Stora Enson hallituksen esitykset varsin

Report this content
STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 30.1.2003 klo 12.30

Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Stora Enson hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 
esittää maaliskuun 20. päivänä 2003 pidettävän varsinaisen 
yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvat asiat.

Hallituksen esitys osakepääoman alentamiseksi yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita mitätöimällä.

Osakepääomaa alennetaan yhteensä enintään 75 820 000 euroa 
mitätöimällä yhtiön hallussa olevia enintään 9 100 000 A-sarjan 
ja enintään 35 500 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi 
esitetyt osakkeet on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto-
ohjelman puitteissa. Mitätöitävien osakkeiden lopulliset määrät 
tullaan päättämään yhtiökokouksessa.

Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi yhtiön omien 
osakkeiden hankkimiseen yhtiölle seuraavasti:

Hallituksella on oikeus voitonjakoon käytettävissä olevilla 
varoilla hankkia osakelajien suhteessa enintään se määrä yhtiön 
A-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä (5) prosenttia 
yhtiökokoushetkellä olemassa olevista A-sarjan osakkeista, sekä 
enintään se määrä yhtiön R-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä 
(5) prosenttia yhtiökokoushetkellä olemassa olevista R-sarjan 
osakkeista, ei kuitenkaan siten, että yhtiölle tai sen 
tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu 
kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä 
hankinnan jälkeen on yli viisi (5) prosenttia yhtiön 
osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
Rekisteröidyn osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän perusteella 
30.1.2003 tilanteen mukaisesti valtuutus oikeuttaisi hankkimaan 
enintään noin 9 100 000 A-sarjan ja noin 35 800 000 R-sarjan 
osaketta. Valtuutuksen alaisten osakkeiden lopulliset 
enimmäismäärät tullaan päättämään yhtiökokouksessa.

Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin 
välityksellä hankintahetken julkisessa kaupankäynnissä 
muodostuneeseen käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia 
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai 
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden 
mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä 
osakepääoman alentamisesta. Hallitus päättää omien osakkeiden 
hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 19.3.2004 
saakka.

Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan 
yhtiön hankkimia omia osakkeita seuraavasti:

Hallituksella on oikeus luovuttaa yhtiön hankkimia omia A- ja R-
sarjan osakkeita enintään määrät, jotka vastaavat edellä 
esitetyn hankintavaltuutuksen mukaisia osakkeiden 
enimmäismääriä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle 
ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet 
voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen 
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa 
järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa 
kaupankäynnissä.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen 
määrittelemisen perusteista ja ne voidaan luovuttaa muuta 
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien 
osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 
19.3.2004 saakka.

Hallituksen esitys muuttaa yhtiöjärjestystä.

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 9, 11 ja 15 §:iä 
muutetaan seuraavasti:
- viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla 
aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokouspäivää;
- kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään 
seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokouspäivää; ja
- osakkeenomistaja voi esittää haluamanaan ajankohtana 
yhtiölle osakkeiden muuntovaatimuksen, jolla 
osakkeenomistajan A-osake voidaan muuttaa R-osakkeeksi. 

Tilintarkastajat 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % 
yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, 
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun asti. 

Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että vuodelta 2002 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. 
Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 
25.3.2003. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
osinko maksetaan 4.4.2003 alkaen.

Lisätietoja antavat:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, 
puh. +46 23 782 132

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
	

STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen		Pauli Mäkimaa

Tilaa