Stora Ensolta kaksi kannattavuuden parantamisohjelmaa

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 27.10.2005 klo 9.55

Stora Ensolta kaksi kannattavuuden parantamisohjelmaa

Sellu- ja paperiteollisuus kärsii yleisesti heikosta kannattavuudesta. 
Stora Ensolla on useita haasteita Euroopassa, kuten raaka-
ainekustannusten nousu, rakenteellinen ylikapasiteetti sekä kasvava 
tarjonta alhaisten kustannusten maista. Huolimatta yhtiön 
merkittävästä globaalista asemasta ja investointien painopisteen 
siirtymisestä uusille kasvumarkkinoille, yhtiön päämarkkina-alue on 
edelleen Eurooppa. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa hyvä kannattavuus 
ja pitkän aikavälin kilpailukyky myös Euroopassa. 

“Kaksi kannattavuuden parantamisohjelmaa, Profit 2007 ja 
tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelma, vahvistavat 
Euroopan toimintojemme kilpailukykyä ja kehittävät edelleen 
ydinliiketoimintaamme kuuluvia yksiköitä. Samanaikaisesti tulemme 
lisääntyvässä määrin keskittymään investointeihin uusilla 
kasvumarkkinoilla”, selventää toimitusjohtaja Jukka Härmälä.

Kannattavuuden parantamisohjelmien päätavoitteet ovat:

-Profit 2007 – vuosittainen tulosparannus ennen veroja 300 milj. 
euroa

-Tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelma  – noin 
400 000 tonnin kapasiteetin vähentäminen lyhyellä aikavälillä 

Profit 2007 – 300 milj. euron vuosittainen tulosparannus ennen veroja 
vuoden 2007 puolivälistä alkaen

Tavoite saavutetaan:
-vähentämällä tuotantokustannuksia (160 milj. euroa)
-vähentämällä tukitoimintojen ja hallinnon kustannuksia (120 
milj. euroa)
-parantamalla myynti- ja tuotantomixiä (20 milj. euroa)
-vähentämällä henkilöstöä noin 2 000 työntekijällä

Profit 2007 -ohjelman tulosparannustavoite perustuu vuoden 2005 hinta- 
ja kustannustasoon sisältäen toimeenpanokustannukset. 

Tuotantokustannukset
Tärkeimmät säästötoimenpiteet ovat raaka-aine- ja ylläpitokustannusten 
alentaminen sekä tehdasorganisaatioiden virtaviivaistaminen. 
Kustannuksia alennetaan useilla tehtailla toimeenpantujen 
energiansäästöohjelmien avulla, vähentämällä kemiallisen sellun 
käyttöä ja tekemällä valmistusreseptien muutoksia, koordinoimalla 
tehokkaammin maailmanlaajuista ostotoimintaa sekä optimoimalla 
logistisia toimintoja. 

Tukitoimintojen ja hallinnon kustannukset
Tärkeimmät muutokset tukitoiminnoissa ja konsernihallinnossa ovat 
pääkonttoritoimintojen selkeyttäminen, myyntiverkoston 
uudelleenorganisointi ja jaettujen palveluiden kehittäminen sekä 
tietohallintotoimintojen yhdistäminen ja standardointi.

Suunniteltuihin muutoksiin sisältyvät:

-Jaettujen henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden 
kehittäminen
-Hallinnon yhdistäminen:
o	Skutsärin ja Norrsundetin tehtailla Ruotsissa
o	Summan, Kotkan ja Anjalan tehtailla 
o	Veitsiluodon ja Kemijärven tehtailla 
o	Kabelin ja Reisholzin tehtailla sekä Düsseldorfin 
	toimistossa Saksassa
-Rahoituksen uudelleenorganisointi siirtämällä suurin osa 
toiminnoista Lontoosta Helsinkiin

Myynti- ja tuotantomix
Päätavoitteena myynti- ja tuotantomixin osalta on parantaa tehokkuutta 
optimoimalla asiakas- ja tuotevalikoimaa. Tuotevalikoiman kehittäminen 
perustuu erityisesti kannattavuuteen.

Henkilöstövähennykset
Tällä hetkellä arvioidut henkilöstövähennykset koskettavat yhteensä 
noin 2 000 työntekijää, joista puolet on tehdastyöntekijöitä ja puolet 
toimihenkilöitä. Hieman yli puolet vähennyksistä tapahtuu 
Pohjoismaissa ja loput muissa Euroopan yksiköissä. Ne eivät 
erityisesti kohdistu mihinkään tiettyyn yksikköön. Lopullinen 
henkilöstövähennysten määrä selviää, kun paikalliset yt-neuvottelut on 
saatu päätökseen. Lisäksi mahdollinen ulkoistaminen saattaa vähentää 
henkilöstöä 600–700 työntekijällä. Henkilöstön uudelleenjärjestelyihin 
liittyvä kuluvaraus tehdään Profit 2007 -ohjelman edetessä.

Tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelmalla 
varmistetaan kilpailukykyinen tuotantotoiminta 
Euroopassa

-Neljää tuotantoyksikköä suunnitellaan suljettavaksi. Yksiköiden 
vuotuinen kapasiteetti on noin 400 000 tonnia.
-Kuusi tuotantoyksikköä myydään.
-Yllä mainitut toimenpiteet koskettavat noin 2 300 toimihenkilöä 
ja työntekijää.

Yksiköt, joiden sulkemista suunnitellaan arvioimisohjelman yhteydessä, 
eivät ole saavuttaneet konsernin taloudellisia tavoitteita eivätkä 
todennäköisesti tule saavuttamaan niitä tulevaisuudessakaan. 
Sulkemisilla tähdätään jäljelle jäävien yksiköiden kannattavuuden 
parantamiseen. Jokaisella kohteella on oma aikataulunsa ja ne 
saatetaan päätökseen vuoden 2006 aikana. 

Uudelleenjärjestelyjen ja sulkemisten arvioidut vaikutukset (lukuun 
ottamatta yksiköiden mahdollisia myyntejä): 

-Myynti alenee noin 220 milj. euroa.
-Liikevoitto kasvaa noin 10 milj. euroa.
-Käyttöpääomaa vapautuu 30 milj. euroa.
-Konserni on arvioinut, että vuoden 2005 viimeisellä 
neljänneksellä tehtävät varaukset ja alaskirjaukset ovat noin 
300 milj. euroa. Tästä summasta noin 50 milj. eurolla on 
kassavaikutus.
-Tällä hetkellä sulkemisista johtuviksi henkilöstövähennyksiksi 
on arvioitu noin 730.Yhteenveto sulkemisista ja myynneistä (suunnitelmat vahvistetaan 
paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti): 

Painopaperit

-Paperikone 3:n ja 4:n suunnitellut sulkemiset Corbehemin 
tehtaalla Ranskassa (LWC, 250 000 tonnia/vuosi)
-Wolfsheckin tehtaan myynti Saksassa. Tehdas lopettaa 
päällystämättömän aikakauslehtipaperin (SC) tuotannon ja siirtyy 
muihin paperilaatuihin (155 000 tonnia/vuosi).

Hienopaperit

-Paperikone 1:n suunniteltu sulkeminen Varkauden tehtaalla 
(päällystetty hienopaperi, 95 000 tonnia/vuosi)
-Grycksbon tehtaan myynti Ruotsissa (päällystetty hienopaperi, 
280 000 tonnia/vuosi)
-Celbin tehtaan mahdollinen myynti Portugalissa (lyhytkuituinen 
sellu, 305 000 tonnia/vuosi)

Pakkauskartongit

-Hammarbyn tehtaan suunniteltu sulkeminen Ruotsissa 
(muovipäällysteet, 35 000 tonnia/vuosi)
-Paperikone 31:n suunniteltu sulkeminen Stevens Pointin tehtaalla 
Yhdysvalloissa (päällystetyt erikoislaadut, 25 000 tonnia/vuosi)
-Pankakosken tehtaan myynti (taivekartonki, puupitoinen kartonki, 
valkaisematon sulfaattikartonki, 95 000 tonnia/vuosi)

Puutuotteet ja kuituhuolto

-Veitsiluodon sahan myynti (300 000 m³/vuosi)
-Linghedin sahan myynti Ruotsissa (40 000 m³/vuosi)

Näiden yksiköiden myynnit alentavat toteutuessaan liikevaihtoa 490 
milj. euroa. Taloudelliset vaikutukset määritetään, kun myynnit 
toteutuvat. Kyseisten yksiköiden myyntipäätös perustuu niiden 
tuloksentekokyvyn, strategisen sopivuuden tai realisointiarvon 
määrittämiseen.

Jatkotoimenpiteet

Jo mainittujen toimenpiteiden lisäksi alla lueteltujen tehtaiden 
suorituskykyä seurataan erityisen tarkasti. Lopulliset päätökset 
mahdollisista toimenpiteistä tehdään vuoden sisällä. Tehtaiden 
suorituskykyä tullaan arvioimaan käyttäen useita taloudellisia ja 
toiminnallisia mittareita, joista tärkein on pitkän aikavälin 
kannattavuus. Kaikki vaihtoehdot näiden tehtaiden tulevaisuuden osalta 
ovat vielä avoinna. 

-Summan tehdas (päällystämätön aikakauslehtipaperi (MF), 
sanomalehtipaperi, 405 000 tonnia/vuosi)
-Reisholzin tehdas Saksassa (päällystämätön aikakauslehtipaperi 
(SC), 215 000 tonnia/vuosi)
-Berghuizerin tehdas Alankomaissa (päällystämätön hienopaperi, 
235 000 tonnia/vuosi)
-Uetersenin tehdas Saksassa (päällystetty hienopaperi, 
päällystetyt erikoislaadut, 270 000 tonnia/vuosi)

Jatkoanalyysi konsernin tuotevalikoiman ja tuotantorakenteen 
yhteensopivuudesta konsernin strategiaan on meneillään. 

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659

Stora Enso julkistaa vuoden 2005 kolmannen neljänneksen tuloksensa 
torstaina 27.10. klo 10.00. 

Helsinki
Samana päivänä järjestetään LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ Diana-
auditoriossa (Erottajankatu 5) klo 11.00. Tilaisuuden isäntinä ovat 
toimitusjohtaja Jukka Härmälä, talousjohtaja Hannu Ryöppönen. sekä 
viestintäjohtaja Kari Vainio. Tilaisuus pidetään englanniksi.

Helsingin lehdistötilaisuutta voi kuunnella myös Tukholmassa ja 
Düsseldorfissa järjestettävissä tilaisuuksissa. Tukholmasta ja 
Düsseldorfista on mahdollisuus esittää reaaliaikaisesti kysymyksiä 
Helsingin tilaisuuteen Jukka Härmälälle ja Hannu Ryöppöselle. 

Tukholma
TUKHOLMAN LEHDISTÖTILAISUUS alkaa klo 10.00 paikallista aikaa ja sen 
isäntinä ovat Ruotsin maajohtaja ja konsernin tukitoiminnoista 
vastaava johtaja Yngve Stade sekä sijoittajasuhdejohtaja Keith B 
Russell. Tilaisuus pidetään osoitteessa City Conference, 
Drottninggatan 71 B, Norra Latin, neuvotteluhuone 357 (3. krs). 

Düsseldorf
DÜSSELDORFIN LEHDISTÖTILAISUUS alkaa klo 10.00 paikallista aikaa ja 
sen isäntinä ovat painopaperiliiketoiminnasta vastaava johtaja Bernd 
Rettig ja Saksan maajohtaja Eberhard Potempa. Tilaisuus pidetään Stora 
Enson toimistossa osoitteessa Moskauer Straße 27. 

Lehdistötilaisuuden verkkolähetys
Lehdistötilaisuutta on mahdollisuus kuunnella Internetissä osoitteessa 
www.storaenso.com. Verkkolähetyksen kautta voi seurata myös 
esitysmateriaalia.  Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla 
osoitteessa www.storaenso.com/investors klo 11.00.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

Aiemmat Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelmaa koskevat 
lehdistötiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.storaenso.com/press

– 23.8.2005: Stora Enso tutkii mahdollisuutta myydä Grycksbon tehdas
– 20.6.2005: Stora Enso Timberin yt-neuvottelut Veitsiluodon sahalla 
päätökseen
– 3.5.2005:  Stora Enso Timber aloittaa yt-neuvottelut Veitsiluodon 
sahalla


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa