Stora Enson koko vuoden tulos 2003

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 4.2.2004 klo 13.00

Stora Enson koko vuoden tulos 2003
Stora Enson liikevoitto heikkeni; osinkoehdotus ennallaan 0,45 euroa

Yhteenveto viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,00 euroa 
(0,09 euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 80,5 milj. euroa
(139,8 milj. euroa), jossa on laskua 42,4 prosenttia edellisestä
neljänneksestä. Liikevoittoprosentti oli 2,7. Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli 7,8 milj. euroa 
(107,4 milj. euroa). Kertaluonteisten erien osuus liikevoitosta oli 
yhteensä 14,5 milj. euroa. Taustalla ovat ennakoidut alaskirjaukset, jotka
liittyvät Kanadan Ontarion metsien myyntiin. Kertaluonteisten erien osuus
nettorahoituseristä oli yhteensä -61,1 milj. Yhdysvaltain dollaria 
(-54,0 milj. euroa), jotka johtuivat pitkäaikaisten, crossborder 
leasing - sopimusten irtisanomisesta Yhdysvalloissa.

Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia lisääntyneiden toimitusten takia ja oli
yhteensä 3 028,8 milj. euroa (2 987,4 milj. euroa). Liiketoiminnan
kassavirta oli 579,7 milj. euroa (373,8 milj. euroa) ja kassavirta
investointien jälkeen 190,5 milj. euroa (87,4 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos oli 0,36 euroa (0,44 euroa) ilman
kertaluonteisia eriä. Nettorahoituserät olivat -67,7 milj. euroa 
(-23,4 milj. euroa). Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset 
olivat 210 000 tonnia (170 000 tonnia).

Milj.EUR        2002  2003  IV/02  I/03  II/03 III/03  IV/03
Liikevaihto     12782,6 12172,3 3212,1 3099,1 3057,0 2987,4 3028,8
EBITDA 1)2)     2172,0 1722,9  473,7 500,6  399,7  443,2  379,4
Liikevoitto2)     926,5  538,1  206,9 211,1  106,7  139,8  80,5
Kertaluonteiset erät-1078,1 -108,4  99,8   -    -  -39,9-68,5 (3
Liikevoitto2),%     7,2   4,4   6,4  6,8   3,5   4,7   2,7
Liikevoitto     -151,6  483,7  306,7 211,1  106,7  99,9  66,0
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta2)  734,9  331,4  143,0 129,3  86,9  107,4   7,8
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta  -343,2  223,0  242,8 129,3  86,9  67,5  -60,7
Tilikauden voitto  -222,2  146,6  477,5  85,3  56,3  47,2  -42,2

Tulos/osake2), EUR   0,57  0,25  0,12  0,10  0,07  0,09  0,00
Tulos/osake, EUR   -0,25  0,17  0,54  0,10  0,07  0,06  -0,05
Kassatulos/osake2)4),
EUR          1,97  1,64  0,44  0,43  0,41  0,44  0,36
Sijoitetun pääoman
tuotto2), %       7,1   4,6   7,1  7,1   3,6   4,6   2,7
     

1)   EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2)   Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät
liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3)   -54,0 milj. euroa sisältyy nettorahoituseriin.
4)   Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä


Tulos 2003
Liikevaihto laski 610,3 milj. euroa 12 172,3 milj. euroon. Tässä on
vähennystä 4,8 prosenttia. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
heikkeni 388,4 milj. euroa eli 41,9 prosenttia 538,1 milj. euroon.
Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,57 euroa) ja kassatulos osaketta
kohti 1,64 euroa (1,97 euroa) ilman kertaluonteisia eriä.

Liiketoimintojen kassavirta oli yhteensä 1 808,3 milj. euroa 
(2 083,8 milj. euroa), kun kassavirta investointien jälkeen oli 
615,0 milj. euroa (1 247,7 milj. euroa).

Näkymät
Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: "Luottamuksen Euroopan talouden elpymiseen uskotaan nostavan
mainonnassa käytettävien paperilaatujen kysyntää. Hintapaineet jatkuvat
yhä aikakauslehtipapereissa, kun sanomalehtipaperin hinnat pystyvät
parhaimmillaan vain säilyttämään viime vuoden tasonsa. Pakkauskartonkien
hinnat ovat melko vakaat, joskin hienopaperin hinnat näyttävät
vakiintuneen alhaiselle tasolle. Puutuotteiden kysyntä on melko hyvää,
mutta hintapaineet jatkuvat. Heikolla Yhdysvaltain dollarilla ja
kasvavalla kilpailulla on heikentävä vaikutus konsernin
Euroopan toimintoihin."

Pohjois-Amerikassa talous on elpymässä, mutta se on lisännyt paperin
kysyntää vain marginaalisesti. Silti on olemassa merkkejä, että kysyntä
on kasvamassa ja sen odotetaan vähitellen siirtyvän myös paperin
hintoihin vuoden 2004 jälkipuoliskolla. Päällystetyssä hienopaperissa
ylitarjonta jatkuu lähinnä Aasiasta tapahtuvan tuonnin takia. Stora Enson
Pohjois-Amerikan liiketoimintojen tulokseen vaikuttaa negatiivisesti
Wisconsin Rapidsin hienopaperikone 16:n uudelleenrakentaminen vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä 2004.

Kiinassa talous kasvaa voimakkaasti ja se lisää hienopaperin ja
pakkauskartonkien kysyntää.

Konsernin viime vuonna alkaneet kustannussäästötoimenpiteet sujuvat
suunnitelmien mukaan.

Tavoitteena on pitää vuosien 2003–2004 investoinnit linjassa konsernin
poistojen kanssa.

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat,
puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659


Osavuosikatsaus on saatavilla kokonaisuudessaan Stora Enson kotisivuilla
osoitteessa http://www.storaenso.com/investors

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin

artikkeleihin on saatavissa osoitteessa www.storaenso.com/images Stora

Enson ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan 28.4.2004.Stora Enson koko vuoden tulos 2003

Yhteenveto viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna edelliseen
neljännekseen)


-    Liikevaihto oli 3 028,8 milj. euroa (2 987,4 milj. euroa).
-    Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 80,5 milj. euroa
(139,8 milj. euroa).
-    Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia
eriä putosi 7,8 milj. euroon (107,4 milj. euroa).
-    Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,00 euroa
(0,09 euroa).
-    Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,36
euroa (0,44 euroa).
-    Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -68,5 milj. euroa, joista -
54,0 milj. euroa sisältyy nettorahoituseriin.

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana useat taloudelliset indikaattorit
osoittivat paranemisen merkkejä ja myyntimäärät kasvoivat
kohtuullisesti. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vaikutti konsernin
kannattavuuteen sekä Euroopan ulkopuolisessa myynnissä että Euroopassa,
jossa kilpailu kiristyi ja eurohintoihin kohdistui laskupaineita.
Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste parani.

Länsi-Euroopassa hienopaperin ja painopaperin toimitukset kasvoivat, mikä
johtui lähinnä Euroopan ulkopuolisesta viennistä ja myynnistä Itä
Eurooppaan. Kysyntä Länsi-Euroopassa sen sijaan pysyi suurimmaksi
osaksi ennallaan. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin hinnat olivat
vakaat, sen sijaan päällystetyn aikakauslehtipaperin ja hienopaperin
hinnat laskivat. Konsernin pakkauskartonkien kysyntää painoivat
kausiluonteiset tekijät ja eurohinnat laskivat jonkin verran etupäässä
heikon dollarin takia. Puutuotteiden kysyntä oli tasaista ja hinnat
pysyivät alhaisella tasolla.

Pohjois-Amerikassa oli merkkejä talouden elpymisestä viimeisen
vuosineljänneksen aikana. Ilmoitusmyynti oli kasvussa, mutta
ilmoitussivujen määrä ei kasvanut samalla tavalla. Aikakauslehtipaperin
hinnat olivat vakaat, mutta hienopaperin hintoihin vaikutti vielä tuonti
Aasiasta ja Euroopasta. Ilmoitettuja hinnankorotuksia saatiin läpi vain
osittain.

Tuotantoa sopeutettiin markkinakysyntään ja sitä rajoitettiin yhteensä
210 000 tonnilla. Euroopassa tuotantorajoitukset olivat 205 000 tonnia ja
Pohjois-Amerikassa 5 000 tonnia. Edellisellä vuosineljänneksellä
leikkaukset olivat yhteensä 170 000 tonnia, josta 145 000 tonnia
Euroopassa ja 25 000 tonnia Pohjois-Amerikassa.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 490 000 tonnia, mikä
ylittää 78 000 tonnilla edellisen neljänneksen toimitukset (3 412 000
tonnia). Tuotannon määrä oli 3 448 000 tonnia, joka on 1,5 prosenttia
vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Puutuotteiden toimitukset
kasvoivat ja olivat yhteensä 1 558 000 kuutiometriä (1 337 000
kuutiometriä).


Milj.EUR        2002  2003  IV/02  I/03  II/03 III/03  IV/03
Liikevaihto     12782,6 12172,3 3212,1 3099,1 3057,0 2987,4 3028,8
EBITDA 1)2)     2172,0 1722,9  473,7 500,6  399,7  443,2  379,4
Liikevoitto2)     926,5  538,1  206,9 211,1  106,7  139,8  80,5
Kertaluonteiset erät-1078,1 -108,4  99,8   -    -  -39,9-68,5 (3
Liikevoitto2),%     7,2   4,4   6,4  6,8   3,5   4,7   2,7
Liikevoitto     -151,6  483,7  306,7 211,1  106,7  99,9  66,0
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta2)  734,9  331,4  143,0 129,3  86,9  107,4   7,8
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta  -343,2  223,0  242,8 129,3  86,9  67,5  -60,7
Tilikauden voitto  -222,2  146,6  477,5  85,3  56,3  47,2  -42,2

Tulos/osake2), EUR   0,57  0,25  0,12  0,10  0,07  0,09  0,00
Tulos/osake, EUR   -0,25  0,17  0,54  0,10  0,07  0,06  -0,05
Kassatulos/osake2)4),
EUR          1,97  1,64  0,44  0,43  0,41  0,44  0,36
Sijoitetun pääoman
tuotto2), %       7,1   4,6   7,1  7,1   3,6   4,6   2,7
    

1)   EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2)   Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät
liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3)   –54,0 milj. euroa sisältyy nettorahoituseriin.
4)   Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumääräViimeisen neljänneksen tulos (verrattuna edelliseen neljännekseen)
Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia lisääntyneiden toimitusten takia ja oli
yhteensä 3 028,8 milj. euroa (2 987,4 milj. euroa). Alhaisemmat hinnat
painoivat kuitenkin liikevaihtoa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 80,5 milj. euroa 
(139,8 milj. euroa), jossa on laskua 42,4 prosenttia edellisestä 
neljänneksestä. Liikevoittoprosentti oli 2,7. Painopapereiden, 
puutuotteiden ja metsän liikevoitto parani, mutta hienopaperin ja 
pakkauskartonkien heikkeni. Liikevoitto oli 66,0 milj. euroa 
(99,9 milj. euroa).

Liikevoittoa heikensi Euroopan ulkopuolisen myynnin alhaisemmat
myyntikatteet, heikko Yhdysvaltain dollari, lomakauden seisokit konsernin
pohjoismaisilla tehtailla, erityisesti Suomessa, Paperiliiton lakko (noin
6 milj. euroa), henkilöstön irtisanomistoimet (6 milj. euroa), eräiden
investointien myöhästyminen (6 milj. euroa) sekä ylimääräiset
eläkekustannukset (13 milj. euroa).

Liikevoitto sisältää 22,2 milj. euroa voittoja valuuttojen
suojaussopimuksista, jotka koskevat lähinnä Yhdysvaltain dollaria ja
Englannin puntaa. Nykyisillä valuuttakursseilla tämän myönteisen
vaikutuksen odotetaan pienenevän merkittävästi seuraavilla
vuosineljänneksillä.

Kertaluonteisten erien osuus liikevoitosta oli yhteensä -14,5 milj.
euroa. Taustalla ovat ennakoidut alaskirjaukset, jotka liittyvät Kanadan
Ontarion metsien myyntiin. Kertaluonteisten erien osuus
nettorahoituseristä oli yhteensä -61,1 milj. Yhdysvaltain dollaria 
(-54,0 milj. euroa), jotka johtuivat pitkäaikaisten, cross-border 
leasing -sopimusten irtisanomisesta Yhdysvalloissa. Verojen jälkeinen 
vaikutus on 36,7 milj. Yhdysvaltain dollaria (32,4 milj. euroa).

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli
7,8 milj. euroa (107,4 milj. euroa).

Nettorahoituserät olivat -67,7 milj. euroa (-23,4 milj. euroa), jossa ei
ole mukana 54,0 milj. euron kertaluonteista varausta cross border leasing
-sopimusten purkamisesta. Nettokorkokulut olivat -50,1 milj. euroa 
(-49,9 milj. euroa) ja nettovaluuttakurssitappiot olivat yhteensä 
10,5 milj. euroa (voitto 12,2 milj. euroa). Muut rahoituserät ilman 
kertaluonteisia kustannuksia olivat -7,1 milj. euroa (14,3 milj. euroa), 
joista suurin osa muodostui realisoitumattomista rahoitusinstrumenttien 
arvostuksista.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -5,0 milj. euroa 
(-9,0 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 20,5 milj. euroa positiiviset 
(-22,0 milj. euroa), mikä vastaa 31,7 prosentin veroastetta koko vuodelle.
Vähemmistöosuus tuloksesta oli -2,0 milj. euroa (+1,7 milj. euroa), minkä
jälkeen konsernin tappio oli 42,2 milj. euroa (voitto 47,2 milj. euroa)
vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,00 euroa 
(0,09 euroa). Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 
-0,05 euroa. Osakekohtainen kassatulos oli 0,36 euroa (0,44 euroa) ilman
kertaluonteisia eriä.

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,7 prosenttia
(4,6 prosenttia). Sijoitettu pääoma oli 11 744,0 milj. euroa 31.12.2003,
jossa on laskua 413,3 milj. euroa. Tässä on mukana 270,2 milj. euron
valuuttakurssimuutokset.

Viimeisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyy 23,5 milj. euron 
(30,5 milj. euron) vaikutukset biologisesta muutoksesta (kasvu ja hinta) 
sekä -26,5 milj. euron (-25,6 milj. euron) kuluerä biologisista 
hyödykkeistä (puunkorjuu). Näiden erien nettovaikutus on 3,0 milj. euroa 
negatiivinen (4,9 milj. euroa positiivinen) (IAS 41).


Pääomarakenne

				IAS 41:n 
Milj.EUR      31.12.2002  vaikutus 1.1.2003 30.9.2003  31.12.2003

Käyttöomaisuus    12089,4   855,8  12945,2  12957,9   12676,1
Käyttöpääoma      1182,2        1182,2   1270,4    1056,5
Sidottu pääoma    13271,6   855,8  14127,4  14228,3   13732,6
Verovastuut, netto  -2029,2   -240,4  -2269,6  -2071,0   -1988,6
Sijoitettu pääoma   11242,4   615,4  11857,8  12157,3   11744,0
Osakkuusyhtiöt     211,7    44,0   255,7   239,9    319,0
Yhteensä       11454,1   659,4  12113,5  12397,2   12063,0

Oma pääoma       8156,9   659,4  8816,3   8215,6    8083,7
Vähemmistöosuus     30,4         30,4    77,2     60,3
Korolliset nettovelat 3266,8        3266,8   4104,4    3919,0
Rahoitus yhteensä   11454,1   659,4  12113,5  12397,2   12063,0


Rahoitus
Liiketoiminnan kassavirta oli 579,7 milj. euroa (373,8 milj. euroa) ja
kassavirta investointien jälkeen 190,5 milj. euroa (87,4 milj. euroa).

Viimeisen vuosineljänneksen lopussa korolliset nettovelat olivat
3 919,0 milj. euroa, jossa on laskua 185,4 milj. euroa. Käyttämättömät
luottolimiitit sekä rahat ja muut käteisvarat olivat yhteensä 2,7 mrd.
euroa.

Velkaantumisaste 31.12.2003 oli 0,48 (0,49) ja omaa pääomaa osaketta
kohden oli 9,65 euroa (9,75 euroa). Velkaantumisasteen laskentakäytäntöä
on muutettu vuoden 2003 viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien siten,
että osakkuusyhtiöitä ei enää käsitellä korollisena varallisuutena. Tämä
muutos heijastaa sitä, että osakkuusyhtiöihin sijoitettua pääomaa,
lähinnä Bergvik Skogiin ja Veraceliin, käsitellään pitkäaikaisena
investointina. Edellisten vuosineljännesten velkaantumisasteet on
muutettu tämän uuden käytännön mukaisiksi. Vuoden 2003 lopussa
velkaantumisaste oli 0,44 vanhan laskentakäytännön mukaan laskettuna ja
siinä on 0,04:n ero uuteen laskentatapaan verrattuna.

Valuuttakurssien vaikutus omaan pääomaan oli -47,2 milj. euroa ilman oman
pääoman muuntoerojen suojauskuluja. Omien osakkeiden takaisinostot
vähensivät omaa pääomaa 51,3 milj. euroa viimeisen vuosineljänneksen
aikana.

Vuosineljänneksen korollisten nettovelkojen muutos

Milj.EUR        Kassavirta  Muuntoerot    Tasevaikutus
Liikevoitto         66,0              66,0
Oikaisut liikevoittoon   310,0              310,0
Käyttöpääoman muutokset   203,7     10,3       214,0
Liiketoiminnan kassavirta  579,7     10,3       590,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit -385,2             -385,2
Käyttöomaisuuden ostot   -47,5              -47,5
Käyttöomaisuuden myynnit   48,8              48,8
Muut käyttöomaisuuden 
muutokset          -5,3    325,8       320,5
Liiketoiminnan 
nettokassavirta       190,5    336,1       526,6
Nettorahoituserät
(sis. osakkuusyhtiöt)   -126,7             -126,7
Maksetut verot       -26,1    -35,8       -61,9
Osakeanti           2,3               2,3
Omien osakkeiden osto    -51,3              -51,3

Muut oman pääoman ja 
vähemmistöosuuksien 
muutokset          -56,8    -46,8       -103,6
Korollisten nettovelkojen
muutos           -68,1    253,5       185,4

  
Investoinnit viimeisellä vuosineljänneksellä ja koko vuonna 2003
Kokonaisinvestoinnit olivat 385,2 milj. euroa vuoden viimeisellä
neljänneksellä, kun niiden arvo oli yhteensä 1 248,2 milj. euroa vuonna
2003 sisältäen 21,5 milj. euroa ei-kassavaikutteisia
rahoitusleasingaktivointeja. Koko vuoden investoinnit olivat siten 
163,8 milj. euroa enemmän kuin poistojen määrä, kun osa 
investointikuluista myöhästyi edelliseltä vuodelta.

Viime vuoden suurin yksittäinen investointi oli Belgian Langerbruggen
tehtaiden uusi paperikone 4 (201,1 milj. euroa). Muita merkittäviä
projekteja olivat Veitsiluodon tehtaiden paperikone 3:n 
(82,4 milj. euroa) ja Saksan Maxaun tehtaiden paperikone 6:n 
(52,9 milj. euroa) uudistamiset, Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaiden 
kattilainvestointi (23,6 milj. euroa), Yhdysvaltain Bironin tehtaiden 
paperikone 26:n uudistamisen
ensimmäinen vaihe (18,9 milj. euroa) sekä taivekartongin
parannusinvestoinnit Baienfurtissa, Saksassa (29,8 milj. euroa).

Lokakuussa Stora Enso ilmoitti uudenaikaistavansa aikakauslehtipaperia ja
erikoissanomalehtipaperia tuottavaa Summan tehtaiden paperikone 2:a.
Tämän 53 milj. euron investointi jakaantuu tasan vuosille 2004 ja 2005.
Projekti on valmis huhtikuussa 2005.

Joulukuussa Stora Enso hyväksyi Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaiden uuden
paperikoneen rakentamisen osana tuotantorakenteen uudistamisohjelmaa.
Tavoitteena on parantaa tehtaan kilpailukykyä päällystämättömän
aikakauslehtipaperin valmistajana. Kokonaisinvestointi on noin 
450 milj. euroa ja paperikoneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin
420 000 tonnia korkealaatuista, superkalanteroitua (SC) paperia. Koneen
uskotaan käynnistyvän vuoden 2005 lopussa. Kvarnsvedenin tehtaiden
paperikone 9, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 130 000 tonnia
sanomalehtipaperia, suljetaan uuden koneen aloittaessa.

Tuotantorakenteen uudistamisohjelma sisältää myös muita investointeja
päällystämättömään aikakauslehtipaperiin. Saksan Maxaun tehtaiden
paperikone 6 uudistetaan kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisäämiseksi.
Paperikone tuottaa SC-B-paperia kierrätyskuidusta.

Kun Kvarsvedenin uusi paperikone käynnistyy, Langerbruggen tehtaiden
paperikone 3, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 165 000 tonnia,
siirtyy tuottamaan yksinomaan SC-B-paperia korkealaatuisen SC-paperin
sijaan. Tämä mahdollistaa Langerbruggen tehtaiden täysimääräisen
kierrätyskuidun hyödyntämisen.

Lisäksi konserni lopettaa SC-paperin tuotannon Saksan Wolfsheckin
tehtailla paperikone 5:llä samanaikaisesti, kun Kvarnsvedenin uusi
paperikone käynnistyy. Konserni ei aio jatkaa painopaperien tuotantoa
Wolfsheckin tehtailla, mutta tutkii vaihtoehtoisia
tuotantomahdollisuuksia. Nyt tehtaalla on kaksi paperikonetta, jotka
tuottavat vuosittain 150 000 tonnia korkealaatuista SC-paperia ja
tapettipaperia.

Joulukuussa Stora Enso hyväksyi 211 milj. euron investoinnin Ruotsin
Skoghallin tehtaiden Energia 2005-projektiin, jonka tarkoituksena on 
turvata kartongin valmistus tulevaisuudessa sekä vahvistaa tehtaan 
energiatehokkuutta. Uusi haihduttamo ja soodakattila aloittavat 
toimintansa syksyllä 2005 ja biopolttoainekattila kesällä 2006.

Tapahtumia osakkuusyhtiöissä
Brasilian Veracelin sellutehtaan rakennustyöt ovat edenneet
suunnitellusti. Hankkeen velkarahoitusjärjestelyt saatiin päätökseen
vuoden viimeisellä neljänneksellä 2003.


Viimeisen vuosineljänneksen tapahtumia

Metsäomaisuuden uudelleenjärjestelyt
Joulukuussa Stora Enso julkisti aikomuksensa järjestää uudelleen
konsernin metsäomistuksia Ruotsissa. Stora Enson yhteistyökumppani
omistusjärjestelyissä on ruotsalainen metsäteollisuuskonserni Korsnäs.
Stora Enson ja Korsnäsin metsäomistukset siirretään uuteen perustettavaan
yhtiöön, Bergvik Skog AB:hen. Stora Enson omistusosuus uudesta yhtiöstä
on 44,9 prosenttia ja Korsnäsin 5 prosenttia. Loput yhtiön osakkeista
myydään institutionaalisille sijoittajille. Bergvik Skog rahoitetaan
syndikoidulla pankkilainalla.

Sen jälkeen, kun Stora Enso on laittanut oman pääomaosuutensa Bergvik
Skog AB:hen kassavaikutus konserniin on 1,2 mrd. euroa ja Stora Enson oma
pääoma lisääntyy 0,3 mrd. euroa. Näillä toimilla konserni kehittää
ydinliiketoimintaansa Euroopan ulkopuolella ja Pohjois-Amerikassa.
Bergvik Skog AB konsolidoidaan konserniin osakkuusyhtiönä. Järjestely
pyritään saattamaan päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2004.

Samaan aikaan Stora Enso ilmoitti myös suunnittelevansa 146 000 hehtaarin
metsän myyntiä Kanadan Ontariosta.

Uusi terminaali Tilburyyn Isoon-Britanniaan
Marraskuussa Forths Ports PLC ja Stora Enso allekirjoittivat sopimuksen,
jonka mukaan Forth Ports rakentaa Stora Ensoa varten paperiterminaalin
Isossa-Britanniassa lähellä Lontoota olevaan Tilburyyn.
Viisitoistavuotisen sopimuksen mukaan Stora Enso käyttää Tilburya paperi-
ja kartonkituotteiden tuontisatamana Suomesta ja Ruotsista Isoon-
Britanniaan.


Stora Enson Pohjois-Amerikan liiketoiminnot

Puolen vuoden kehitys
Pohjois-Amerikan vuoden 2003 jälkipuoliskolla raportoidulla vahvalla
talouskasvulla ei juuri ollut vaikutusta mainonnassa käytettävän paperin
kysyntään ja hintakehitykseen. Tuotantomäärät olivat hivenen paremmat
kuin vuoden alkupuoliskolla ja hinnat olivat yleisesti vakaat.

Stora Enson Pohjois-Amerikan liiketoimintaan vaikuttavat edelleen korkeat
henkilöstökulut, jotka liittyvät eläkkeisiin ja
terveydenhuoltoon, energiakustannusten nousuun sekä historiallisen
alhaisiin paperin myyntihintoihin. Yhdysvaltain dollarin halpeneminen
heikensi Kanadan toimintojen kannattavuutta. Stora Enson PohjoisAmerikan
liiketoimintojen tulos oli vain hieman parempi jälkimmäisellä
vuosipuoliskolla 2003 verrattuna edelliseen puolivuotiskauteen.
Liiketappio heinä-joulukuussa oli 86 milj. Yhdysvaltain dollaria 
(76 milj. euroa) ennen liikearvopoistoja ja kertaluonteisia eriä. Vuoden
ensimmäisellä puoliskolla vastaava liiketappio oli 98 milj. Yhdysvaltain
dollaria (87 milj. euroa) ja vuoden 2002 jälkipuoliskolla tappio oli 
50 milj. Yhdysvaltain dollaria (53 milj. euroa).

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 50 milj. dollaria
negatiivinen (44 milj. euroa) ilman kertaluonteisia eriä. Vuoden 2003
ensimmäisellä vuosipuoliskolla operatiivinen kassavirta oli 71 milj.
Yhdysvaltain dollaria negatiivinen (64 milj. euroa) ja positiivinen 
113 milj. Yhdysvaltain dollaria (120 milj. euroa) vuoden 2002
jälkipuoliskolla. Investoinnit vuoden 2003 jälkipuoliskolla olivat
yhteensä 109 milj. Yhdysvaltain dollaria (88 milj. euroa), jotka
liittyivät keskeisesti tulosryhmän aikaisemmin ilmoitettuun
kannattavuuden parantamisohjelmaan.

Käyttöasteet paranivat vuoden jälkipuoliskolla. Markkinatilanteesta
johtuvat tuotantorajoitukset olivat yhteensä 30 000 tonnia, kun ne vuoden
alkupuoliskolla olivat 49 000 tonnia ja 39 000 tonnia vuoden 2002
jälkipuoliskolla. Päällystetyn hienopaperin tehdasvarastot vähenivät
vuoden jälkipuoliskolla, mutta ne jäivät yli optimaalisen tason. Kaikki
muut varastot olivat kausiluonteisesti normaaleja.

Kannattavuuden parantamisohjelma
Kannattavuuden parantamisohjelma julkistettiin elokuussa 2002 tehostamaan
Pohjois-Amerikan tulosryhmän operatiivista ja taloudellista tulosta.
Ohjelmaa laajennettiin elokuussa 2003. Sen mukaan henkilöstä vähennetään
edelleen ja lisää koneita suljetaan. Kuluneen kolmen vuoden aikana
Pohjois-Amerikan liiketoimintojen henkilöstöä on vähennetty 25 prosenttia
ja parhaillaan on käynnissä aiemmin ilmoitettu henkilöstön 12 prosentin
lisävähennys. Tämä tarkoittaa 700 työntekijää. Lisäksi paikallisia
työsopimuksia on tarkoitus sopeuttaa, kuten teollisuuden alalla
yleisestikin Pohjois-Amerikassa tehdään tällä hetkellä. Kannattavuuden
parantamisohjelma etenee suunnitellusti. Vuoden 2003 loppuun mennessä
kolme vanhaa, heikosti tuottavaa paperikonetta, joiden yhteenlaskettu
vuotuinen tuotantokapasiteetti on 185 000 tonnia, on suljettu. Kahta
muuta paperikonetta on uusittu niiden kannattavuuden parantamiseksi.


Stora Enson koko vuoden tulos 2003

Tulos 2003 (verrattuna edellisvuoteen)

Liikevaihto laski 610,3 milj. euroa 12 172,3 milj. euroon. Tässä on
vähennystä 4,8 prosenttia, mikä johtui etupäässä alhaisista paperin
hinnoista sekä Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä. Myyntimäärät
kasvoivat kaikilla tuotealueilla.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 388,4 milj. euroa eli
41,9 prosenttia 538,1 milj. euroon. Tulokset laskivat kaikilla
liiketoiminta-alueilla, paitsi Euroopan puunhankinnassa. Koko vuoden
liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 483,7 milj. euroa 
(151,6 milj. euroa). Kertaluonteisten erien osuus oli -54,4 milj. euroa.

Liikevoitossa on mukana 105,1 milj. euron valuuttakurssivoitot
suojaussopimuksista, jotka liittyvät lähinnä Yhdysvaltain dollarin ja
Englannin punnan välisiin sopimuksiin. Nykyisillä valuuttakursseilla
näiden vaikutusten uskotaan heikkenevän merkittävästi seuraavien
neljännesten aikana.

Keskimääräinen rahoituskorko oli 4,3 prosenttia (4,6 prosenttia).

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä
heikkeni 403,5 milj. euroa 331,4 milj. euroon.

Verot olivat 70,6 milj. euroa (tulovero 120,9 milj. euroa) eli 
-0,08 euroa osaketta kohti. Tämä vastaa noin 31,7 prosentin keskimääräistä
veroastetta (31,4 prosenttia edellisvuonna ilman kertaluonteisia
verohyötyjä).

Vähemmistöosuudet olivat -5,8 milj. euroa (0,1 milj. euroa), joten
tilikauden voitto oli 146,6 milj. euroa (222,2 milj. euron tappio).

Kertaluonteisten erien osuus liikevoitosta oli -54,4 milj. euroa 
(-1 078,1 milj. euroa) eli -0,04 euroa osaketta kohti
(-0,82 euroa). Tämä sisältää Pohjois-Amerikan kustannusleikkausohjelman -
27,4 milj. euron (-24,6 milj. euron) uudelleenjärjestelykustannukset, -
15,3 milj. euron varauksen Ranskan Corbehemin tehtaan
uudelleenjärjestelystä sekä -16,4 milj. Yhdysvaltain dollarin 
(-14,5 milj. euron) pääomatappion metsäomaisuuden myynnistä Kanadan 
Ontariosta. Kertaluonteisten erien osuus nettorahoituseristä oli 
-61,1 milj. Yhdysvaltain dollaria (-54, milj. euroa), jotka johtuivat 
crossborder leasing -sopimusten irtisanomisesta Yhdysvalloissa.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -23,0 milj. euroa 
(14,6 milj. euroa), josta Brasilian Veracelin osuus oli -15,0 milj. euroa 
aktivoimiskelvottomien kulujen vuoksi.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,57 euroa) ja kassatulos osaketta
kohti 1,64 euroa (1,97 euroa) ilman kertaluonteisia eriä. Tärkeimmät
seikat, jotka vaikuttivat osakekohtaiseen tulokseen, olivat lisääntyneet
myyntimäärät 0,22 euroa sekä vähentyneet kiinteät kustannukset 
-0,02 euroa. Toisaalta osakekohtaista tulosta heikensivät alhaisemmat
myyntihinnat, -0,50 euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa 
(-0,25 euroa) ja kassatulos osaketta kohti 1,58 euroa (2,49 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,6 prosenttia
(7,1 prosenttia). Sijoitettu pääoma oli 11 744,0 milj. euroa vuoden 2003
lopussa, jossa on vähennystä 113,8 milj. euroa vuoden alusta lukien ilman
IAS 41-muutoksia.

Rahoitus
Liiketoimintojen kassavirta oli yhteensä 1 808,3 milj. euroa 
(2 083,8 milj. euroa), kun kassavirta investointien jälkeen oli 
615,0 milj. euroa (1 247,7 milj. euroa).

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa yhteensä 3 919,0 milj. euroa,
jossa on kasvua 652,2 milj. euroa edellisvuodesta. Käyttämättömät
luottolimiitit sekä rahat ja muut käteisvarat olivat yhteensä 
2,7 mrd. euroa.

Velkaantumisaste oli joulukuun lopussa 0,48 (0,37) ja oma pääoma osaketta
kohti oli 9,65 euroa (9,36 euroa).Tutkimus ja kehitys
Stora Enso käytti 88,8 milj. euroa (91,6 milj. euroa) tutkimukseen ja
kehitykseen vuonna 2003. Tämä on 0,7 prosenttia liikevaihdosta.

Muutoksia konsernin rakenteessa
Helmikuussa Stora Enso ja Viron suurin puutuote- ja puunhankintayhtiö 
AS Sylvester saivat päätökseen aiemmin ilmoitetun yrityskaupan. Stora
Enson omistukseen siirtyi 66 prosenttia Sylvesterin sahayhtiöistä ja koko
Sylvesterin puunhankinta Baltian maissa.

Maaliskuussa Stora Enso julkisti organisaatiouudistuksensa. Tämä
heijastaa strategista periaatetta, että yhtiötä johdetaan yhtenä
teollisena kokonaisuutena. Uusi rakenne otettiin käyttöön 1.5.2003 ja se
perustuu Stora Enson kolmeen ydinliiketoiminta-alueeseen: paperiin,
pakkauskartonkeihin sekä puutuotteisiin ja kuituhuoltoon.

Henkilöstö
Henkilöstön määrä kasvoi 353:lla vuoden aikana yhteensä 42 814 henkilöön.
Taustalla on Baltian maissa toimivan Sylvesterin hankinta (1 242) sekä
Venäjän uudet sahat (254). Toisaalta henkilöstön määrää vähensivät
työvoiman leikkaukset Suomessa (-249) ja Pohjois-Amerikassa (-656).
Henkilöstön määrä oli keskimäärin 44 264 viime vuonna ja siinä on kasvua
411.

Muutoksia johtajistossa
Uusia jäseniä johtajistossa viime vuoden aikana:
-    Niilo Pöyhönen, johtaja, kuluttajapakkauskartongit, maaliskuussa
-    Peter Kickinger, johtaja, Stora Enso Timber, huhtikuussa
-    Elisabeth Salander Björklund, johtaja, Euroopan puunhankinta,
huhtikuussa
-    Mats Nordlander, johtaja, tukkuritoiminta, syyskuussa, kun Sven
Rosman jäi eläkkeelle
-    Markku Pentikäinen, johtaja Stora Enso Asia Pacific, vuoden 2004
alussa, kun hänen edeltäjänsä Seppo Hietanen jäi eläkkeelle

Muutokset osakepääomassa
Kalenterivuoden 2003 aikana yhtiö osti yhteensä 16 500 A-osaketta ja
33 471 600 R-osaketta. Nämä edustavat 3,9 prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja 1,3 äänimäärästä ja niiden kirjanpidollinen vastaarvo
on 56,9 milj. euroa. A-osakkeiden keskihinta oli 9,60 euroa ja R
osakkeiden 9,54 euroa.

Yhtiökokous päätti 20.3.2003 alentaa yhtiön osakepääomaa 60,5 milj. euroa
mitätöimällä yhtiön hallussa olevat 93 800 A-osaketta ja
35 500 000 R-osaketta. Nämä osakkeet oli hankittu vuoden 2002
yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella.

Yhtiökokous valtuutti 20.3.2003 yhtiön hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan enintään 9 100 000 A-osaketta ja enintään 34 000 000 R
osaketta. Omien osakkeiden takaisinosto aloitettiin 27.3.2003 ja
31.12.2003 mennessä konserni oli hankkinut 8 100 A-osaketta
keskimääräiseen 10,11 euron hintaan ja 23 504 400 R-osaketta
keskimääräiseen 9,70 euron hintaan. Nämä edustavat 0,09 prosenttia A
osakkeiden valtuutuksesta ja 69,1 prosenttia R-osakkeiden valtuutuksesta.

Joulukuun 31. päivään mennessä yhtiö oli luovuttanut Pohjois-Amerikan
henkilöstön optio-ohjelmassa 47 752 omaa R-osaketta. Tämän jälkeen yhtiön
hallintaan jäi 8 100 A-osaketta ja 26 181 379 R-osaketta.

Vuoden 2003 aikana muunnettiin 1 011 805 A-osaketta R-osakkeiksi.
Viimeisin kaupparekisterimerkintä tehtiin 12.12.2003.

Vuoden 1997 optiolainanperusteella laskettiin liikkeeseen yhteensä 
300 000 uutta R-osaketta, joista 222 000 merkittiin kaupparekisteriin
8.1.2004 ja 15.1.2004. Optiolainan perusteella voidaan merkitä vielä
yhteensä 567 000 uutta R-osaketta.

Osakepääoma
Vuoden 2003 lopussa Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-osakkeita oli
181 211 080 kappaletta ja R-osakkeita 683 051 419 kappaletta. Yhtiön
hallussa oli 8 100 A-osaketta ja 26 181 379 R-osaketta, joiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 44,5 milj. euroa. Omistus vastaa 
3,0 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja 1,1 prosenttia yhtiön 
äänimäärästä. Oman pääoman kokonaismäärä oli 8 083,7 milj. euroa. 
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 
1 469,2 milj. euroa. Osakkeiden markkina-arvo oli 9,3 miljardia euroa 
Helsingin pörssissä 31.12.2003.

Hallinnointi
Viime vuoden aikana Stora Enso uudisti konsernihallinto-ohjeensa.
Taustalla olivat konsernin organisaatiouudistus, yleinen keskustelu
yhtiöiden hallinnoinnista sekä Helsingin, Tukholman ja New Yorkin
pörssien uudet ohjeet ja suositukset aiheesta. Muutokseen vaikutti
osaltaan myös Sarbanes Oxley -laki.

Elokuussa hallitus päätti nimityskomitean perustamisesta. Tämän tehtävänä
on valmistella ehdotukset hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen
jäsenten palkkioista. Nimityskomitea valmistelee myös esityksen
hallituksen muiden komiteoiden kokoonpanosta. Komitea muodostuu kolmesta
tai neljästä yhtiön ulkopuolisesta hallituksen jäsenestä, jotka hallitus
valitsee vuosittain.

Kauden jälkeiset tapahtumat
Tammikuussa 2004 Stora Enso hyväksyi Pohjois-Euroopan
kuljetusjärjestelmän, NETSS-ohjelman, ensimmäisen vaiheen. Tämän
tarkoituksena on parantaa paperinkuljetusten kustannustehokkuutta ja
palvelutasoa. Se luo myös perustan, kun yhtiö kehittää Euroopan kuljetus-
ja jakelupalveluja edelleen. Nykyiset laivaustoiminnot EteläSuomesta
Isoon- Britanniaan ja Belgiaan korvataan järjestelmällä, jossa yksi
keskussatama palvelee useaa lähtö- ja määräasemaa. Tavarakuljetukset
Etelä-Suomesta keskitetään Kotkan satamaan. Göteborgin satama, joka
nykyisin käsittelee Stora Enson tavarakuljetukset Ruotsista, laajentaa
toimintaansa ulottamaan ne myös Suomen kuljetuksiin. NETSS:n ensimmäisen
vaiheen tuloksena yhtiö arvioi saavansa vähintään 10 prosentin
kustannussäästöt nykyisestä noin 80 milj. euron vuosittaisesta
kustannustasosta, kun järjestelmä on otettu käyttöön.

Helmikuussa Stora Enso ilmoitti uudenaikaistavansa paperikonettaan ja
lisäävänsä arkituskapasiteettiaan Suzhoussa Kiinassa sijaitsevalla
hienopaperitehtaalla. Investoinnin arvo on 38 milj. euroa, ja se parantaa
tehtaan tuottavuutta sekä turvaa markkina-aseman nopeasti kasvavilla
Kiinan markkinoilla. Projekti valmistuu syyskuussa 2005. Investoinnin
tarkoituksena on säilyttää Stora Enson asema laatujohtajana laajentamalla
tehtaan tuotevalikoimaa ja nostamalla sen vuosikapasiteettia 75 000
tonnia 240 000 tonniin.

Näkymät
Luottamuksen Euroopan talouden elpymiseen uskotaan nostavan mainonnassa
käytettävien paperilaatujen kysyntää. Hintapaineet jatkuvat yhä
aikakauslehtipapereissa, kun sanomalehtipaperin hinnat pystyvät
parhaimmillaan vain säilyttämään viime vuoden tasonsa. Pakkauskartonkien
hinnat ovat melko vakaat, joskin hienopaperin hinnat näyttävät
vakiintuneen alhaiselle tasolle. Puutuotteiden kysyntä on melko hyvää,
mutta hintapaineet jatkuvat. Heikolla Yhdysvaltain dollarilla ja

kasvavalla kilpailulla on heikentävä vaikutus konsernin Euroopan
toimintoihin.

Pohjois-Amerikassa talous on elpymässä, mutta se on lisännyt paperin
kysyntää vain marginaalisesti. Silti on olemassa merkkejä, että kysyntä
on kasvamassa ja sen odotetaan vähitellen siirtyvän myös paperin
hintoihin vuoden 2004 jälkipuoliskolla. Päällystetyssä hienopaperissa
ylitarjonta jatkuu lähinnä Aasiasta tapahtuvan tuonnin takia. Stora Enson
Pohjois-Amerikan liiketoimintojen tulokseen vaikuttaa negatiivisesti
Wisconsin Rapidsin hienopaperikone 16:n uudelleenrakentaminen vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä 2004.

Kiinassa talous kasvaa voimakkaasti ja se lisää hienopaperin ja
pakkauskartonkien kysyntää.

Konsernin viime vuonna alkaneet kustannussäästötoimenpiteet sujuvat
suunnitelmien mukaan.

Tavoitteena on pitää vuosien 2003–2004 investoinnit linjassa konsernin
poistojen kanssa.

Yhtiökokous
Yhtiökokous pidetään torstaina 18.3.2004 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-
talo, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Esitykset yhtiökokoukselle
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden mitätöimistä ja yhtiön uuden omien osakkeiden osto
ohjelman hyväksymistä.

Osingonjakoehdotus
Hallitus esittää tulevalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan 0,45 euron osinko osaketta
kohti. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osinko maksetaan 2.4.2004
niille osakkeenomistajille, jotka ovat olleet merkittyinä osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 23.3.2004 Suomen Arvopaperikeskuksen, Ruotsin VPC:n ja
Deutsche Bank Trust Company Americasin osakasluetteloon.

Uusi jäsen hallitukseen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 prosenttia
yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka uutena jäsenenä Lee A. Chaden. Stora Enson
hallituksen jäsenenä vuodesta 2000 alkaen ollut George W. Mead ei asetu
enää ehdolle.

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 4.2.2004
Stora Enso Oyj
HallitusTuotealueet (edelliseen vuosineljännekseen verrattuna)


PAPERI

Painopaperi
                                 Muutos
Milj.EUR     2002  2003  I/03 11/03  III/03  IV/03  IV/III %
Liikevaihto  4715,6 4295,7 1058,3 1042,8  1086,3 1108,3     2,0
Liikevoitto   320,1  114,1  36,4  -5,2   39,9  43,0     7,8
 % liikevaihdosta 6,8   2,7  3,4  -0,5   3,7   3,9
ROOC, %*     7,5   2,9  3,7  -0,5   4,0   4,3
Toimitukset, 
1000 t      6807  6954  1654  1678   1763  1859     5,4
Tuotantomäärät,
1000 t      6796  7011  1739  1663   1812  1797    -0,8

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Painopaperien liikevaihto oli 1 108,3 milj. euroa loka-joulukuussa, jossa
on kasvua 2,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Liikevaihtoa
vauhditti toimitusmäärien kasvu. Liikevoitto parani 7,8 prosenttia 
43,0 milj. euroon edellisestä neljänneksestä alhaisempien muuttuvien
kustannusten sekä tehostuneen tuotannon ansiosta. Toisaalta
tuotantorajoitukset ja varastotilanne heikensivät lisääntyneiden
toimitusten aikaansaamaa hyötyä. Markkinoista johtuvat
tuotantorajoitukset olivat Euroopassa yhteensä 123 000 tonnia (95 000)
tonnia ja Pohjois-Amerikassa 2 000 tonnia (11 000 tonnia).

Euroopassa sanomalehtipaperin kysyntä oli melko vakaata koko vuoden ajan
ja se pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan
päällystämättömän ja päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnässä oli
hienoista kasvua. Näiden kolmen tulosalueen myyntimäärät viimeisen
vuosineljänneksen aikana olivat hyvät. Toimitukset Euroopan ulkopuolelle
kasvoivat. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin hinnat pysyivät lähes
ennallaan koko vuoden, sen sijaan päällystetyn aikakauslehtipaperin
hinnat laskivat hieman. Tuottoja heikensivät Yhdysvaltain dollarin ja
Englannin punnan heikkeneminen. Tuottajien varastot ovat laskeneet
alhaisille tasoille, mikä heijastaa normaalia kausivaihtelua, mutta
asiakkaiden varastot sitä vastoin eivät ole muuttuneet merkittävästi.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn (LWC) aikakauslehtipaperin ja
superkalanteroidun (SC) paperin kysyntä oli aavistuksen heikompaa kuin
kolmannella vuosineljänneksellä 2003 ja viimeisellä neljänneksellä 2002.
Superkalanteroidun paperin hinnat olivat alhaiset, mutta vakaat ja
sanomalehtipaperin sekä päällystetyn aikakauslehtipaperin hinnat jonkin
verran korkeammat. Pohjois-Amerikan talouskasvu ei ole vielä lisännyt
paperin kysyntää tai tilauksia. Aikakauslehtien ilmoitussivut olivat
alhaisemmalla tasolla kuin viimeisellä vuosineljänneksellä 2002.
Tilauskanta vuoden 2004 ensimmäiselle kahdelle kuukaudelle oli
kausiluonteisesti hyvällä tasolla. Tuottajien ja asiakkaiden varastot
niin päällystetyssä aikakauslehtipaperissa kuin superkalanteroidussa (SC)
paperissa olivat normaalilla tasolla.

Koko tulosryhmän tilauskanta kasvoi loppuvuotta kohti mentäessä.
Mainonnassa käytettävien paperien kysynnän odotetaan vahvistuvan
asteittain Yhdysvaltain talouden ja Euroopan odotetun talouselpymisen
seurauksena. Tämä odotettu paraneminen ei ole kuitenkaan vielä toteutunut
hinnoissa.

Hienopaperi
                                 Muutos
Milj.EUR     2002  2003  I/03 11/03  III/03  IV/03  IV/III %
Liikevaihto  3427,4 3197,7 852,3 793,9  788,5  763,0    -3,2
Liikevoitto   303,7  156,0  81,3  40,9   23,7  10,1    -57,4
 % liikevaihdosta 8,9   4,9  9,5  5,2   3,0   1,3
ROOC, %*     7,7   4,4  8,8  4,5   2,7   1,2
Toimitukset, 
1000 t      3432  3591  885  895   894   917     2,6
Tuotantomäärät,
1000 t      3477  3624  894  889   922   919    -0,3

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Hienopaperin liikevaihto laski 3,2 prosenttia 763,0 milj. euroon loka
joulukuussa. Liikevoitto heikkeni 57,4 prosenttia 10,1 milj. euroon
edellisestä neljänneksestä. Tulosta rasittivat heikko Yhdysvaltain
dollari, Ruotsin Nymöllan tehtaiden henkilöstön vähentämiskustannukset 
(6 milj. euroa) sekä Veitsiluodon tehtaiden paperikone 3:n
käynnistysvaikeudet (6 milj. euroa). Markkinasyistä tuotantoa
rajoitettiin yhteensä 40 000 tonnia (23 000 tonnia) Euroopassa ja 
3 000 tonnia (14 000 tonnia) Pohjois-Amerikassa.

Viennin lisääntymisen seurauksena päällystetyn ja päällystämättömän
hienopaperin Euroopan toimitukset olivat kausiluonteisesti melko vahvoja
verrattuna edelliseen neljännekseen ja edellisvuoden vastaavaan aikaan.

Päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin eurohinnat laskivat.
Päällystämättömän hienopaperin hintatasoa painoi Itä-Euroopan
valmistajien aikaansaama kilpailutilanne. Päällystetyn hienopaperin
hintoihin vaikutti dollarimääräisen myynnin voimistuminen Euroopan
ulkopuolelta.

Tuottajien ja tukkurien päällystämättömän hienopaperin varastotilanne oli
normaali. Tukkurien varastot päällystetyssä hienopaperissa olivat
normaalit, joskin tuottajien varastot pysyivät korkeina. Tilauskanta oli
samanlainen kuin edellisen neljänneksen aikana.

Kysyntä Pohjois-Amerikassa oli heikompi vuoden viimeisellä
neljänneksellä, joka perinteisesti edustaa heikkoa kausikysyntää,
verrattuna edelliseen neljännekseen tai vuotta aikaisempaan. Hienopaperin
hintoihin kohdistui laskupaineita vuoden viimeisen neljänneksen aikana. 
Tilauskanta pysyi vakaana. Tuottajien ja tukkurien hienopaperivarastot 
laskivat, mutta pysyivät kuitenkin korkealla tasolla.

Aasian hienopaperimarkkinat olivat kausiluonteisesti vahvat.

Länsi-Euroopan hienopaperikysyntä näyttää elpyneen vuoden viimeisen
neljänneksen aikana. Myyntimäärien kasvun odotetaan jatkuvan
kohtalaisena, jos nykyinen luottamus talouden kasvuun jatkuu. Lähiaikoina
tämä näkyy ensimmäisen vuosineljänneksen perinteisenä kausiluonteisena
kasvuna Länsi-Euroopassa. Euroopan ulkopuolisen viennin odotetaan
vakiintuvan tai jopa laskevan vahvan euron takia. Tuontipaineet jatkuvat,
erityisesti päällystämättömässä hienopaperissa. Hienopaperin hintanäkymät
säilyvät haasteellisina ja vakiintunevat alhaiselle tasolle.

Pohjois-Amerikan markkinoihin vaikutti olennaisesti päällystetyn
hienopaperin tuonti, mutta heikko Yhdysvaltain dollari näyttää
hidastaneen tuontia. Näkymät ovat vakaat niin myyntimäärissä kuin
hinnoissakin. Toisaalta hinnat ovat edelleen alhaisella tasolla.

Tukkuritoiminta
Liikevaihto kasvoi 12,3 prosenttia 156,6 milj. euroon loka-joulukuussa
verrattuna edelliseen neljännekseen. Taustalla oli kasvaneet toimitukset
vakailla hinnoilla. Liiketappio kasvoi 5,4 milj. euroon aikaisemman
neljänneksen 1,5 milj. eurosta. Syynä on 4,5 milj. euron nettokulu 125
työntekijän irtisanomisesta. Tämän odotetaan näkyvän alhaisempina
kustannuksina vuoden 2004 aikana.

Kysyntä on heikkoa. Myyntimäärät ja hinnat ovat alhaisemmalla tasolla
kuin vuotta aiemmin, vaikka lasku onkin hidastunut vähitellen. Viimeinen
vuosineljännes oli, kuten tavallista, vahvempi kuin edellinen neljännes.

Myyntimäärien ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina vuoden 2004 alussa,
joskin vaatimatonta myyntimäärien kasvua odotetaan koko vuodelle.


PAKKAUSKARTONGIT
                                 Muutos
Milj.EUR     2002  2003  I/03 11/03  III/03  IV/03  IV/III %
Liikevaihto  2720,2 2761,6 699,0 711,4  691,1  660,1    -4,5
Liikevoitto   354,7  296,9  90,5  66,6   88,5  51,3    -42,0
% liikevaihdosta 13,0  10,8  12,9  9,4   12,8   7,8
ROOC, %*     13,5  11,5  13,9  10,2   13,5   7,9
Toimitukset, 
1000 t      2909  3006  756  781   755   714    -5,4
Tuotantomäärät,
1000 t      2973  3050  788  763   767   732    -4,6

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Pakkauskartonkien liikevaihto laski 4,5 prosenttia 660,1 milj. euroon
loka-joulukuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Taustalla olivat
kausivaihtelut ja Yhdysvaltain dollarin heikentävä vaikutus hintoihin ja
myyntimääriin. Liikevoitto heikkeni näistä syistä 42 prosenttia 51,3
milj. euroon edellisestä neljänneksestä. Lisäksi tulosta painoivat
normaalit lomakauden kunnossapitoseisokit. Markkinatilanteesta johtuvat
tuotantorajoitukset olivat yhteensä 42 000 tonnia (27 000 tonnia).

Useimpien kartonki- ja paperilaatujen kysyntä ja hinnat pysyivät melko
vakaina, samoin kuin aaltopahvipakkausten. Hinnat laskivat
marginaalisesti erityisesti valkaistussa (SBS) sulfaattikartongissa ja
laminaattipaperissa.

Kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina lähitulevaisuudessa.
Tuotantoa rajoitettaneen vastaamaan markkinoiden kysyntää, mikä johtuu
paikallisten tuottajien heikosta kilpailukyvystä Euroopan ulkopuolella.


PUUTUOTTEET JA KUITUHUOLTO

Puutuotteet
Milj.EUR       2002  2003   I/03 II/03 III/03 IV/03 Muutos
		                        IV/03 %
Liikevaihto     1 235,2 1 400,0 316,5 385,6 335,5 362,4  8,0
Liikevoitto       46,8  27,6  7,3 15,2 -4,4  9,5  -
 %liikevaihdosta     3,8   2,0  2,3  3,9 -1,3  2,6 
ROOC, %*        11,1   5,1  6,1 10,9 -2,7  5,6
Toimitukset, 1000 m3  5112  5822  1283 1644 1337  1558 16,5
Tuotantomäärät,
1000m3         5157  6168  1406 1648 1440  1674 16,3


*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Puutuotteiden liikevaihto kasvoi korkeamman tuotantoasteen ja
myyntimäärien ansiosta 8,0 prosenttia 362,4 milj. euroon lokajoulukuussa.
Liikevoitto nousi voitolliseksi ollen 9,5 milj. euroa, kun se edellisellä
neljänneksellä oli 4,4 milj. euroa tappiollinen. Tulosparannusta kertyi
siten 13,9 milj. euroa ja tuloksen vahvistumiseen vaikutti
tuotantomäärien kasvu.

Vakaasta kysynnästä huolimatta markkinatasapainoa heikentävät
ennätyskorkeat tuotantomäärät Euroopassa sekä kasvava tarjonta Venäjältä.

Lähiajan avaintekijät, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn ja
markkinatasapainoon Euroopassa, ovat Pohjoismaiden, Manner-Euroopan ja
Venäjän tuotanto sekä heikko Yhdysvaltain dollari. Tämän seurauksen
markkinanäkymät pohjoismaiselle kuusipuulle ja mäntypuulle ovat siten
epäselvät. Puutuotteiden kysynnän odotetaan jäävän suhteellisen vakaaksi.
Tätä arvioita tukee asuntorakentamisen vakaa tilanne Yhdysvalloissa ja
Japanissa sekä korjaus- ja kunnossapitotöiden kehitys kaikilla
markkinoilla.

Euroopan puunhankinta
Euroopan puunhankintaorganisaation liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia
538,4 milj. euroon loka-joulukuussa etupäässä kausiluonteisten tekijöiden
takia. Liikevoitto oli 25,2 milj. euroa.

Suomen, Ruotsin, Baltian maiden, Venäjän ja Manner-Euroopan toimitukset
olivat yhteensä 11,2 miljoonaa kuutiometriä (kuoretonta
kiintokuutiometriä), jossa on kasvua 9 prosenttia edellisestä
neljänneksestä. Toimitukset konsernin Euroopan tehtaille olivat yhteensä
10,1 miljoonaa kuutiometriä, kasvua 6 prosenttia edellisestä
neljänneksestä.

Puumarkkinoiden tarjonnan odotetaan elpyvän Suomessa vuoden 2004
ensimmäisen neljänneksen aikana ja pysyvän vahvana ja vakaana Venäjällä
ja hyvänä Manner-Euroopassa. Merkittäviä hinnanmuutoksia ei odoteta
kummallekaan alueelle ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2004.Tilinpäätös

Avainluvut     I/02  II/02  III/02  IV/02  2002 
Tulos/osake, EUR  0,18  0,15  -1,12  0,54  -0,25
Tulos/osake ilman
kertaluontoisia
eriä, EUR     0,18  0,12   0,15  0,12   0,57
Kassatulos/osake
(CEPS), EUR    0,55  0,52   0,50  0,81   2,49
CEPS ilman kerta-
luontoisia eriä,
EUR        0,55  0,48   0,51  0,44   1,97
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), %  7,8  7,1  -30,0  10,6   -1,6
ROCE ilman kerta-
luontois eriä, %  7,8  5,6   7,9   7,1   7,1
Oman pääoman 
tuotto (ROE), %   7,2  6,2  -45,2  23,7   -3,3
Velkaantumisaste  0,63  0,49   0,56  0,37   0,37
Oma pääoma/osake,
EUR        9,81  9,87   8,69  9,36   9,36
Omavaraisuusaste,
%         42,7  45,2   42,6  45,0   45,0
Liikevoitto, %
liikevaihdosta   8,5  7,5  -31,3   9,5   -1,2
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä, % liike-
vaihdosta      8,5  5,9   8,2   6,4   7,2
Käyttöomaisuus-
investoinnit,
milj. EUR     155,0 183,0  208,1  331,4  877,6
Käyttöomaisuus-
investoinnit, %
liikevaihdosta   4,9  5,7   6,7  10,3   6,9
Sijoitettu 
pääoma, milj. 
EUR        14110 12990  11816  11242  11242
Korolliset netto-
velat, milj. EUR  5577  4309   4306  3267   3267
Henkilöstö keski-
määrin      42572 43568  437567  43853  43853
Osakkeiden keski-
määäräinen määrä
(milj.)
 -kausittainen  869,9	 896,5  888,5  876,8  889,6
 -kumulatiivinen 869,9 895,8  894,0  889,6  889,6
 -kumulatiivinen,
 laimennettu   897,8 896,8  890,4  890,4  890,4


Avainluvut     I/03  II/03  III/03  IV/03  2003 
Tulos/osake, EUR  0,10  0,07   0,06  -0,05   0,17
Tulos/osake ilman
kertaluontoisia
eriä, EUR     0,10  0,07   0,09  0,00   0,25
Kassatulos/osake
(CEPS), EUR    0,43  0,41   0,42  0,32   1,58
CEPS ilman kerta-
luontoisia eriä,
EUR        0,43  0,41   0,44  0,36   1,64
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), %  7,1  3,6   3,3   2,2   4,1
ROCE ilman kerta-
luontois eriä, %  7,1  3,6   4,6   2,7   4,6
Oman pääoman 
tuotto (ROE), %   4,2  2,9   2,2  -2,0   1,8
Velkaantumisaste  0,48  0,50   0,49  0,48   0,48
Oma pääoma/osake,
EUR        9,53  9,63   9,75  9,65   9,65
Omavaraisuusaste,
%         43,9  44,5   44,9  45,4   45,4
Liikevoitto, %
liikevaihdosta   6,8  3,5   3,3   2,2   4,0
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä, % liike-
vaihdosta      6,8  3,5   4,7   2,7   4,4
Käyttöomaisuus-
investoinnit,
milj. EUR     235,8 324,1  303,1  385,2  1248,2
Käyttöomaisuus-
investoinnit, %
liikevaihdosta   7,6  10,6   10,1   7,0   10,1
Sijoitettu 
pääoma, milj. 
EUR        11996 12046  12157  11744  11744
Korolliset netto-
velat, milj. EUR  3968  4071   4104  3919   3919
Henkilöstö keski-
määrin      43386 44506  44737  44264  44264
Osakkeiden keski-
määäräinen määrä
(milj.)
 -kausittainen  866,2	 852,9  844,5  841,3  851,1
 -kumulatiivinen 866,2 859,5  854,4  851,1  851,1
 -kumulatiivinen,
 laimennettu   866,4 860,5  855,6  852,4  852,4

Euron vaihtokurssit

Yksi euro on Päätöskurssi      Keskikurssi
       31.12.2002 31.12.2003  2002   2003 

SEK      9,1528   9,0800    9,1551  9,1245
USD      1,0487   1,2630    0,9455  1,1320
GBP      0,6505   0,7048    0,6285  0,6921 
CAD      1,6550   1,6234    1,4836  1,5822


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. EUR             2002      2003

Liikevaihto          12786,6    12172,3
Muut liiketoiminnan tuotot    176,1      41,2
Aineet ja palvelut       -6342,9    -6129,3
Rahdit ja myyntipalkkiot    -1240,9    -1286,8
Henkilöstökulut        -2282,0    -2285,3
Muut liiketoiminnan kulut    -802,6     -828,0
Poistot ja arvonalennukset   -2441,9    -1200,4
Liikevoitto           -151,6     483,7
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksista            14,6     -23,0
Nettorahoituserät        -206,2     -237,7
Tulos ennen veroja ja
vähennyksiä           -343,2     223,0
Verot              120,9     -70,6
Tulos verojen jälkeen      -222,3     152,4
Vähemmistöosuus          0,1      -5,8
Tilikauden voitto        -222,2     146,6

Avainluvut
Tulos/osake, EUR         -0,25      0,17
Tulos/osake
(laimennettu), EUR        -0,25      0,17Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma

Milj. EUR                2002    2003
                             
Liiketoiminta
 Liikevoitto             -151,6    483,7
 Oikaisut liikevoittoon       2 256,2   1 178,3
 Käyttöpääoman muutos         -52,1    145,6
 Lyhytaikaisten korollisten
 saatavien muutos           -495,1    313,1
Liiketoiminnan kassavirta       1 557,4   2 120,7
 Kassavirtaperusteiset netto-
 rahoituserät             -69,1   -198,1
 Maksetut verot            -62,1   -233,8
Liiketoiminnan nettokassavirta    1 426,2   1 688,8
                             
 Osakeostot              -56,3   -241,3
 Käyttöomaisuuden myynnit       751,0    60,2
 Investoinnit             -877,6  -1 226,7
 Pitkäaikaisten saamisten
 nettomuutos              -74,4    336,2
Investointien nettokassavirta     -257,3  -1 071,6
                             
Rahoituksen kassavirta
 Pitkäaikaisten lainojen muutos    -487,6   -962,5
 Lyhytaikaisten lainojen muutos    -56,3   1 097,1
 Maksetut osingot           -403,6   -387,7
 Osakeannista saadut tuotot             2,3
 Omien osakkeiden osto        -286,9   -319,2
Rahoituksen nettokassavirta     -1 234,4   -570,0
                       
Likvidien varojen muutos        -65,5    47,2
 Hankittujen yhtiöiden likvidit varat   -     3,0
 Likvidien varojen muuntoerot     -13,0    -17,2
 Likvidit varat kauden alussa     247,0    168,5
Likvidit varat kauden lopussa      168,5    201,5


Käyttöomaisuuden muutokset

Milj. EUR                      2002    2003 
Kirjanpitoarvo kauden alussa           14 701,2  12 796,7 *
Konserniyhtiöiden hankinta             150,4    206,4 
Lisäykset                      877,6   1 248,2 
Vähennykset                    -571,1    -54,0 
Poistot ja arvonalennukset            -2 441,9  -1 200,4 
Muuntoerot ja muut                 -775,3   -461,6 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa          11 940,9  12 535,3 
                                    
Konserniyhtiöiden hankinta                 
Maa.alueet, rakennukset, koneet ja kalusto     150,4    132,6 
Velat                        -71,1    -94,1 
Muu omaisuus, netto                 -23,0    12,9 
Omaisuuden markkina-arvo               56,3    51,4 
Liikearvo                        -    73,8 
Hankintahinta yhteensä                56,3    125,2
 
*Sisältää IAS 41:n käyttöönoton yhteydessä tehdyn metsän arvostuksen
855,8 milj. euroa.Lainojen muutokset

Milj. EUR                2002   2003
                           
Pitkäaikaiset lainat         4 525,2 3 404,6
Lyhytaikaiset lainat          650,4 1 769,6
                   5 175,6 5 174,2
                           
Tilanne kauden alussa        6 409,5 5 175,6
Uusien tytäryhtiöiden velat       71,1   94,1
Lainojen nostot ja lyhennykset    -662,4  421,5
Muuntoerot ja muut          -642,6  -517,0
Tilanne kauden lopuss        5 175,6 5 174,2


Lyhennetty konsernin tase

Vastaavaa

Milj. EUR          31.12.2002  IAS 41:n  1.1.2003 31.12.2003              
                     vaikutukset                
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöomaisuus     O   11 940,9   855,8  12 796,7  12 535,3
Sijoitukset           211,7    44,0    255,7   319,0
osakkuusyhtiöihin
Rahoitusomaisuus
osakkeet        I    169,2         169,2   227,7
Noteerattomat osakkeet O    148,5         148,5   140,8
Pitkäaikaiset laina-  I    480,6         480,6    44,3
saatavat
Laskennallinen vero-
saatava         T     52,7          52,7    12,1
Muut pitkäaikaiset   O    241,1         241,1   170,3
sijoitukset
               13 244,7   899,8  14 144,5  13 449,5
                                    
Rahoitus ja vaihto-omaisuus                             
Vaihto-omaisuus     O   1 565,0        1 565,0  1 623,5
Verosaatava       T    243,1         243,1   182,5
Korolliset saamiset   I   1 090,5        1 090,5   781,8
Rahat ja pankki-    I    168,5         168,5   201,5
saamiset
                4 969,5     -   4 969,5  4 492,6
                                    
Vastaava yhteensä       18 214,2   899,8  19 114,0  17 942,1Vastattavaa

Milj. EUR         31.12.2002  IAS 41:n  1.1.2003 31.12.2003
                    vaikutukset
                                    
Oma pääoma          8 156,9    659,4  8 816,3  8 083,7
Vähemmistöosuus         30,4          30,4    60,3
                                    
Pitkäaikainen vieras pääoma                         
Eläkevaraukset     O    747,0         747,0   727,6
Muut varaukset     O    194,5         194,5    97,1
Laskennallinen     T   1 787,3    240,4  2 027,7  1 830,8
verovelka
Korollinen pitkä-    I   4 525,2        4 525,2  3 404,6
aikainen vieras
pääoma         O    36,9          36,9    77,7

               7 290,9    240,4  7 531,3  6 137,8
Lyhytaikainen vieras pääoma                         
Pitkäaikaisen velan   I    306,5         306,5   359,5
lyhytaikainen osuus
Lyhytaikaiset      I    343,9         343,9  1 410,1
korolliset velat
Liiketoiminnan muut   T   1 547,9        1 547,9  1 538,3
velat
Verovelka        o    537,7         537,7   352,4
               2 736,0      -  2 736,0  3 660,3
                                    
Vieras pääoma yhteensä    10 026,9    240,4  10 267,3  9 798,1
                                    
Vastattava yhteensä     18 214,2    899,8  19 114,0  17 942,1


"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.


Laskelma oman pääoman muutoksista

Milj. EUR    Osake- Ylikurssi   Omat Muut Kulu-   Kert.  Yht.
        pääoma rahastot osakkeet tulot lat.  voitto-
                    yhteensä kurssi varat
                         ero
                                     
Oma pääoma   1 541.5  1 639,5  -125.5 58.6 -50.1  5 925.0 8989.0
1.1.2002
Omien 
osakkeiden 
osto         -     -  -286.8   -   -     - -286.8
Osakepää-
oman 
alentaminen    -13.8  -83.6    97.4   -   -     -    -
Maksetut
osingot
(0,45         -    -     -   -   -  -403.6 -403.6
euroa/
osake)
Osakeanti      1.9  -1.9     -   -   -     -    -
Tilikauden
tappio         -    -     -   -   -  -222.2 -222.2
Muutos
muissa 
tulon-
lähteissä       -    -     - 174.8   -     -  174.8
Muunto-
erot          -    -     -   -  94.3     -  -94.3
Oma pääoma    1 529.6 1554.0  -314.9 233.4 -144.4  5 299.2 8156,9
31.12.2002       
IAS 41:n                                
vaikutus
  tytäryhtiöt     -    -     -   -   -   615.4  615.4
  osakkuus-
  yhtiöt       -    -     -   -   -   44.0  44.0
companies
Oikaistu pää-
oma 1.1.2003   1 529.6 1554,0  -314.9 233.4 -144.4  5 958.6 8816,3
Omien 
osakkeiden
osto          -    -  -319.1   -   -     - -319.1
Osakepää-
oman 
alentaminen    -60.5 -315.5   376.0   -   -     -   0.0
Maksetut
osingot        -    -     -   -   -  -387.7 -387.7
(0,45 eur/
osake)
                                     
Lunastetut      0.2  -1.1     -   -   -     -  -0.9
optiot
Tilikauden
voitto         -    -     -   -   -   146.6  146.6

Muutos
muissa tulon-
lähteissä       -    -     - -118.8   -     - -118.8
Muunto-
erot          -    -     -   -  -52.7     -  -52.7
Oma pääoma
31.12.2003     1 469.3 1237,4  -258.0 114.6  -197,1 5 717.5 8083,7Vastuusitoumukset
Milj.EUR                31.12.2002  31.12.2003
                                
Omasta velasta                         
 Pantit                   0,8      3,8
 Kiinnitykset               111,4     103,5
Osakkuusyhtiöiden puolesta                    
 Kiinnitykset                1,0      0,8
 Takaukset                 59,3     48,4
Muiden puolesta                      
 Pantit                   0,3      2,2
 Kiinnitykset                0,0     10,9
 Takaukset                 16,8     13,1
Muut omat vastuut                     
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana  41,5     34,3
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen 237,2     171,2
 Eläkevastuut                2,7      3,0
 Muut vastuut                71,5     95,9
Yhteensä                  542,5     487,1
                                
 Pantit                   1,1      6,0
 Kiinnitykset               112,4     115,2
 Takaukset                 76,1     61,5
 Leasingvastuut              278,7     205,5
 Eläkevastuut                2,7      3,0
 Muut vastuut                71,5     95,9
Yhteensä                  542,5     487,1


Johdannaisten käyvät arvot
Milj. EUR         31.12.2002      31.12.2003
                     Käyvän  Käyvän  Käypä 
                Käypä   arvon   arvon  arvo,
               Values ylittävät alittavat  netto
Koronvaihtosopimukset     202,8   129,5   -22,7  106,8
Korko-optiot           0,0    0,5    0,0   0,5
Valuutanvaihtosopimukset    -21,6    2,4   -13,4  -11,0
Termiinisopimukset       180,3   179,2   -6,4  172,8
Valuuttaoptiot          0,0    1,3   -0,6   0,7
Hyödykejohdannaiset      252,4    72,1   -0,6   71,5
Oman pääoman 
suojausinstrumentit      -55,5    9,3   -45,3  -36,0
Yhteensä            558,4   394,3   -89,0  305,3


Johdannaisten nimellisarvot
Milj.EUR                 31.12.2002   31.12.2003
Korkojohdannaiset                      
Koronvaihtosopimukset                         
 erääntyy alle 1 vuodessa           109,3      113,7
 erääntyy 2-5 vuodessa            922,8     1 080,4
 erääntyy 6-10 vuodessa           1 088,1     1 439,2
 erääntyy yli 10 vuodessa             -        -
                       2 120,2     2 633,3
Korko-optiot                    -      23,8
Yhteensä                   2 120,2     2 657,1
                                  
Valuuttajohdannaiset                    
 - Valuutanvaihtosopimukset          216,5      129,5
 - Termiinisopimukset            3 902,4     3 112,5
 - Valuuttaoptiot                 -      208,1
Yhteensä                   4 118,9     3 450,1
                                  
Hyödykejohdannaiset                        
Hyödykevaihtosopimukset            538,6      477,0
Yhteensä                    538,6      477,0
                                  
Oman pääoman suojausinstrumentit                            
Oman pääoman suojausinstrumentit        216,5      308,4
Yhteensä                    216,5      308,4

Liikevaihto tuotealueittain
Milj.EUR   I/02 II/02 III/02  IV/02  2002 I/03 II/03 III/03 IV/03  2003
                                        
Paino      1   1    1    1   4   1   1   1   1    4
paperi   189,4 143,4  159,7  223,1 715,6 058,3 042,8 086,3 108,3  295,7
Hieno
paperi   909,2 873,6  832,4  812,2   3 852,3 793,9 788,5 763,0    3
                     427,4               197,7
Tukkuri
toiminta  211,7 183,4  155,8  169,7 720,6 176,1 155,4 139,5 156,6  627,6
Muut    -94,7 -68,7  -62,5  -63,6   - -72,0 -69,0 -70,4 -69,9    -
                     289,5               281,3
Paperit     2   2    2    2   8   2   1   1   1    7
      215,6 131,7  085,4  141,4 574,1 014,7 923,1 943,9 958,0  839,7
Pakkaus   681,3 696,4  675,9  666,6   2 699,0 711,4 691,1 660,1    2
kartongit                720,2               761,6
Puu     286,1 320,8  314,1  314,2   1 316,5 385,6 335,5 362,4    1
tuotteet                 235,2               400,0
Euroopan  497,9 479,2  464,7  516,9   1 534,2 526,7 475,0 538,4    2
puunhankinta               958,7               074,3
Muut      -   - -135,8 -138,3   -   -   -   -   -    -
      132,6 124,6         531,3 143,5 149,9 131,7 165,9  591,0
Puutuotteet 651,4 675,4  643,0  692,8   2 707,2 762,4 678,8 734,9    2
ja kuituhuolto              662,6               883,3
Muut      -   - -295,7 -288,7  -1   -   -   -   -   -1
      319,4 270,5         174,3 321,8 339,9 326,4 324,2  312,3
Yhteensä    3   3    3    3  12   3   3   2   3   12
      228,9 233,0  108,6  212,1 782,6 099,1 057,0 987,4 028,8  172,3


Liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopostoja
Milj.EUR    I/02 II/02 III/02 IV/02 2002 I/03 II/03 III/03 IV/03 2003
                                       
Painopaperi  104,4  63,4  84,1  68,2 320,1 36,4  -5,2  39,9  43,0 114,1
Hienopaperi  95,1  78,1  75,6  54,9 303,7 81,3  40,9  23,7  10,1 156,0
Tukkuritoiminta-1,0  1,9  1,2  3,4  5,5  1,5  -1,2  -1,5  -5,4 -6,6
Paperit    198,5 143,4 160,9 126,5 629,3 119,2  34,5  62,1  47,7 263,5
Pakkaus    98,6  65,7 110,8  79,6 354,7 90,5  66,6  88,5  51,3 296,9
kartongit
Puutuotteet  11,2  14,1  9,7  11,8 46,8  7,3  15,2  -4,4  9,5 27,6
Euroopan    23,4  25,7  25,3  21,9 96,3 34,7  34,0  23,3  25,2 117,2
puunhankinta
Puutuotteet  34,6  39,8  35,0  33,7 143,1 42,0  49,2  18,9  34,7 144,8
ja kuituhuolto
Muut     -16,6 -17,5  -9,3  -8,4 -51,8 -8,5 -15,6  -6,2 -20,8 -51,1
Liikearvo-  -41,1 -41,2 -42,0 -24,5   - -32,1 -28,0 -23,5 -32,4   -
poistot                 148,8              116,0

Liikevoitto  274,0 190,2 255,4 206,9 926,5 211,1 106,7 139,8  80,5 538,1
ilman kertaluonteisiä eriä
Kertaluontoiset  -  51,6   -1  99,8  -1   -   - -39,9 -14,5 -54,4
erät            229,5    078,1
Liikevoitto  274,0 241,8   -  306,7   - 211,1 106,7  99,9  66,0 483,7
yhteensä (IAS)       974,1    151,6
Nettorahoitus -45,2 -44,0 -56,2 -60,8   - -81,3 -11,3 -23,4   -   -
erät                   206,2           121,7 237,7
Osakkuusyhtiöt 11,7  8,4  -2,4  -3,1 14,6 -0,5  -8,5  -9,0  -5,0 -23,0
Tulos ennen  240,5 206,2   -1 242,8   -                 
veroja ja vähemmistöosuutta 032,7    343,2 129,3  86,9  67,5 -60,7 223,0
Verot     -79,4 -68,3  36,6 232,0 120,9 -40,8 -28,3 - 22,0  20,5 -70,6
Tulos verojen 161,1 137,9   -  474,8   - 88,5  58,6  45,5 -40,2 152,4
jälkeen           996,1    222,3
Vähemmistö   -0,1  0,1  -2,6  2,7  0,1 -3,2  -2,3  1,7  -2,0 -5,8
osuus
Tilikauden  161,0 138,0   -  477,5   - 85,3  56,3  47,2 -42,2 146,6
nettovoitto         998,7    222,2


Liikevoitto tuotealueittain
Milj. EUR    I/02 II/02 III/02 IV/02 2002 I/03 II/03 III/03 IV/03  2003
                                     
Painopaperi   85,5  45,3   -  83,5   - 28,5 -13,4  2,3 32,8  50,2
              970,5    756,2
Hienopaperi   80,2  63,5   -  47,1 73,3 70,4  30,3  2,8 -0,9 102,6
              117,5
Tukkuritoiminta -1,7 -25,2  0,8  1,5 -24,6  0,9  -1,7  -2,1 -5,9  -8,8
Paperit    164,0  83,6  -1 132,1   - 99,8  15,2  3,0 26,0 144,0
              087,2    707,5
Pakkauskartongit96,3  58,3 108,8  78,3 341,7 84,0  65,1  86,6 49,3 285,0
Puutuotteet   7,9  9,4  6,5  8,6 32,4  3,3  9,1  -5,6  0,8  7,6
Euroopan    23,4  25,7 25,3  47,8 122,2 34,7  34,0  23,2 25,3 117,2
puunhankinta
Puutuotteet   31,3  35,1 31,8  56,4 154,6 38,0  43,1  17,6 26,1 124,8
ja kuituhuolto
Muut      -17,6  64,8 -27,5  39,9 59,6 -10,7 -16,7  -7,3 -35,4 -70,1
Liikevoitto  274,0 241,8  -  306,7   - 211,1 106,7  99,9 66,0 483,7
yhteensä          974,1    151,6
Netto-     -45,2 -44,0 -56,2 -60,8   - -81,3 -11,3 -23,4   -   -
rahoituserät               206,2           121,7 237,7
Osakkuus    11,7  8,4 -2,4  -3,1 14,6 -0,5  -8,5  -9,0 -5,0 -23,0
yhtiöt 
Tulos ennen  240,5 206,2  -1 242,8   -                 
veroja ja vähemmistö-    032,7    343,2 129,3  86,9  67,5 -60,7 223,0
osuutta
Verot     -79,4 -68,3 36,6 232,0 120,9 -40,8 -28,3 -22,0 20,5 -70,6
Tulos verojen 161,1 137,9   - 474,8   - 88,5  58,6  45,5 -40,2 152,4
jälkeen           996,1    222,3
Vähemmistö   -0,1  0,1 -2,6  2,7  0,1 -3,2  -2,3  1,7 -2,0  -5,8
osuus
Tilikauden   161,0 138,0   - 477,5   - 85,3  56,3  47,2 -42,2 146,6
nettovoitto         998,7    222,2

Stora Enson osakkeet


Päätös   Helsinki, EUR   Tukholma, SEK  New York,
kurssi                       USD
      A-osake R-osake  A-osake R-osake   ADR
Lokakuu   11,68  11,70   104,50  105,50  13,40
Marraskuu  11,25  11,23   101,00  101,00  13,32
Joulukuu  11,00  10,68    97,50  96,50  13,56

Vaihtomäärä   Helsinki     Tukholma    New York

      A-osake R-osake A-osake R-osake   ADR
       A         A
Lokakuu   73176  68608827 159707 31828158  1573000
Marraskuu  45993  45056411 231887 12019963  1385700
Joulukuu 1569214  80501736 313126 22470251  1957600
Yhteensä 1688383 194166974 704720 66318372  4916300
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Yhtiökokous                 18.3.2004 
Osingonmaksun täsmäytyspäivä         23.3.2004 
Osingonmaksu                 2.4.2004


Taloudellisen informaation julkaisuajat
Osavuosikatsaus tammi – maaliskuulta 2004  28.4.2004 
Osavuosikatsaus tammi – kesäkuulta 2004   28.7.2004 
Osavuosikatsaus tammi – syyskuulta 2004   27.10.2004

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat,
jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa", "ennustaa" tai
muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä
kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien
Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private
Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska
nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä
koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa
esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia,
voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva
menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus,
jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien
ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa,
muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa
suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2)
teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus,
kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-
alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

STORA ENSO OYJ


p.p.  Jussi Siitonen Jukka Marttila
 

Tilaa