Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Report this content

Stockmann-konserni paransi tulostaan molemmissa divisioonissa ja päivittää tulosennusteensa

STOCKMANN Oyj Abp, puolivuosikatsaus 23.7.2021 klo 8.00

Huhti–kesäkuu 2021:
- Konsernin liikevaihto oli 228,0 miljoonaa euroa (182,7), jossa oli nousua 21,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 60,5 % (54,1).
- Liiketulos oli 26,3 miljoonaa euroa (-0,4).
- Oikaistu liiketulos oli 26,7 miljoonaa euroa (0,8).
- Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (-0,20).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (-0,18).

Tammi–kesäkuu 2021:
- Konsernin liikevaihto oli 383,7 miljoonaa euroa (351,1), jossa oli nousua 6,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 58,8 % (54,2).
- Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-28,3).
- Oikaistu liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa (-25,9).
- Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (-0,70).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,67).

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2021: 
Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan selkeästi ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta. 

Aiempi tulosennuste (julkaistu 30.4.2021):
Pitkittynyt koronapandemia aiheuttaa epäselvyyttä Stockmannin liiketoimintaympäristössä. Koska näkymät ovat epäselvät, Stockmann julkistaa uuden ohjeistuksen, kun markkinoiden ennustettavuus paranee. 

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Molemmat divisioonat paransivat tulostaan. Konsernin oikaistu liiketulos parani 0,8 miljoonasta eurosta 26,7 miljoonaan toisella vuosineljänneksellä. Konsernin kassavarat kasvoivat toisella neljänneksellä ja olivat kesäkuun lopussa 155 miljoonaa euroa. Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana vuokravastuut vähenivät ja nettovelkaantumisaste parani. Velkojen muuntaminen omaksi pääomaksi ja uudeksi joukkovelkakirjalainaksi saneerausohjelman mukaisesti saatiin onnistuneesti päätökseen heinäkuussa, ja ne vahvistavat entisestään taloudellista asemaa.

Markkinat alkoivat elpyä, ja on hyvin positiivista, että Lindex kehittyy jopa markkinoita nopeammin ja Stockmannin kehitys vastaa markkinakasvua. Asiakkaiden määrä kivijalkamyymälöissä kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Etenkin muodin tuotealue piristyi selvästi toisella vuosineljänneksellä. 

Lindex menestyi erittäin hyvin kasvattamalla myyntiään ja tulostaan kaikilla markkinoilla ja liiketoiminta-alueilla. Sekä myymälöiden että digitaalisten kanavien myynti on vahvistunut. Yhdessä suhteellisen myyntikatteen kasvun ja jatkuvien kustannussäästöjen kanssa tämä vaikuttaa tulokseen myönteisesti.

Positiivinen kehitys näkyy myös Stockmann-divisioonan kannattavuudessa, joka paranee selvästi. Mukauttamalla markkinointitoimenpiteiden, tavaratalojen kehittämisen ja virtuaalitapahtumien yhdistelmää Stockmann on pystynyt reagoimaan nopeasti markkinoiden heilahteluihin. Stockmannin verkkokaupan liikevaihto kasvoi 82 % verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja laski 22 % verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Matkailijoiden puuttuminen näkyy edelleen kivijalkamyymälöissä

AVAINLUKUJA

4–6/
2021
4–6/
2020
1–6/
2021
1–6/
2020
1–12/
2020
Liikevaihto, milj. euroa 228,0 182,7 383,7 351,1 790,7
Suhteellinen myyntikate, % 60,5 54,1 58,8 54,2 56,1
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9
Katsauskauden tulos, milj. euroa 19,1 -12,9 -10,4 -48,1 -291,6
Tulos/osake,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
0,25 -0,20 -0,14 -0,70 -3,88
Henkilöstö, keskimäärin 5 637 5 738 5 484 6 168 5 991
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 51,6 108,3 34,7 85,9 147,4
Investoinnit, milj. euroa 2,2 4,0 4,6 10,3 19,4
Oma pääoma/osake, euroa 2,63 5,89 2,90
Nettovelkaantumisaste, % 304,9 194,6 336,1
Omavaraisuusaste, % 14,3 24,8 14,6

Luvut on tarvittaessa oikaistu vastaamaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosta.

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Milj. euroa 4–6/
2021
4–6/
2020
1–6/
2021
1–6/
2020
1–12/
2020
Liiketulos (EBIT) 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Lindexin liikearvon alentuminen 250,0
Saneerausmenettely ja muutostoimenpiteet 0,4 1,3 7,0 2,4 7,3
Oikaistu liiketulos (EBIT) 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9

SANEERAUSMENETTELY

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi 9.2.2021 tekemällään päätöksellä Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausohjelman, ja saneerausmenettely on päättynyt. Saneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia. Kiinteistöjen myynti- ja takaisinvuokrausprojektit edistyvät saneerausohjelman mukaisesti.

Stockmann Oyj Abp:n A- ja B-osakelajien yhdistämisen johdosta A-osakkeiden omistajille suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut yhteensä 3 053 086 uutta osaketta on

rekisteröity kaupparekisteriin 9.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakelaji, jonka kaikilla osakkeilla on yksi (1) ääni osaketta kohti ja myös kaikissa muissa suhteissa yhtäläiset oikeudet. (Pörssitiedote 9.4.2021)

Puolet hybridilainasta leikattiin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja loppuosa muutetaan osakkeiksi. Muusta saneerausvelasta 20 % muutetaan osakkeiksi tai leikataan. (Johdon osavuotinen selvitys 30.4.2021)

Stockmannin hallitus päätti yhtiön enintään 100 000 000 uuden osakkeen osakeannista konversioon oikeutetuille velkojille. (Pörssitiedote 18.5.2021)

Stockmann Oyj Abp julkisti vakuudellisten joukkovelkakirjojen tarjouksen tietyille Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 hyväksymän saneerausohjelman mukaisille vakuudettomille velkojilleen. (Pörssitiedote 18.5.2021)

COVID-19

Koronapandemialla on edelleen vaikutus Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja asiakasmääriin. Vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana pandemia vaikutti yhä negatiivisesti liiketoimintaan, etenkin kivijalkamyymälöiden asiakasmäärissä. Laskua ei pystytty kompensoimaan täysimääräisesti verkkomyynnillä, vaikka se kasvoikin voimakkaasti.

Toisen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 1,5 miljoonaa euroa, joka koostuu lähinnä Lindexin eri toimintamaissa saamista koronavirustilanteeseen liittyvistä julkisista avustuksista.

PÄIVITETTY TULOSENNUSTE VUODELLE 2021

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan selkeästi ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta.

Aiempi tulosennuste (julkaistu 30.4.2021):
COVID-19-pandemian pitkittyminen aiheuttaa epävarmuutta Stockmannin liiketoimintaympäristössä. Koska markkinanäkymä on epäselvä, Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun näkyvyys markkinoilla paranee.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2021 ajan, ja koronavirustilanteella on edelleen merkittävä vaikutus maailmantalouteen, kunnes tilanne saadaan paremmin hallintaan. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutoksen takia, joihin myös koronatilanne vaikuttaa.

Stockmann-yksikkö jatkaa saneerausohjelman toteuttamista vuonna 2021, ja Lindex parantaa edelleen tehokkuuttaan ja tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.

Puolivuosikatsaus
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 23.7.2021 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080

www.stockmanngroup.com
 

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet