Stora Enson hallituksen esitykset varsin

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 4.2.2004 klo 11.30

Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää 
maaliskuun 18. päivänä 2004 pidettävän varsinaisen 
yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvat asiat.

Hallituksen esitys osakepääoman alentamiseksi yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita mitätöimällä.

Osakepääomaa alennetaan yhteensä enintään 76 330 000 euroa 
mitätöimällä yhtiön hallussa olevia enintään 9 100 000 A-sarjan 
ja enintään 35 800 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi 
esitetyt osakkeet on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto -
ohjelman puitteissa. Mitätöitävien osakkeiden lopulliset määrät 
tullaan päättämään yhtiökokouksessa.

Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi yhtiön omien 
osakkeiden hankkimiseen yhtiölle seuraavasti:

Hallituksella on oikeus voitonjakoon käytettävissä olevilla 
varoilla hankkia osakelajien suhteessa enintään se määrä yhtiön 
A-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä (5) prosenttia 
yhtiökokoushetkellä olemassa olevista A-sarjan osakkeista, sekä 
enintään se määrä yhtiön R-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä 
(5) prosenttia yhtiökokoushetkellä olemassa olevista R-sarjan 
osakkeista, ei kuitenkaan siten, että yhtiölle tai sen 
tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu 
kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä 
hankinnan jälkeen on yli viisi (5) prosenttia yhtiön 
osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
Rekisteröidyn osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän perusteella 
3.2.2004 tilanteen mukaisesti valtuutus oikeuttaisi hankkimaan 
enintään noin 
9 000 000 A-sarjan ja noin 34 100 000 R-sarjan osaketta. 
Valtuutuksen alaisten osakkeiden lopulliset enimmäismäärät 
tullaan päättämään yhtiökokouksessa.

Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin 
välityksellä hankintahetken julkisessa kaupankäynnissä 
muodostuneeseen käypään hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, 
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen 
rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai 
mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen 
erillistä päätöstä osakepääoman alentamisesta. Hallitus päättää 
omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on 
voimassa 17.3.2005 saakka. Yhtiökokouksen 20.3.2003 antama 
valtuutus peruutetaan samalla.Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan 
yhtiön hankkimia omia osakkeita seuraavasti:

Hallituksella on oikeus luovuttaa yhtiön hankkimia omia A- ja R-
sarjan osakkeita enintään määrät, jotka vastaavat edellä 
kohdassa 3 esitetyn hankintavaltuutuksen mukaisia osakkeiden 
enimmäismääriä. 
	
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä 
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan 
luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena 
mahdollisissa yrityskaupoissa, tai muissa järjestelyissä tai 
niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen 
määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta 
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien 
osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 
17.3.2005 saakka. Yhtiökokouksen 20.3.2003 antama valtuutus 
peruutetaan samalla.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajat 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % 
yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa 
ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä 
Krister Ahlström, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Björn 
Hägglund, Jukka Härmälä, Barbara Kux, Ilkka Niemi, Paavo 
Pitkänen, Jan Sjöqvist ja Marcus Wallenberg sekä uutena jäsenenä 
Lee A. Chaden. Lisätietoja alla olevassa liitteessä. 

Edelleen em. osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa 
ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun asti. 

Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. 
Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 
23.3.2004. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
osinko maksetaan 2.4.2004 alkaen.


Lisätietoja yhtiökokouksesta antavat:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, puh. +46 23 78 
21 32
Liite
Lee A. Chaden on syntynyt vuonna 1942. Hän toimii johtajana Sara 
Lee Corporationissa, joka on johtava kulutustavarayhtiö 
Yhdysvalloissa. Hänellä on laaja kokemus ylemmän liikkeenjohdon 
tehtävistä myynnin ja markkinoinnin alalla. Tällä hetkellä hän 
johtaa yhtiön kansainvälisiä myynti- ja markkinointitoimintoja. 
Lee A. Chaden on toiminut Sara Lee -yhtiössä ylimmän johdon 
tehtävissä vuodesta 1991 lähtien, jolloin Sara Lee osti 
Playtexin. Ennen siirtymistään Sara Leelle hän on työskennellyt 
myös Procter & Gamblessa, ja Marketing Corporation of 
Americassa. Hän on suorittanut tuotantotekniikkainsinöörin 
tutkinnon Purduen yliopistossa ja MBA-tutkinnon Kalifornian 
yliopistossa, Berkeleyssä.

George W. Mead (syntynyt 1927), joka on toiminut Stora Enson 
hallituksen jäsenenä vuodesta 2000, ei enää asetu ehdolle 
hallitukseen. 


Lisätietoja:
Claes Dahlbäck, hallituksen puheenjohtaja, puh. +46 8 614 2013
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin 
artikkeleihin on saatavilla Stora Enson kotisivuilla osoitteessa 
http://www.storaenso.com/images
 

	
	
STORA ENSO OYJp.p. Jussi Siitonen    Jukka Marttila

Tilaa