Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset 4.6.2020 klo 15.30 EET

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.6.2020 klo 14.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiökokoukselle esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikka.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenmäärä vähenee kahdella jäsenellä, ja että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone ja Dag Wallgren. Eva Hamilton ja Peter Therman olivat aikaisemmin ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi. He jättivät paikkansa hallituksessa eroamalla 18.3.2020, koska aikaisemmin koolle kutsuttu varsinainen yhtiökokous peruttiin Covid-19-pandemian puhkeamisen vuoksi. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan yhtiökokousta seuraavien kahden viikon kuluessa tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsenille vuonna 2020 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Hallituksen jäsenille maksetaan myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom ja KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajakseen Leena Niemistön. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kaikki kuusi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Kolme hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Esa Lager, Leena Niemistö ja Tracy Stone).

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan keskuudestaan. Esa Lager valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Stefan Björkman ja Dag Wallgren. Lauri Ratia valittiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi valiokunnan jäseniksi valittiin Stefan Björkman ja Leena Niemistö.

Yrityssaneerausmenettely

Aiemmin tiedotetun mukaisesti yhtiön hallitus päätti jättää Helsingin käräjäoikeudelle hakemuksen yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen saneerausmenettelyn aloittamisesta 6.4.2020. Koska Helsingin käräjäoikeus on 8.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt yhtiötä koskevan saneerausmenettelyn velkojan hakemuksesta aloitettavaksi, saneerausmenettelyn jatkuminen ei riipu yhtiön oman saneerausmenettelyä koskevan hakemuksen jatkamisesta. Yhtiökokous päätti puoltaa saneerausmenettelyn jatkamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Käräjäoikeus on määrännyt asianajaja Jyrki Tähtisen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan saneerausohjelmaehdotus tulee laatia 11.12.2020 mennessä.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa