Stora Enson kertaluonteiset erät ja muut vaikutukset viimeisen vuosineljänneksen tulokseen

STORA ENSO OYJ   Pörssitiedote 28.12.2004 klo 11.00

Stora Enson kertaluonteiset erät ja muut vaikutukset viimeisen 
vuosineljänneksen tulokseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt tiettyjä muutoksia 
Suomen työeläkejärjestelmän (TEL)työkyvyttömyyseläkevastuiden 
laskentaperusteisiin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2006. Uuden 
käytännön mukaan TEL:n työkyvyttömyysosa käsitellään 
maksuperusteisena järjestelmänä IFRS-tilinpäätöksissä. Tämän 
muutoksen takia Stora Enso tulouttaa valtaosan (noin 90%) 
aiemmin tekemästään varauksesta ja kirjaa noin 170 milj. euron 
kertaluonteisen positiivisen erän vuoden 2004 viimeisen 
neljänneksen liikevoittoon. Summan lopullinen suuruus määräytyy 
vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteella vuoden lopussa.

Merkittävimmät tilintarkastusyhtiöt tulkitsivat Suomen aiemman 
TEL:n työkyvyttömyyseläkejärjestelmän IFRS:n mukaiseksi 
etuuspohjaiseksi eläkejärjestelyksi huhtikuussa 2004. Stora Enso 
muutti tuolloin TEL:n työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyn 
kirjanpidossaan ja oikaisi edellisten tilikausien eläkeluvut 20-
F tilinpäätöksessään. Nämä oikaistut luvut pysyvät ennallaan 
vuoden 2003 ja sitä aiempien tilikausien osalta.

Lisäksi vuotuiset loma-ajan seisokit sekä liiketoiminnan 
hiljentyminen loma-ajaksi heikentävät konsernin vuoden 2004 
viimeisen neljänneksen tulosta. Myös Yhdysvaltain dollarin arvon 
viimeaikainen heikkeneminen sekä kulujen kasvu pienentävät 
konsernin voittoa viimeisellä neljänneksellä. 

Lisätietoja Stora Enson tuloksesta ja tulevaisuuden näkymistä on 
saatavilla torstaina 3. helmikuuta 2005 klo 13.00, kun yhtiö 
julkaisee viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2004 tuloksen.

Lisätietoja:
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus taloushallinto ja lakiasiat, 
puh. +358 2046 21452
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 
659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsSTORA ENSO OYJUlla Paajanen-Sainio     Jyrki Kurkinen

Tilaa