Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäku

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 24.7.2003 klo 13.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2003
Kannattavuus laski, kassatulos ja tase edelleen vahvat

Toisen neljänneksen tulos

Stora Enson osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,10 euroa).
Liikevoitto oli 106,7 milj. euroa (211,1 milj. euroa), joka on
edellistä neljännestä 49,5 % pienempi ja 3,5 % liikevaihdosta. Tulos
ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 86,9 milj. euroa (129,3 milj.
euroa). Toisella neljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä.

Toisen neljänneksen liikevaihto 3 057,0 milj. euroa vastasi edellisen
neljänneksen 3 099,1 milj. euron liikevaihtoa. Liiketoiminnan
kassavirta oli 383,3 milj. euroa (469,7 milj. euroa) ja liiketoiminnan
kassavirta investoinneilla vähennettynä 40,2 milj. euroa (255,9 milj.
euroa). Osakekohtainen kassatulos oli 0,41 euroa (0,43 euroa).
Nettorahoituskulut olivat -11,3 milj. euroa (-81,3 milj. euroa).
Markkinakysyntään pohjautuvat tuotantorajoitukset olivat 200 000
tonnia (202 000 tonnia).

Milj. EUR      2002  II/02 I-II/02 I-II/03   I/03  II/03
Liikevaihto   12 782,6 3 233,0 6 461,9 6 156,1 3 099,1 3 057,0
EBITDA1)2)    2 172,0  517,9 1 120,8  900,3  500,6  399,7
Liikevoitto2)    926,5  190,2  464,2  317,8  211,1  106,7
Kertaluonteiset
erät       -1 078,1   51,6   51,6    -    -    -
Liikevoitto2), %   7,2   5,9   7,2   5,2   6,8   3,5
Liikevoitto    -151,6  241,8  515,8  317,8  211,1  106,7
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta2) 734,9  154,6  395,1  216,2  129,3   86,9
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta -343,2  206,2  446,7  216,2  129,3   86,9
Tilikauden voitto -222,2  138,0  299,0  141,6   85,3   56,3
  
Tulos/osake2), EUR  0,57   0,12   0,30   0,16   0,10   0,07
Tulos/osake, EUR  -0,25   0,15   0,33   0,16   0,10   0,07
Kassatulos/osake2), 
EUR         1,97   0,48   1,03   0,84   0,43   0,41
Sijoitetun pääoman
tuotto2), %      7,1   5,6   6,9   5,3   7,1   3,6

1) EBITDA = liikevoitto ennen poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä

Näkymät

Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: " Maailmanlaajuinen taloudellinen toiminta jatkuu
laimeana. Mainonnan kasvun on vielä vahvistuttava pysyvästi Euroopassa
ja on vaikea ennakoida, milloin se tapahtuu. Pohjois-Amerikassa on
nähtävissä merkkejä mainonnan kasvun elpymisestä Irakin sodan
vaikutusten jälkeen. Kasvavat tuontimäärät vaikuttavat kuitenkin
kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Aasiassa SARS heikensi tilapäisesti
paperi- ja kartonkimarkkinoita, mutta kuluttajien luottamus on nyt
palautumassa."

Päällystettyjen ja päällystämättömien hienopaperilaatujen sekä
päällystettyjen aikakauslehtipaperilaatujen hinnat jatkavat
asteittaista alenemistaan Euroopassa. Päällystettyjen laatujen
ylikapasiteetti on pääsyy heikkoihin hintoihin. Päällystämättömän
hienopaperin markkinoihin vaikuttavat kausiluonteiset tekijät sekä
vahvan euron aiheuttama kasvava tuonti Aasiasta ja Etelä-Amerikasta.
Uusiokuituun perustuvissa pakkauskartonkilaaduissa on hintapaineita
Euroopassa, mutta puutuotteiden hinnat pysynevät vakaina.


Markkinoiden näkymät pysyvät haastavina, minkä vuoksi nykyisiä
säästöohjelmia laajennetaan ja lisätoimenpiteitä kilpailukyvyn
parantamiseksi tutkitaan. Lisäksi konsernin investointisuunnitelmia
tarkistetaan niin, että ne eivät ylitä poistoja vuosien 2003/2004-
ajanjaksolla. Tavoitteena on pitää vapaa kassavirta hyvällä tasolla
laiminlyömättä kannattavia investointimahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat,
puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659

Osavuosikatsaus on saatavilla kokonaisuudessaan Stora Enson
kotisivuilla osoitteessa http://www.storaenso.com/investors

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin
artikkeleihin on saatavissa osoitteessa www.storaenso.com/images

Stora Enson kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 23.10.2003.

Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2003

Yhteenveto toisen neljänneksen tuloksesta*
- Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa; edellisellä neljänneksellä 0,10
 euroa.
- Liikevoitto oli 106,7 milj. euroa; edellisellä neljänneksellä 211,1
 milj. euroa.
- Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 86,9 milj. euroa;
 edellisellä neljänneksellä 129,3 milj. euroa.
- Liikevaihto oli 3 057,0 milj. euroa; edellisellä neljänneksellä 3
 099,1 milj. euroa.
- Osakekohtainen kassatulos oli 0,41 euroa; edellisellä neljänneksellä
 0,43 euroa.

*) Vuoden 2003 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä ei ollut
  kertaluonteisia eriä.

Heikko taloudellinen tilanne sekä geopoliittiset tekijät huononsivat
metsäteollisuustuotteiden maailmanlaajuisia markkinoita, mikä vaikutti
erityisesti mainonnassa käytettävien paperilaatujen kysyntään.
Yhdysvaltain dollarin arvon alenemisen välittömät ja välilliset
vaikutukset pienensivät myös vuoden 2003 toisen neljänneksen tulosta
ennakoitua enemmän.

Euroopassa tiettyjen tuotealueiden jatkuva ylikapasiteetti lisäsi
heikon talouden vaikutuksia. Kuitenkin tilauskanta pysyi kohtuullisena
ja joidenkin tuotteiden hinnat alenivat. Yhdysvaltain dollarin arvo
laski, erityisesti suhteessa euroon, mikä alensi kannattavuutta.
Dollarin arvon laskun välittömät vaikutukset näkyivät Euroopan
ulkopuolelle suuntautuneen viennin kannattavuuden vähenemisenä ja
välillisesti kilpailun kasvuna. Vuotuisiin juhannusseisokkeihin
liittyvät kustannukset konsernin pohjoismaisilla tehtailla, etenkin
Suomessa, heikensivät tulosta.

Pohjois-Amerikan markkinoiden lievä elpyminen pysähtyi toisella
neljänneksellä pääasiassa Irakin sodan seurauksena. Mainonta väheni ja
siten paperin kysyntä pieneni. Samanaikaisesti tuonti Aasiasta ja
Euroopasta kasvoi. Näiden tuloksena syntynyt kysynnän ja tarjonnan
epäsuotuisa tasapaino alensi kapasiteetin käyttöasteita ja vaikeutti
aikaisemmin ilmoitettujen hinnankorotusten toteuttamista.

Kausiluonteisten tuotantorajoitusten lisäksi tuotantoa rajoitettiin
vastaamaan markkinoiden kysyntää. Markkinakysyntään pohjautuvat
tuotantorajoitukset olivat 200 000 tonnia, josta 42 000 tonnia
Pohjois-Amerikassa ja 158 000 tonnia Euroopassa. Edellisen
neljänneksen vastaavat tuotantorajoitukset olivat 202 000 tonnia,
josta 7 000 tonnia Pohjois-Amerikassa ja 195 000 tonnia Euroopassa.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat 3 354 000 tonnia, mikä on
59 000 tonnia enemmän kuin edellisen neljänneksen 3 295 000 tonnia.
Tuotantomäärä oli 3 315 000 tonnia (3 421 000 tonnia). Puutuotteiden
toimitukset olivat 1 644 000 kuutiometriä, joka sisältää myös
virolaisen Stora Enso Timber AS:n (Sylvester AS) toimitukset.
Edellisellä neljänneksellä puutuotteiden toimitukset olivat 1 283 000
kuutiometriä.

Milj. EUR      2002  II/02 I-II/02 I-II/03   I/03  II/03
Liikevaihto   12 782,6 3 233,0 6 461,9 6 156,1 3 099,1 3 057,0
EBITDA1)2)    2 172,0  517,9 1 120,8  900,3  500,6  399,7
Liikevoitto2)    926,5  190,2  464,2  317,8  211,1  106,7
Kertaluonteiset
erät       -1 078,1   51,6   51,6    -    -    -
Liikevoitto2), %   7,2   5,9   7,2   5,2   6,8   3,5
Liikevoitto    -151,6  241,8  515,8  317,8  211,1  106,7
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta2) 734,9  154,6  395,1  216,2  129,3   86,9
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta -343,2  206,2  446,7  216,2  129,3   86,9
Tilikauden voitto -222,2  138,0  299,0  141,6   85,3   56,3
  
Tulos/osake2), EUR  0,57   0,12   0,30   0,16   0,10   0,07
Tulos/osake, EUR  -0,25   0,15   0,33   0,16   0,10   0,07
Kassatulos/osake2), 
EUR         1,97   0,48   1,03   0,84   0,43   0,41
Sijoitetun pääoman
tuotto2), %      7,1   5,6   6,9   5,3   7,1   3,6

1) EBITDA = liikevoitto ennen poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä

Toisen neljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)
Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,10 euroa). Alentuneet
myyntihinnat vaikuttivat osakekohtaiseen tulokseen
-0,05 euroa, kasvaneet kiinteät kustannukset -0,05 euroa ja
pienentyneet rahoituskustannukset +0,05 euroa.

Liikevoitto oli 106,7 milj. euroa (211,1 milj. euroa), joka on
edellistä neljännestä 49,5 % pienempi ja 3,5 % liikevaihdosta.
Kaikkien paperi- ja kartonkituotealueiden sekä tukkuritoiminnan
liikevoitto pieneni. Stora Enso Timber AS:n (Sylvester AS)
yhdistäminen konserniin kasvatti puutuotteiden liikevoittoa hieman.
Metsän liikevoitto pysyi ennallaan.

Pienentynyt liikevoitto johtui pääosin alentuneista myyntihinnoista ja
tuotantomääristä sekä lähinnä juhannusseisokkien kasvattamista
kustannuksista. Etenkin Yhdysvaltain dollarimääräisten ja Ison-
Britannian puntamääräisten erääntyneiden suojaussopimusten vaikutus
liikevoittoon oli 34,8 milj. euroa positiivinen.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 86,9 milj. euroa (129,3
milj. euroa).

Toisen neljänneksen liikevaihto 3 057,0 milj. euroa vastasi edellisen
neljänneksen 3 099,1 milj. euron liikevaihtoa.

Nettorahoituskulut olivat -11,3 milj. euroa (-81,3 milj. euroa).
Nettokorkokulut olivat -51,5 milj. euroa (-34,6 milj. euroa) ja 
nettovaluuttakurssivoitto 7,9 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Muut 
rahoituskulut olivat 32,3 milj. euroa (-49,6 milj. euroa), joista 
suurin osa muodostui synteettisten optioiden suojausinstrumenttien 
ja muiden johdannaisten arvostuksista, joilla ei ole 
kassavirtavaikutusta.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -8,5 milj. euroa (-0,5 milj.
euroa). Verot olivat -28,3 milj. euroa (-40,8 milj. euroa), mikä 
vastaa 32,6 %:n (31,6 %) veroastetta. Vähemmistöosuus tuloksesta oli 
-2,3 milj. euroa (-3,2 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen voitto 
oli 56,3 milj. euroa (85,3 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,6 % (7,1 %). Sijoitettu pääoma toisen
neljänneksen lopussa oli 12 046,2 milj. euroa, kasvua 50,7 milj.
euroa. Valuuttakurssien vaikutus sijoitettuun pääomaan oli -111,7
milj. euroa.

Toisen neljänneksen tulos sisältää biologisen muutoksen (kasvu ja
hinta) vaikutukset 30,8 milj. euroa ja biologisten hyödykkeiden
(puunkorjuu) vaikutukset -28,3 milj. euroa, joiden nettovaikutus on
2,5 milj. euroa.

Pääomarakenne
  
           
Milj.        IAS 41:n 
EUR    31.12.2002 vaikutus 1.1.2003 30.6.2002 31.3.2003 30.6.2003
  
Käyttö-
omaisuus  12 089,4  866,2 12 955,6  13 992,1  12 906,5  12 866,7
Käyttöpääoma 1 182,2      1 182,2  1 172,3  1 231,0  1 244,5
Sidottu
pääoma   13 271,6  866,2 14 137,8  15 164,4  14 137,5  14 111,2
Verovastuut -2 029,2  -243,3 -2 272,5  -2 174,6  -2 142,0  -2 065,0
Sijoitettu 
pääoma   11 242,4  622,9 11 865,3  12 989,8  11 995,5  12 046,2
  
Oma pääoma  8 156,9  622,9  8 779,8  8 827,1  8 187,0  8 135,4
Vähemmistöosuus 30,4        30,4    50,0    45,1    48,9
Korolliset 
nettovelat  3 055,1      3 055,1  4 112,7  3 763,4  3 861,9
Rahoitus 
yhteensä  11 242,4  622,9 11 865,3  12 989,8  11 995,5  12 046,2

Rahoitus

Liiketoiminnan kassavirta oli 383,3 milj. euroa (469,7 milj. euroa) ja
liiketoiminnan kassavirta investoinneilla vähennettynä 40,2 milj.
euroa (255,9 milj. euroa). Osakekohtainen kassatulos oli 0,41 euroa
(0,43 euroa).

Toisen neljänneksen lopussa korolliset nettovelat olivat 3 861,9 milj.
euroa, kasvua 98,5 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun
verrattuna. Kurssivaikutukset pienensivät korollisia nettovelkoja
125,6 milj. euroa. Käyttämättömät luottolimiitit sekä likvidit varat
olivat yhteensä 2,8 mrd. euroa.

Velkaantumisaste 30.6.2003 oli 0,47 (0,46) ja osakekohtainen oma
pääoma 9,63 euroa (9,53 euroa). Valuuttakurssien vaikutus omaan
pääomaan oli -31,2 milj. euroa oman pääoman muuntoriskin suojauksen
jälkeen. Omien osakkeiden osto pienensi omaa pääomaa 131,3 milj. euroa
toisella neljänneksellä. Yhtiökokouksen 20.3.2003 antaman valtuutuksen
perusteella ostettiin 16 706 100 R-osaketta 9,24 euron keskihintaan ja
3 300 A-osaketta 9,14 euron keskihintaan, mikä on melkein 50 % voimassa
olevan R-osakkeita koskevan valtuutuksen määrästä.

Vuosineljänneksen korollisten nettovelkojen muutos

            Kassa- Yritysos-
            virta,   tot ja 
           jatkuvat  käyttö-  
           toimin- omaisuuden  Rakenne  Muunto-   Tase-
Milj. EUR         not  myynnit muutokset   erot vaikutus
Liikevoitto       104,2         2,5        106,7
Oikaisut liikevoittoon 288,0                  288,0
Käyttöpääoman muutokset -8,9    -6,5         1,9   -13,5
Liiketoiminnan 
kassavirta       383,3    -6,5    2,5    1,9   381,2
Käyttöomaisuus-
investoinnit      -324,1                  -324,1
Yritysostot        0,0   -34,5             -34,5
Käyttöomaisuuden
myynnit          2,0                   2,0
Muut käyttöomaisuuden 
muutokset        -21,0         -2,5   131,9   108,4
Liiketoiminnan
nettokassavirta     40,2   -41,0    0,0   133,8   133,0
Nettorahoituserät
(sis.osakkuusyhtiöt)  -19,8                  -19,8
Maksetut verot     -81,9    -1,3        -22,1  -105,3
Omien osakkeiden osto -131,3                  -131,3
Muut oman pääoman ja 
vähemmistöosuuksien 
muutokset        11,6    -0,6        13,9   24,9
Korollisten
nettovelkojen muutos  -181,2   -42,9    0,0   125,6   -98,5

Toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun investoinnit

Toisen neljänneksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 324,1 milj.
euroa ja tammi-kesäkuun investoinnit 559,9 milj. euroa, mikä on 37,5
milj. euroa poistoja suurempi. Tämä johtuu osittain vuodelta 2002
siirtyneistä investointikustannuksista.

Tammi-kesäkuun tärkein projekti oli toukokuussa käynnistynyt
paperikone 4 Belgian Langerbruggen tehtaalla (125,2 milj. euroa).
Hanke saatiin päätökseen kesäkuun lopussa. Muut merkittävät projektit
olivat Saksan Maxaun tehtaan paperikone 6:n uudistaminen (22,9 milj.
euroa) ja Veitsiluodon tehtaiden paperikone 3:n uudistaminen (20,5
milj. euroa), Yhdysvaltain Bironin tehtaan paperikone 26:n
uudistamisen ensimmäinen vaihe (13,3 milj. euroa), Kotkan tehtaan
paperikone 2:n uudistaminen (12,2 milj. euroa) sekä Saksan Baienfurtin
tehtaan taivekartonkituotannon parantaminen (12,1 milj. euroa).

Tammi-kesäkuun tulos (vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna)

Liikevaihto pieneni 305,8 milj. euroa 6 156,1 milj. euroon, laskua 4,7
% pääasiassa alentuneiden hintojen ja myyntimäärien vuoksi,
erityisesti paperituotteissa.


Liikevoitto ilman kertaluonteisia laski 146,4 milj. euroa eli 31,5 %.
Kaikkien tuotealueiden liikevoitto pieneni vuoden 2002 tammi-
kesäkuuhun verrattuna, lukuun ottamatta metsää, jonka liikevoittoon
vaikutti IAS 41:n käyttöönotto.

Etenkin Yhdysvaltain dollarimääräisten ja Ison-Britannian
puntamääräisten erääntyneiden suojaussopimusten vaikutus liikevoittoon
oli 61,5 milj. euroa positiivinen.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä
laski 178,9 milj. euroa 216,2 milj. euroon.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,16 euroa (0,30
euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 5,3 %
(6,9 %). Tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ei ollut
kertaluonteisia eriä, viime vuoden vastaavan ajanjakson
kertaluonteiset erät olivat 51,6 milj. euroa.

Pohjois-Amerikan liiketoiminnot (tammi-kesäkuu)

Suhteellisen hyvän alkuvuoden jälkeen painetun mainonnan määrä väheni
toisella neljänneksellä lähinnä Irakin sodan vaikutusten takia, joten
painopaperin kysyntä Pohjois-Amerikassa oli pienempää vuoden 2002
loppuun verrattuna. Aikakauslehtipaperin tuotantorajoitukset kasvoivat
heikentyneen kysynnän ja suurten tuontimäärien vuoksi. Energian hinnat
nousivat. Yhdysvaltain dollarin arvon aleneminen vaikutti myös
epäsuotuisasti Kanadan toimintoihin. Aikaisemmin ilmoitetut
hinnankorotukset toteutuivat vain osittain. Seurauksena oli, että
Pohjois-Amerikan liiketoiminnan tulos oli heikko ja odotettua
pienempi.

Liiketoiminnan tappio oli 98 milj. Yhdysvaltain dollaria (87 milj.
euroa), vuoden 2002 toisen puoliskon tappio
50 milj. Yhdysvaltain dollaria (52,9 milj. euroa) ja vuoden 2002
ensimmäisen puoliskon tappio 105 milj. Yhdysvaltain dollaria (117
milj. euroa) ennen konserniaktiivapoistoja, lisäpoistoja sekä
kertaluonteisia eriä. Liiketoiminnan kassavirta investoinneilla
vähennettynä oli 71 milj. Yhdysvaltain dollaria (64 milj. euroa)
negatiivinen, vuoden 2002 toisen puoliskon kassavirta oli 113 milj.
Yhdysvaltain dollaria (119,5 milj. euroa) positiivinen ja vuoden 2002
ensimmäisen puoliskon kassavirta oli 25 milj. Yhdysvaltain dollaria
(26,5 milj. euroa) positiivinen ilman kertaluonteisia eriä. Pohjois-
Amerikan vuoden 2003 ensimmäisen puoliskon investoinnit olivat 74
milj. Yhdysvaltain dollaria (67 milj. euroa).

Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat 49 000 tonnia,
lähinnä aikakauslehti- ja erikoispapereissa. Vuoden 2002 toisen
puoliskon tuotantorajoitukset olivat 39 000 tonnia ja ensimmäisen
puoliskon 194 000 tonnia.

Elokuussa 2002 julkistettu Pohjois-Amerikan liiketoimintojen
kannattavuuden parantamisohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.
Kimberlyn tehtaan paperikone 96:n ja Bironin tehtaan paperikone 26:n
uudistamiset saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti vuoden 2003
toisen neljänneksen aikana. Wisconsin Rapidsin tehtaan paperikone 12
suljettiin viime vuonna ja Bironin tehtaan paperikone 24 suljetaan
tämän vuoden loppuun mennessä. Kannattavuuden parantamisohjelma on
valmis vuoden 2005 loppuun mennessä ja sen positiivisen vaikutuksen
konsernin osakekohtaiseen tulokseen arvioidaan olevan 0,05 euroa
vuodesta 2005 lähtien.

Viimeisen kolmen vuoden aikana tulosryhmässä on toteutettu merkittäviä
kustannussäästöjä. Henkilöstöä on vähennetty 20 % sekä
kannattamattomia koneita suljettu ja niihin liittyviä toimintoja
lakkautettu. Tulosryhmän kiinteät kustannukset ovat vielä kuitenkin
liian suuret. Tällä hetkellä on meneillä kiinteiden kustannusten
yksityiskohtainen kartoittaminen, jonka tarkoituksena on laajentaa
nykyistä kannattavuuden parantamisohjelmaa ja lisätä
kustannussäästöjä. Yksityiskohtaiset toimenpiteet julkistetaan vuoden
2003 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Muutokset johtajistossa

Toukokuussa Elisabet Salander Björklund nimitettiin Euroopan
puunhankintaorganisaation johtajaksi sekä Stora Enson johtajiston
jäseneksi.

Vuoden 2003 toisen neljänneksen tapahtumat

Toukokuussa osakkuusyhtiö Veracel, joka on Stora Enson ja Aracruz
Celulosen yhteishanke, päätti sijoittaa 870 milj. Yhdysvaltain
dollaria vuosikapasiteetiltaan 900 000 tonnin eukalyptussellutehtaan
rakentamiseen Bahian osavaltion Eunápolikseen Brasiliaan. Stora Enson
osuus sekä hankkeesta että rahoituksesta on 50 %, mikä oikeuttaa
puoleen tehtaan tuotannosta. Sellutehdas on valmis vuoden 2005
puolivälissä.

Osakepääoma ja omistukset

Yhtiökokous päätti 20.3.2003, että osakkeenomistajat voivat
halutessaan muuntaa A-osakkeensa R-osakkeiksi.

Toisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 16 118 A-osaketta muunnettiin
R-osakkeiksi. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 16.6.2003 ja
kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 17.6.2003. Muunnon jälkeen
yhtiön liikkeeseen laskettuja A-osakkeita on 182 206 767 ja R-
osakkeita 681 980 732.

Optiotodistusten perusteella voidaan merkitä vielä yhteensä 864 000
uutta R-osaketta.

Stora Enson liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 30.6.2003 yhteensä
864 187 499. Yhtiön hallussa oli 3 300 A-osaketta ja 19 421 920 
R-osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 33,0 milj. euroa. 
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakepääomasta oli 2,2 % ja äänimäärästä 
0,8 %. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 1 469,1 milj. euroa 30.6.2003.

Oma pääoma oli 8,1 mrd. euroa ja osakkeiden markkina-arvo Helsingin
pörssissä 8,4 mrd. euroa 30.6.2003.

Näkymät

Maailmanlaajuinen taloudellinen toiminta jatkuu laimeana. Mainonnan
kasvun on vielä vahvistuttava pysyvästi Euroopassa ja on vaikea
ennakoida, milloin se tapahtuu. Pohjois-Amerikassa on nähtävissä
merkkejä mainonnan kasvun elpymisestä Irakin sodan vaikutusten
jälkeen. Kasvavat tuontimäärät vaikuttavat kuitenkin kysynnän ja
tarjonnan tasapainoon. Aasiassa SARS heikensi tilapäisesti paperi- ja
kartonkimarkkinoita, mutta kuluttajien luottamus on nyt palautumassa.

Päällystettyjen ja päällystämättömien hienopaperilaatujen sekä
päällystettyjen aikakauslehtipaperilaatujen hinnat jatkavat
asteittaista alenemistaan Euroopassa. Päällystettyjen laatujen
ylikapasiteetti on pääsyy heikkoihin hintoihin. Päällystämättömän
hienopaperin markkinoihin vaikuttavat kausiluonteiset tekijät sekä
vahvan euron aiheuttama kasvava tuonti Aasiasta ja Etelä-Amerikasta.
Uusiokuituun perustuvissa pakkauskartonkilaaduissa on hintapaineita
Euroopassa, mutta puutuotteiden hinnat pysynevät vakaina.

