SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 KLO 9 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 274 TEUR (125 TEUR). Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 300 TEUR (126 TEUR). Liikevaihto oli 319 TEUR (295 TEUR), tulos/osake 1,80 senttiä (0,82 senttiä) ja oma pääoma/osake 0,22 EUR (0,19 EUR). KONSERNITULOSLASKELMA 1-6/2004 1-6/03 muutos% 1-12/03 (TEUR) LIIKEVAIHTO 319 295 8,00 729 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 32 38 -15,4 68 Materiaalit ja palvelut 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 Poistot -59 -59 -08 -117 Liiketoiminnan muut kulut -77 -135 43,1 -243 LIIKEVOITTO-/TAPPIO 215 140 54,0 437 Rahoitustuotot ja -kulut 85 -14 116,6 -7 (netto) VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 300 126 139,00 431 Tuloverot -26 -1 3740,4 -33 KATSAUSKAUDEN VOITTO 274 125 119,3 397 KONSERNITASE (TEUR) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 3330 3398 -2,0 3346 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahat ja saamiset 664 171 288,3 482 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3994 3570 11,88 3827 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2556 2556 0,0 2556 Muu oma pääoma 781 310 152,0 583 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3336 2866 16,4 3139 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 505 589 -14,3 505 Lyhytaikainen 153 115 33,0 184 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 658 703 -6,4 689 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3994 3570 11,9 3827 RAHOITUSLASKELMA (TEUR) 1-6/2004 1-6/2003 Liiketoiminnan rahavirta 444 264 Investointien rahavirta -44 0 Rahoituksen rahavirta -osingonjako -76 -76 -lyhytaikaisten lainojen -takaisinmaksut 0 -100 Rahoituksen rahavirta yht. -76 -176 Rahavarojen muutos 324 83 TUNNUSLUKUJA 1-6/2004 1-6/03 muutos% 1-12/03 Osakekohtainen tulos (EUR) 0,02 0,01 100,0 0,03 Oma pääoma/osake (EUR) 0,22 0,19 15,8 0,21 Omavaraisuusaste 83,6 80,3 4,1 82,0 Bruttoinvestoinnit käyttö- omaisuuteen (TEUR) 44,0 0,0 ~ 4,0 % liikevaihdosta 13,8 0,0 ~ 0,7 Henkilöstö keskimäärin 0 0 0,0 0 VASTUUSITOUMUKSET (TEUR) kiinteistökiinnitykset omasta velasta 757 757 0,0 757 KIINTEISTÖKANTA Kiinteistö Oy Antintori Kiinteistö Oy Antintori käsittää yhteensä noin 5.300 m² toimisto-, hotelli- ja ravintolatiloja sekä lisäksi kellarikerroksen, jossa on varastotilaa ja paikat 65 autolle. Scandic Hotels Oy:llä on vuokralla tästä kiinteistöstä noin 3.500 m²:n hotelli- ja ravintolatilat. Kiinteistö on vuokrattu lähes kokonaan. Kiinteistö Oy Toejoen City Toejoen liikekiinteistön huoneistoala on n. 700 m². Kiinteistö on kokonaan vuokrattu. KAUDEN 1.1.2004 - 30.6.2004 TULOS Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 300 TEUR (126 TEUR). Kauden liikevaihto konsernissa oli 319 TEUR (295 TEUR ) koostuen vuokra- ja hallintopalkkiotuotoista. Liikevoitto oli 215 TEUR (140 TEUR). Katsauskaudelle ajoittuu kertaluonteisina tulosta parantavina erinä kiinteistöveronpalautuksia aikaisemmilta vuosilta noin 48 TEUR sekä osuuspääoman korkoa 27 TEUR. Lisäksi yhtiö sai katsauskautena osinkotuloa 38 TEUR. Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero. PÄÄOMARAKENNE JA RAHOITUS Konsernin oma pääoma oli 3336 TEUR, (2 866 TEUR) ja omavaraisuusaste 83,6 % (80,3 %). Vieraan pääoman määrä oli 658 TEUR (703 TEUR), muodostuen pääosin pankkilainasta. Oma pääoma osaketta kohti oli 0,22 EUR (0,19 EUR). Yhtiön likviditeetti on hyvä. 5.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 76 TEUR eli 0,005 euroa per osake. OSAKKEIDEN ARVON KEHITYS JA KAUPANKÄYNTI Tarkasteluajanjaksona yhtiön osakkeiden kaupantekokurssi Helsingin Pörssin julkaisemalla I-listalla vaihteli 0,20 eurosta 0,29 euroon (0,13 eurosta 0,19 euroon). Katsauskauden lopussa 30.6.2004 kurssi oli 0,22 euroa (0,19 euroa). Osakkeiden kokonaisvaihto Pörssin I-listalla 1.1.- 30.6.2004 oli 148 999 kappaletta (48 400 kappaletta) eli 0,98 % (0,32 %) koko osakekannasta. Kokonaisvaihdon arvo oli 33 976 euroa (8 562 euroa). SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:llä on vain yksi osakelaji. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Esa Haavisto, varapuheenjohtaja Nino Grönroos, varsinainen jäsen Jorma Tirri. Yhtiön toimitusjohtajana toimii VT Ilpo Pirilä. Konsernin palveluksessa ei tällä hetkellä ole henkilökuntaa. Yhtiön tilintarkastajana on KHT Jukka Ala-Mello ja varatilintarkastajana PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiö noudattaa HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton joulukuussa 2003 antamaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) seuraavin poikkeuksin: 1. yhtiöllä ei toistaiseksi ole internet sivuja. 2. Yhtiön hallituksen jäsenistä kukaan ei ole riippuvainen yhtiöstä, mutta kaikki kolme ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta. 3. Hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa suosituksen kohdan 12 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Hallituksen jäsenten toimikausi on määritelty yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta voi päättää vain yhtiön yhtiökokous. KONSERNIRAKENNE SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat edellä kohdassa kiinteistökanta mainitut kaksi kiinteistöyhtiötä sekä hotelli- ja ravintolatoimintaa aikaisempina vuosina harjoittanut SSK Interpori Oy, jolla ei enää ole toimintaa. Emoyhtiö SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa kaikki kolme tytäryhtiötään 100 %:sti. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa myös SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakekannan. SSK Kauppakiinteistöt Oy:tä ei ole yhdistetty SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernituloslaskelmaan eikä konsernitaseeseen. SSK Kauppakiinteistöt Oy:n hankintamenona SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n taseessa on 250 TEUR. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konsernin toiminnallisen tuloksen arvioidaan muodostuvan tilikauden toisella puoliskolla ensimmäisen puoliskon kaltaiseksi. Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan viime vuotta paremmaksi. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ Esa Haavisto Ilpo Pirilä Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Rahoitustarkastus ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/31/20040831BIT00020/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit