STONESOFT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2004

LEHDISTÖTIEDOTE 23.7.2004 klo 9.00 STONESOFT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2004 YHTEENVETO Tammikuu-kesäkuu - Katsauskauden liikevaihto oli 10,8 miljoonaa euroa, -7% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. - StoneGate-myynti oli 2,8 miljoonaa euroa, +7% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. - StoneBeat-myynti oli 0,5 miljoonaa euroa, -51% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. - Liiketappio ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli -5,2 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailukelpoinen tappio oli -7,0 miljoonaa. - Tulos/osake oli -0,11 euroa, edellisvuoden vastaava oli -0,16 euroa. - Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 24,7 miljoonaa euroa. Yhtiö uskoo, että myynnin hyvien kehitysnäkymien johdosta liiketulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) jatkaa paranemista vuoden 2004 aikana siten, että toisen vuosipuoliskon EBITA tulee olemaan parempi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon EBITA. Yhtiö tutkii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia voitollisen tuloksen saavuttamisen nopeuttamiseksi. Huhtikuu-kesäkuu - Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,8 miljoonaa euroa, +3% verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. - StoneGate-myynti toisella neljänneksellä oli 1,6 miljoonaa euroa, +21% verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. - StoneBeat-myynti toisella neljänneksellä 0,25 miljoonaa euroa, -38% verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. - Liiketappio ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli -2,2 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan neljänneksen vertailukelpoinen tappio oli -3,2 miljoonaa euroa. LIIKEVAIHTO JA TULOS (suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan luku) Tammikuu-kesäkuu Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 10,8 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa). Muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli - 0,8 miljoonaa euroa eli -7%. Liiketoiminnan tappio (EBITA) oli katsauskaudella -5,2 miljoonaa euroa (-8,7 miljoonaa). Liikevaihdon maantieteellinen jakauma ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli: Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 72% (71%), Pohjois- ja Etelä-Amerikka 21% (21%) ja Aasian ja Tyynenmeren alue 7% (8%). Katsauskauden tappio verojen jälkeen oli -6.3 miljoonaa euroa. Katsauskaudella tarkistettiin vuonna 2001 kirjattua verosaamista vastaamaan vuonna 2005 voimaantulevaa yhteisöverokannan muutosta. Tarkistuksen vaikutus oli -0.6 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan tappio oli -9.0 miljoonaa euroa. Rahoitus ja investoinnit Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 37,4 miljoonaa euroa (49,9 miljoonaa). Omavaraisuusaste oli 87% (90%) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -0,86 (-0,84). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 24,7 miljoonaa euroa (34,2 miljoonaa). Merkittäviä investointeja käyttöomaisuuteen ei tehty. Huhtikuu-kesäkuu Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 5,8 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa). Muutos edellisvuoden toiseen neljännekseen verrattuna oli 0,2 miljoonaa euroa eli +3%. Liiketoiminnan tappio (EBITA) oli toisella neljänneksellä -2,2 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa ilman kertaluonteisia kuluja). MARKKINAT JA KILPAILUTILANNE Stonesoftin kilpailutilanteeseen vaikuttavina kehitystrendeinä ovat viime aikoina olleet mm. laitepohjaisten ratkaisujen yleistyminen sekä ns. "all-in-one" -ratkaisut. Asiakkaat hankkivat palomuurit yhä useammin laitepohjaisena ratkaisuna. Vuonna 2003 palomuuri- ja VPN-laitteiden myynti kasvoi 16 % ohjelmistopohjaisten ratkaisujen myynnin laskiessa 6 %. (Lähde: Infonetics) Myös Stonesoftin syksyllä 2003 julkaiseman laitepohjaisen palomuuri/VPN- ratkaisun myynti on kasvanut nopeammin kuin ohjelmistopohjaisen ratkaisun myynti ja laitteet ovat lunastaneet niiden myynnille asetetut odotukset. Laitepohjaisen ratkaisun etuna on asiakkaan kannalta ennen kaikkea käyttöönoton helppous. Useat tietoturvayhtiöt ovat viime aikoina julkaisseet ns. all-in-one - ratkaisuja, joissa yhteen laitteeseen on yhdistetty