SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj - PÖRSSITIEDOTE 11.2.2005 klo 12

SSK:n HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 4.3.2005 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: 1. Osingonjakoesitys: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 227 918,76 euroa eli 0,015 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.3.2005. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.3.2005 alkaen. 2. Hallituksen ehdotus yhtiön omistuksessa olevien omien osakkeiden mitätöimiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön omistukseen tulleet 14 osaketta mitätöidään ja osakepääomaa alennetaan. Ehdotuksen mukaan yhtiön osakkeiden lukumäärä laskisi nykyisestä 15.194 584 kappaleesta 15 194 570 kappaleeseen ja osakepääoma laskisi 2 555 545,58 eurosta 2 555 543,22 euroon eli lasku olisi 2,35 euroa. Osakepääoman alentaminen toteutettaisiin OYL:n 6:luvun mukaisesti siirtämällä mitätöitävien osakkeiden yhteistä nimellisarvoa vastaava määrä 2,35 euroa ylikurssirahastoon, jolloin osakepääoman alentaminen ei alenna yhtiön sidottua omaa pääomaa. Osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä, koska mitätöitävät osakkeet ovat yhtiön hallussa. Toimenpiteen tarkoituksena on saattaa osakelukumäärä 10 :llä jaolliseksi, jolloin jäljempänä esitettävä osakkeiden lukumäärän vähentäminen kaikkien osakkeenomistajien kohdalla samassa suhteessa osakepääomaa alentamatta olisi mahdollinen. 3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 pykälien muuttamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeen nimellisarvosta luovutaan ja samalla yhtiöjärjestyksen pykälät 3 ja 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”3. Vähimmäis- ja enimmäispääoma Yhtiön vähimmäispääoma on 691 672,85 euroa ja enimmäispääoma on 2 766 691,39 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4. Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärä Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1 500 000 kpl ja enintään 16 000 000 kpl.” 4. Hallituksen ehdotus Arvopaperikeskuksen yhteistilillä olevien osakkeiden myymisestä niiden omistajien lukuun osakeyhtiölain 3 a luvun 3 a pykälän mukaisella menettelyllä. Yhteistilillä oli 31.12.2004 osakkeita 16 910 kappaletta. 5. Hallituksen ehdotus osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta yhteen kymmenesosaan. Hallitus ehdottaa, että osakkeiden lukumäärää vähennettäisiin osakepääomaa alentamatta yhteen kymmenesosaan eli edellä mainitusta 15 194 570 kappaleesta 1 519 457 kappaleeseen siten, että vähentäminen tapahtuisi osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Vähentäminen toimeenpantaisiin edellyttäen, että kaikkien osakkeenomistajien osakeomistus vähentämisen täsmäyspäivänä on 10:llä jaollinen. Jotta kaikkien osakkeenomistajien omistus olisi vähentämisen tapahtuessa 10:llä jaollinen, eräs yhtiön osakkeenomistaja on sitoutunut luovuttamaan korvauksetta tasauksen suorittamiseksi enintään 1000 kappaletta SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeita niille omistajille, joiden osakelukumäärä ei täsmäytyspäivänä olisi kymmenellä jaollinen. Mikäli osakeomistuksen jaollisuuden varmistamiseksi tarvittavien osakkeiden määrä täsmäytyspäivänä merkittävästi poikkeaa hallituksen päätösehdotuksen julkistamisajankohdan mukaisen osakasluettelon mukaisesta määrästä, osakkeita luovuttamaan sitoutuneella osakkeenomistajalla on oikeus vetäytyä luovutusvelvollisuudestaan, jolloin vähentämispäätöstä ei toimeenpanna. Osakemäärän vähentämisestä päätettäisiin ehdollisesti. Päätöksen toimeenpano edellyttäisi, että edellä kohdan 3 osakkeen mitätöinti ja osakepääoman alentaminen ja kohdan 4 yhtiöjärjestyksen muutos tulevat merkittyä kaupparekisteriin. Vähentämisen täsmäytyspäivä olisi arviolta 1.4.2005. Yhdistäminen toteutettaisiin täsmäytyspäivän omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden vähentäminen ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Ehdotuksen tarkoituksena on yhtiön osakkeen kaupankäynnin edellytysten turvaaminen. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ Hallitus Esa Haavisto Ilpo Pirilä

Liitteet & linkit