Muutos Stora Enson raportointiterminologiaan

Termi Kertaluonteiset erät muutetaan termiksi Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) suosituksen mukaisesti

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.6.2016 klo 9.00

Stora Enso nimeää uudelleen raportoinnissa käytettävää terminologiaa vastaamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Muutos tulee voimaan 21.7.2016 julkaistavasta toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien.

Termi ”Kertaluonteiset erät” muutetaan termiksi ”Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät”, mutta määritelmä pysyy samana. Kuten aikaisemminkin, nämä ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten peruutukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset ja sakot. Yksittäiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ilmoitetaan normaalisti erikseen, mikäli niiden tulosvaikutus on yli sentin (0,01 euroa) osakkeelta tai 8 milj. euroa.

Stora Enso lisää osavuosikatsauksiinsa vuoden 2016 toisesta neljänneksestä lähtien taulukon, jossa esitetään tärkeimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Vastaavanlainen taulukko on esitetty Stora Enson konsernitilinpäätöksissä.

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT, KÄYVÄN ARVON MUUTOKSET JA LIIKETOIMINTAAN KUULUMATTOMAT ERÄT

Milj. euroa Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2014 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14
Aineellisten ja aineettomien
  hyödykkeiden sekä
  biologisten hyödykkeiden
  arvonalentumiset ja
  arvonalentumisten peruutukset
-1 -266 -265 - -1 - -219 -214 9 -12 -2
Uudelleenjärjestelykustannukset
  ilman aineellisten ja
  aineettomien hyödykkeiden
  arvonalentumisia
- 7 -2 16 -7 - -118 -20 19 -99 -18
Yritysmyynnit -27 - - - - - 53 9 - - 44
Muut - 25 17 - - 8 5 - - 5 -
Vertailukelpoisuuteen
  vaikuttavat erät yhteensä
-28 -234 -250 16 -8 8 -279 -225 28 -106 24
Käyvän arvon muutokset
  ja liiketoimintaan
  kuulumattomat erät
-26 378 401 -25 15 -13 -131 -79 -23 -18 -11
Yhteensä -54 144 151 -9 7 -5 -410 -304 5 -124 13

Muissa Stora Enson käyttämissä vaihtoehtoisissa tunnusluvuissa ei ole muutoksia. Näitä ovat operatiivinen liiketulos, operatiivinen EBITDA, liiketoiminnan rahavirta, rahavirta investointien jälkeen, nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan, operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto, operatiivinen ROOC ja osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Nämä avainluvut esittävät operatiivisen liiketuloksen ilman poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan, ja lisäävät näin vertailukelpoisuutta eri kausien välillä.

Käyvän arvon muutoksiin ja liiketoimintaan kuulumattomiin eriin ei tule muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät ja niihin liittyvät suojaukset, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä konsernin osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Avainlukujen laskentaperiaatteet on esitetty Stora Enson tammi–maaliskuun 2016 osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä vuodelta 2015. Näihin periaatteisiin ei tule muutoksia.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com 

 STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 02046 21242

Tilaa