Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Report this content

Kesäkuu käänsi kehityksen suuntaa paremmaksi, muodin myynti toimialaa paremmalla tasolla

STOCKMANN Oyj Abp, Puolivuosikatsaus 24.7.2020 klo 8.00 EET

Huhti–kesäkuu 2020:
- Konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa (242,3), laskua 23,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 54,1 % (58,6).

- Liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa (10,2).
- Oikaistu liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa (16,2).
- Osakekohtainen tulos oli -0,24 euroa (-0,10).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,20 euroa (-0,01).
- Stockmann Oyj Abp hakeutui yrityssaneeraukseen 6.4.2020 (pörssitiedote 6.4.2020).

Tammi–kesäkuu 2020:
- Konsernin liikevaihto oli 351,1 miljoonaa euroa (449,5), laskua 20,6 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 54,2 % (56,1).
- Liiketulos oli -33,5 miljoonaa euroa (-11,2).
- Oikaistu liiketulos oli -31,2 miljoonaa euroa (-4,4).
- Osakekohtainen tulos oli -0,79 euroa (-0,56).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,73 euroa (-0,47).

Vuoden 2020 näkymät:
Liiketoimintaympäristössämme tapahtuneiden nopeiden muutoksien takia Stockmannin aikaisempi tulosennuste, julkaistu 13.2.2020, ei enää päde. Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymämme ovat selkeämmät.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Globaalilla koronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus liiketoiminnan kehitykseen, mutta kevään muutos- ja tehostustoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Sopeutimme toimintaamme turvaamaan asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuutta; toteutimme Stockmannin kevään pääkampanjan vain verkossa ja kehitimme koronarajoitusaikaan uusia palveluja. Laskimme myös kustannustasoa merkittävästi lomautuksilla ja säästötoimenpiteillä. Kansalliset määräykset rajoittivat Stockmannin Baltian tavaratalojen toimintaa ja pandemialla oli myös suuri vaikutus Lindexin myymäläketjun toimintaan kaikilla markkina-alueilla.

Liikevaihto on kehittynyt odotuksia paremmin maalis-kesäkuussa erityisesti kodin ja kauneuden osa-alueilla. Varastoihin sitoutunut pääoma on aikaisempaa vuotta pienempi molemmissa yksiköissä ja yhtiön kassa on merkittävästi vahvistunut. Koronapandemiarajoitteiden purkaminen on lisännyt asiakasvirtoja tavarataloissa ja myymälöissä toukokuun lopulta alkaen. Sekä Stockmannin että Lindexin verkkokaupan kasvu jatkui vahvana myös toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Stockmann-liiketoimintayksikkö lanseerasi noin 50 uutta brändiä ja toimitti enemmän verkkokauppatilauksia kuin koko viime vuonna yhteensä ja Lindexin verkkokaupan kasvu toisella vuosineljänneksellä oli 102 %.

Säästötoimenpiteiden vaikutus on ollut merkittävä. Nopeat sopeutustoimenpiteet sekä Lindexissä että Stockmannissa yhdistettynä viime vuoden säästöohjelmaan laskivat konsernin kiinteät kustannukset noin 35 miljoonaa euroa alemmalle tasolle viime vuoteen verrattuna. Jatkamme kustannustason sopeuttamista toimintaympäristön tilanteen mukaisesti. Stockmann-emoyhtiön osalta yrityssaneeraus mahdollistaa vuokrasopimusten ehtojen uudelleenneuvottelut, joilla tavoitellaan matalampaa kustannustasoa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos jää liiketoiminnan elpymisestä, verkkokaupan voimakkaasta kasvusta ja mittavista säästötoimenpiteistä huolimatta heikoksi.

Jatkamme toimintamme kehittämistä asiakaslähtöisesti, uudistamme sähköisiä asiointimahdollisuuksia molemmissa liiketoimintayksiköissä, jatkamme Stockmann-tavaratalojen uudistamista ja tuomme jatkuvasti uusia brändejä asiakkaillemme.

AVAINLUKUJA

4–6/
2020

4–6/
2019
1–6/
2020
1–6/
2019
1–12/
2019
Liikevaihto, milj.euroa 182,7 242,3 351,1 449,5 960,4
Suhteellinen myyntikate, % 54,1 58,6 54,2 56,1 56,3
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -3,1 10,2 -33,5 -11,2 13,3
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa -1,8 16,2 -31,2 -4,4 29,0
Katsauskauden tulos, milj. euroa -15,0 -5,5 -52,4 -37,9 -54,3
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,24 -0,10 -0,76 -0,56 -0,84
Henkilöstö, keskimäärin 5 738 7 007 6 168 6 961 7 002
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 108,3 48,0 85,9 27,9 102,3
Investoinnit, milj. euroa 4,0 9,3 10,3 15,8 33,8
Oma pääoma/osake, euroa 10,43 10,96 11,12
Nettovelkaantumisaste, % 109,9 121,7 112,4
Omavaraisuusaste, % 35,5 37,2 38,1

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Miljoonaa euroa

4–6/
2020
4–6/
2019
1–6/
2020
1–6/
2019
1–12/
2019
Liiketulos (EBIT) -3,1 10,2 -33,5 -11,2 13,3
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
  Uudelleenjärjestelyt ja muutostoimenpiteet 1,3 6,1 2,4 6,1 15,2
  Kiinteistöjen myyntivoitot -0,1 0,7 0,4
Oikaisut yhteensä 1,3 6,0 2,4 6,8 15,6
Oikaistu liiketulos (EBIT) -1,8 16,2 -31,2 -4,4 29,0

YRITYSSANEERAUSMENETTELY

Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja alentanut asiakasmääriä äkillisesti. Huolimatta siitä, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin merkittävää laskua.

Koska yhtiön liiketoiminta on johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä, Stockmannin hallitus päätti, yhtiön rahoitusrakenteen huomioon ottaen, jättää emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n osalta yrityssaneeraushakemuksen 6.4.2020. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin, kassavirtaan ja tulokseen.

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Helsingin käräjäoikeus on 8.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt Stockmann Oyj Abp:tä koskevan, yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn aloitettavaksi. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jyrki Tähtisen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan saneerausohjelmaehdotus tulee laatia 11.12.2020 mennessä.

COVID-19

Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja alentanut asiakasmääriä äkillisesti. Koronvirusepidemian negatiiviset vaikutukset toiminaympäristöön jatkuivat toisella vuosineljänneksellä. Kansallisia rajoituksia purettiin osittain toukokuussa, mikä näkyi positiivisena kehityksenä tavaratalojen ja myymälöiden asiakasvirroissa.

Toisen vuosineljänneksen aikana kertyi liiketoiminnan muita tuottoja 5,3 miljoonaa euroa, joka koostuu COVID-19 tilanteeseen liittyvistä julkisista avustuksista, joita pääosin Lindex on saanut eri toimintamaissa valtion viranomaisilta tai muilta vastaavilta julkisilta tahoilta.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Liiketoimintaympäristössämme tapahtuneiden nopeiden muutoksien takia Stockmannin aikaisempi tulosennuste, julkaistu 13.2.2020, ei enää päde. Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymämme ovat selkeämmät.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2020

Puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön, ja sillä on ollut olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan.

Maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan säilyvän vuoden 2020 ajan, ja koronavirustilanteella on merkittävä vaikutus maailmantalouteen. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutoksen takia, joihin myös koronavirustilanne vaikuttaa. 

Stockmann päivitti 18.3.2020 tulosennustettaan: Liiketoimintaympäristössämme tapahtuneiden nopeiden muutoksien takia Stockmannin aikaisempi tulosennuste, julkaistu 13.2.2020, ei enää päde. Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymämme ovat selkeämmät.

Stockmann valmistelee saneerausohjelmaehdotusta, joka käräjäoikeuden päätöksen mukaan tulee laatia 11.12.2020 mennessä.

Puolivuosikatsaus
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 24.7.2020 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080

www.stockmanngroup.com
 

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet