SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 4.päivänä maaliskuuta 2005 Porissa. Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2004 päättyneen tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Yhtiökokous päätti että osinkoa jaetaan 227 918,55 euroa eli 0,015 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.3.2005 ja osingon maksupäivä on 16.3.2005. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan. Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Esa Haavisto, Nino Grönroos sekä Jorma Tirri. Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Ala-Mello ja varalle PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö. Päätettiin mitätöidä yhtiön haltuun korvauksetta tulleet 14 kpl yhtiön osakkeita, jolloin yhtiön osakkeiden lukumäärä laskee nykyisestä 15.194 584 kappaleesta 15 194 570 kappaleeseen ja osakepääoma laskee 2 555 545,58 eurosta 2 555 543,22 euroon eli lasku on 2,35 euroa. Osakepääoman alentaminen päätettiin totetuttaa OYL:n 6:luvun mukaisesti siirtämällä mitätöitävien osakkeiden yhteistä nimellisarvoa vastaava määrä 2,35 euroa ylikurssirahastoon, jolloin osakepääoman alentaminen ei alenna yhtiön sidottua omaa pääomaa. Osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä, koska mitätöitävät osakkeet ovat yhtiön hallussa. Toimenpiteen tarkoituksena on saattaa osakelukumäärä 10 :llä jaolliseksi, jolloin osakkeiden lukumäärän vähentäminen kaikkien osakkeenomistajien kohdalla samassa suhteessa osakepääomaa alentamatta on mahdollinen. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti luopua yhtiön osakkeen nimellisarvosta ja muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 pykälät kuulumaan seuraavasti: ”3. Vähimmäis- ja enimmäispääoma Yhtiön vähimmäispääoma on 691 672,85 euroa ja enimmäispääoma on 2 766 691,39 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4. Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärä Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1 500 000 kpl ja enintään 16 000 000 kpl. ” Päätettiin myydä Arvopaperikeskuksen yhteistilillä olevat osakkeet niiden omistajien lukuun noudattaen osakeyhtiölain 3 a luvun 3 a pykälän mukaista menettelyä arvopaperipörssin välityksellä. Yhteistilillä oli 31.12.2004 yhtiön osakkeita 16 910 kappaletta. Päätettiin vähentää osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta yhteen kymmenesosaan eli edellä mainitusta 15 194 570 kappaleesta 1 519 457 kappaleeseen siten, että vähentäminen tapahtuu osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Päätös merkitsee sitä, että vanhasta 10:stä osakkeesta tulee yksi uusi osake. Vähentäminen päätettiin toimeenpanna edellyttäen, että kaikkien osakkeenomistajien osakeomistus vähentämisen täsmäyspäivänä on 10:llä jaollinen. Jotta kaikkien osakkeenomistajien omistus olisi vähentämisen tapahtuessa 10:llä jaollinen, eräs yhtiön osakkeenomistaja on sitoutunut luovuttamaan korvauksetta tasauksen suorittamiseksi enintään 1000 kappaletta SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeita niille omistajille, joiden osakelukumäärä ei täsmäytyspäivänä olisi kymmenellä jaollinen. Päätettiin, että mikäli osakeomistuksen jaollisuuden varmistamiseksi tarvittavien osakkeiden määrä täsmäytyspäivänä merkittävästi poikkeaa hallituksen päätösehdotuksen julkistamisajankohdan mukaisen osakasluettelon mukaisesta määrästä, osakkeita luovuttamaan sitoutuneella osakkeenomistajalla on oikeus vetäytyä luovutusvelvollisuudestaan, jolloin vähentämispäätöstä ei toimeenpanna. Päätettiin, että osakepääoman vähentämispäätöksen toimeenpano edellyttää myös, että edellä mainitut 14 osakkeen mitätöinti, osakepääoman alentaminen ja yhtiöjärjestyksen muutos tulevat merkittyä kaupparekisteriin. Vähentämisen täsmäytyspäiväksi päätettiin arviolta 1.4. 2005. Yhdistäminen toteutetaan täsmäytyspäivän omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden vähentäminen ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Päätöksen tarkoituksena on yhtiön osakkeen kaupankäynnin edellytysten turvaaminen. Porissa maaliskuun 4. päivänä 2005 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Ilpo Pirilä Toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet & linkit