Stora Enson koko vuoden tulos 2004

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 3.2.2005 klo 13.00

Stora Enson koko vuoden tulos 2004


Liikevoitto heikko kasvaneesta kysynnästä huolimatta: voitonjakoehdotus
ennallaan 0,45 euroa


Yhteenveto viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta
Stora Enson osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 
0,03 euroa (0,10 euroa ilman kertaluonteisia eriä). Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 42,9 milj. euroa (131,6 milj. euroa).
Liikevoittoprosentti oli 1,3. Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia
ilman kertaluonteisia eriä oli 24,7 milj. euroa (114,8 milj. euroa).
Kertaluonteisten erien vaikutus liikevoittoon oli 179,9 milj. euroa.
Suurin osa tästä tuli Suomen työeläkejärjestelmään liittyvien eläke
vastuiden uudelleenkirjauksesta. Uudet ohjeet perustuvat Suomen sosiaali-
ja terveysministeriön antamiin suosituksiin.


Liikevaihto oli yhteensä 3 241,9 milj. euroa, eli 6,9 prosenttia enemmän
kuin edellisellä neljänneksellä (3 033,1 milj. euroa). Liiketoiminnasta
kertyneet nettorahavirrat olivat 406,0 milj. euroa (448,1 milj. euroa) ja
liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat investointien jälkeen olivat
86,7 milj. euroa (127,1 milj. euroa). Osakekohtainen kassatulos oli 
0,38 euroa (0,45 euroa) ilman kertaluonteisia eriä. Nettorahoituserät olivat -
32,5 milj. euroa (-27,0 milj. euroa). Markkinatilanteesta johtuvat
tuotannonrajoitukset olivat 80 000 (61 000) tonnia.

Milj. EUR      2003   2004  IV/03   I/04  II/04  III/04  IV/04
Liikevaihto    12172,3  12395,8  3028,8  3017,9  3102,9  3033,1  3241,9
EBITDA 1) 2)   1 710,6  1 508,4  376,3  394,0  363,3  418,4  332,7
Liikevoitto 2)   525,8   336,4   77,4  103,4   58,5  131,6   42,9
Kertaluonteiset erät
          -54,4   369,7  -14,5  115,7    -   74,1  179,9
Liikevoitto 2),%   4,3    2,7   2,6   3,4   1,9   4,3   1,3
Liikevoitto     471,4   706,1   62,9  219,1   58,5  205,7  222,8
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia 2)     319,2   269,3   4,8   80,8   49,0  114,8   24,7
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia      210,7   639,0  -63,7  196,5   49,0  188,9  204,6
Tilikauden voitto  137,9   739,7  -44,4  406,9   51,9  130,9  150,0
  
Tulos/osake 2),EUR  0,24   0,25   0,00   0,06   0,06   0,10   0,03
Tulos/osake, EUR   0,16   0,89  -0,05   0,49   0,06   0,16   0,18
Kassatulos/osake 
2) 3), EUR      1,63   1,67   0,35   0,41   0,43   0,45   0,38
Sijoitetunpääoman
tuotto 2), %     4,5    3,0   2,6   3,7   2,2   4,9   1,6

1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät
  liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
  Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
  ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
  uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
  Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
  sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
  keskimääräinen lukumäärä


Koko vuoden tulos 2004
Liikevaihto kasvoi 223,5 milj. eurolla 12 395,8 milj. euroon, jossa on
kasvua 1,8 prosenttia. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni
189,4 milj. eurolla 336,4 milj. euroon. Osakekohtainen tulos ilman
kertaluonteisia eriä nousi 0,01 euroa 0,25 euroon.


Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat yhteensä 1 176,6 milj.
euroa (1 808,3 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat
investointien jälkeen olivat -16,8 milj. euroa (615,0 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos oli 1,67 euroa (1,63 euroa) ilman
kertaluonteisia eriä.


Näkymät
Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: "Euroopassa mainontaan käytettävien paperilaatujen kysynnän
odotetaan pysyvän hyvänä. Sanomalehti- ja aikakauslehtipaperien hintojen
odotetaan vahvistuvan ja hintaneuvottelut ovat käynnissä. Hienopaperin
kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Päällystetyn hienopaperin hinnat ovat
vakaat, mutta päällystämättömän hienopaperin hinnoissa on laskupaineita
kasvaneen kilpailun ja heikon dollarin vuoksi."


Pakkauskartongin kysynnän odotetaan pysyvän vakaana ja joitain
hinnankorotuksia tehdään kuluttajapakkaus- ja hylsykartongissa. Rakennus-
ja puusepänteollisuudessa käytettävien puutuotteiden kysyntä on
suhteellisen vakaata koko maailmassa, mutta markkinat kärsivät
ylikapasiteetista ja heikosta valuutasta useimmilla
päävientimarkkinoilla.


Pohjois-Amerikassa mainontaan käytettävien papereiden kysyntä pysyy
vahvana. Tämä yhdistettynä parantuneisiin myyntihintoihin vetää kuitenkin
uusia paperintuojia puoleensa, varsinkin Aasiasta ja erityisesti
hienopaperin osalta. Stora Enson aiemmin syksyllä ilmoittama
aikakauslehtipaperin hintojen nousu tulee voimaan sopimusasiakkaille
vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana. Markkinatilanteen odotetaan
pysyvän suosiollisena ja käyttöasteiden korkeina. Kannattavuuden
parantamisohjelma jatkaa toimintojen tehostamista, vaikka vuoden
ensimmäisen puoliskon tulosta pienentää paperikone 26:n uusiminen Bironin
tehtaalla. Seisokki kestää noin kolme viikkoa ja tuotannonmenetykset ovat
noin 10 000 tonnia.


Aasian markkinat ovat vakiintuneet ja tiettyä piristymistä odotetaan
helmikuussa, jolloin kiinalaisten uusi vuosi alkaa.


Vaikka kysyntänäkymät ovatkin yleisesti positiiviset, konsernin tulokseen
vaikuttaa ensimmäisen neljänneksen aikana dollarin kurssi sekä
painopaperikoneiden uusiminen Langerbruggessa (tuotannonmenetykset ovat
40 000 tonnia), Summassa (15 000 tonnia), Corbehemissa (31 000 tonnia) ja
Bironissa (10 000 tonnia). Seisokit kestävät kolmesta kuuteen viikkoon.
Lisäksi konsernin tuloskehitystä heikentää energian ja kemikaalien
hintojen kallistuminen.


Pohjois-Euroopan myrskyjen taloudellista vaikutusta on vielä vaikea
arvioida.


Vaikka konsernin lähiajan kannattavuuskehitys on haasteellista, silti
vuoden 2005 tuloksen odotetaan ylittävän vuoden 2004 tason.


Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat,
puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659Stora Enson koko vuoden tulos 2004
Liikevoitto heikko kasvaneesta kysynnästä huolimatta: voitonjakoehdotus
ennallaan 0,45 euroa

Yhteenveto viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna
edelliseen neljännekseen)
* Liikevaihto oli 3 241,9 milj. euroa (3 033,1 milj. euroa)
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 42,9 milj. euroa
 (131,6 milj. euroa)
* Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia
 eriä oli 24,7 milj. euroa (114,8 milj. euroa)
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,03 euroa
 (0,10 euroa)
* Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,38
 euroa (0,45 euroa)
* Kertaluonteiset erät paransivat liikevoittoa 179,9 milj. eurolla
 ja osakekohtaista tulosta 0,15 eurolla


Konsernin tuotteiden kysyntä jatkoi vahvistumistaan vuoden viimeisen
neljänneksen aikana ja toimitukset kasvoivat kaikissa tuoteryhmissä,
erityisesti mainontaan käytettävissä paperilaaduissa. Euroopassa
myyntihinnat olivat suhteellisen vakaat, mutta aiemmin julkistetut
hienopaperin hinnankorotukset eivät toteutuneet. Sen sijaan
Yhdysvalloissa aiemmin ilmoitetut hinnankorotukset tulivat
pääsääntöisesti voimaan. Konsernin kannattavuus heikkeni merkittävästi
kausiluonteisten seisokkien, heikon dollarin epäsuoran ja suoran
vaikutuksen sekä korkeampien kustannusten takia. Näihin vaikutti osaltaan
sateisen syksyn aiheuttama korjuukustannusten nousu Pohjois-Euroopassa.


Euroopassa painopaperituotteiden toimitukset lisääntyivät merkittävästi,
kun Länsi-Euroopan kysyntä elpyi. Hienopaperissa kysyntä oli normaalin
kausiluonteista ja toimitukset olivat edellisen neljänneksen tasolla.
Eurohinnat pysyivät vakaina useimmissa paperilaaduissa, vaikka konsernin
Euroopan viennin toimitusmääriä painoi heikko dollari. Pakkauskartongin
toimitukset kasvoivat hieman ja kysyntä oli hyvää kaikissa tuotteissa.
Joitain hinnankorotuksia tehtiin kuluttajapakkaus- ja hylsykartongeissa
jakson aikana. Puutuotteiden kysyntä pysyi vahvana, mutta
mäntysahatavarassa oli yhä ylitarjontaa. Puutuotteiden hinnat olivat
suhteellisen vakaat, mutta Euroopan toimitukset kärsivät heikosta
Yhdysvaltain dollarista euroon nähden neljänneksen aikana. Puutuotteiden
kustannukset kasvoivat Baltiassa ja Venäjällä ja huonot sääolot lisäsivät
korjuukustannuksia konsernin Euroopan puunhankintaorganisaatiossa.


Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin ja hienopaperin kysyntä pysyi
vahvana. Aiemmin syksyllä ilmoitetut hienopaperin hinnankorotukset
toteutuivat suurelta osin viimeisen neljänneksen aikana. Painopaperien
vastaavat hinnankorotukset tulevat voimaan, kun sopimuksia uusitaan
vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana.


Tuotantoa sopeutettiin markkinakysyntään ja sitä rajoitettiin yhteensä 
73 000 tonnilla Euroopassa. Pohjois-Amerikassa tuotannon rajoituksia tehtiin
7 000 tonnilla. Edellisellä vuosineljänneksellä rajoitukset olivat
yhteensä 61 000 tonnia, josta kaikki toteutettiin Euroopassa.


Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 783 000 tonnia, mikä
ylittää 197 000 tonnilla edellisen neljänneksen toimitukset (3 586 000
tonnia). Kokonaistuotanto oli 3 655 000 tonnia (3 725 000 tonnia).
Puutuotteiden toimitukset olivat yhteensä 1 695 000 kuutiometriä 
(1 595 000 kuutiometriä).


Milj. EUR      2003   2004  IV/03   I/04  II/04  III/04  IV/04
Liikevaihto    12172,3  12395,8  3028,8  3017,9  3102,9  3033,1  3241,9
EBITDA 1) 2)   1 710,6  1 508,4  376,3  394,0  363,3  418,4  332,7
Liikevoitto 2)   525,8   336,4   77,4  103,4   58,5  131,6   42,9
Kertaluonteiset
 erät        -54,4   369,7  -14,5  115,7    -   74,1  179,9
Liikevoitto 2), %   4,3    2,7   2,6   3,4   1,9   4,3   1,3
Liikevoitto     471,4   706,1   62,9  219,1   58,5  205,7  222,8
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia 2)     319,2   269,3   4,8   80,8   49,0  114,8   24,7
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia      210,7   639,0  -63,7  196,5   49,0  188,9  204,6
Tilikauden voitto  137,9   739,7  -44,4  406,9   51,9  130,9  150,0
  
Tulos/osake 2), EUR 0,24   0,25   0,00   0,06   0,06   0,10   0,03
Tulos/osake, EUR   0,16   0,89  -0,05   0,49   0,06   0,16   0,18
Kassatulos/osake 
 2) 3), EUR     1,63   1,67   0,35   0,41   0,43   0,45   0,38
Sijoitetun pääoman
tuotto 2), %     4,5    3,0   2,6   3,7   2,2   4,9   1,6

1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät
  liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
  Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
  ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
  uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
  Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
  sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
  keskimääräinen lukumäärä


Viimeisen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)
Liikevaihto oli yhteensä 3 241,9 milj. euroa, eli 6,9 prosenttia enemmän
kuin edellisellä neljänneksellä (3 033,1 milj. euroa). Toimitukset
kasvoivat, mutta Yhdysvaltain dollarin heikkous painoi myyntiä. Myynti
kasvoi kaikissa tuoteryhmissä paitsi puutuotteissa.


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 42,9 milj. euroa (131,6 milj.
euroa). Liikevoittoprosentti oli 1,3. Liikevoitto heikkeni kaikissa
tuoteryhmissä paitsi tukkuriliiketoiminnassa. Liiketappiota syntyi
puutuotteissa ja Euroopan puunhankintaorganisaatiossa. Liikevoitto oli
222,8 milj. euroa (205,7 milj. euroa).


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni kausiluonteisiin
seisokkeihin liittyvien kiinteiden kustannusten (noin 40 milj. euroa),
kallistuneiden raaka-aineiden (noin 15 milj. euroa) ja energiahintojen
takia (noin 10 milj. euroa). Heikon dollarin vaikutus liikevoittoon oli
noin 20 milj. euroa, jota kuitenkin pienensi valuuttojen suojauksesta
tullut 5,0 milj. euron (2,1 milj. euron) positiivinen vaikutus koskien
Yhdysvaltain dollaria ja Englannin puntaa.


Kertaluonteisten erien vaikutus liikevoittoon oli 179,9 milj. euroa.
Suurin osa tästä tuli Suomen työeläkejärjestelmään liittyvien
eläkevastuiden uudelleenkirjauksesta. Uudet ohjeet perustuvat Suomen
sosiaali- ja terveysministeriön antamiin suosituksiin.


Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä oli
24,7 milj. euroa (114,8 milj. euroa).


Nettorahoituserät olivat -32,5 milj. euroa (-27,0 milj. euroa).
Nettokorkokulut olivat -32,6 milj. euroa (-31,8 milj. euroa) ja
nettovaluuttakurssitappiot olivat yhteensä 2,8 milj. euroa (1,5 milj.euron
tappiot). Muut rahoituserät olivat yhteensä 2,9 milj. euroa 
(6,3 milj. euroa), joista suurin osa muodostui realisoitumattomista
rahoitusinstrumenttien arvostuksista.


Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 14,3 milj. euroa (10,2 milj.
euroa). Tässä on mukana 11,3 milj. euron osuus Bergvik Skog Ab:sta.


Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä -54,1 milj. euroa (-56,6 milj.
euroa). Vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta oli -0,4 milj. euroa 
(-1,4 milj. euroa) ja nettotulokseksi jäi siten 150,0 milj. euroa (130,9 milj.
euroa).


Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,03 euroa (0,10 euroa
ilman kertaluonteisia eriä). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,16 euroa).


Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,6 prosenttia
(4,9 prosenttia). Sijoitettu pääoma 31.12.2004 oli 10 670,5 milj. euroa,
jossa on laskua 174,5 milj. euroa nettomääräisesti. Valuuttakurssien
vaikutus heikensi sijoitettua pääomaa 209,0 milj. eurolla.

Pääomarakenne
Milj. EUR               31.12.2003    30.9.2004   31.12.2004
  
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet               12 676,1    11 056,6    10 848,2
Käyttöpääoma                872,1     1 220,7     1 322,1
Sidottu pääoma             13 548,2    12 277,3    12 170,3
Verovastuut, netto           -1 935,1    -1 432,3    -1 499,8
Sijoitettu pääoma            11 613,1    10 845,0    10 670,5
Osakkuusyritykset             319,0      558,5      568,1
Yhteensä                11 932,1    11 403,5    11 238,6
  
Oma pääoma                7 952,9     7 993,9     8 051,1
Vähemmistöosuudet              60,3      67,0      136,1
Korolliset nettovelat          3 918,9     3 342,6     3 051,4
Rahoitus yhteensä            11 932,1    11 403,5    11 238,6


Rahoitus
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 406,0 milj. euroa
(448,1 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat
investointien jälkeen olivat 86,7 milj. euroa (127,1 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos oli 0,38 euroa (0,45 euroa) ilman
kertaluonteisia eriä.


Joulukuun lopussa korolliset nettovelat olivat 3 051,4 milj. euroa, jossa
on laskua 291,2 milj. euroa edellisen neljänneksen lopusta.
Käyttämättömät luottolimiitit sekä rahat ja muut käteisvarat olivat
yhteensä 3,0 miljardia euroa.


Omaa pääomaa oli 8,1 miljardia euroa eli 9,81 euroa osaketta kohti
(9,72 euroa) ja yhtiön markkina-arvo oli 9,5 miljardia euroa Helsingin
pörssissä 31.12.2004.


Velkaantumisaste 31.12.2004 oli 0,38 (0,41). Valuuttojen nettovaikutus
omaan pääomaan oli -40,0 milj. euroa. Omien osakkeiden takaisinostot
vähensivät omaa pääomaa 23,3 milj. eurolla neljännen vuosineljänneksen
aikana.


Korollisten nettovelkojen muutos vuosineljänneksellä
                         Rakenteel-
                            liset
                     Rahavirta muutokset
                     jatkuvat  ja muut  Muunto-   Tase-
Milj. EUR                toiminnot   tulot   erot vaikutus

Liikevoitto                 222,8             222,8
Oikaisut liikevoittoon            289,8             289,8
Käyttöpääoman muutos            -106,6         5,2  -101,4
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat               406,0    0,0    5,2   411,2
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin   -214,3            -214,3
Yritysostot                 -147,4            -147,4
Muut pysyvien vastaavien muutokset      42,4        228,6   271,0
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat investointien jälkeen    86,7    0,0   233,8   320,5
Nettorahoituserät (sis.
osakkuusyritykset)              -18,1   -6,1    5,8   -18,2
Maksetut verot                38,4   -0,4   -24,8   13,2
Omien osakkeiden hankinta          -23,3             -23,3
Muut osakkuusyritysten muutokset
Muut oman pääoman ja
vähemmistöosuuksien muutokset         59,8   -20,6   -40,0    0,8
Korollisten nettovelkojen muutos       143,5   -27,1   174,8   291,2


Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin neljännellä vuosineljänneksellä
ja koko vuonna 2004
Kokonaisinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 214,3 milj. euroa
vuoden neljännellä neljänneksellä ja yhteensä 979,6 milj. euroa tammi-
joulukuussa. Tämä on noin 90 prosenttia poistoista. Uusia
investointikohteita ei hyväksytty viimeisen neljänneksen aikana.


Merkittävimmät investointikohteet vuoden aikana olivat Saksan Maxaun
tehtaan paperikone 6:n uusiminen (115,0 milj. euroa), Ruotsin
Kvarnsvedenin tehtaan uusi paperikone 12 (86,6 milj. euroa), Ruotsin
Skoghallin tehtaan Energia 2005 -projekti (54,7 milj. euroa),
Veitsiluodon tehtaan paperikone 3:n uusiminen ja leikkauslinjan
rakentaminen (27,5 milj. euroa) sekä Saksan Baierfurtin
taivekartonkituotannon parannukset (28,1 milj. euroa).


Osakkuusyritysten tapahtumia
Viimeisen vuosineljänneksen aikana Stora Enso investoi 7,9 milj. euroa
Brasilian Veracelin sellutehtaan rakentamiseen. Vuoden 2004 aikana
investoinnit olivat yhteensä 80,4 milj. euroa.


Tapahtumia neljännellä vuosineljänneksellä
Lokakuussa Stora Enso ilmoitti indonesialaisen PT Finnantara Intigan
enemmistöosuuden myymisestä. Plantaasin kirjanpitoarvo on 26 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria (21 milj. euroa) ja kaupalla oli lievä positiivinen
vaikutus tulokseen.


Lokakuussa Stora Enso kertoi myös Belgian Langerbruggen paperitehtaan
sanomalehtikone 4:n uudistamisesta. Paperikoneen toimittaja Metso
uudistaa konetta vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana. Seisokin
aikana menetettävä tuotannon määrä on 40 000 tonnia.


Joulukuussa Stora Enso osti 66 prosenttia puolalaisen pakkausvalmistajan
Intercell S.A:n osakkeista. Myyjänä olivat yksityiset osakkeenomistajat
ja International Finance Corporation.


Joulukuussa konserni laski liikkeelle 4,3 miljardin Ruotsin
kruunumääräisen viiden vuoden joukkolainan. Tämä laina on osana yhtiön
Medium Term Note –lainaohjelmaa Lainajärjestelyn pääasiallisena
tarkoituksena on pienentää kuluja hyödyntämällä vallitsevat
markkinaolosuhteet sekä pidentää velan maturiteettia. Lainan kuponkikorko
on 3,875 prosenttia ja sen liikkeellelaskuhinta on 99,599. Tämä on 
38 prosenttiyksikköä yli Ruotsin kruunun määräisten vaihtuvakorkoisten
lainojen keskimääräisen tuoton.


Stora Enson Pohjois-Amerikan liiketoiminnot (heinä-joulukuu 2004)
(Yhdysvaltain dollarin kurssi on laskettu EUR/USD-kurssilla 1,3621.)


Pohjois-Amerikan taloudet jatkoivat kasvuaan vuoden toisen puoliskon
aikana. Tämä kiihdytti painetun mainonnan markkinoita sekä paransi
painopaperin kysyntää. Myyntihinnat ja määrät olivat korkeimmillaan
verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen.


Stora Enson menestys Pohjois-Amerikassa oli merkittävästi parempi kuin
ensimmäisen puolen vuoden aikana. Liiketappio ilman liikearvon poistoja
ja kertaluonteisia eriä oli 10 milj. Yhdysvaltain dollaria (7 milj.
euroa) vuoden toisella puoliskolla. Vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon
aikana tappio oli 130 milj. dollaria (95 milj. euroa) ja vuoden 2003
jälkimmäisellä puoliskolla 86 milj. dollaria (63 milj. euroa).


Liikevaihtoa heikensivät polttoaineiden, kuitupuun ja kemikaalien
kallistuneet hinnat. Kanadan dollarin vahvistuminen Yhdysvaltain dollaria
vastaan heikensi Kanadan Port Hawkesburyn tehtaan tulosta 10 milj.
Yhdysvaltain dollarilla toisella vuosipuoliskolla. Investoinnit
aineelliseen pääomaan puolen vuoden aikana olivat yhteensä 84 milj. 
Yhdysvaltain dollaria (62 milj. euroa), kun ne ensimmäisen puoliskon aikana
olivat 120 milj. dollaria (88 milj. euroa). Vuoden 2003 jälkimmäisen
puoliskon aikana investoinnit olivat 108 milj. Yhdysvaltain dollaria 
(79 milj. euroa).


Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat investointien jälkeen olivat
39 milj. Yhdysvaltain dollaria (29 milj. euroa), kun rahavirrat olivat
100 milj. dollaria (73 milj. euroa) negatiiviset ensimmäisen puoliskon
aikana. Vuoden 2003 jälkimmäisellä puoliskolla rahavirrat olivat 50 milj.
dollaria (37 milj. euroa) negatiiviset.


Pohjois-Amerikan kannattavuusohjelmaan allokoidusta 250 milj.
Yhdysvaltain dollarista on käytetty yhteensä 227 milj. dollaria 
(167 milj. euroa) vuoden 2004 loppuun mennessä. Aiemmin julkistettu 
145 milj. dollarin (106 milj. euron) tulosparannus saavutetaan tavoitteen
mukaisesti vuoden 2005 puolivälistä eteenpäin.


Ohjelman julkistamisen jälkeen henkilöstön määrää on vähennetty 
16 prosentilla (1 000 työntekijää), kolme paperikonetta on suljettu
kannattamattomana ja neljä konetta on uudistettu tuotannon ja laadun
tehostamiseksi. Vuoden 2005 puoliväliin mennessä on odotettavissa vielä
lisää työvoiman vähennyksiä. Vuonna 1999 työvoimaa oli 7 500 ja sen
odotetaan laskevan noin 5 000:een. Kannattavuuden parantamiseksi on tehty
myös muutoksia henkilöstön terveydenhuoltoetuihin.


Bironin tehtaan paperikone 26:n uudistaminen saatetaan päätökseen
helmikuun 2005 alussa. Kone on yksikön suurin kevyen, päällystetyn
aikakauslehtipaperin (LWC) tuottaja. Whitingin tehtaan paperikone 
64:n uudistamistyöt on siirretty vuoden 2006 alkuun.


Stora Enson koko vuoden tulos 2004

Liikevaihto kasvoi 223,5 milj. eurolla 12 395,8 milj. euroon, jossa on
kasvua 1,8 prosenttia. Kasvaneiden toimitusmäärien positiivista kehitystä
pienensi myyntihintojen lasku, varsinkin ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana.


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 189,4 milj. eurolla 
336,4 milj. euroon. Tulos heikkeni kaikissa tuotealueissa paitsi
tukkuriliiketoiminnassa ja puutuotteissa. Liikevoittoa painoivat hintojen
lasku, joskin lisääntyneet toimitusmäärät paransivat tilannetta sekä
kaksi merkittävää paperikoneen uudistusta Pohjois-Amerikassa.
Tuloskehitystä painoivat myös heikko Yhdysvaltain dollari (124 milj.
euroa) ja Ruotsin metsäomaisuuden myynnin (80 milj. euroa) vaikutus 
10 kuukauden ajalta. Koko vuoden liikevoitto oli 706,1 milj. euroa 
(471,4 milj. euroa). Liikevoittoa paransivat 16,4 milj. euron (105,1 milj.
euron) valuuttakurssihyödyt Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan
suojaussopimuksista.


Liikevoittoa paransi neljä kertaluonteista erää, joiden yhteenlaskettu
vaikutus oli 369,7 milj. euroa (-54,1 milj. euroa). Mukana olivat Ruotsin
metsäomaisuuden myynnistä tullut voitto, Yhdysvaltain työntekijöiden
terveydenhuoltoon liittyvien varauksien purkaminen, varautuminen tuleviin
työntekijöiden vähennystarpeisiin ja Suomen
työeläkejärjestelmään (TEL) liittyvät muutokset.


Osakkuusyritysten osuus tuloksesta oli 38,9 milj. euroa (-23,0 milj.
euroa). Veracelin tehtaan osuus oli 3,3 milj. euroa, Bergvik Skogin 
24,2 milj. euroa, Tornatorin -1,7 milj. euroa ja Sunilan 5,3 milj. euroa.


Nettokorkokulut olivat -141,3 milj. euroa, joka on 3,7 prosenttia
korollisista nettoveloista ja 44,8 milj. euroa vähemmän kuin vuotta
aiemmin. Taustalla on korkotason lasku ja lainojen vähentyminen.
Valuuttakurssitappiot olivat 1,1 milj. euroa (12,5 milj. euron voitto).
Muut rahoituserät olivat yhteensä 36,4 milj. euroa (-64,1 milj. euroa) ja
ne tulivat etupäässä realisoitumattomista muutoksista
rahoitusinstrumenttien käyvissä arvoissa.


Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä oli
269,3 milj. euroa (319,2 milj. euroa).


Tuloverot olivat yhteensä 108,8 milj. euroa (-67,0 milj. euroa). Tätä
nostivat 240,5 milj. euron voitto Ruotsin metsäomaisuuden myynnistä sekä
Suomen tuloverolain muutoksista tullut 20 milj. euron verohyöty.
Tuloverot ilman näitä kahta tekijää olivat 151,7 milj. euroa, joka vastaa
28,9 prosentin veroastetta (31,7 prosenttia).


Vähemmistöosuudet olivat -8,1 milj. euroa (-5,8 milj. euroa) ja koko
vuoden nettotulos oli 739,7 milj. euroa (137,9 milj. euroa).


Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä nousi 0,01 euroa 
0,25 euroon. Osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa (0,16 euroa).


Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,0 prosenttia (4,5 prosenttia) ilman
kertaluonteisia eriä. Sijoitettu pääoma oli 10 670,5 milj. euroa
joulukuun lopussa, jossa on laskua 942,6 milj. euroa johtuen pääasiassa
Ruotsin metsäomaisuuden järjestelyistä. Valuuttakurssien vaikutus alensi
sijoitettua pääomaa 170,3 milj. euroa.


Rahoitus
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat yhteensä 1 176,6 milj.
euroa (1 808,3 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat
investointien jälkeen olivat -16,8 milj. euroa (615,0 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos oli 1,67 euroa (1,63 euroa) ilman
kertaluonteisia eriä.


Vuoden lopussa korollisia nettovelkoja oli 3 051,4 milj. euroa, jossa on
laskua 867,5 milj. euroa.


Tutkimus ja kehitys
Vuoden 2004 aikana Stora Enso sijoitti 82,2 milj. euroa (88,8 milj.
euroa) tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä on 0,7 prosenttia
liikevaihdosta.


Kilpailuviranomaisten tutkinta
Toukokuussa 2004 Stora Enso joutui Euroopan komission
kilpailuviranomaisten ja Suomen kilpailuviranomaisten tutkinnan alaiseksi
liittyen paperiteollisuuden kartellitutkimuksiin Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut
tutkinnat aiheeseen liittyen.


Euroopan ja Yhdysvaltain viranomaisten tutkimukset ovat vielä
alkuvaiheessa, eikä mitään syytteitä ole nostettu konsernia tai sen
työntekijöitä vastaan. Näihin tutkimuksiin liittyen Stora Enso on
joutunut joukkokanteiden kohteeksi Yhdysvalloissa. Kirjanpidollisia
varauksia ei ole tehty.


Muutoksia konsernin rakenteessa
Maaliskuussa Stora Enso sai päätökseen Ruotsin ja Kanadan
metsäomaisuuksien uudelleenjärjestelyt. Ruotsin metsäomaisuus siirrettiin
Bergvik Skogin omistukseen ja Stora Enson omistusosuudeksi yhtiöstä tuli
43,3 prosenttia. Enemmistö Bergvikin osakkeista myytiin
institutionaalisille sijoittajille. Kanadan Ontariossa Stora Enso myi
omistamansa 146 000 hehtaarin metsäomaisuuden.


Syyskuussa Stora Enso ja International Paper saivat päätökseen Scaldia
Papierin kaupan. Stora Enso osti hollantilaisen paperitukkurin Scaldia
Papierin vahvistaakseen asemiaan Euroopan nopeasti muuttuvilla
tukkurimarkkinoilla ja saavuttaakseen synergioita konsernin nykyisen
tukkuritoiminnan Papyruksen kanssa.


Lokakuussa Stora Enso kertoi myyneensä PT Finnantara Intigan
enemmistöosuutensa. Yhtiö omistaa Finnantaran plantaasin Länsi
Kalimantanissa Indonesiassa. Ostajana on Sinar Mas Groupin tytäryhtiö
Global Forest Ltd.


Joulukuussa Stora Enso osti 66 prosenttia puolalaisen pakkausvalmistajan
Intercell S.A:n osakekannasta. Myyjinä olivat yksityiset
osakkeenomistajat ja International Finance Corporation.


Henkilöstö
Vuonna 2004 henkilöstöä oli keskimäärin 43 779 henkilöä, joka on 
485 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurimmat vähennykset tapahtuivat Suomessa
ja Ruotsissa ja suurimmat lisäykset Venäjällä. Joulukuun lopussa
henkilöstöä oli 45 307, joka on 2 493 henkilöä enemmän kuin vuotta
aiemmin. Tähän vaikuttivat olennaisesti Intercellin yrityskauppa vuoden
lopussa sekä uudet Venäjän puunhankintayhtiöt.


Osakepääoma ja omistus
Vuoden 2004 aikana yhtiö hankki 12 300 A-osaketta ja 18 461 600 
R-osaketta, joiden nimellinen arvo on 31,4 milj. euroa. Nämä edustavat 
2,2 prosenttia osakkeista ja 0,8 prosenttia äänistä. Keskimääräinen ostohinta
A-osakkeelle oli 10,66 euroa ja R-osakkeelle 10,77 euroa.


18.3.2004 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä yhtiö päätti alentaa
osakepääomaansa 47,3 milj. eurolla mitätöimällä 8 100 A-osaketta ja
27 800 000 R-osaketta. Nämä osakkeet oli hankittu yhtiökokouksen
päätöksellä vuonna 2003.


Vuoden 2004 yhtiökokous valtuutti lisäksi yhtiön johdon hankkimaan
enintään 9 000 000 yhtiön A-osaketta ja enintään 32 700 000 yhtiön 
R-osaketta. Omien osakkeiden hankinta alkoi 31.3.2004 ja 31.12.2004
mennessä yhtiön omistuksessa oli 12 300 A-osaketta ja 14 889 400 
R-osaketta. A-osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli 10,65 euroa ja 
R-osakkeiden 10,78 euroa. Nämä osakkeet edustavat 0,1 prosenttia 
A-osakkeiden ja 45,5 prosenttia R-osakkeiden valtuutuksesta.


31.12.2004 mennessä Stora Enso allokoi 34 897 R-osaketta yhtiön Pohjois-
Amerikan optio-ohjelmaan, joten yhtiön haltuun jäi 12 300 A-osaketta ja 
16 794 931 R-osaketta.


Vuoden aikana 2 154 457 A-osaketta konvertoitiin R-osakkeiksi. Viimeisin
kaupparekisterimerkintä tehtiin 15.12.2004.


Joulukuun lopussa yhtiön omistuksessa oli 179 048 523 A-osaketta ja 
658 194 876 R-osaketta, joista yhtiön hallissa olevien 12 300 
A-osakkeen ja 16 794 931 R-osakkeen kirjanpidollinen nimellisarvo on 
28,6 milj. euroa. Omistus vastaa 2,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja 
0,7 prosenttia yhtiön äänimäärästä.


Kauden jälkeiset tapahtumat
18.1.2005 Stora Enso kertoi neuvottelevansa Ranskan johtavan
paperitukkurin Papeteries de Francen (PdF) ostamisesta International
Paperilta. PdF:llä on 160 milj. euron vuotuinen liikevaihto ja sen
toimitusmäärät ovat 160 000 tonnia. Yhtiö on tarkoitus integroida
osaksi Stora Enson tukkuritoimintaa Papyrusta.


25.1.2005 Stora Enso allekirjoitti 1,75 miljardin euromääräisen
syndikoidun luottosopimuksen 23 pankin kanssa. Luoton maturiteetti on
viisi vuotta ja se käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin kuten
muun muassa korvaamaan nykyinen 2,5 miljardin euromääräinen laina.


3.2.2005 yhtiö julkisti suunnitelmansa uudistaa Hylten
sanomalehtipaperitehtaan voimalaitoksen kattila numero 2. Projekti alkaa
välittömästi ja se saataneen päätökseen vuoden 2006 helmikuussa.
Investoinnin arvo on 40 milj. euroa.


Näkymät
Euroopassa mainontaan käytettävien paperilaatujen kysynnän odotetaan
pysyvän hyvänä. Sanomalehti- ja aikakauslehtipaperien hintojen odotetaan
vahvistuvan ja hintaneuvottelut ovat käynnissä. Hienopaperin kysynnän
odotetaan jatkuvan hyvänä. Päällystetyn hienopaperin hinnat ovat vakaat,
mutta päällystämättömän hienopaperin hinnoissa on laskupaineita kasvaneen
kilpailun ja heikon dollarin vuoksi.


Pakkauskartongin kysynnän odotetaan pysyvän vakaana ja joitain
hinnankorotuksia tehdään kuluttajapakkaus- ja hylsykartongissa. Rakennus-
ja puusepänteollisuudessa käytettävien puutuotteiden kysyntä on
suhteellisen vakaata koko maailmassa, mutta markkinat kärsivät
ylikapasiteetista ja heikosta valuutasta useimmilla
päävientimarkkinoilla.


Pohjois-Amerikassa mainontaan käytettävien papereiden kysyntä pysyy
vahvana. Tämä yhdistettynä parantuneisiin myyntihintoihin vetää kuitenkin
uusia paperintuojia puoleensa, varsinkin Aasiasta ja erityisesti
hienopaperin osalta. Stora Enson aiemmin syksyllä ilmoittama
aikakauslehtipaperin hintojen nousu tulee voimaan sopimusasiakkaille
vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana. Markkinatilanteen odotetaan
pysyvän suosiollisena ja käyttöasteiden korkeina. Kannattavuuden
parantamisohjelma jatkaa toimintojen tehostamista, vaikka vuoden
ensimmäisen puoliskon tulosta pienentää paperikone 26:n uusiminen Bironin
tehtaalla. Seisokki kestää noin kolme viikkoa ja tuotannonmenetykset ovat
noin 10 000 tonnia.


Aasian markkinat ovat vakiintuneet ja tiettyä piristymistä odotetaan
helmikuussa, jolloin kiinalaisten uusi vuosi alkaa.


Vaikka kysyntänäkymät ovatkin yleisesti positiiviset, konsernin tulokseen
vaikuttaa ensimmäisen neljänneksen aikana dollarin kurssi sekä
painopaperikoneiden uusiminen Langerbruggessa (tuotannonmenetykset ovat
40 000 tonnia), Summassa (15 000 tonnia), Corbehemissa (31 000 tonnia) ja
Bironissa (10 000 tonnia). Seisokit kestävät kolmesta kuuteen viikkoon.
Lisäksi konsernin tuloskehitystä heikentää energian ja kemikaalien
hintojen kallistuminen.


Pohjois-Euroopan myrskyjen taloudellista vaikutusta on vielä vaikea
arvioida.


Vaikka konsernin lähiajan kannattavuuskehitys on haasteellista, silti
vuoden 2005 tuloksen odotetaan ylittävän vuoden 2004 tason.


Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 22.3.2005 klo 16.00 Finlandia-
talossa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.


Ehdotus yhtiökokoukselle
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden mitätöimistä ja uuden omien osakkeiden ostoohjelman
hyväksymistä.


Nimityskomitean nimeäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 %:ia yhtiön
äänivallasta ovat esittäneet, että yhtiökokous nimittäisi
nimityskomitean, jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka
koskevat: (a) hallituksen jäsenten lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä,
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita
sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.
Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 1.10.2005
mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden).


Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa
esityksensä hallitukselle vuoden 2006 yhtiökokousta varten viimeistään
31.1.2006.


Tilintarkastaja
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa
ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.


Voitonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa tulevalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
maksettaisiin 0,45 euroa osaketta kohti 31.12.2004 päättyneeltä
tilikaudelta. Jos osinkoehdotus hyväksytään, osinko maksetaan 8.4.2005
niille osakkeenomistajille, jotka ovat olleet merkittyinä osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 29.3.2005 Suomen arvopaperikeskuksen APK:n, Ruotsin
VPC:n ja Deutsche Bank Trust Company Americasin osakasluetteloon.


Uudet hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänistä, ovat
vahvistaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle Gunnar Brockin, Birgitta
Kantolan ja Matti Vuorian valitsemista uusina hallituksen jäseninä Stora
Enson hallitukseen. Krister Ahlström, Björn Hägglund, Barbara Kux ja
Paavo Pitkänen, ovat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta.

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 3.2.2005.
Stora Enso Oyj
Hallitus


Tuotealueet (edelliseen vuosineljännekseen verrattuna)


PAPERI

Painopaperi
                                    Muutos I
Milj. EUR      2003   2004   I/04  II/04  III/04   IV/04  V/III %
Liikevaihto   4 295,7 4 343,3 1 019,2 1 069,6 1 090,6  1 163,9    6,7
Liikevoitto*    111,1   91,3   8,7   -3,8   48,2   38,2   -20,7
% liikevaihdosta   2,6   2,1   0,9   -0,4   4,4    3,3
ROOC, %**      2,8   2,3   0,9   -0,4   4,6    3,6
Toimitukset, 
1 000 t      6 954  7 398  1 732  1 819  1 846   2 001    8,4
Tuotantomäärät,
1 000 t      7 011  7 396  1 830  1 782  1 886   1 899    0,7

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
** ROOC =liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Painopaperin liikevaihto oli 1 163,9 miljoonaa euroa, jossa on nousua 
6,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Myyntiä paransivat lisääntyneet
toimitukset ja osittain kallistuneet hinnat Pohjois-Amerikassa.
Liikevoitto oli 38,2 milj. euroa, jossa on laskua 20,7 prosenttia
edellisestä neljänneksestä. Tulosta heikensivät lisääntyneet kustannukset
ja heikko dollari. Markkinoista johtuvat tuotannonrajoitukset olivat
Euroopassa yhteensä 52 000 tonnia (21 000 tonnia), kun Pohjois-Amerikassa
rajoituksia ei ollut, kuten ei edellisenkään neljänneksen aikana.


Euroopassa kaikkien painopaperilaatujen kysyntä oli selkeästi parempaa
kuin vuotta aiemmin. Euroopan ulkopuolinen kysyntä pysyi korkeana.
Kaikkien tehtaiden kapasiteetin käyttöaste oli korkea. Hinnat pysyivät
vakaina koko jakson ajan ja joitakin hinnankorotuksia tehtiin Euroopan
ulkopuolella. Tuottajien varastot olivat kausiluonteisesti alhaiset ja ne
olivat viime vuoden vastaavan ajan tasolla.


Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä oli hyvää ja hinnat
nousivat spot-kaupassa. Tuonnin määrä kasvoi. Sanomalehtipaperin kysyntä
oli vakaata. Painopaperintuottajien varastotilanne oli muuttumaton.
Kanadassa sijaitsevan Port Hawkesburyn tehtaan myyntiä heikensi heikko
Yhdysvaltain dollari noin 5 milj. Yhdysvaltain dollaria neljänneksen
aikana.


Mainontaan käytettävissä papereissa on selviä merkkejä kysynnän
elpymisestä Euroopassa. Lisääntynyt kysyntä vauhdittaa hintojen nousua
myös vuoden 2005 sopimusneuvotteluissa. Pohjois-Amerikassa
aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan pysyvän vahvana ja hintojen
korotuksia odotetaan lisää. Sanomalehtipaperin kysyntä pysyy vakaana ja
jotkin hinnankorotukset voivat olla mahdollisia.


Hienopaperi
                                     Muutos
                                     IV/III
Milj. EUR        2003   2004  I/04  II/04 III/04  IV/04    %
Liikevaihto      3 197,7 3 173,1  788,9  786,3  791,8  806,1   1,8
Liikevoitto*      153,5   64,3  18,1   4,6  27,9   13,7  -50,9
% liikevaihdosta     4,8   2,0   2,3   0,6   3,5   1,7
ROOC, %**         4,4   1,9   2,2   0,5   3,2   1,6
Toimitukset, 1 000 t  3 591  3 893   959   964   974   995   2,2
Tuotantomäärät, 
1 000 t         3 624  4 033   984   999  1 041  1 010   -3,0

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Hienopaperin liikevaihto oli 806,1 milj. euroa, jossa on kasvua 
1,8 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Liikevaihtoa
nostivat lisääntyneet toimitukset. Liikevoitto oli 13,7 milj. euroa,
jossa on laskua 50,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Liikevoittoa
heikensivät vuosittaiset ylläpitoseisokit, lisääntyneet kustannukset ja
heikko Yhdysvaltain dollari. Markkinasyistä tuotantoa rajoitettiin
yhteensä 13 000 tonnilla (3 000 tonnia) Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
7 000 tonnilla (rajoituksia ei ollut edellisen neljänneksen aikana).
Kaikki Pohjois-Amerikan tuotannonrajoitukset koskivat erikoispaperia.


Euroopassa kysyntä päällystämättömälle hienopaperille on seurannut
normaalia kausivaihtelua ja on parantumassa. Tehdasvarastot olivat
normaalit ja hintataso oli edellisen neljänneksen mukainen. Vuoden
viimeiselle neljännekselle suunnitellut hinnankorotukset eivät
toteutuneet dollarin heikkouden vuoksi.


Päällystetyn hienopaperin kysyntä pysyi hyvänä Euroopassa neljännen
vuosineljänneksen aikana ja pysyi normaalin kausivaihtelun rajoissa.
Kohtuullisia hinnankorotuksia on tehty tietyissä paperilaaduissa
neljänneksen aikana, mutta keskimääräiset myyntihinnat ovat laskeneet
tuotemixissä tehtyjen muutosten takia. Teollisuuden varastot olivat
korkeammat kuin edellisen neljänneksen aikana, mutta tukkurien varastot
ovat pysyneet alhaisina koko neljänneksen ajan.


Päällystetyn hienopaperin kysyntä lisääntyi merkittävästi Pohjois-
Amerikassa neljänneksen aikana. Aiemmin ilmoitetut hinnankorotukset on jo
laajasti otettu käyttöön. Tuonti Pohjois-Amerikkaan kasvoi merkittävästi
Aasiasta. Erikoispaperin kysyntä oli melko vakaata Pohjois-Amerikassa ja
hinnankorotuksia tehtiin tiettyihin paperilaatuihin.


Aasiassa päällystetyn hienopaperin kysyntä laski normaalin kausivaihtelun
mukaan. Hintakehitys vakiintui neljänneksen loppupuolella.


Hienopaperin kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä Euroopassa koko
ensimmäisen neljänneksen aikana. Heikko dollari voi välillisesti
sekoittaa kysynnän ja tarjonnan välistä tasapainoa. Päällystetyn
hienopaperin hintojen arvioidaan pysyvän vakaina vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana 2005, mutta joissakin päällystämättömissä paperila-
jeissa voi olla hintapaineita. Pohjois-Amerikassa kysynnän odotetaan
pysyvän vahvana ja uusia hintojen korotuksia odotetaan. Aasiassa
kulutuksen ennakoidaan paranevan kiinalaisen uuden vuoden jälkeen
helmikuussa.


Tukkuritoiminta
Liikevaihto oli 183,4 milj. euroa, jossa on nousua 25,9 prosenttia
edelliseen neljännekseen verrattuna. Taustalla oli Scaldian yritysosto ja
vahva kausiluonteinen kysyntä. Liikevoitto oli 3,9 milj. euroa, jossa on
nousua 2,3 milj. euroa edellisestä neljänneksestä. Tulosta paransivat
lisääntyneet toimitukset, hieman korkeammat hinnat ja alhaisemmat
kustannukset.


Vuoden ensimmäinen neljännes on kausiluonteisesti vahva ja tuotannon
kasvua odotetaan sekä päällystettyyn että päällystämättömään
hienopaperiin.


PAKKAUSKARTONGIT
                                     Muutos
                                     IV/III
Milj. EUR        2003   2004  I/04  II/04 III/04  IV/04    %
Liikevaihto      2 761,6 2 771,5  692,0  704,4  674,6  700,5   3,8
Liikevoitto*      292,4  277,6  82,1  67,7  84,8   43,0  -49,3
% liikevaihdosta     10,6   10,0  11,9   9,6  12,6   6,1
ROOC, %**        11,6   10,6  13,1  10,7  13,4   6,5
Toimitukset, 1 000 t  3 006  3 119   776   790   766   787   2,7
Tuotantomäärät, 
1 000 t         3 050  3 090   771   775   798   747   -6,4

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Pakkauskartonkien liikevaihto oli 700,5 milj. euroa, jossa on nousua 3,8
prosenttia edellisestä neljänneksestä lisääntyneiden toimitusten
seurauksena. Liikevoitto oli 43,0 milj. euroa, jossa on laskua 49,3
prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tulosta heikensivät
kausiluonteiset seisokit, lisääntyneet tuotantokustannukset, heikko
Yhdysvaltain dollari ja alhaisempi tuotanto. Markkinasyistä tuotantoa
rajoitettiin yhteensä 8 000 (37 000) tonnia.


Kysyntä oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla ja muutamia
hinnankorotuksia tehtiin syksyn aikana.


Kysynnän odotetaan pysyvän yleisesti vakaana. Maltillista hintojen nousua
odotetaan, mutta niiden vaikutusta pienentää heikko Yhdysvaltain dollari.


PUUTUOTTEET JA KUITUHUOLTO

Puutuotteet
                                     Muutos
Milj. EUR       2003   2004  I/04  II/04 III/04   IV/04 IV/III %
Liikevaihto     1 400,0 1 566,8  373,1  419,2  388,5   386,0   -0,6
Liikevoitto*      26,5   34,7  11,4  21,3  10,9   -8,9    N/A
% liikevaihdosta    1,9   2,2   3,1   5,1   2,8   -2,3
ROOC, %**        5,1   5,2   7,0  12,5   6,3   -5,2
Toimitukset, 
1 000 m3       5 822  6 664  1 597  1 777  1 595   1 695    6,3

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Puutuotteiden liikevaihto oli 386,0 milj. euroa ja siinä on laskua 
0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Taustalla on alhaisemmat
myyntihinnat Yhdysvaltain hinnanalennusten seurauksena. Näiden
seurauksena liiketappio oli 8,9 milj. euroa, jossa on laskua
19,8 milj. euroa edellisestä neljänneksestä alhaisempien
myyntihintojen ja kallistuneiden raaka-ainekustannusten
takia Pohjois-Euroopassa.


Maailman puurakentamisen markkinat ovat yhä vakaat, mutta Euroopassa
toimittajia vaivaavat ylitarjonta, valuuttakurssien vaihtelut ja
laivarahdin kallistuminen. Myös Pohjois-Amerikassa ja Japanissa
ylitarjonta aiheuttaa hintapaineita.


Euroopassa rakennusmarkkinat ovat polarisoituneet. Iso-Britannian,
Hollannin ja Saksan näkymät ovat heikot, mutta muualla Euroopassa hyvät.
Pohjois-Euroopan viimeaikaisten myrskyjen aiheuttama puun tarjonnan
lisääntyminen painaa puutuotteiden hintakehitystä. Yhdysvalloissa
rakennusmarkkinat ovat vahvat, mutta ennakoitu korkotason nousu hidastaa
puutuotteiden kysyntää tänä vuonna. Japanissa markkinat pysyvät
suhteellisen vakaina, mutta valuuttakurssien heilahtelut aiheuttavat
muutoksia. Yhdysvaltain dollarin heikentyminen on hidastanut tuotantoa ja
tuloskehitystä.


Puusepänteollisuudessa ja vähittäiskaupassa tuotantomäärät ja hinnat ovat
melko vakaat Euroopassa ja sen ulkopuolella.


Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän mäntysahatavaran kysyntä parani vuoden 2004
lopussa.


Euroopan puunhankintaorganisaatio
Euroopan puunhankintaorganisaation liikevaihto oli 657,0 milj. euroa,
jossa on nousua 15,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä
kausitekijöiden vaikutuksesta. Liiketappio ilman kertaluonteisia
eriä oli 5,4 milj. euroa (3,1 milj. euron voitto). Tuloskehitystä
heikensivät kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon muutokset
sekä odotettua korkeammat sahatavaran kustannukset Baltiassa ja
Venäjällä. Huonot sääolosuhteet Itämeren alueella lisäsivät
hakkuu- ja korjuukustannuksia kaikilla liiketoiminta-alueilla.


Suomen, Ruotsin, Baltian maiden, Venäjän ja Manner-Euroopan toimitukset
olivat yhteensä 10,2 milj. kuutiometriä (kuoretonta kiintokuutiometriä),
jossa on nousua 3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.


Puutavaramarkkinoiden odotetaan kääntyvän lyhytaikaiseksi ylitarjonnaksi
pitkäkuituisessa puutavarassa Itämeren alueella Ruotsin ja Baltian
myrskyjen vuoksi. Suurin osa puutavaran lyhytaikaisesta kustannuslaskusta
häviää kallistuneisiin korjuu- ja kuljetuskustannuksiin näillä alueilla.
Tilinpäätös
Avainluvut
   I/03  II/03 III/03  IV/03   2003  I/04  II/04 III/04  IV/04  2004

Tulos/osake, EUR
   0,10  0,06  0,05  -0,05   0,16  0,49  0,06  0,16  0,18  0,89

Tulos/osake ilman
 kertaluonteisia eriä,EUR
   0,10  0,06  0,08  0,00   0,24  0,06  0,06  0,10  0,03  0,25

Kassatulos/osake
 (CEPS), EUR
   0,43  0,41  0,41  0,32   1,57  0,55  0,43  0,51  0,54  2,01

CEPS ilman kertaluonteisia
eriä, EUR
   0,43  0,41  0,44  0,35   1,63  0,41  0,43  0,45  0,38  1,67

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE), %
   7,0   3,5   3,2   2,1   4,0   7,9   2,2   7,6   8,3   6,3

ROCE ilman kertaluonteisia
eriä, %   
   7,0   3,5   4,6   2,6   4,5   3,7   2,2   4,9   1,6   3,0

Oman pääoman tuotto
(ROE), %  
   4,1   2,8   2,1  -2,1   1,7  20,6   2,7   6,6   7,4   9,2

Velkaantumisaste
   0,49  0,51  0,51  0,49   0,49  0,39  0,42  0,41  0,38  0,38

Oma pääoma/osake, EUR
   9,39  9,48  9,60  9,49   9,49  9,47  9,56  9,72  9,81  9,81

Omavaraisuusaste, %
   43,2  43,8  44,2  44,7   44,7  47,8  48,2  48,6  49,9  49,9

Liikevoitto, % liikevaihdosta
   6,7   3,4   3,2   2,1   3,9   7,3   1,9   6,8   6,9   5,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
 % liikevaihdosta 
   6,7   3,4   4,6   2,6   4,3   3,4   1,9   4,3   1,3   2,7

Investoinnit, milj. EUR 
  235,8  324,1  303,1  385,2 1 248,2  216,1  281,1  268,1  214,3  979,6

Investoinnit, % liikevaihdosta
   7,6  10,6  10,1  12,7   10,3   7,2   9,0   8,8   6,6   7,9

Sijoitettu pääoma, milj. EUR
  11 871 11 925 12 029 11 613  11 613 10 579 10 831 10 845 10 671  10 671

Korolliset nettovelat, milj. EUR
  3 968  4 071  4 104  3 919  3 919  3 105  3 356  3 343  3 052  3 052

Henkilöstö keskimäärin 
  43 386 44 506 44 737 44 264  44 264 42 446 43 795 44 045 43 779 43 779

Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)
- kausittainen
  866,2  852,9  844,5  841,3  851,1  835,3  831,8  826,3  822,0  828,8
- kumulatiivinen
  866,2  859,5  854,4  851,1  851,1  835,3  833,6  831,1  828,8  828,8
- kumulatiivinen, laimennettu
  866,4  860,5  855,6  852,2  852,2  836,0  834,4  831,9  829,4  829,4


Euron vaihtokurssit
Yksi euro on       Päätöskurssi           Keskikurssi
         31.12.2003   31.12.2004     2003       2004
SEK         9,0800     9,0206      9,1245      9,1253
USD         1,2630     1,3621      1,1320      1,2440
GBP         0,7048     0,7051      0,6921      0,6786
CAD         1,6234     1,6416      1,5822      1,6166


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
Milj. EUR                         2003       2004
  
Liikevaihto                      12 172,3     12 395,8
Liiketoiminnan muut tuotot                41,2       153,8
Materiaalit ja palvelut                -6 129,3     -6 534,6
Toimituskulut ja komissiot              -1 286,8     -1 367,8
Henkilöstökulut                    -2 297,6     -1 937,3
Liiketoiminnan muut kulut                -828,0      -831,8
Poistot ja arvonalentumiset              -1 200,4     -1 172,0
Liikevoitto                       471,4       706,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta            -23,0       38,9
Nettorahoituserät                    -237,7      -106,0
Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia         210,7       639,0
Tuloverot                        -67,0       108,8
Tulos verojen jälkeen                  143,7       747,8
Vähemmistöosuudet                     -5,8       -8,1
Tilikauden voitto                    137,9       739,7
  
Avainluvut
Tulos/osake, EUR                     0,16       0,89
Tulos/osake (laimennettu), EUR              0,16       0,89


Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma
Milj. EUR                         2003       2004
  
Liiketoiminnan rahavirrat
Liikevoitto                        471,4      706,1
Oikaisut liikevoittoon                 1 178,3     1 039,1
Käyttöpääoman muutos                   157,9      -545,1
Lyhytaikaisten korollisten saatavien muutos        313,1      444,3
Liiketoiminnan rahavirrat                2 120,7     1 644,4
Rahavirtaperusteiset nettorahoituserät          -198,1      -124,8
Maksetut verot                      -233,8      -114,2
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat        1 688,8     1 405,4
  
Investointien rahavirrat
Osakeostot                        -241,3      -426,8
Tuotot aineellisten hyödykkeiden myynnistä         60,2      253,9
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin        -1 226,7      -979,6
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos           336,2      -182,5
Investointeihin käytetyt nettorahavarat        -1 071,6     -1 335,0
  
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos           -957,4     1 261,2
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos           1 097,0      -697,5
Maksetut osingot                     -387,7      -375,7
Vähemmistöosuuksille maksetut osingot           -1,9       -1,9
Merkityt optiot                      -0,9       1,6
Omien osakkeiden hankinta                -319,1      -198,6
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat           -570,0      -10,8
  
Rahavarojen nettolisäys                  47,2       59,6
Rahavarat hankituissa yrityksissä              3,0       45,9
Myytyjen yhtiöiden rahavarat                 -      -29,5
Muuntoerot                        -17,2       -3,2
Rahavarat tilikauden alussa                168,5      201,5
Rahavarat tilikauden lopussa               201,5      274,3


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset
Milj. EUR                          2003      2004
Kirjanpitoarvo kauden alussa               12 796,7    12 535,3
Konserniyritysten hankinta                 206,4     190,2
Lisäykset                         1 248,2     979,6
Vähennykset                         -54,0    -1 635,3
Poistot ja arvonalentumiset               -1 200,4    -1 172,0
Muuntoerot ja muut                     -461,6     -189,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa              12 535,3    10 715,5
  
Konserniyritysten hankinta
Rahavarat                           3,0      45,9
Käyttöpääoma                         31,2      44,0
Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset hyödykkeet      132,6     183,3
Korolliset saamiset                      5,7      0,7
Nettoverovelat                        -0,2     -19,2
Korolliset velat                      -94,1     -11,4
Raha-vastikkeeton osakevaihto                  -      -3,9
Vähemmistöosuudet                      -23,8     -69,9
Omaisuuden markkina-arvo                   54,4     169,5
Liikearvo                          73,8      6,9
Hankintahinta yhteensä                   128,2     176,4


Lainojen muutokset
Milj. EUR                          2003      2004
  
Pitkäaikaiset lainat                   3 404,6    3 328,1
Lyhytaikaiset lainat                   1 769,6     699,5
                             5 174,2    4 027,6
  
Tilanne kauden alussa                   5 175,6    5 174,2
Uusien tytäryritysten velat                 94,1      11,4
Myytyjen tytäryritysten velat                  -    -1 518,8
Lainojen nostot ja lyhennykset               421,5     552,5
Muuntoero ja muut                     -517,0     -191,7
Tilanne kauden lopussa                  5 174,2    4 027,6


Transaktioriski ja suojaukset 2004
                                     
Milj. EUR          EUR   USD   GBP   SEK   CAD  Muut Yhteensä
Liikevaihto 2004     6 200  3 300   900  1 100   100   800  12 400
Kulut 2004        -6 200 -1 800  -200 -2 000  -200  -500 -10 900
Liiketoiminnan
nettokassavirta        0  1 500   700  -900  -100   300  1 500
  
Transaktioriskin
suojaukset 31.12.          222   136  -103   -28
Suojausprosentti 31.12.      14,8  19,4  11,4  28,0
Keskimääräinen
suojausprosentti 2004       11,9  30,8  14,7  43,3


Lyhennetty konsernin tase

Vastaavaa
Milj. EUR                       31.12.2003   31.12.2004
  
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet      O    12 535,3    10 715,5
Osuudet osakkuusyrityksissä           I      319,0     568,1
Julkisesti noteeratut osakkeet         I      227,7     220,1
Muut osakkeet                  O      140,8     132,7
Pitkäaikaiset lainasaamiset           I      44,3     233,1
Laskennalliset verosaamiset           T      12,1      11,4
Muut pitkäaikaiset sijoitukset         O      170,3     210,5
                             13 449,5    12 091,4
  
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                 O     1 623,5    1 771,3
Verosaamiset                  T      182,5     160,9
Lyhytaikaiset korottomat saamiset        O     1 703,3    1 865,3
Korolliset saamiset               I      781,8     248,7
Rahavarat                    I      201,5     274,3
                             4 492,6    4 320,5

Vastaavaa yhteensä                    17 942,1    16 411,9


Vastattavaa
Milj. EUR                       31.12.2003   31.12.2004
  
Oma pääoma                        7 952,9    8 051,1
Vähemmistöosuudet                      60,3     136,1
  
Pitkäaikaiset velat
Eläkevaraukset                  O     911,9     637,8
Muut varaukset                  O      97,1      60,9
Laskennallinen verovelka             T    1 777,3    1 320,6
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma      I    3 404,6    3 328,1
Liiketoiminnan muut pitkäaikaiset velat     O      77,7     153,2
                             6 268,6    5 500,6
Lyhytaikaiset velat
Korollisten velkojen lyhennyserät        I     359,5     102,1
Lyhytaikaiset korolliset velat          I    1 410,1     597,4
Lyhytaikaiset korottomat velat          T    1 538,3    1 673,1
Verovelat                    O     352,4     351,5
                             3 660,3    2 724,1
  
Velat yhteensä                      9 928,9    8 224,7
  
Vastattavaa yhteensä                   17 942,1    16 411,9

"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.


Laskelma oman pääoman muutoksista
                        
                         Arvon-
               Ylikurs-     muutos- Kert.  Kert.
            Osake-  sira-  Omat rahasto- muunto voitto-  
Milj. EUR       pääoma hastot osakkeet yhteensä -erot  varat Yhteensä
Oma pääoma
31.12.2002      1 529,6 1 554,0 -314,9  233,4 -144,4 5 299,2 8 156,9
IAS 41:n käyttöönoton
 vaikutukset
tytäryritykset       -    -    -    -    -  615,4  615,4
osakkuusyritykset      -    -    -    -    -   44,0   44,0
Oma pääoma 1.1.2003
(oikaistu)      1 529,6 1 554,0 -314,9  233,4 -144,4 5 958,6 8 816,3

Omien osakkeiden
hankinta          -    - -319,1    -    -    -  -319,1
Omien osakkeiden
mitätöinti       -60,5  -315,5  376,0    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -387,7  -387,7
Käytetyt optio
oikeudet         0,2   -1,1    -    -    -    -   -0,9
Tilikauden voitto      -    -    -    -    -  146,6  146,6
Arvonmuutosrahaston
muutos           -    -    - -118,8    -    -  -118,8
Muuntoerot         -    -    -    -  -52,7    -  -52,7
Oma pääoma
31.12.2003      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 717,5 8 083,7

Avaavan taseen oikaisu
 Suomen TEL-kirjanpitokäytäntö  
              -    -    -    -    -  -130,9  -130,9
Oma pääoma 1.1.2004
(oikaistu)      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 586,6 7 952,8

Omien osakkeiden
hankinta          -    - -198,6    -    -    -  -198,6
Omien osakkeiden
mitätöinti       -47,3  -228,5  275,8    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -375,7  -375,7
Käytetyt optio
oikeudet         1,3   0,3    -    -    -    -   1,6
Tilikauden voitto      -    -    -    -  -11,7  739,7  728,0
Arvonmuutosrahaston
muutos           -    -    -  -47,0    -    -  -47,0
Muuntoerot         -    -    -    -  -10,0    -  -10,0

Oma pääoma
31.12.2004      1 423,3 1 009,2 -180,8  67,6 -218,8 5 950,6 8 051,1


Vastuusitoumukset
Milj. EUR                       31.12.2003   31.12.2004
  
Omasta puolesta annetut vakuudet
 Pantit                           3,8       0,8
 Kiinnitykset                       103,5      118,8
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet                   
 Kiinnitykset                        0,8       0,8
 Takaukset                         48,4      209,3
Muiden puolesta annetut vakuudet                         
 Pantit                           2,2       0,0
 Kiinnitykset                        10,9       0,0
 Takaukset                         13,1       6,8
Muut omat vastuut                                
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana          34,3      32,6
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen         171,2      159,2
 Eläkevastuut                        3,0       2,2
 Muut vastuut                        95,9      59,6
Yhteensä                          487,1      590,1
                                         
 Pantit                           6,0       0,8
 Kiinnitykset                       115,2      119,6
 Takaukset                         61,5      216,1
 Leasingvastuut                      205,5      191,8
 Eläkevastuut                        3,0       2,2
 Muut vastuut                        95,9      59,6
Yhteensä                          487,1      590,1


Johdannaisten käyvät arvot
Milj. EUR            31.12.2003       31.12.2004
                        Käyvän   Käyvän    Käypä
                        arvon   arvon    arvo,
                Käypä arvo ylittävät alittavat    netto
Koronvaihtosopimukset        106,8   157,1    -5,8    151,3
Korko-optiot              0,5    1,4    -0,4     1,0
Valuutanvaihtosopimukset       -11,0    3,3   -14,9    -11,6
Termiinisopimukset          172,8    94,7    -5,2    89,5
Valuuttaoptiot             0,7    3,2    -1,4     1,8
Hyödykejohdannaiset          71,5    28,8    -5,2    23,6
Optio-ohjelmiin liittyvät
suojaukset              -36,0    21,8   -33,2    -11,4
Yhteensä               305,3   310,3   -66,1    244,2


Johdannaisten nimellisarvot
Milj. EUR                      31.12.2003    31.12.2004
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
 erääntyy alle 1 vuodessa                113,7       66,5
 erääntyy 2–5 vuodessa                 1 080,4       953,4
 erääntyy 6–10 vuodessa                1 439,2      1 469,9
 erääntyy yli 10 vuodessa                  -         -
                            2 633,3      2 489,8
Korkofutuurit                        -         -
Korko-optiot                       23,8       198,4
Yhteensä                        2 657,1      2 688,2
  
Valuuttajohdannaiset
- Valuutanvaihtosopimukset                129,5       102,7
- Termiinisopimukset                  3 112,5      2 479,8
- Valuuttaoptiot                     208,1       588,3
Yhteensä                        3 450,1      3 170,8
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykejohdannaiset                   477,0       442,7
Yhteensä                         477,0       442,7
  
Optio-ohjelmiin liittyvät suojausinstrumentit
Optio-ohjelmiin liittyvät suojausinstrumentit      308,4       359,5
Yhteensä                         308,4       359,5


Liikevaihto tuotealueittain
Milj.EUR 
  I/03  II/03  III/03  IV/03  2003  I/04  II/04  III/04  IV/04  2004
 
Painopaperi
 1058,3  1042,8  1086,3 1108,3  4295,7 1019,2 1069,6  1090,6 1163,9 4343,3

Hienopaperi
 852,3  793,9  788,5  763,0  3197,7 788,9  786,3  791,8  806,1 3173,1

Tukkuritoiminta
 176,1  155,4  139,5  156,6  627,6 160,3  148,5  145,7  183,4  637,9

Muut
 -72,0  -69,0  -70,4  -69,9  -281,3 -70,4  -68,6  -72,3  -76,5 -287,8

Paperit
2014,7  1923,1  1943,9 1958,0  7839,7 1898,0 1935,8  1955,8 2076,9 7866,5

Pakkauskartongit
 699,0  711,4  691,1  660,1  2761,6 692,0  704,4  674,6  700,5 2771,5

Puutuotteet
 316,5  385,6  335,5  362,4  1400,0 373,1  419,2  388,5  386,0 1566,8

Euroopan puunhankinta 
 534,2  526,7  475,0  538,4  2074,3 634,9  621,4  568,3  657,0 2481,6

Muut
 -143,5  -149,9  -131,7 -165,9  -591,0 -229,8 -225,6  -207,1 -229,0 -891,5

Puutuotteet ja kuituhuolto
 707,2  762,4  678,8  734,9  2883,3 778,2  815,0  749,7  814,0 3156,9

Muut
 -321,8  -339,9  -326,4 -324,2 -1312,3 -350,3 -352,3  -347,0 -349,5 -1399,1

Yhteensä
 3099,1  3057,0  2987,4 3028,8 12172,3 3017,9 3102,9  3033,1 3241,9 12395,8Oikaistu liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja
liikearvopoistoja
                          
Milj.EUR I/03 II/03 III/03  IV/03  2003  I/04 II/04 III/04 IV/04  2004
 
Painopaperi
     35,6  -6,0  39,2  42,3  111,1  8,7  -3,8  48,2  38,2  91,3
Hienopaperi 
     80,7  40,3  23,1   9,4  153,5  18,1  4,6  27,9  13,7  64,3
Tukkuritoiminta 
      1,5  -1,2  -1,5  -5,5  -6,7  3,3  2,4  1,6  3,9  11,2
Paperit 117,8  33,1  60,8  46,2  257,9  30,1  3,2  77,7  55,8  166,8
Pakkauskartongit
     89,4  65,5  87,4  50,1  292,4  82,1  67,7  84,8  43,0  277,6
Puutuotteet
      7,0  14,9  -4,7   9,3  26,5  11,4  21,3  10,9  -8,9  34,7
Euroopan puunhankinta
     34,5  33,8  23,0  25,2  116,5  31,3  3,3  3,1  -5,4  32,3
Puutuotteet ja kuituhuolto
     41,5  48,7  18,3  34,5  143,0  42,7  24,6  14,0 -14,3  67,0
Muut   -8,6 -15,7  -6,2  -21,0  -51,5 -28,8 -15,1 -23,2 -17,6  -84,7
Liikearvopoistot
     -32,1 -28,0 -23,5  -32,4 -116,0 -22,7 -21,9 -21,7 -24,0  -90,3
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä 
     208,0 103,6 136,8  77,4  525,8 103,4  58,5 131,6  42,9  336,4
Kertaluonteiset erät
       -   - -39,9  -14,5  -54,4 115,7   -  74,1 179,9  369,7
Liikevoitto yhteensä (IAS)
     208,0 103,6  96,9  62,9  471,4 219,1  58,5 205,7 222,8  706,1
Nettorahoituserät
     -81,3 -11,3 -23,4 -121,7 -237,7 -20,3 -26,2 -27,0 -32,5 -106,0
Osakkuusyritykset
     -0,5  -8,5  -9,0  -5,0  -23,0  -2,3  16,7  10,2  14,3  38,9
Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia 
     126,2  83,8  64,5  -63,8  210,7 196,5  49,0 188,9 204,6  639,0
Tuloverot
     -39,9 -27,4 -21,1  21,4  -67,0 214,6  5,0 -56,6 -54,2  108,8
Tulos verojen jälkeen 
     86,3  56,4  43,4  -42,4  143,7 411,1  54,0 132,3 150,4  747,8
Vähemmistöosuudet
     -3,2  -2,3  1,7  -2,0  -5,8  -4,2  -2,1  -1,4  -0,4  -8,1
Tilikauden netto voitto
     83,1  54,1  45,1  -44,4  137,9 406,9  51,9 130,9 150,0  739,7


Liikearvopoistot tuotealueittain
                            
Milj. EUR  I/03 II/03 III/03 IV/03  2003  I/04 II/04 III/04 IV/04  2004
  
Painopaperi
      -7,9  -8,2  -8,1 -10,2  -34,4  -5,7  -5,6  -5,7  -6,2 -23,2
Hienopaperi
      -10,9 -10,6 -10,6 -11,0  -43,1 -10,2  -9,5  -9,3  -9,8 -38,8
Tukkuritoiminta
      -0,6  -0,5  -0,6  -0,5  -2,2  -0,4  -0,5  -0,4  -0,8  -2,1
Paperit  -19,4 -19,3 -19,3 -21,7  -79,7 -16,3 -15,6 -15,4 -16,9 -64,2
Pakkauskartongit
      -6,5  -1,5  -1,9  -2,0  -11,9  -1,2  -1,0  -1,1  -1,6  -4,9
Puutuotteet -4,0  -6,1  -1,2  -8,7  -20,0  -5,2  -5,3  -5,2  -5,5 -21,2
Euroopan puunhankinta
       0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Puutuotteet ja kuituhuolto
      -4,0  -6,1  -1,2  -8,7  -20,0  -5,2  -5,3  -5,2  -5,5 -21,2
Muut    -2,2  -1,1  -1,1  0,0  -4,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Liikearvopoistot
yhteensä  -32,1 -28,0 -23,5 -32,4 -116,0 -22,7 -21,9 -21,7 -24,0 -90,3Oikaistu liikevoitto tuotealueittain
                          
Milj. EUR I/03 II/03 III/03  IV/03  2003  I/04 II/04 III/04 IV/04  2004
 
Painopaperi 
      27,7 -14,2  1,6  32,1  47,2  3,0  -9,4  73,3  77,6  144,5
Hienopaperi
      69,8  29,7  2,2  -1,6  100,1  7,9  -4,9  60,1  40,9  104,0
Tukkuritoiminta
      0,9  -1,7  -2,1  -6,0  -8,9  2,9  1,9  1,2  3,9   9,9
Paperit  98,4  13,8  1,7  24,5  138,4  13,8 -12,4 134,6 122,4  258,4
Pakkauskartongit
      82,9  64,0  85,5  48,1  280,5  80,9  66,7  83,7 108,4  339,7
Puutuotteet
      3,0  8,8  -5,9   0,6   6,5  6,2  16,0  5,7  1,9  29,8
Euroopan puunhankinta
      34,5  33,8  23,0  25,2  116,5 147,0  3,3  3,1  5,2  158,6
Puutuotteet ja kuituhuolto
      37,5  42,6  17,1  25,8  123,0 153,2  19,3  8,8  7,1  188,4
Muut   -10,8 -16,8  -7,4  -35,5  -70,5 -28,8 -15,1 -21,4 -15,1  -80,4

Liikevoitto yhteensä
     208,0 103,6  96,9  62,9  471,4 219,1  58,5 205,7 222,8  706,1
Nettorahoituserät
     -81,3 -11,3 -23,4 -121,7 -237,7 -20,3 -26,2 -27,0 -32,5 -106,0
Osakkuusyritykset 
      -0,5  -8,5  -9,0  -5,0  -23,0  -2,3  16,7  10,2  14,3  38,9

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia
     126,2  83,8  64,5  -63,8  210,7 196,5  49,0 188,9 204,6  639,0
Tuloverot -39,9 -27,4 -21,1  21,4  -67,0 214,6  5,0 -56,6 -54,2  108,8

Tulos verojen jälkeen
      86,3  56,4  43,4  -42,4  143,7 411,1  54,0 132,3 150,4  747,8

Vähemmistöosuudet
      -3,2  -2,3  1,7  -2,0  -5,8  -4,2  -2,1  -1,4  -0,4  -8,1
Tilikauden nettovoitto
      83,1  54,1  45,1  -44,4  137,9 406,9  51,9 130,9 150,0  739,7


Stora Enson osakkeet
                                   New York,
Päätöskurssi      Helsinki, EUR       Tukholma, SEK       USD
          A-osake   R-osake    A-osake   R-osake     ADR
Lokakuu       11,25    11,19    101,50    101,50    14,21
Marraskuu      12,00    12,02    108,00    107,50    15,89
Joulukuu       11,55    11,27    103,00    101,50    15,21

Vaihtomäärä        Helsinki         Tukholma      New York
          A-osake    R-osake  A-osake    R-osake    ADR
Lokakuu       66 479   76 651 250   84 845   17 740 549  1 822 400
Marraskuu      337 012   65 804 039  131 080   23 393 107  1 537 200
Joulukuu       62 152   67 847 845  130 718   13 833 602   962 500
Yhteensä      465 643  210 303 134  346 643   54 967 258  4 322 100


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Taloudellisen informaation julkaisuajat
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2005 27.4.2005 
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2005 27.7.2005 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2005 27.10.2005

Yhtiökokous               22.3.2005

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat,
jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin
liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien
Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private
Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska
nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä
koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa
esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia,
voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva
menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus,
jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien
ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa,
muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa
suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2)
teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus,
kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-
alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.


STORA ENSO OYJ

p.p.  Jussi Siitonen    Jukka MarttilaTilaa