monta tietoturvakomponenttia, esim. virustorjunta, sisällön tarkistus ja roskapostifiltteri. Stonesoftin näkemyksen mukaan all-in-one -ratkaisut voivat tuoda hyötyjä pienissä verkkoympäristöissä, mutta eivät ole riittäviä suuriin, kriittisiin verkkoympäristöihin. Stonesoftin ratkaisu StoneGate Security Platform, jossa yhdistyvät tärkeimmät tietoturvakomponentit (palomuuri, VPN, IPS), verkon hallinta sekä korkea käytettävyys, tarjoaa riittävät tietoturva- ja käytettävyysominaisuudet sekä pieniin että suuriin verkkoympäristöihin. TOISEN NELJÄNNEKSEN TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT - StoneGate IPS (Intrusion Detection and Analysis with Active Response) -tuote valmistui aikataulun mukaisesti toisen neljänneksen aikana. Toisen neljänneksen aikana IPS-tuotetta myytiin kaikilla markkina- alueilla (EMEA, AMERICAS, APAC). Ensimmäiset referenssiasiakkaat on vahvistettu ja tuotteen prospektikanta näyttää lupaavalta. - Tammikuussa julkistetun yhteistyön tuloksena StoneGate palomuuri- ja VPN-ratkaisu IBM eServer iSeries-palvelimiin valmistui aikataulun mukaisesti toisella vuosineljänneksellä. Jälleenmyynnistä on sovittu 12 kumppanin kanssa ja tuotteen ensimmäiset kaupalliset toimitukset on tehty. - StoneGate -toimitukset IBM:n zSeries-suurtietokoneisiin jatkuivat vuoden toisella neljänneksellä, ratkaisu toimitettiin merkittävälle pankkiasiakkaalle Yhdysvalloissa. - StoneGate palomuuri- ja VPN-laitteiden myynti kasvoi edelleen toisella neljänneksellä odotusten mukaisesti. Yhtiö on solminut katsauskauden loppuun mennessä laitteistojen jälleenmyyjäsopimuksia 50 kumppanin kanssa (23 sopimusta ensimmäisen neljänneksen lopussa). - StoneGate palomuuri/VPN-laitteet saivat katsauskauden aikana tunnustusta ulkopuolisten tahojen tekemissä arvioinneissa. Huhtikuussa StoneGate palomuuri/VPN-laitteet saivat Checkmark-sertifioinnin kolmelle tasolle: palomuuri 1 ja 2 sekä VPN. StoneGate on maailman ensimmäinen palomuuri/VPN-laite, joka on saanut kyseisen sertifioinnin kaikille kolmelle tasolle. Toukokuussa SC Magazine antoi arvioinnissaan StoneGate palomuuri/VPN-laitteille (SG3000-malli) täydet viisi tähteä. - StoneGate IPS-tuotteen julkaisun yhteydessä Stonesoft julkaisi myös uuden hallintajärjestelmän, StoneGate Management Center 3.0:n. StoneGate Management Center 3.0 yhdistää StoneGate-tuoteperheen - palomuurin, VPN ja uuden IPS:n - saumattomaksi ja helposti hallittavaksi tietoturvan kokonaisratkaisuksi, StoneGate Security Platformiksi. Ratkaisun avulla tietoverkot voidaan suojata monikerroksisesti. Monikerroksinen tietoturva, joka sisältää palomuurin, VPN:n sekä IPS:n, suojaa paitsi organisaation verkon ulkoreunan, myös sisäverkon. StoneGate Security Platformissa yhdistyvät tärkeimpien tietoturvakomponenttien lisäksi verkon hallinta sekä korkea käytettävyys. TUOTEKEHITYKSEN KUSTANNUKSET Yhtiön panostukset tuotekehitykseen olivat toisella neljänneksellä 1,3 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa). Stonesoftin tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Helsingissä,Turussa ja Sophia Antipoliksessa, Ranskassa. Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 69 (97) henkeä. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti kuluiksi niiden syntymishetkellä. IFRS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO Stonesoft-konserni siirtyy IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin vuonna 2005. Ensimmäinen IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus julkaistaan vuoden 2005 ensimmäiseltä neljännekseltä. Siirtyminen IFRS- säännösten mukaan laadittavaan konsernitilinpäätökseen on edennyt suunnitelman mukaan. Voimassaolevien säädösten vaikutus konsernin laskentaperiaatteisiin, raportointiin ja tietojärjestelmiin on selvitetty ja dokumentoitu. Vuoden 2004 alustava avaava tase on laadittu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Standardien muutos- ja uudistustyön seuraaminen jatkuu toisella vuosipuoliskolla. VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET Valtuutuksen ehdot ovat: Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä siten, että uusmerkinnässä annettavat osakkeet ja/tai optio-oikeuksien perusteella tapahtuvassa osakemerkinnässä annettavat osakkeet ja/tai velkakirjojen vaihdon yhteydessä annettavat osakkeet voivat kaikki yhteensä korottaa yhtiön osakepääomaa enintään 229.000,00 eurolla siten, että mainituissa uusmerkinnöissä ja/tai optio-oikeuksien perusteella tapahtuvissa osakemerkinnöissä ja/tai velkakirjojen vaihdon yhteydessä tapahtuvissa merkinnöissä voidaan merkitä yhteensä enintään 11.450.000 kappaletta osakkeita, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa. Optio-oikeuksia voidaan antaa ainoastaan siten, että niiden perusteella annettavat osakkeet voivat korottaa yhtiön osakepääomaa enintään 30.000,00 eurolla. Optio-oikeuksia voidaan antaa ainoastaan yrityskauppoihin ja sulautumisiin liittyen. Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään siitä, kenellä on uusmerkinnässä oikeus merkitä uusia osakkeita, merkitä optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjalainaa. Uudet osakkeet ja/tai optio-oikeudet ja/tai vaihtovelkakirjalaina voidaan osakeyhtiölain (734/1978 muutoksineen) 4 luvun 6 §:n mukaisesti merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Uusmerkinnässä annettavat uudet osakkeet ja/tai optio-oikeuksia annettaessa annettavat optio-oikeudet ja/tai vaihtovelkakirjalainaa otettaessa annettavat vaihtovelkakirjat voidaan tarjota merkittäviksi osakeyhtiölain (734/1978 muutoksineen) 4 luvun 2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, mikäli poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen toteuttaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai rahoituksellisten vaihtoehtojen lisääminen tai osana yhtiön johtoon ja/tai muuhun henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden kannustusjärjestelmiä. Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään uusmerkinnässä ja/tai optio- oikeuksien perusteella tapahtuvassa osakemerkinnässä ja/tai velkakirjojen vaihdon yhteydessä tapahtuvassa osakemerkinnässä annettavien uusien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta, joka kuitenkaan ei saa alittaa osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa. Yhtiön hallitus on osakeyhtiölain (734/1978) sallimissa rajoissa oikeutettu päättämään kaikista muista uusmerkintään ja/tai optio- oikeuksien antamiseen ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista, kuten vaihtovelkakirjalainalle mahdollisesti maksettavasta korosta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA - Konsernin johtoryhmä toimii 15.8. 2004 alkaen seuraavalla kokoonpanolla: Jorma Turunen (toimitusjohtaja, liiketoiminnan kehittäminen, sijoittajasuhteet), Ilkka Hiidenheimo (tuotekehitys, asiakastuki ja laadunvalvonta), Veikko Ikäläinen (talous- ja tietohallinto), Saara Laine (lakiasiat, henkilöstöhallinto ja kumppaniohjelmat), Tobias Christen (tuotehallinta), Juha Härkönen (Americas-alue), Jarmo Häärä (APAC-alue) ja Erkki Panula (EMEA-alue, markkinointi). - Stonesoft Oyj noudattaa HEXin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton antamaa uutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) 1.7.2004 lukien. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Toisen vuosineljänneksen aikana tehtyjen uusien tuotejulkaisujen ansiosta (StoneGate IPS ja StoneGate for IBM eServer iSeries) Stonesoftin tuotevalikoima ja kohdemarkkina ovat laajempia kuin koskaan aikaisemmin. Uudet tuotteet on otettu hyvin vastaan. Myös StoneGate palomuuri/VPN-ratkaisun myynnin odotetaan kehittyvän positiivisesti. Yhtiö uskoo, että myynnin hyvien kehitysnäkymien johdosta liiketulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) jatkaa paranemista vuoden 2004 aikana siten, että toisen vuosipuoliskon EBITA tulee olemaan parempi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon EBITA. Yhtiö tutkii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia voitollisen tuloksen saavuttamisen nopeuttamiseksi. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Stonesoft Oyj, puh. (09) 47 67 11 e-mail: jorma.turunen@stonesoft.com Talousjohtaja Veikko Ikäläinen, Stonesoft Oyj Puh. (09) 47 67 11 e-mail: veikko.ikalainen@stonesoft.com Stonesoft Oyj Jorma Turunen toimitusjohtaja Tämä tiedote ja osavuosikatsaukseen liittyvä esitysmateriaali ovat myös Stonesoftin kotisivuilla http://www.stonesoft.com. Tiedotustilaisuus järjestetään 23.7.2004 klo 10:30, Stonesoftin pääkonttorilla osoitteessa Itälahdenkatu 22A, 00210 Helsinki. Yhtiö julkistaa tammi-syyskuun tuloksen 22.10.2004 klo 9.00. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/23/20040723BIT00100/wkr0001.pdf The full report

Liitteet & linkit