Stora Enso suunnittelee kannattavuuden parantamistoimenpiteitä kaikilla liiketoiminta-alueillaan

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2012 klo 12.59

Stora Enso suunnittelee toimintojensa uudelleenjärjestelyjä sulkemalla pysyvästi paperikoneen 1 Hylten tehtaalla Ruotsissa ja Ruoveden aaltopahvipakkaustehtaan Suomessa. Lisäksi Stora Enso suunnittelee tehokkuuden parantamista useilla muilla tehtailla. Suunniteltujen kannattavuuden parantamistoimenpiteiden arvioidaan laskevan kustannuksia vuosittain 36 miljoonaa euroa ja vähentävän työntekijöitä kaikkiaan noin 520. Stora Enso kirjaa kertaluonteisina erinä uudelleenjärjestelyvarausta ja uudelleenjärjestelysuunnitelmiin liittyen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja käyttöpääoman arvonalennusta noin 42 miljoonaa euroa vuoden 2012 neljännen neljänneksen liikevoittoon.

Printing and Reading -liiketoiminta-alue suunnittelee kapasiteetin sulkemista Ruotsissa
Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi paperikoneen (PK 1) Hylten tehtaalla Ruotsissa vuoden 2012 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä. Koneen vuosikapasiteetti on 180 000 tonnia sanomalehtipaperia. Suunnitelmien taustalla on sanomalehtipaperin kysynnän rakenteellinen heikkeneminen Euroopassa. Suunniteltu sulkeminen ja muut tehokkuusparannukset tulisivat toteutuessaan vaikuttamaan noin 140 työntekijään Hylten tehtaalla. 

Renewable Packaging -liiketoiminta-alue keventää toimintojaan Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa
Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi aaltopahvipakkaustehtaan Ruovedellä Suomessa vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana. Suunnitelmien taustalla ovat aaltopahvipakkausten kysynnän lasku Suomessa ja Ruoveden tehtaan heikko kannattavuus. Stora Enso suunnittelee palvelevansa suomalaisia offset-painettujen aaltopahvipakkausten asiakkaita muiden Euroopan tehtaidensa kautta. Suunniteltu sulkeminen tulisi toteutuessaan vaikuttamaan noin 60 työntekijään Ruoveden tehtaalla.

Suunnitelmissa on myös tehostaa toimintoja Heinolan, Inkeroisen ja Porin kartonkitehtailla Suomessa sekä aaltopahvipakkaustoimintoja kaikissa Ruotsin yksiköissä ja näin varmistaa pitkän aikavälin kilpailukyky. Nämä suunnitelmat tulisivat toteutuessaan vähentämään yhteensä enintään 100 työntekijää Ruotsissa ja Suomessa pääosin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Lisäksi Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi kartonkikoneen 2 Ostrołękan tehtaalla Puolassa, sillä kone alkaa olla teknisen käyttöikänsä päässä. Sulkemissuunnitelmasta on tiedotettu aiemmin. Kartonkikone 2 ja siihen liittyvät toiminnot suunnitellaan suljettavaksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Puolan kartonki- ja pakkaustoimintaan kohdistuvan yleisarvioinnin vaikutukset mukaan lukien henkilöstömäärä voi Puolassa laskea yhteensä enintään 135 työntekijällä.

Biomaterials-liiketoiminta-alue suunnittelee tehokkuuden parantamista
Stora Enso suunnittelee Ruotsin Skutskärin sellutehtaalle tehokkuuden parantamistoimenpiteitä kustannusten vähentämiseksi ja tehtaan kilpailukyvyn parantamiseksi haastavassa markkinaympäristössä. Suunnitelmat tulisivat toteutuessaan vähentämään noin 60 työntekijää Skutskärin tehtaalta pääosin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. 

Building and Living -liiketominta-alue suunnittelee joustavuuden parantamista
Building and Living -liiketoiminta-alue suunnittelee parantavansa joustavuutta ja vähentävänsä kustannuksia Alan ja Gruvön sahoilla Ruotsissa ja Varkauden sahalla Suomessa vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Uudelleenjärjestelysuuunnitelmat tulisivat toteutuessaan vaikuttamaan noin 25 työntekijään Alan, Gruvön ja Varkauden sahoilla.


Taloudelliset vaikutukset

Segmenteittäin Vuosittainen liikevaihdon vähennys Vuosittaiset kustannus-säästöt vuoden 2013 neljännestä neljännek-sestä alkaen Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja käyttöpääoman arvonalennukset Kassavaikut-teiset varaukset Suunniteltu henkilöstö-vähennys
Printing and Reading Ei vaikutusta 16 milj. euroa 10 milj. euroa 17 milj. euroa 140
Biomaterials Ei vaikutusta 6 milj. euroa - 6 milj. euroa 60
Building and Living Ei vaikutusta 1 milj. euroa - - 25
Renewable Packaging Ei vaikutusta 13 milj. euroa 4 milj. euroa 5 milj. euroa 295
Yhteensä   36 milj. euroa 14 milj. euroa 28 milj. euroa 520

Kaikki päätökset sulkemisista ja henkilöstövähennyksistä tullaan tekemään vasta paikallisten yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen. Stora Enso tulee tekemään uudelleenjärjestelyjä koskevien suunnitelmien toteutuessa kaikkensa, läheisessä yhteistyössä paikallisyhteisön ja -viranomaisten kanssa, suunniteltujen henkilöstövähennysten kohteeksi joutuvien uudelleentyöllistämiseksi Stora Enson muissa yksiköissä tai yhtiön ulkopuolella.


Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja, p. +46 1046 71660
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Sanna Lahti, johtaja, konserniviestintä, p. 02046 21251

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


STORA ENSO OYJ

Tilaa