levittäminen kokonaan tai osittain olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista. Tämä tiedote ei ole Sotkamo Silver AB:n arvopapereita koskeva tarjous. Katso myös jäljempänä oleva kohta ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Pörssitiedote: Tukholmassa 15.4.2020, kello 14.30

Sotkamo Silver AB:n (publ) (”Sotkamo Silver” tai ”Yhtiö”) hallitus on laatinut esitteen tulevasta noin 60 miljoonan Ruotsin kruunun arvoisesta osakeannista, jossa etuoikeus merkintään on olemassa olevilla osakkeenomistajilla (”Merkintäetuoikeusanti”). Ruotsin Finanssivalvonta (Finansinspektionen) on tänään hyväksynyt ja rekisteröinyt esitteen. Merkintäetuoikeusannin merkintä- ja takuusitoumukset kattavat noin 70 prosenttia annin alkuperäisestä määrästä.

Kuten aiemmin on tiedotettu, Sotkamo Silverin hallitus on 11. huhtikuuta 2019 pidetyn yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt myös suunnatusta vastikkeettomien optio-oikeuksien annista, jonka arvo voi olla lisäksi noin 22 miljoonaa Ruotsin kruunua. Optio-oikeuksien anti suunnataan Yhtiölle, joka puolestaan luovuttaa optio-oikeudet vastikkeetta niille, joille on myönnetty osakkeita Merkintäetuoikeusannissa (”Optio-oikeusanti”).

MERKINTÄETUOIKEUSANNIN YHTEENVETO

  • Sotkamo Silverin osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yksi (1) uusi osake kutakin kolmea (3) olemassa olevaa saman osakelajin osaketta kohden, toisin sanoen merkintäsuhteessa 1:3.
  • Merkintäkurssiksi on määritelty 1,38 Ruotsin kruunua uutta osaketta kohden ja 0,1252 euroa kultakin Suomessa noteerattavalta uudelta osakkeelta. Edellyttäen, että Merkintäetuoikeusanti merkitään kokonaan, se tuottaa Yhtiölle noin 62 miljoonaa Ruotsin kruunua rahavaroja ennen annin kustannuksia.
  • Merkintäaika on 16. huhtikuuta 2020 – 5. toukokuuta 2020.
  • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla tapahtuu 16.-30. huhtikuuta NGM Stockholmissa ja 16.–28. huhtikuuta Nasdaq Helsingissä.
  • Yhtiön saamat merkintä- ja takuusitoumukset kattavat noin 70 prosenttia annin kokonaissummasta.

Julkaistava esite on saatavilla Sotkamo Silverin verkkosivustolla www.silver.fi, Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) verkkosivustolla www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:n verkkosivustolla www.stockholmcorp.se ja Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:n verkkosivustolla www.hagberganeborn.se.

Lisätietoja Merkintäetuoikeusannista on julkaistavassa esitteessä.
 

OPTIO-OIKEUSANNIN YHTEENVETO

  • Oikeus merkitä optio-oikeuksia on, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, aluksi Yhtiöllä. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.
  • Optio-oikeudet luovutetaan tämän jälkeen vastikkeetta niille, joille on myönnetty osakkeita Merkintäetuoikeusannissa, seuraavan periaatteen mukaan: kutakin neljää (4) Merkintäetuoikeusannissa myönnettyä osaketta kohden luovutetaan yksi (1) optio-oikeus.
  • Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen merkintähinnalla, joka vastaa kahta (2,00) Ruotsin kruunua.
  • Osakkeita voi merkitä optio-oikeuksilla optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaisesti 1. toukokuuta 2021 – 28. toukokuuta 2021.
  • Kaupankäynnin optio-oikeuksilla arvioidaan alkavan NGM Equity- ja Nasdaq Helsinki -pörsseissä viikolla 24/2020 edellyttäen, että NGM Equity ja Nasdaq Helsinki hyväksyvät Yhtiön hakemuksen, joka koskee optio-oikeuksien ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

 
Neuvonantajat

Stockholm Corporate Finance toimii taloudellisena neuvonantajana ja A1 Advokater ja Advokatfirman Schjødt oikeudellisina neuvonantajina Sotkamo Silverille. Hagberg & Aneborn Fondkommission ja Evli Pankki toimivat liikkeellelaskijana merkintäetuoikeusannissa ja suunnatussa optio-oikeuksien annissa.

 
Yhteyshenkilö

Paul Johnsson, CEO of Sotkamo Silver AB, puh. +46 70 777 6976

Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 15. huhtikuuta 2020 kello 14.30 Ruotsin aikaa. Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

 
TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous hankkia, merkitä tai käydä muulla tavalla kauppaa Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeilla, merkintäoptioilla, merkintäoikeuksilla, maksetuilla merkityillä osakkeilla tai muilla arvopapereilla, eivätkä sijoittajat saa merkitä tai hankkia arvopapereita muutoin kuin siinä esitteessä annettujen perustietojen pohjalta, joka julkaistaan ennen merkintäetuoikeusannin merkintäajan alkamista arviolta 15. huhtikuuta 2020. Euroopan talousalueella tarjous annetaan yleisölle vain Ruotsissa ja Suomessa.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai muussa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä lehdistötiedote ei ole myöskään tarjous myydä uusia osakkeita, merkintäoptioita, maksettuja merkittyjä osakkeita, merkintäoikeuksia tai muita arvopapereita henkilölle, jonka lainkäyttöalueella ei olisi sallittua antaa tällaista tarjousta kyseiselle henkilölle tai tarjoaminen edellyttäisi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintitoimia tai muita toimia. Esitettä, ilmoittautumislomaketta ja muita Merkintäetuoikeusantiin liittyviä asiakirjoja ei saa jakaa sellaisessa maassa tai sellaiseen maahan, jossa niiden jakaminen tai Merkintäetuoikeusanti edellyttäisivät edellisessä virkkeessä mainittuja toimia tai jossa ne olisivat sääntöjen vastaisia.

Mitään osakkeita, merkintäoptioita, merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Securities Act”) nykyisen version mukaan, eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukaan, eikä niitä saa tarjota, merkitä, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi soveltuvissa poikkeustapauksissa tai sellaisen transaktion kautta, johon ei sovelleta Securities Actin ja joka on kyseisen Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukainen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka ilmentävät yhtiön tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista ja taloudellista ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoa”, ”ennakoida”, ”odottaa”, ”saattaa”, ”uskoa”, ”suunnitelma”, ”arvio”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista. Tämän lehdistötiedotteen sisältämät tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tänä päivämääränä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

SOTKAMO SILVER AB (publ)
Sotkamo Silverin liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä mineraaliesiintymiä Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön päähanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.
Sotkamo Silver soveltaa SveMinin ja FinnMinin raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC- tai NI 43 101 -koodin mukaan Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.
Sotkamo Silverin kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity -pörssissä ja SOSI1 NASDAQ Helsingissä.
ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) -numero: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Lisää tietoa Sotkamo Silveristä on verkkosivustolla www.silver.fi
Yhtiön lehdistötiedotteiden ja taloudellisten raporttien jakelijana toimii Cision Sverige, ja ne ovat saatavilla osoitteessa www.silver.fi.