Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouskutsu 25.2.2022 klo 8.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n ("Stockmann" tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 12.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia tai esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Lisätietoja ja ohjeita osakkeenomistajille löytyy tämän kutsun osiosta C. Ohjeita kokoukseen osallistujille ja osoitteesta www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022.

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista koskevan lain (375/2021) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla ja osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus varmistaen.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Seppo Kymäläinen. Mikäli Seppo Kymäläisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii OTM Jaakko Laitinen. Mikäli Jaakko Laitisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön arviolta 28.2.2022 pörssitiedotteella julkistettavat vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka tulevat myös olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022, katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiö ei 9.2.2021 vahvistetun ja Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yrityssaneerausmenettely saatavilla olevan saneerausohjelman (muutoksineen, ”Saneerausohjelma”) ehtojen mukaan saa jakaa osinkoja Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

Lisäksi 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön osakepääomaa tappioiden kattamiseksi. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan seuraavien kolmen vuoden aikana osakepääoman alentamisen rekisteröimisestä yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattamalla velkojiensuojamenettelyä.

Edellä mainittujen syiden perusteella hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa, eikä osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa voi vaatia.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön arviolta 28.2.2022 pörssitiedotteella julkistettava toimielinten palkitsemisraportti, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Yhtiön toimielinten muutetun palkitsemispolitiikan käsittely
Hallitus ehdottaa muutoksia Stockmann Oyj Abp:n 4.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikkaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien ansaintamahdollisuutta lisättäisiin ja selkeytettäisiin. Muutoksen tarkoituksena on selventää kannustimen enimmäistason määritelmää.

Palkitsemispolitiikan muutos: Samana vuonna maksettavien palkkioiden määrä ei saa ylittää niiden antamisen aikaan 120 % vuosipalkasta (nostettu 60 prosentista 120 prosenttiin ja lisätty sanat "antamisen aikaan").

Koska yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua vain ennakkoon, Yhtiön muutettu palkitsemispolitiikka, joka on tämän kutsun liitteenä ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös muutetun palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsenille vuonna 2022 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että myös hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että kokouspalkkiona hallituksen kokouksista maksetaan 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien kokouksista 600 euroa kokoukselta henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän olevan seitsemän (7).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Anne Kuittinen, Roland Neuwald, Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Timo Karppinen ja Sari Pohjonen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenet Esa Lager ja Leena Niemistö ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä Yhtiön hallituksen jäseniksi.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet Yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Roland Neuwaldin hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ja arviot heidän riippumattomuudestaan ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen vapaata

päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 700 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,76 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakeannista.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, Yhtiön palkitsemisraportti, muutettu palkitsemispolitiikka, Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tulevat olemaan saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022 viimeistään 6.4.2022 lähtien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla esitettyjen ja Yhtiön internetsivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Jos teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 4.3.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 16.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisesta asiamiehestä pyydetyt tiedot kuten nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 4.3. 2022 klo 10.00 – 16.3.2022 klo 16.00 seuraavilla tavoilla:

a) Stockmann Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa www.stockmanngroup.com;

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022.

b) postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.3.2022 klo 10.00 alkaen.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Postitse tai sähköpostitse tapahtuvan äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan ja ennakkoäänien toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli niistä ilmenevät edellä kohdassa C.2. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistaja voi käyttää Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisöomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet –sivustolla.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 18.3.2022 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022.

5. Muut ohjeet ja tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen jukka.naulapaa@stockmann.com viimeistään 3.3.2022 klo 14.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja että osakkeenomistajat omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022 viimeistään 4.3.2022 klo 10.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 9.3.2022 asti sähköpostitse osoitteeseen jukka.naulapaa@stockmann.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022 viimeistään 14.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää Yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022.

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 25.2.2022 yhteensä 154 465 083 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 11.3.2022 jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvistä järjestelyistä on saatavilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2022.

Helsingissä, helmikuun 25. päivänä 2022

STOCKMANN Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet