Stora Enso jatkaa hienopaperin, sellun ja sahatavaran tuotantoa Varkaudessa; sanomalehtipaperituotanto suunnitellaan lopetettavan pysyvästi

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2010 klo 8.59                 
Stora Enso ilmoitti 19. elokuuta 2009 suunnitelmasta sulkea Varkauden tehtaat  
pysyvästi vuoden 2010 loppuun mennessä, mikäli päällystämättömän hienopaperin  
kysynnän ja tarjonnan tasapaino ei muutu merkittävästi ja sitä kautta ei saada 
aikaan kannattavuusvaatimukset täyttävää tuotantoa. Elokuun 2009 jälkeen    
toimistopaperin kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino sekä hintataso ovat   
parantuneet, ja Stora Enso jatkaa hienopaperin ja sellun tuotantoa niin kauan  
kuin taloudelliset edellytykset sallivat ja kilpailukykyisesti hinnoitellun   
kuitupuun saatavuus pitkällä aikavälillä on varmistettu. Myös Varkauden sahan  
sekä aiemmin ilmoitetun mukaisesti Stora Enson ja Neste Oilin yhteisyrityksen  
NSE Biofuels Oy:n biopolttoaineen koelaitoksen toiminta jatkuu.         

Samaan aikaan sanomalehtipaperin markkinatilanne on heikentynyt erittäin    
voimakkaasti. Sanomalehti- ja luettelopaperin ylikapasiteetista ja heikosta   
tuloksesta johtuen Stora Enso suunnittelee lopettavansa Varkauden        
sanomalehtipaperituotannon pysyvästi vuoden 2010 kolmannen neljänneksen loppuun 
mennessä. Varkauden sanomalehtipaperituotannon vuosikapasiteetti on yhteensä  
290 000 tonnia. Sanomalehtipaperituotannon mahdollinen sulkeminen vaikuttaisi  
noin 200 työntekijään Stora Enson Varkauden tehtaalla työskentelevistä 512   
työntekijästä. Suunnitelmilla ei ole olennaista vaikutusta Varkauden uusiutuvan 
energian tuotantomäärään.                            

Euroopan sanomalehtipaperimarkkinoilla vallitsee rakenteellinen         
ylitarjontatilanne. Tänä vuonna ylikapasiteetin arvioidaan olevan 18 prosenttia,
minkä seurauksena sanomalehtipaperin hinnat ovat laskeneet merkittävästi.    
Sanomalehtipaperin kysynnän odotetaan jatkavan laskuaan Euroopassa pitkällä   
aikavälillä, kuten Pohjois-Amerikassa on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa.   
Varkauden sanomalehtipaperituotannon kilpailukykyä heikentävät lisäksi     
keräyskuituun verrattuna vähemmän kilpailukykyisen ensikuidun käyttäminen    
raaka-aineena ja tehtaan sijainti kaukana useimmista asiakkaista.        

Puutuotteet-liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelytoimenpiteet, mukaan lukien 
Tolkkisten sahan toiminnan lopettaminen vuoden 2009 lopussa ja tänään ilmoitettu
Kotkan sahan myynti, parantavat jäljelle jäävien yksiköiden, kuten Varkauden  
sahan, asiakas- ja liiketoimintavalikoimaa.                   

Stora Enso edistää suunnitelmien kohteena olevan henkilöstön          
uudelleentyöllistymistä tarjoamalla uusia työtehtäviä yhtiön sisällä sekä    
uudelleensijoittumispalvelujen avulla. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä     
paikallisten ELY-keskusten kanssa uusien työtehtävien löytämiseksi henkilöille, 
joita suunnitelmat koskevat. Stora Enso tarjoaa myös taloudellista tukea niille,
jotka ovat halukkaita aloittamaan omaa yritystoimintaa. Yhdessä sidosryhmien  
kanssa tehdyt varhaiset toimet Varkaudessa sekä kansallisella tasolla ovat   
erittäin tärkeitä ja auttavat Stora Ensoa löytämään kaikkia osapuolia      
tyydyttäviä ratkaisuja.                             

Kaikki päätökset sulkemisista ja muista uudelleenjärjestelytoimenpiteistä    
tehdään vasta, kun suunnitelmia koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut
on käyty läpi ja saatu päätökseen.                       

Heikko markkinatilanne on aiheuttanut jo nyt väliaikaisia tuotannonrajoituksia 
Varkauden toisen sanomalehtipaperikoneen, PK 2:n osalta. 19. helmikuuta     
käynnistyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena tuotantoa      
rajoitetaan tällä hetkellä toistaiseksi.                    

Arvioitu taloudellinen vaikutus                         
Stora Enso arvioi Varkauden sanomalehtipaperituotannon suunnitellulla pysyvällä 
sulkemisella olevan seuraavia taloudellisia vaikutuksia yhtiön         
sanomalehtipaperisegmenttiin:                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |         Milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset kassavaikutuksettomat     |              0 |
| aineelliset hyödykkeet ja käyttöpääoman    |               |
| alaskirjaukset 4-6/2010            |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| kertaluonteiset kassavaikutteiset varaukset  |             23 |
| 4-6/2010                    |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosittainen liikevaihdon vähennys       |             148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosittainen sijoitetun pääoman vähennys    |              9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton vuosittainen parannus       |              9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Stora Enso arvioi elokuussa 2009 esitettyjen sulkemisten, myyntien ja      
tuotevaihtojen parantavan yhtiön vuosittaista liikevoittoa 140-160 miljoonalla 
eurolla vuodesta 2011 eteenpäin, mikäli Imatran PK 8:n ja Varkauden tehtaan   
suunnitellut sulkemiset ja Kotkan tehtaan myynti toteutuisivat. Imatran PK 8  
suljettiin pysyvästi maaliskuussa 2010, ja tuotevaihdot päällystämätöntä    
hienopaperia valmistavien Imatran, Varkauden ja Veitsiluodon tehtaiden välillä 
saatiin päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.    
Päällystämättömän hienopaperin lyhyen aikavälin näkymät mahdollistavat Stora  
Enson Varkauden PK 3:n tuotannon jatkumisen toistaiseksi. Ratkaisevia tekijöitä 
Varkauden hienopaperituotannon tulevaisuuden kannalta ovat kysynnän ja tarjonnan
välinen suotuisa tasapaino sekä kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuus koko  
konsernin näkökulmasta, jolla on ratkaiseva merkitys myös sahan tulevaisuuden  
kannalta.                                    

Lisätietoja:                                  

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410                 
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121                  
Juha Vanhainen, maajohtaja, Suomi, 02046 21343                 
Päivi Kauhanen, Suomen viestinnän johtaja, p. 02046 21380            
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          


Lehdistötilaisuus Helsingissä                          
Aika:	tänään klo 11.30                             
Paikka:	Stora Enson pääkonttori                         
Osoite:	Kanavaranta 1                              
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
 	Markus Rauramo, talousjohtaja                         
	                                        
Tilaisuus pidetään suomeksi.                          


Lehdistötilaisuus VARKAUDESSA                          
Aika:	tänään klo 10.30                             
Paikka:	Stora Enso Varkauden tehtaat, NH4, sisäänkäynti Portti 2        
Isännät:	Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja                   
Hannu Alalauri, johtaja, hienopaperiliiketoiminta-alue             
	Reino Panula, paikallisjohtaja                         


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailman johtava vastuullinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla 
toimiva yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia 
ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään  
pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu  
uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän  
kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on    
maailmanlaajuisesti noin 27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 
miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV,
STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla   
(SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.  


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa