Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäku

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 28.7.2004 klo 13.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004
Syklin pohja saavutettu, näkymät parantuneet

Toisen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)
Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,06 euroa ilman kertaluonteisia
eriä). Liikevoitto oli 58,5 milj. euroa (103,4 milj. euroa ilman
kertaluonteisia eriä), joka on 44,9 milj. euroa heikompi kuin
edellisellä neljänneksellä. Liikevoittoprosentti oli 1,9. Tulos ennen
veroja ja vähemmistöosuutta oli 49,0 miljoonaa euroa (80,8 milj. euroa
ilman kertaluonteisia eriä). Toisen neljänneksen aikana ei ollut
kertaluonteisia eriä.


Liikevaihto oli yhteensä 3 102,9 milj. euroa, jossa on kasvua 2,8 %
edellisestä neljänneksestä (3 017,9 milj. euroa). Liiketoiminnan
rahavirta oli 138,5 milj. euroa (173,2 milj. euroa) ja rahavirta
investointien jälkeen oli -186,7 milj. euroa (-54,2 milj. euroa).
Osakekohtainen rahavirta oli 0,43 euroa (0,41 euroa). Nettorahoituserät
olivat -26,2 milj. euroa (-20,3 milj. euroa). Markkinatilanteesta
johtuvat tuotantorajoitukset olivat 98 000 tonnia (125 000 tonnia).

?Milj. EUR   2002   2003 I-II/03 I-II/04  II/03   I/04  II/04
Liike-
vaihto   12 782,6 12 172,3 6 156,1 6 120,8 3 057,0 3 017,9 3 102,9
EBITDA1)2) 2 145,9  1 710,6  894,1  757,4  396,6  394,0  363,4
Liikevoitto2) 900,4   525,8  311,6  161,9  103,6  103,4   58,5
Kertaluonteiset
erät    -1 078,1  -108,4    -  115,7    -  115,7    -
Liikevoitto2), 
%        7,0    4,3   5,1   2,6   3,4   3,4   1,9
Liikevoitto -177,7   471,4  311,6  277,6  103,6  219,1   58,5
Tulos ennen veroja 
ja vähemmistö-
osuutta2)   708,8   319,2  210,0  129,8   83,8   80,8   49,0
Tulos ennen veroja
ja vähemmistö-
osuutta   -369,3   210,8  210,0  245,5   83,8  196,5   49,0
Tilikauden 
voitto    -240,7   137,9  137,2  458,8   54,1  406,9   51,9
  
Tulos/osake2),
EUR      0,55   0,24   0,16   0,12   0,06   0,06   0,06
Tulos/osake, 
EUR      -0,27   0,16   0,16   0,55   0,06   0,49   0,06
Kassatulos/osake2) 3),
EUR      1,95   1,63   0,84   0,84   0,41   0,41   0,43
Sijoitetun pääoman 
tuotto2), %   7,0    4,5   5,3   2,9   3,5   3,7   2,2

1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät liity
normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä


Näkymät

Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: " Euroopan talousnäkymät ovat positiivisemmat kuin
ensimmäisen neljänneksen aikana. Talouden elpyminen on yhä maltillista,
joskin paperin kysyntä erityisesti hienopaperilaaduissa on paranemassa.
Hienopaperilaatuihin odotetaankin hinnankorotuksia vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla. Aikakauslehtipaperin kysyntä on
parantumassa, mutta päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän ja
tarjonnan epätasapaino vaikeuttaa hinnoittelua."
 

Pakkauskartongin kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina.
Puutuotteissa kuusisahatavaran tarjonnan ja kysynnän odotetaan pysyvän
tasapainossa, sen sijaan mäntysahatavaran markkinoilla on edelleen
ylitarjontaa.


Pohjois-Amerikassa printtimainonta jatkaa kasvuaan ja kilpailevan
paperituonnin määrä on vähentymässä. Aikaisemmin ilmoitettujen
päällystetyn ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja päällystetyn
hienopaperin hinnankorotukset ovat toteutumassa. Erikoispaperin kysyntä
jatkaa vahvistumistaan ja hintoja on voitu korottaa. Käyttöasteiden
odotetaan pysyvän korkealla. Stora Enson Pohjois-Amerikan
liiketoimintojen taloudellisen kehityksen arvioidaan paranevan
merkittävästi kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kannattavuuden
parantamisohjelman ja suotuisampien markkinaolosuhteiden ansiosta.


Aasiassa hienopaperimarkkinat ovat hidastumassa kausivaihtelun takia.
Hinnat ovat tasaantumassa toisen vuosineljänneksen kasvun jälkeen.


Lisätietoja:

Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat,
puh. 02046 21450
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsStora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004


Yhteenveto toisen neljänneksen tuloksesta*


* Liikevaihto oli 3 102,9 milj. euroa (edellisellä neljänneksellä
 3 017,9 milj. euroa)
* Liikevoitto oli 58,5 milj. euroa (edellisellä neljänneksellä 103,4
 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä)
* Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 49,0 milj. euroa
 (edellisellä neljänneksellä 80,8 milj. euroa ilman kertaluonteisia
 eriä)
* Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (edellisellä neljänneksellä 0,06
 euroa ilman kertaluonteisia eriä)
* Osakekohtainen kassatulos oli 0,43 euroa (edellisellä neljänneksellä
 0,41 euroa ilman kertaluonteisia eriä)
* toisella neljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä


Paperimarkkinat jatkoivat toipumistaan vuoden toisen neljänneksen
aikana. Mainonnassa käytettävien papereiden sekä pakkaustuotteiden
kysyntä parani.


Aikakauslehti- ja hienopaperin toimitukset lisääntyivät Euroopassa ja
kaikkien paperilaatujen hinnat vakiintuivat paperin kysyntäsyklin
alhaisimmalle tasolle. Euroopan ulkopuolella ilmoitettiin
hinnankorotuksia, jotka astuvat voimaan pääasiassa toisen neljänneksen
jälkeen. Pakkauskartongin kysyntä parani ja hinnat olivat vakaat
Euroopassa. Puutuotteiden kysyntä kasvoi, mutta runsas tarjonta esti
mäntysahatavaran markkinoiden elpymisen.


Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin
kysyntä vahvistui. Hinnat olivat alhaiset, mutta niitä pystyttiin
korottamaan vuosineljänneksen lopussa.


Tuotantoa sopeutettiin markkinakysyntään ja sitä rajoitettiin yhteensä
98 000 tonnilla Euroopassa. Pohjois-Amerikassa tuotannon rajoituksia ei
tehty. Edellisellä vuosineljänneksellä leikkaukset olivat yhteensä
125 000 tonnia, kaikki Euroopassa.


Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 573 000 tonnia, mikä
ylittää 106 000 tonnilla edellisen neljänneksen toimitukset (3 467 000
tonnia). Kokonaistuotanto oli 3 556 000 tonnia (3 585 000 tonnia).
Puutuotteiden toimitukset kasvoivat ja olivat yhteensä 1 777 000
kuutiometriä (1 597 000 kuutiometriä).
??Milj. EUR   2002   2003 I-II/03 I-II/04  II/03   I/04  II/04
Liike-
vaihto   12 782,6 12 172,3 6 156,1 6 120,8 3 057,0 3 017,9 3 102,9
EBITDA1)2) 2 145,9  1 710,6  894,1  757,4  396,6  394,0  363,4
Liikevoitto2) 900,4   525,8  311,6  161,9  103,6  103,4   58,5
Kertaluonteiset
erät    -1 078,1  -108,4    -  115,7    -  115,7    -
Liikevoitto2), 
%        7,0    4,3   5,1   2,6   3,4   3,4   1,9
Liikevoitto -177,7   471,4  311,6  277,6  103,6  219,1   58,5
Tulos ennen
veroja ja 
vähemmistö-
osuutta2)   708,8   319,2  210,0  129,8   83,8   80,8   49,0
Tulos ennen 
veroja ja 
vähemmistö-
osuutta   -369,3   210,8  210,0  245,5   83,8  196,5   49,0
Tilikauden 
voitto    -240,7   137,9  137,2  458,8   54,1  406,9   51,9
  
Tulos/osake2),
EUR      0,55   0,24   0,16   0,12   0,06   0,06   0,06
Tulos/osake, 
EUR      -0,27   0,16   0,16   0,55   0,06   0,49   0,06
Kassatulos/osake
2) 3), EUR   1,95   1,63   0,84   0,84   0,41   0,41   0,43
Sijoitetun pääoman 
tuotto2), %   7,0    4,5   5,3   2,9   3,5   3,7   2,2


1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät liity
normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä


Toisen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)
Liikevaihto oli yhteensä 3 102,9 milj. euroa, jossa on kasvua 2,8 %
edellisestä neljänneksestä (3 017,9 milj. euroa). Myyntiä kasvattivat
lisääntyneet toimitukset.


Liikevoitto oli 58,5 milj. euroa (103,4 milj. euroa ilman
kertaluonteisia eriä), joka on 44,9 milj. euroa heikompi kuin
edellisellä neljänneksellä. Liikevoittoprosentti oli 1,9. Liikevoitto
heikkeni kaikissa tuotesegmenteissä paitsi puutuotteissa. Toisen
neljänneksen aikana ei ollut kertaluonteisia eriä. Ensimmäisen
vuosineljänneksen tulosta paransivat 115,7 miljoonan euron
myyntivoitot.


Liikevoitto heikkeni, koska tuotantomäärät laskivat ja
ylläpitokustannukset kasvoivat juhannusseisokkien takia. Kimberlyn
tehtaan hienopaperikoneen numero 97 uudistaminen heikensi liikevoittoa
noin 15 milj. dollarilla (12 milj. eurolla), josta noin kolmasosa
liittyi menetettyyn tuotantovolyymiin. Imatran tehtaiden lakko heikensi
liikevoittoa kolmella miljoonalla eurolla. Euroopan
puuhankintaorganisaation liikevoittoa laskivat Ruotsin metsäomaisuuden
järjestelyt. Näissä järjestelyissä metsät siirrettiin Bergvik Skog AB:n
omistukseen. Stora Enso omistaa yhtiöstä 43,3 prosenttia ja se
käsitellään osakkuusyhtiönä. Valuuttasuojausten vaikutus liikevoittoon
oli -0.1 milj. euroa (EUR 9.4 milj. euroa) koskien lähinnä Yhdysvaltain
dollaria ja Englannin puntaa.Nettorahoituserät olivat -26,2 milj. euroa (-20,3 milj. euroa) eli -
0,02 euroa osakkeelta. Nettokorkokulut olivat -34,9 milj. euroa (-42,0
milj. euroa) ja nettovaluuttakurssivoitot olivat yhteensä -1,6 milj.
euroa (4,8 milj. euroa). Muut rahoituserät olivat yhteensä 10,3 milj.
euroa (16,9 milj. euroa), joista suurin osa muodostui
realisoitumattomista rahoitusinstrumenttien arvostuksista.


Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 16,7 milj. euroa (-2,3 milj.
euroa). Tässä on mukana 6,4 milj. euron osuus Bergvik Skogista, 5,3
milj. euroa Tornatorista sekä 1,1 milj. euroa Sunilasta.


Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 49,0 miljoonaa euroa (80,8
milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä).


Verot olivat nettomäärältään yhteensä 5,0 milj. euroa (214,6 milj.
euroa). Tässä on mukana Suomen uudesta verotuskäytännöstä tullut 20,0
milj. euron erä, jonka vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on 0,02
euroa. Edellisen neljänneksen aikana Ruotsin metsäomaisuuden
uudelleenjärjestelyt aiheuttivat 240,8 milj. euron verovelkojen
arvonmuutoksen. Keskimääräinen puolen vuoden veroaste ilman
kertaluonteisia muutoksia oli 31,3 prosenttia (31,9 %).


Vähemmistöosuus tuloksesta oli -2,1 milj. euroa (-4,2 milj. euroa) ja
nettotulokseksi jäi siten 51,9 milj. euroa (406,9 milj. euroa).


Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,06 euroa ilman kertaluonteisia
eriä).


Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,2 prosenttia (3,7 prosenttia ilman
kertaluonteisia eriä). Kesäkuun lopussa sijoitettu pääoma oli 10 830,7
milj. euroa, jossa on kasvua 257,8 milj. euroa nettomääräisesti.
Valuuttojen vaikutus sijoitettuun pääomaan oli -8,2 milj. euroa.


Pääomarakenne
  
Milj. EUR       31.12.2003   30.6.2003  31.3.2004  30.6.2004
  
Käyttöomaisuus     12 676,1   12 866,7  11 059,5  11 080,8
Käyttöpääoma        872,1    1 066,3    948,6   1 174,4
Sidottu pääoma     13 548,2   13 933,0  12 008,1  12 255,2
Verovastuut, netto   -1 935,1   -2 013,3  -1 435,2  -1 424,5
Sijoitettu pääoma    11 613,1   11 919,7  10 572,9  10 830,7
Osakkuusyhtiöt       319,0     209,4    498,1    508,4
Yhteensä        11 932,1   12 129,1  11 071,0  11 339,1
  
Oma pääoma        7 952,9    8 008,9   7 903,3   7 916,2
Vähemmistöosuus       60,3     48,9    62,8    66,5
Korolliset
nettovelat        3 918,9    4 071,3   3 104,9   3 356,4
Rahoitus yhteensä    11 932,1   12 129,1  11 071,0  11 339,1


Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli 138,5 milj. euroa (173,2 milj. euroa) ja
rahavirta investointien jälkeen oli -186,7 milj. euroa (-54,2 milj.
euroa). Osakekohtainen rahavirta oli 0,43 euroa (0,41 euroa).


Kesäkuun lopussa korolliset nettovelat olivat 3 356,5 milj. euroa,
jossa on kasvua 251,5 milj. euroa edellisen neljänneksen lopusta.
Valuuttojen vaikutus korollisiin nettovelkoihin oli -17,1 milj. euroa.
Käyttämättömät luottolimiitit sekä rahat ja muut käteisvarat olivat
yhteensä 2,7 miljardia euroa.


Stora Enso sai kesäkuussa päätökseen yhtiön vuonna 2007 erääntyvän 850
milj. euron joukkolainan vaihdon uuteen 10-vuotiseen viitelainaan.
Uuden viitelainan tarkoituksena on vähentää lisälainojen
liikkeellelaskua sekä pidentää yhtiön lainasalkun maturiteettia.
Vanhoja lainoja vaihdettiin uuteen viitelainaan 475 milj. euron arvosta
eli 55,9 prosenttia 850 milj. euron lainamäärästä ja yhtiön lainakannan
juoksuaika piteni yhdellä vuodella.


Omaa pääomaa oli 7,9 miljardia euroa eli 9,56 euroa osaketta kohti
(9,47 euroa) ja yhtiön markkina-arvo oli 9,3 miljardia euroa Helsingin
pörssissä 30.6.2004.


Velkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 0,42 (0,39). Valuuttojen
nettovaikutus omaan pääomaan oli 25,3 milj. euroa. Omien osakkeiden
takaisinostot vähensivät omaa pääomaa 70,0 milj. eurolla toisen
vuosineljänneksen aikana.


Korollisten nettovelkojen muutos
                  Rakenteel-
           Rahavirta, liset muutok-
            jatkuvat  set ja muut          Tase-
Milj. EUR       toiminnot    tulot  Muuntoerot   vaikutus
Liikevoitto        58,5                  58,5
Oikaisut liikevoittoon  304,9                 304,9
Käyttöpääoman muutokset -224,9           -0,9    -225,8
Liiketoiminnan rahavirta 138,5           -0,9    137,6
Käyttöomaisuus-
investoinnit       -281,1                 -281,1
Käyttöomaisuuden ostot  -47,0                 -47,0
Käyttöomaisuuden myynnit  3,1                  3,1
Muut käyttöomaisuuden 
muutokset         -0,2           -21,7    -21,9
Liiketoiminnan
nettorahavirta      -186,7           -22,6    -209,3
Nettorahoituserät
(sis. osakkuusyhtiöt)   -9,5     12,5            3,0
Maksetut verot      -17,3     -2,6     14,4     -5,5
Osakeanti          0,0                  0,0
Osingot           0,0                  0,0
Omien osakkeiden osto   -70,0                 -70,0
Muut oman pääoman
ja vähemmistöosuuksien 
muutokset          2,4     2,6     25,3     30,3
Korollisten nettovelkojen
muutos          -281,1     12,5     17,1    -251,5


Investoinnit toisella vuosineljänneksellä ja tammi-kesäkuussa
Kokonaisinvestoinnit olivat 281,1 milj. euroa vuoden toisella
neljänneksellä ja 497,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa.


Merkittävimmät kohteet olivat Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaan uusi
paperikone numero 12 (49,7 milj. euroa), Skoghall Energy 2005 -ohjelma
(30,8 milj. euroa), Yhdysvaltain Wisconsin Rapidsin paperikoneen numero
16:n uusiminen (31,5 milj. dollaria eli 25,9 milj. euroa),Veitsiluodon
tehtaan paperikoneen numero 3:n uusiminen ja uuden leikkauslinjan
rakentaminen (18,5 milj. euroa) sekä Kvarnsvedenin tehtaan uusi kattila
(17,8 milj. euroa).


Koko vuoden 2004 investointien odotetaan olevan konsernin poistojen
tasolla eli 1,1 miljardissa eurossa.


Osakkuusyhtiöiden tapahtumia

Toisen vuosineljänneksen aikana Stora Enso investoi 24,7 milj. euroa
Brasilian Veracelin sellutehtaan rakentamiseen. Tammi-kesäkuussa nämä
investoinnit olivat yhteensä 36,6 milj. euroa.


Tammi-kesäkuun tulos (verrattuna vuoden 2003 vastaavaan aikaan)

Liikevaihto oli 6 120,8 milj. euroa, joka on samalla tasolla kuin viime
vuoden vastaavaan aikaan.


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 149,7 milj. eurolla
161,9 milj. euroon eli 48 prosenttia. Liikevoittoa heikensivät
alhaisemmat myyntihinnat, vaikka lisääntyneet toimitukset osittain
paransivatkin kehitystä. Kaikkien tuotesegmenttien tulokset olivat
alhaisemmat viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna, ainoastaan
puutuotteiden tulos parani. Erääntyvillä valuutansuojaussopimuksilla,
erityisesti Yhdysvaltain dollarilla ja Englannin punnalla, oli 9,3
milj. euron (61,5 milj. euron) positiivinen vaikutus liikevoittoon.


Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä
laski 80,2 milj. euroa 129,8 milj. euroon.


Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,12 euroa (0,16
euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 2,9 prosenttia (5,3
prosenttia). Kertaluonteisten erien osuus tammi-kesäkuussa oli 115,7
milj. euroa, kun niitä viime vuoden vastaavaan aikaan ei ollut yhtään.


Stora Enson Pohjois-Amerikan toiminnot (tammi-kesäkuu)

Pohjois-Amerikan markkinat jatkoivat vahvistumistaan tammi-kesäkuussa
ja mainonnassa käytettävien papereiden kysyntä parani. Kyseisen jakson
aikana ei ollut tuotannon rajoituksia, kun niitä vuoden 2003
ensimmäisen puolivuotiskauden aikana oli 30 000 tonnia ja jälkimmäisen
puolivuotiskauden aikana 49 000 tonnia.


Ensimmäisen puolen vuoden aikana saatiin päätökseen kahden
hienopaperikoneen uusiminen osana kannattavuuden parantamisohjelmaa.
Wisconsin Rapidsin tehtaan paperikone numero 16 uudistettiin vuoden
2004 alussa ja Kimberlyn tehtaan paperikone numero 97 uusittiin
raportointijakson loppupuolella. Kyseisenä aikana tuotannonmenetykset
olivat 60 000 tonnia. Lisäksi myyntimäärät laskivat edelliseen
puolivuotisjaksoon verrattuna. Hinnat ovat keskimäärin samalla tasolla
vuoden 2003 toiseen puolivuotiskauteen verrattuna. Koneiden uusimiset
painoivat Stora Enson Pohjois-Amerikan hienopaperin myyntihintoja
alaspäin, koska tuotannon käynnistyessä ensimmäisiä heikompilaatuisia
tuote-eriä jouduttiin myymään alhaisemmilla hinnoilla. Molempien
koneiden tuotanto on nyt normalisoitunut.


Stora Enson Pohjois-Amerikan liiketoimintojen tappio tammi-kesäkuussa
oli 130 milj. dollaria (106 milj. euroa) ennen goodwill-poistoja ja
ilman kertaluonteisia eriä. Vuoden 2003 toisella vuosipuoliskolla
liiketappio oli 86 milj. dollaria (70 milj. euroa) ja vuoden 2003
ensimmäisellä vuosipuoliskolla 98 milj. dollaria (80 milj. euroa).
Koneiden uusimiset heikensivät liikevoittoa noin 40 milj. dollarilla
tammi-kesäkuun aikana. Liikevoittoa laskivat myös korkeammat
sellunhinnat sekä kasvaneet kustannukset henkilöstön ja yhtiöstä
eläkkeelle jääneiden terveydenhuollosta.


Operatiivinen rahavirta investointien jälkeen oli 100 milj. dollaria
(81 milj. euroa) negatiivinen tammi-kesäkuussa. Vuoden 2003 toisen
vuosipuoliskon aikana rahavirta oli 50 milj. dollaria (41 milj. euroa)
negatiivinen ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 71 milj. dollaria (58
milj. euroa) negatiivinen. Investoinnit tammi-kesäkuussa olivat
yhteensä 120 milj. dollaria (98 milj. euroa) ja ne keskittyivät
Pohjois-Amerikan kannattavuuden parantamisohjelmaan. Ohjelman
aloittamisen jälkeen on tehty yhteensä 200 milj. dollarin (163 milj.
euron) investoinnit suunnitellusta 250 milj. dollarin
kokonaisinvestoinnista (204 milj. euroa). Tässä summassa on mukana
tammi-kesäkuun 86 milj. dollarin (70 milj. euron) investoinnit. Ohjelma
aloitettiin elokuussa 2002 ja sitä laajennettiin vuotta myöhemmin.


Kannattavuuden parantamisohjelma keskittyy kustannusten alentamiseen,
konekannan uudistamiseen sekä tuotevalikoiman parantamiseen ja se
etenee suunnitellusti. Ohjelman ansiosta Pohjois-Amerikan
liiketoimintojen tuloksen odotetaan kohenevan huomattavasti vuoden 2004
toisen puoliskon aikana. Kuten aiemmin on ilmoitettu, kannattavuuden
odotetaan parantuvan vuoden 2005 puolivälistä eteenpäin 145 milj.
dollarilla (118 milj. eurolla) vuosittain.


Ohjelman aloittamisesta lähtien henkilöstöä on vähennetty 15
prosentilla (900 työntekijää). Kolme vanhaa paperikonetta, joiden
vuosittainen tuotantokapasiteetti oli 185 000 tonnia, on suljettu sekä
viiden paperikoneen tuottavuutta ja laatua on parannettu uudistuksilla.
Vuoden 2005 puoliväliin mennessä henkilöstöä vähennetään vielä 300
työntekijällä noin 5 000 työntekijään. Vuonna 1999 työntekijöitä oli
7 500.


Kilpailuviranomaisten tutkinta

Stora Enso on joutunut Euroopan komission kilpailuviranomaisten ja
Yhdysvaltain oikeusministeriön tutkinnan alaiseksi liittyen
paperiteollisuuden kartellitutkimuksiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
Myös Suomen kilpailuviranomaiset ovat tutkineet yhtiön metsäkonttoreita
Suomessa. Tutkimukset kattavat Euroopan hienopaperit, Euroopan
painopaperit, keräyspaperin ostot Saksassa sekä Suomen puunhankinnan.
Viranomaisten tutkimukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat vielä
alkuvaiheessa eikä mitään syytteitä ole nostettu konsernia tai sen
työntekijöitä vastaan. Näihin tutkimuksiin liittyen Stora Enso on
joutunut eräiden joukkokanteiden kohteeksi Yhdysvalloissa.
Kirjanpidollisia varauksia ei ole tehty.


Tapahtumia toisen vuosineljänneksen aikana 2004


Nebolchin saha

Huhtikuussa Stora Enso Timber otti käyttöön toisen sahansa Venäjällä,
Nebolchin kylässä Novgorodissa. Kokonaisinvestoinnin arvo oli 10,3
milj. euroa ja tehdas saavuttaa 100 000 kuutiometrin vuotuisen
tuotantovolyymiin vuoden 2005 lopussa.


Arzamasin tehdas

Kesäkuussa konsernin Venäjän tytäryhtiö Stora Enso Packaging VR otti
käyttöön toisen aaltopahvitehtaansa Arzamasin kaupungissa, Nizhnyj-
Novgorodin alueella, noin 400 km Moskovasta itään. Tehtaan
kokonaisinvestointi oli 33 milj. euroa ja työpaikkoja se tarjoaa noin
sadalle henkilölle. Tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 75
miljoonaa neliömetriä aaltopahvipakkauksia.


Osakepääoma ja omistus

Toisen vuosineljänneksen aikana 1 094 157 A-osaketta konvertoitiin R-
osakkeiksi. Muunnetut osakkeet merkitään kuukausittain
kaupparekisteriin ja viimeisin kaupparekisterimerkintä on tehty
15.6.2004.


Stora Enson liikkeeseen laskettua A-osakkeita oli 180 070 576
kappaletta ja R-osaketta 657 172 823 kappaletta 30.6.2004. Yhtiön
omistuksessa oli 9 700 A-osaketta ja 8 946 688 R-osaketta, joiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 15,2 milj. euroa. Omistus vastaa 1,1
prosenttia yhtiön osakkeista ja 0,4 prosenttia yhtiön äänimäärästä.
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 1 423,3 milj. euroa 30.6.2004.


Kauden jälkeiset tapahtumat

Heinäkuussa Stora Enso allekirjoitti sopimuksen hollantilaisen
paperitukkurin Scaldia Papier B.V:n ostamisesta International
Paperilta. Yhtiöstä tulee osa Stora Enson tukkuriliiketoimintaa
Papyrusta. Stora Enso osti yhtiön vahvistaakseen läsnäoloaan nopeasti
muuttuvilla Euroopan paperitukkurimarkkinoilla sekä saadakseen
synergiahyötyjä nykyisen Papyruksen liiketoiminnan kanssa. Velaton
kauppahinta on 30 milj. euroa. Kauppa saataneen päätökseen elokuun
loppuun mennessä 2004, kun sille on saatu viranomaisten hyväksyntä.


Näkymät

Euroopan talousnäkymät ovat positiivisemmat kuin ensimmäisen
neljänneksen aikana. Talouden elpyminen on yhä maltillista, joskin
paperin kysyntä erityisesti hienopaperilaaduissa on paranemassa.
Hienopaperilaatuihin odotetaankin hinnankorotuksia vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla. Aikakauslehtipaperin kysyntä on
parantumassa, mutta päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän ja
tarjonnan epätasapaino vaikeuttaa hinnoittelua.
 

Pakkauskartongin kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina.
Puutuotteissa kuusisahatavaran tarjonnan ja kysynnän odotetaan pysyvän
tasapainossa, sen sijaan mäntysahatavaran markkinoilla on edelleen
ylitarjontaa.


Pohjois-Amerikassa printtimainonta jatkaa kasvuaan ja kilpailevan
paperituonnin määrä on vähentymässä. Aikaisemmin ilmoitettujen
päällystetyn ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja päällystetyn
hienopaperin hinnankorotukset ovat toteutumassa. Erikoispaperin kysyntä
jatkaa vahvistumistaan ja hintoja on voitu korottaa. Käyttöasteiden
odotetaan pysyvän korkealla. Stora Enson Pohjois-Amerikan
liiketoimintojen kannattavuuden arvioidaan paranevan merkittävästi
kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kannattavuuden
parantamisohjelman ja suotuisampien markkinaolosuhteiden ansiosta.


Aasiassa hienopaperimarkkinat ovat hidastumassa kausivaihtelun takia.
Hinnat ovat tasaantumassa toisen vuosineljänneksen nousun jälkeen.


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 28.7.2004
Stora Enso Oyj
HallitusTuotealueet (edelliseen vuosineljännekseen verrattuna)

PAPERI


Painopaperi
                                  Muutos
                                   II/I
Milj. EUR 2003   I/03  II/03  III/03  IV/03   I/04  II/04   %
Liike-
vaihto 4 295,7 1 058,3 1 042,8 1 086,3 1 108,3 1 019,2 1 069,6  4,9
Liike-
voitto  111,1   35,6   -6,0   39,2   42,3   8,7   -3,8
% liike-
vaihdosta 2,6   3,4   -0,6   3,6   3,8   0,9   -0,4
ROOC, %*  2,8   3,6   -0,6   3,9   4,2   0,9   -0,4
Toimitukset, 
1 000 t 6 954  1 654  1 678  1 763  1 859  1 732  1 819  5,0
Tuotanto
määrät,
1 000 t 7 011  1 739  1 663  1 812  1 797  1 830  1 782 -2,6

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Painopaperin liikevaihto oli 1 069,6 milj. euroa, jossa on kasvua 4,9
prosenttia edellisestä neljänneksestä. Myyntiä paransivat etupäässä
toimitukset Euroopan ulkopuolelle. Liiketappio oli 3,8 milj. euroa.
Liiketappion taustalla olivat viennin alhaisemmat myyntikatteet,
juhannusseisokit ja niihin liittyvät ylläpitokustannukset.


Markkinoista johtuvat tuotannonrajoitukset olivat Euroopassa yhteensä
74 000 tonnia (93 000 tonnia) ja Pohjois-Amerikassa rajoituksia ei
ollut.


Euroopassa sanomalehtipaperin ja päällystetyn sekä päällystämättömän
aikakauslehtipaperin kysyntä oli vahvempaa kuin vuotta aiemmin.
Toimitusmäärät Euroopan ulkopuolelle pysyivät korkeina. Kaikkien
painopaperilaatujen hinnat laskivat vuoden alussa ja pysyivät
alhaisella tasolla. Hinnankorotuksia on sen sijaan ilmoitettu Euroopan
ulkopuolisilla markkinoilla. Kysynnän ja tarjonnan jatkuva epätasapaino
päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinoilla vaikeuttaa
hintakehitystä Euroopassa.


Tuottajien varastot laskivat kausiluonteisesti, mutta ovat edelleen
korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Asiakkaiden varastot eivät ole
muuttuneet. Tilauskanta on paranemassa. Mainontaan liittyvien
painopapereiden kysynnän uskotaan vahvistuvan suotuisan
talouskehityksen ansiosta.


Pohjois-Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin ja korkealaatuisen
superkalanteroidun (SC) paperin kysyntä lisääntyi toisen
vuosineljänneksen aikana. Sanomalehtipaperin kysyntä heikkeni viime
vuodesta, mutta on vahvempaa kuin edellisellä neljänneksellä.
Painopaperien hintoja on korotettu.


Hienopaperi
                                  Muutos
                                   II/I
Milj. EUR 2003   I/03  II/03  III/03  IV/03   I/04  II/04   %
Liike-
vaihto 3 197,7  852,3  793,9  788,5  763,0  788,9  786,3 -0,3
Liike-
voitto  153,5   80,7   40,3   23,1   9,4   18,1   4,6 -74,6
% liike- 
vaihdosta 4,8   9,5   5,1   2,9   1,2   2,3   0,6
ROOC, %*  4,4   8,8   4,5   2,7   1,1   2,2   0,5
Toimitukset,
1 000 t 3 591   885   895   894   917   959   964  0,5
Tuotantomäärät, 
1 000 t 3 624   894   889   922   919   984   999  1,5

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Hienopaperin liikevaihto oli 786,3 milj. euroa eli se on lähes samalla
tasolla kuin edellisen neljänneksen aikana. Liikevoitto oli 4,6 milj.
euroa eli 13,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä.
Taustalla ovat kasvaneet ylläpitokustannukset Euroopassa ja tuotannon
käynnistysvaiheessa myyty halvempihintainen laatu Pohjois-Amerikassa.
Kimberlyn tehtaan hienopaperikoneen numero 97 uudistaminen heikensi
liikevoittoa noin 15 milj. dollarilla (12 milj. eurolla). Tästä
summasta noin kolmannes aiheutui menetettyinä tuotantomäärinä.


Markkinasyistä tuotantoa rajoitettiin yhteensä 8 000 tonnilla (12 000
tonnia) Euroopassa, kun Pohjois-Amerikassa rajoituksia ei ollut.


Euroopassa päällystämättömän hienopaperin kysyntä vahvistui edellisestä
neljänneksestä kausiluonteisesti. Päällystetyn hienopaperin
hintakehitys vakiintui neljänneksen loppupuolella. Tuottajien ja
tukkurien varastot olivat alhaiset. Tilauskanta on säilynyt hyvänä
hiljaisesta kesästä huolimatta.


Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä jatkoi vahvistumistaan
toisen neljänneksen aikana ja ilmoitetut hinnankorotukset pystyttiin
osittain myös toteuttamaan. Tuottajien varastot olivat pitkän ajan
keskiarvon yläpuolella, mutta tukkurien varastot olivat alhaisemmat.
Tilauskanta säilyi hyvänä.


Hienopaperin kysynnän odotetaan vahvistuvan Euroopassa hiljaisen kesän
jälkeen. Myös hintojen odotetaan vahvistuvan loppuvuoden aikana.


Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui viime
vuoteen verrattuna, mutta heikkeni edellisestä neljänneksestä
kausiluonteisten tekijöiden vaikutuksesta. Tuonti Yhdysvaltoihin laski
ja hinnat olivat vakaat. Tuottajien varastot ovat laskussa, mutta ne
ovat edelleen korkeat. Asiakkaiden varastot säilyivät korkeina.
Hiljattain ilmoitettuja hinnankorotuksia on päästy jo toteuttamaan ja
tilauskanta on vahva.


Erikoispapereiden kysynnässä ja hintakehityksessä ei ollut muutoksia
edelliseen neljännekseen verrattuna Euroopassa. Tilauskanta on hyvä.
Pohjois-Amerikassa erikoispaperin kysyntä oli vahvempaa kuin edellisen
neljänneksen aikana ja myyntihinnat olivat vakaat. Tilauskanta on vahva
ja hintojen korotuksia on tehty joillekin paperilaaduille.


Tukkuritoiminta

Liikevaihto oli 148,5 milj. euroa, jossa on laskua 7,4 prosenttia
edelliseen neljännekseen verrattuna. Alhaisemmat myyntivolyymit
laskivat liikevaihtoa. Liikevoitto oli 2,4 milj. euroa, jossa on laskua
27,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuotta aiemmin liikevoitto
oli 1,2 milj. euroa tappiollinen. Myyntihinnat olivat vakaat ja
toiminnan kustannukset pysyivät muuttumattomina edelliseen
neljännekseen verrattuna.


Kysyntä on alkanut elpyä hitaasti ja kausiluonteista ja syklistä
toipumista odotetaan syksyksi. Hinnat ovat yleisesti vakaat ja hintojen
nousua on tapahtunut päällystetyssä hienopaperissa eräillä Euroopan
markkinoilla. Markkinoiden odotetaan paranevan vuoden toisella
puoliskolla.PAKKAUSKARTONGIT                                 
                                Muutos
                                 II/I
Milj. EUR    2003  I/03 II/03 III/03 IV/03  I/04 II/04   %
Liikevaihto  2 761,6 699,0 711,4 691,1 660,1 692,0 704,4  1,8
Liikevoitto   292,4  89,4  65,5  87,4  50,1  82,1  67,7 -17,5
% liikevaihdosta 10,6  12,8  9,2  12,6  7,6  11,9  9,6
ROOC, %*     11,6  14,1  10,3  13,7  7,9  13,1  10,7
Toimitukset,
1 000 t     3 006  756  781  755  714  776  790  1,8
Tuotantomäärät, 
1 000 t     3 050  788  763  767  732  771  775  0,5

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Pakkauskartonkien liikevaihto oli 704,4 milj. euroa, jossa on kasvua
1,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Liikevaihtoa kasvattivat
lisääntyneet toimitukset. Liikevoitto oli 67,7 milj. euroa, jossa on
laskua 17,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tulosta heikensivät
kausiluonteisesti korkeat työvoimakustannukset, juhannuksen
tuotantoseisokkeihin liittyvät ylläpitokustannukset sekä Imatran
tehtaiden lakko. Markkinasyistä tuotantoa rajoitettiin 16 000 tonnia
(20 000 tonnia) kuluttajapakkauskartongeissa.


Kysyntä oli vahvaa, mutta Amerikan ja Aasian markkinoilla myyntiä
painoi heikko Yhdysvaltain dollari viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna.


Kysynnän odotetaan yleisesti pysyvän vakaana Euroopassa.
Elintarvikepakkauskartongeissa ja eräissä muissa pakkauslaaduissa
hintojen odotetaan nousevan hieman. Hintojen nousua tukevat vahva
kysyntä ja vahvistuneet hintanäkymät dollaripohjaisilla markkinoilla.


PUUTUOTTEET JA KUITUHUOLTO


Puutuotteet                                
                                Muutos
                                 II/I
Milj. EUR    2003  I/03 II/03 III/03 IV/03  I/04 II/04   %
Liikevaihto  1 400,0 316,5 385,6 335,5 362,4 373,1 419,2  12,4
Liikevoitto   26,5  7,0  14,9  -4,7  9,3  11,4  21,3  86,8
% liikevaihdosta 1,9  2,2  3,9  -1,4  2,6  3,1  5,1
ROOC, %*     5,1  6,1  11,0  -3,0  5,7  7,0  12,5
Toimitukset,
1 000 m3    5 822 1 283 1 644 1 337 1 558 1 597 1 777  11,3
Tuotantomäärät, 
1 000 m3    6 168 1 406 1 648 1 440 1 674 1 708 1 853  8,5

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Puutuotteiden liikevaihto oli 419,2 milj. euroa huhti-kesäkuussa ja
siinä on kasvua 12,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Taustalla
ovat lisääntyneet toimitukset, jotka perustuvat Yhdysvaltain vahvaan
markkinaan sekä Suomessa ja Baltian maissa tehtyihin
käyttöomaisuusinvestointeihin. Liikevoitto oli 21,3 milj. euroa, jossa
on kasvua 86,8 prosenttia.


Ensimmäisen puolen vuoden aikana kuusisahatavaran tarjonta lisääntyi.
Lisääntyneet tuotantomäärät vietiin Euroopan ulkopuolisille
markkinoille, erityisesti Yhdysvaltoihin. Sen sijaan mäntysahatavaran
markkinoilla oli edelleen ylitarjontaa erityisesti Pohjoismaiden ja
Venäjän tuotannon vuoksi.


Markkinanäkymät vuoden toiselle puoliskolle ovat vakaat Japanissa. Sen
sijaan Yhdysvalloissa aiemmin kasvussa ollut kysyntä näyttää laskevan
ja kuusisahatavaran hintojen odotetaan laskevan verrattuna toiseen
neljännekseen. . Euroopassa korkea kulutus pitää kuusisahatavaran
markkinat tasapainossa. Mäntysahatavaran markkinoilla Euroopassa on
edelleen ylitarjontaa ainakin vuoden loppuun saakka. Tämä
luonnollisesti heikentää hintakehitystä.


Euroopan puunhankintaorganisaatio

Euroopan puunhankintaorganisaation liikevaihto oli 621,4 milj. euroa,
jossa on laskua 2,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Liikevoitto
oli 3,3 milj. euroa, jossa on laskua 89,5 prosenttia edellisestä
neljänneksestä. Liikevoittoa heikensivät Ruotsin metsäomaisuuden
uudelleenjärjestelyt.


Toimituksen konsernin tehtaille Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa,
Venäjällä ja Manner-Euroopassa olivat yhteensä 10,6 milj. kuutiometriä,
jossa on laskua kausiluonteisten tekijöiden takia 3 prosenttia
edellisestä neljänneksestä.


Puumarkkinat olivat vakaat Suomessa ja hinnat nousivat hieman
Ruotsissa. Baltian maiden ja Venäjän lähialueilla puun, erityisesti
sahatukkien, hinnat nousivat. Manner-Euroopassa hintakehitys oli
laskusuuntaista.Tilinpäätös
?Avainluvut    I/03  II/03 III/03  IV/03   2003  I/04  II/04
Tulos/osake,
EUR       0,10  0,06  0,05  -0,05   0,16  0,49  0,06
Tulos/osake
ilman kertaluonteisia 
eriä, EUR    0,10  0,06  0,08  0,00   0,24  0,06  0,06
Kassatulos/osake 
(CEPS), EUR   0,43  0,41  0,41  0,32   1,57  0,55  0,43
CEPS ilman
kertaluonteisia eriä, 
EUR       0,43  0,41  0,44  0,35   1,63  0,41  0,43
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), % 7,0   3,5   3,2   2,1   4,0   7,9   2,2
ROCE ilman
kertaluonteisia 
eriä, %      7,0   3,5   4,6   2,6   4,5   3,7   2,2
Oman pääoman tuotto
(ROE), %     4,1   2,8   2,1  -2,1   1,7  20,6   2,7
Velkaantumisaste 0,49  0,51  0,51  0,49   0,49  0,39  0,42
Oma pääoma/osake, 
EUR       9,39  9,48  9,60  9,49   9,49  9,47  9,56
Omavaraisuusaste, 
%        43,2  43,8  44,2  44,7   44,7  47,8  48,2
Liikevoitto,
% liikevaihdosta 6,7   3,4   3,2   2,1   3,9   7,3   1,9
Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 
% liikevaihdosta 6,7   3,4   4,6   2,6   4,3   3,4   1,9
Käyttöomaisuus-
investoinnit, 
milj. EUR    235,8  324,1  303,1  385,2 1 248,2  216,1  281,1
Käyttöomaisuus-
investoinnit, % 
liikevaihdosta  7,6  10,6  10,1  12,7   10,3   7,2   9,0
Sijoitettu pääoma,
milj. EUR   11 871 11 925 12 029 11 613  11 613 10 579 10 831
Korolliset nettovelat,
milj. EUR    3 968  4 071  4 104  3 919  3 919  3 105  3 356
Henkilöstö
keskimäärin  43 386 44 506 44 737 44 264  44 264 42 446 43 795
Osakkeiden
keskimääräinen määrä
(milj.)
- kausittainen 866,2  852,9  844,5  841,3  851,1  836,4  831,8
- kumulatii-
 vinen     866,2  859,5  854,4  851,1  851,1  836,4  834,7
- kumulatiivinen, 
 laimennettu  866,4  860,5  855,6  852,4  852,4  837,1  835,6


Euron vaihtokurssit
Yksi euro on     Päätöskurssi         Keskikurssi
        31.12.2003   30.6.2004   31.12.2003   30.6.2004
SEK       9,0800     9,1451    9,1245     9,1655
USD       1,2630     1,2155    1,1320     1,2280
GBP       0,7048     0,6707    0,6921     0,6733
CAD       1,6234     1,6343    1,5822     1,6429Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
                               
Milj. EUR                 2003  I-II/2003 I-II/2004
  
Liikevaihto              12 172,3   6 156,1  6 120,8
Muut liiketoiminnan tuotot         41,2     56,4   165,4
Aineet ja palvelut           -6 129,3   -2 965,1 -3 181,7
Rahdit ja myyntipalkkiot        -1 286,8    -799,9  -678,4
Henkilöstökulut            -2 297,6   -1 144,4 -1 135,6
Muut liiketoiminnan kulut        -828,0    -409,0  -417,4
Poistot ja arvonalennukset       -1 200,4    -582,5  -595,5
Liikevoitto                471,4    311,6   277,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    -23,0     -9,0   14,4
Nettorahoituserät            -237,7    -92,6   -46,5
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta             210,7    210,0   245,5
Verot                   -67,0    -67,4   219,6
Tulos verojen jälkeen           143,7    142,6   465,1
Vähemmistöosuus              -5,8     -5,4   -6,3
Tilikauden voitto             137,9    137,2   458,8
  
Avainluvut
Tulos/osake, EUR              0,16     0,16   0,55
Tulos/osake (laimennettu), EUR       0,16     0,16   0,55Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma
Milj. EUR                 2003  I-II/2003  I-II/2004
  
Liiketoiminta
Liikevoitto               471,4    311,6    277,6
Oikaisut liikevoittoon         1 178,3    563,6    478,4
Käyttöpääoman muutos           157,9    -27,1   -445,4
Lyhytaikaisten korollisten
saatavien muutos             313,1    645,9    588,3
Liiketoiminnan rahavirta        2 120,7   1 494,0    898,9
Rahavirtaperusteiset
nettorahoituserät            -198,1    -75,6    -80,3
Maksetut verot             -233,8   -177,3    -89,1
Liiketoiminnan nettorahavirta     1 688,8   1 241,1    729,5
  
Osakeostot               -241,3   -159,2   -217,7
Käyttöomaisuuden myynnit         60,2     8,7    206,8
Investoinnit             -1 226,7   -559,9   -497,2
Pitkäaikaisten saamisten
nettomuutos               336,2     0,4   -166,5
Investointien nettorahavirta     -1 071,6   -710,0   -674,6
  
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos     -962,5   -542,5    -60,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos     1 097,1    775,2    562,8
Maksetut osingot            -387,7   -387,7   -375,7
Osakeannista saadut tuotot         2,3      -     4,4
Omien osakkeiden osto          -319,2   -245,9   -112,7
Rahoituksen nettorahavirta       -570,0   -400,9    17,9
  
Likvidien varojen muutos         47,2    130,2    72,8
Hankittujen yhtiöiden likvidit
varat                   3,0     4,2      -
Myytyjen yhtiöiden likvidit varat      -          -68,2
Likvidien varojen muuntoerot       -17,2    -4,3     2,0
Likvidit varat kauden alussa       168,5    168,5    201,5
Likvidit varat kauden lopussa      201,5    298,6    208,1


Käyttöomaisuuden muutokset
Milj. EUR               2003   I-II/2003   I-II/2004
Kirjanpitoarvo kauden alussa   12 796,7 *  12 796,7 *  12 535,3
Konserniyhtiöiden hankinta      206,4     202,8     21,9
Lisäykset             1 248,2     559,9     497,2
Vähennykset             -54,0     -3,6   -1 587,5
Poistot ja arvonalennukset    -1 200,4    -582,5    -595,5
Muuntoerot ja muut         -461,6    -254,9     62,7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   12 535,3   12 718,4   10 934,1
  
Konserniyhtiöiden hankinta
Maa-alueet, rakennukset,
koneet ja kalusto          132,6     104,7     21,9
Velat                -94,1     -94,9     -10,4
Muu omaisuus, netto          12,9     22,3     -1,7
Omaisuuden markkina-arvo       51,4     32,1      9,8
Liikearvo               73,8     98,1      0,0
Hankintahinta yhteensä        125,2     130,2      9,8

*Sisältää IAS 41:n käyttöönoton yhteydessä tehdyn metsän arvostuksen
855,8 milj. euroa.


Lainojen muutokset
Milj. EUR                  2003 I-II/2003 I-II/2004
  
Pitkäaikaiset lainat           3 404,6  4 168,9  3 358,2
Lyhytaikaiset lainat           1 769,6  1 240,2   860,4
                     5 174,2  5 409,1  4 218,6
  
Tilanne kauden alussa          5 175,6  5 175,6  5 174,2
Uusien tytäryhtiöiden velat         94,1    94,9    10,4
Myytyjen tytäryhtiöiden velat         -     -  -1 487,2
Lainojen nostot ja lyhennykset       421,5   354,6   481,5
Muuntoero ja muut             -517,0   -216,0    39,7
Tilanne kauden lopussa          5 174,2  5 409,1  4 218,6


Lyhennetty konsernin tase


Vastaavaa
Milj. EUR               31.12.2003 30.6.2003 30.6.2004
  
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöomaisuus           O  12 535,3  12 718,4  10 934,1
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin    I   319,0   209,4   508,4
Rahoitusomaisuusosakkeet      I   227,7   162,9   202,9
Noteeraamattomat osakkeet      O   140,8   148,3   146,7
Pitkäaikaiset lainasaatavat     I    44,3   485,7   221,4
Laskennallinen verosaatava     T    12,1    52,9    17,5
Muut pitkäaikaiset sijoitukset   O   170,3   202,0   239,6
                    13 449,5  13 979,6  12 270,6
  
Rahoitus- ja vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus           O  1 623,5  1 658,6  1 775,5
Verosaatava             T   182,5   254,6   162,3
Tilisaamiset            O  1 703,3   1821,4  1 889,4
Korolliset saamiset         I   781,8   390,6   229,8
Rahat ja pankkisaamiset       I   201,5   298,6   208,1
                     4 492,6  4 423,8  4 265,1
  
Vastaavaa yhteensä           17 942,1  18 403,4  16 535,7


Vastattavaa
Milj. EUR               31.12.2003 30.6.2003 30.6.2004
  
Oma pääoma                7 952,9  8 008,9  7 916,2
Vähemmistöosuus               60,3    48,9    66,5
  
Pitkäaikainen vieras pääoma
Eläkevaraukset           O   911,9   915,1   895,7
Muut varaukset           O    97,1   174,7    78,1
Laskennallinen verovelka      T  1 777,3  1 807,5  1 230,0
Korollinen pitkäaikainen vieras
pääoma               I  3 404,6  4 168,9  3 358,2
Liiketoiminnan muut
pitkäaikaiset velat         O    77,7    26,7   153,9
                     6 268,6  7 092,9  5 715,9
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisen velan
lyhytaikainen osuus         I   359,5   276,2   104,5
Lyhytaikaiset korolliset velat   I  1 410,1   969,3   755,9
Liiketoiminnan muut velat      T  1 538,3  1 494,0  1 602,4
Verovelka              O   352,4   513,3   374,3
                     3 660,3  3 252,7  2 837,1
  
Vieras pääoma yhteensä          9 928,9  10 345,6  8 553,0
  
Vastattavaa yhteensä          17 942,1  18 403,4  16 535,7


"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.Laskelma oman pääoman muutoksista

                       Kumula-
            Yli-      Muut  tii-
           kurssi-  Omat  tulot  vinen  Kert.
       Osake-  rahas-  osak- yhteen- kurssi- voitto- Yhteen-
Milj. EUR  pääoma   tot  keet   sä   ero  varat    sä
  
Oma pääoma
31.12.2002 1 529,6 1 554,0 -314,9  233,4 -144,4 5 299,2 8 156,9
IAS 41:n vaikutus
tytäryhtiöt    -    -    -    -    -  615,4  615,4
osakkuusyhtiöt  -    -    -    -    -   44,0   44,0
Oma pääoma
1.1.2003
(oikaistu) 1 529,6 1 554,0 -314,9  233,4 -144,4 5 958,6 8 816,3
Omien osakkeiden
osto       -    - -319,1    -    -    -  -319,1
Osakepääoman 
alentaminen  -60,5  -315,5  376,0    -    -    -   0,0
Maksetut 
osingot (0,45 
euroa/osake)   -    -    -    -    -  -387,7  -387,7
Lunastetut
optiot     0,2   -1,1    -    -    -    -   -0,9
Tilikauden
voitto      -    -    -    -    -  146,6  146,6
Muutos muissa
tulonlähteissä  -    -    - -118,8    -    -  -118,8
Muuntoerot    -    -    -    -  -52,7    -  -52,7
Oma pääoma
31.12.2003 1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 717,5 8 083,7
Avaavan taseen
oikaisu Suomen
TEL-kirjan
pitokäytäntö   -    -    -    -    -  -130,8  -130,8
Oma pääoma
 1.1.2004
(oikaistu) 1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 586,7 7 952,9
Omien osakkeiden
osto       -    - -112,7    -    -    -  -112,7
Osakepääoman 
alentaminen  -47,3  -228,5  275,8    -    -    -    -
Maksetut 
osingot (0,45
euroa/osake)   -    -    -    -    -  -375,7  -375,7
Lunastetut 
optiot     1,3   2,3    -    -    -    -   3,6
Tilikauden 
voitto      -    -    -    -  -6,9  458,8  451,9
Muutos muissa
tulonlähteissä  -    -    -  -5,5    -    -   -5,5
Muuntoerot    -    -    -    -   1,7    -   1,7
Oma pääoma
 30.6.2004 1 423,3 1 011,2  -94,9  109,1 -202,3 5 669,8 7 916,2


Vastuusitoumukset
Milj. EUR              31.12.2003  30.6.2003  30.6.2004
  
Omasta velasta
Pantit                   3,8     0,8     0,8
Kiinnitykset               103,5    105,3    105,8
Osakkuusyhtiöiden puolesta
Kiinnitykset                0,8     1,0     0,8
Takaukset                 48,4    52,2    127,2
Muiden puolesta
Pantit                   2,2     2,6     2,2
Kiinnitykset               10,9     4,8    10,9
Takaukset                 13,1    16,9    10,3
Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana 34,3    37,5    34,9
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n 
jälkeen                 171,2    213,5    162,9
Eläkevastuut                3,0     3,0     2,8
Muut vastuut               95,9    72,0    101,7
Yhteensä                 487,1    509,6    560,3
  
Pantit                   6,0     3,4     3,0
Kiinnitykset               115,2    111,1    117,5
Takaukset                 61,5    69,1    137,5
Leasingvastuut              205,5    251,0    197,8
Eläkevastuut                3,0     3,0     2,8
Muut vastuut               95,9    72,0    101,7
Yhteensä                 487,1    509,6    560,3Johdannaisten käyvät arvot

Milj. EUR       31.12.2003 30.6.2003     30.6.2004
                        Käyvän  Käyvän
                        arvon  arvon  Käypä
                        ylit-  alit-  arvo,
            Käypä arvo Käypä arvo  tävät  tavat  netto
Koronvaihtosopimukset    106,8   161,4   88,8   -3,1  85,7
Korko-optiot         0,5    0,0   3,2   -1,0   2,2
Valuutanvaihtosopimukset  -11,0   -14,1   0,2  -12,4  -12,2
Termiinisopimukset     172,8    44,5   47,8  -13,2  34,6
Valuuttaoptiot        0,7    -2,8   0,1   -0,1   0,0
Hyödykejohdannaiset     71,5    95,6  107,0   -0,6  106,4
Oman pääoman 
suojausinstrumentit     -36,0   -60,7   21,1  -34,5  -13,4
Yhteensä          305,3   223,9  268,2  -64,9  203,3


Johdannaisten nimellisarvot
Milj. EUR             31.12.2003  30.6.2003  30.6.2004
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
erääntyy alle 1 vuodessa        113,7     49,4    173,4
erääntyy 2–5 vuodessa        1 080,4    755,8    824,1
erääntyy 6–10 vuodessa        1 439,2    795,5   1 237,8
erääntyy yli 10 vuodessa          -      -      -
                   2 633,3   1 600,7   2 235,3
Korkofutuurit               -      -      -
Korko-optiot              23,8      -   1 174,4
Yhteensä               2 657,1   1 600,7   3 409,7
  
Valuuttajohdannaiset
- Valuutanvaihtosopimukset       129,5    166,1    109,0
- Termiinisopimukset         3 112,5   3 935,2   2 840,6
- Valuuttaoptiot            208,1    487,9     53,5
Yhteensä               3 450,1   4 589,2   3 003,1
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykevaihtosopimukset        477,0    586,9    388,1
Yhteensä                477,0    586,9    388,1
  
Oman pääoman suojausinstrumentit 
Oman pääoman suojausinstrumentit    308,4    311,9    359,5
Yhteensä                308,4    311,9    359,5


Liikevaihto tuotealueittain

Milj.
EUR     2002  I/03  II/03 III/03  IV/03   2003  I/04  II/04
  
Paino-
paperi  4 715,6 1 058,3 1 042,8 1 086,3 1 108,3 4 295,7 1 019,2 1 069,6
Hieno-
paperi  3 427,4  852,3  793,9  788,5  763,0 3 197,7  788,9  786,3
Tukkuri-
toiminta  720,6  176,1  155,4  139,5  156,6  627,6  160,3  148,5
Muut    -289,5  -72,0  -69,0  -70,4  -69,9  -281,3  -70,4  -68,6
Paperit  8 574,1 2 014,7 1 923,1 1 943,9 1 958,0 7 839,7 1 898,0 1 935,8
Pakkaus-
kartongit 2 720,2  699,0  711,4  691,1  660,1 2 761,6  692,0  704,4
Puu-
tuotteet 1 235,2  316,5  385,6  335,5  362,4 1 400,0  373,1  419,2
Euroopan puun-
hankinta 1 958,7  534,2  526,7  475,0  538,4 2 074,3  634,9  621,4
Muut    -531,3 -143,5 -149,9 -131,7 -165,9  -591,0 -229,8 -225,6
Puutuotteet 
ja kuitu-
huolto  2 662,6  707,2  762,4  678,8  734,9 2 883,3  778,2  815,0
Muut   -1 174,3 -321,8 -339,9 -326,4 -324,2 -1 312,3 -350,3 -352,3
Yhteensä 12 782,6 3 099,1 3 057,0 2 987,4 3 028,8 12 172,3 3 017,9 3 102,9


Oikaistu liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja
liikearvopoistoja
                  
Milj. EUR   2002  I/03 II/03 III/03  IV/03  2003  I/04 II/04
  
Painopaperi  313,6  35,6  -6,0  39,2  42,3  111,1  8,7  -3,8
Hienopaperi  298,3  80,7  40,3  23,1   9,4  153,5  18,1  4,6
Tukkuritoiminta 5,4  1,5  -1,2  -1,5  -5,5  -6,7  3,3  2,4
Paperit    617,3 117,8  33,1  60,8  46,2  257,9  30,1  3,2
Pakkaus-
kartongit   345,3  89,4  65,5  87,4  50,1  292,4  82,1  67,7
Puutuotteet  44,5  7,0  14,9  -4,7   9,3  26,5  11,4  21,3
Euroopan
puunhankinta  94,6  34,5  33,8  23,0  25,2  116,5  31,3  3,3
Puutuotteet ja
kuituhuolto  139,1  41,5  48,7  18,3  34,5  143,0  42,7  24,6
Muut     -52,5  -8,6 -15,7  -6,2  -21,0  -51,5 -28,8 -15,1
Liikearvo
poistot   -148,8 -32,1 -28,0 -23,5  -32,4 -116,0 -22,7 -21,9
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä     900,4 208,0 103,6 136,8  77,4  525,8 103,4  58,5
Kertaluonteiset
erät    -1 078,1   -   - -39,9  -14,5  -54,4 115,7   -
Liikevoitto yhteen
sä (IAS)   -177,7 208,0 103,6  96,9  62,9  471,4 219,1  58,5
Nettorahoitus-
erät     -206,2 -81,3 -11,3 -23,4 -121,7 -237,7 -20,3 -26,2
Osakkuusyhtiöt 14,6  -0,5  -8,5  -9,0  -5,0  -23,0  -2,3  16,7
Tulos ennen veroja 
ja vähemmistö-
osuutta   -369,3 126,2  83,8  64,5  -63,8  210,7 196,5  49,0
Verot     128,5 -39,9 -27,4 -21,1  21,4  -67,0 214,6  5,0
Tulos verojen
jälkeen   -240,8  86,3  56,4  43,4  -42,4  143,7 411,1  54,0
Vähemmistöosuus 0,1  -3,2  -2,3  1,7  -2,0  -5,8  -4,2  -2,1
Tilikauden 
nettovoitto -240,7  83,1  54,1  45,1  -44,4  137,9 406,9  51,9


Liikearvopoistot tuotealueittain

                  
Milj. EUR    2002  I/03 II/03 III/03 IV/03  2003  I/04 II/04
  
Painopaperi  -56,7  -7,9  -8,2  -8,1 -10,2  -34,4  -5,7  -5,6
Hienopaperi  -53,7 -10,9 -10,6 -10,6 -11,0  -43,1 -10,2  -9,5
Tukkuritoiminta -5,2  -0,6  -0,5  -0,6  -0,5  -2,2  -0,4  -0,5
Paperit    -115,6 -19,4 -19,3 -19,3 -21,7  -79,7 -16,3 -15,6
Pakkaus-
kartongit   -13,0  -6,5  -1,5  -1,9  -2,0  -11,9  -1,2  -1,0
Puutuotteet  -14,4  -4,0  -6,1  -1,2  -8,7  -20,0  -5,2  -5,3
Euroopan
puunhankinta   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0
Puutuotteet
ja kuituhuolto -14,4  -4,0  -6,1  -1,2  -8,7  -20,0  -5,2  -5,3
Muut      -5,8  -2,2  -1,1  -1,1  0,0  -4,4  0,0  0,0
Liikevoitto
yhteensä   -148,8 -32,1 -28,0 -23,5 -32,4 -116,0 -22,7 -21,9


Oikaistu liikevoitto tuotealueittain
                  
Milj. EUR   2002  I/03 II/03 III/03  IV/03  2003  I/04 II/04
  
Painopaperi -762,7  27,7 -14,2  1,6  32,1  47,2  3,0  -9,4
Hienopaperi  67,9  69,8  29,7  2,2  -1,6  100,1  7,9  -4,9
Tukkuri-
toiminta   -24,7  0,9  -1,7  -2,1  -6,0  -8,9  2,9  1,9
Paperit   -719,5  98,4  13,8  1,7  24,5  138,4  13,8 -12,4
Pakkaus-
kartongit   332,3  82,9  64,0  85,5  48,1  280,5  80,9  66,7
Puutuotteet  30,1  3,0  8,8  -5,9   0,6   6,5  6,2  16,0
Euroopan
puunhankinta 120,5  34,5  33,8  23,0  25,2  116,5 147,0  3,3
Puutuotteet ja 
kuituhuolto  150,6  37,5  42,6  17,1  25,8  123,0 153,2  19,3
Muut      58,9 -10,8 -16,8  -7,4  -35,5  -70,5 -28,8 -15,1
Liikevoitto
yhteensä   -177,7 208,0 103,6  96,9  62,9  471,4 219,1  58,5
Nettorahoitus-
erät     -206,2 -81,3 -11,3 -23,4 -121,7 -237,7 -20,3 -26,2
Osakkuusyhtiöt 14,6  -0,5  -8,5  -9,0  -5,0  -23,0  -2,3  16,7
Tulos ennen veroja 
ja vähemmistö-
osuutta   -369,3 126,2  83,8  64,5  -63,8  210,7 196,5  49,0
Verot     128,5 -39,9 -27,4 -21,1  21,4  -67,0 214,6  5,0
Tulos verojen
jälkeen   -240,8  86,3  56,4  43,4  -42,4  143,7 411,1  54,0
Vähemmistöosuus 0,1  -3,2  -2,3  1,7  -2,0  -5,8  -4,2  -2,1
Tilikauden
nettovoitto -240,7  83,1  54,1  45,1  -44,4  137,9 406,9  51,9Stora Enson osakkeet


                               New York,
Päätöskurssi    Helsinki, EUR     Tukholma, SEK     USD
         A-osake  R-osake   A-osake  R-osake    ADR
Huhtikuu     11,15    11,25   102,50   102,00   13,35
Toukokuu     10,30    10,50   96,50    96,00   12,92
Kesäkuu      11,05    11,15   103,00   102,00   13,58Vaihtomäärä      Helsinki        Tukholma     New York
        A-osake   R-osake   A-osake  R-osake    ADR
Huhtikuu    155 729  84 060 074  174 591  22 025 178 1 785 800
Toukokuu    49 259   57 473 577  117 795  13 787 572 1 270 100
Kesäkuu     42 983   46 318 772  151 007  16 251 098 1 353 800
Yhteensä    247 971  187 852 423  443 393  52 063 848 4 409 700
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Taloudellisen informaation julkaisuajat


Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2004 27.10.2004
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2004  3.2.2005

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2005  27.4.2005
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu  2005  27.7.2005
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu  2005  27.10.2005


Yhtiökokous  22.3.2005Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat,
jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa", "ennustaa" tai
muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä
kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien
Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private
Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska
nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä
koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa
esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia,
voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva
menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus,
jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys,
muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai
tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden
tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus
hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten
tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden

markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät
hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja
kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien
kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden
toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu
konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja
korkotasovaihtelut.


STORA ENSO OYJp.p.  Jussi Siitonen   Jukka Marttila
 

Tilaa