Markkinoiden näkymät pysyvät haastavina, minkä vuoksi nykyisiä
säästöohjelmia laajennetaan ja lisätoimenpiteitä kilpailukyvyn
parantamiseksi tutkitaan. Lisäksi konsernin investointisuunnitelmia
tarkistetaan niin, että ne eivät ylitä poistoja vuosien 2003/2004-
ajanjaksolla. Tavoitteena on pitää vapaa kassavirta hyvällä tasolla
laiminlyömättä kannattavia investointimahdollisuuksia.

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä, 24.7.2003
Stora Enso Oyj
Hallitus

Tuotealueet (edelliseen neljännekseen verrattuna)
Taloudelliset luvut esitetään 1.5.2003 voimaan tulleen
organisaatiomuutoksen mukaisesti.

Painopaperi
                                     
Milj.                                Muutos 
EUR     2002   I/02  II/02 III/02  IV/02  I/03  II/03 II/I %
Liike-
vaihto  4 715,6 1 189,4 1 143,4 1 159,7 1 223,1 1 058,3 1 042,8  -1,5
Liikevoitto 320,1  104,4   63,4  84,1  68,2  36,4  -5,2 -114,3
% liike-
vaihdosta   6,8   8,8   5,5   7,3   5,6   3,4  -0,5
ROOC, %*   7,5   9,2   5,7   7,9   7,0   3,7  -0,5
Toimitukset, 
1 000 t   6 807  1 638  1 636  1 703  1 830  1 654  1 678  1,5
Tuotantomäärät,
1 000 t   6 796  1 686  1 651  1 745  1 714  1 739  1 663  -4,4

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Painopaperin liikevaihto oli 1 042,8 milj. euroa, laskua 1,5 %
edelliseen neljännekseen verrattuna pääosin Euroopan ulkopuolelle
suuntautuvan kannattavuudeltaan heikomman viennin kasvun vuoksi.
Liiketoiminnan tappio oli 5,2 milj. euroa. Liikevoitto laski 41,6
milj. euroa edellisestä neljänneksestä. Tämä johtui vuotuisten
juhannusseisokkien pienentämistä tuotantomääristä, alentuneista

myyntihinnoista sekä epäedullisista valuuttakursseista.
Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat 114 000 tonnia
(116 000 tonnia) Euroopassa ja 29 000 tonnia (7 000 tonnia) Pohjois-
Amerikassa.

Euroopassa sanomalehtipaperin ja päällystämättömän
aikakauslehtipaperin kysyntä pysyi edellisen vuoden tasolla.
Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä oli hieman edellistä vuotta
korkeampaa. Vahvistuneen euron välittömät ja välilliset vaikutukset
pienensivät tulosta. Tuottajien varastot ovat vielä suuret,
erityisesti aikakauslehtipaperin, mutta asiakkaiden varastot ovat
normaalilla tasolla. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä
pysynee suunnilleen samana kuin toisella neljänneksellä ja sen hinnat
pysynevät vakaina alhaisilla tasoilla. Päällystettyjen laatujen
hintapaineet jatkuvat ylikapasiteetin vuoksi.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä oli heikkoa toisella
neljänneksellä, mutta kysynnän paranemisen merkkejä oli nähtävissä
neljänneksen loppua kohden painetun mainonnan kasvun takia.
Päällystetyn aikakauslehtipaperin toimitukset olivat vuoden 2003
ensimmäistä neljännestä ja vuoden 2002 toista neljännestä pienemmät.
Kevyiden päällystettyjen papereiden (LWC) hinnat nousivat hieman.
Päällystämättömien papereiden (SC) kysyntä ja hinnat olivat vakaat.
Ilmoitetut aikakauslehtipaperin hinnankorotukset toteutuivat vain
osittain toisen neljänneksen aikana, koska ulkomaiset toimitukset
Yhdysvaltoihin jatkuivat. Yhdysvaltain dollarin arvon aleneminen
vaikutti myös epäsuotuisasti Kanadan toimintojen kannattavuuteen.
Tuottajien varastot olivat hieman suuremmat kuin vuosi sitten, mutta
asiakkaiden varastot olivat alhaiset.

Hienopaperi
                                 
                                Muutos
Milj. EUR    2002  I/02 II/02 III/02 IV/02  I/03 II/03 II/I %
Liikevaihto 3 427,4 909,2 873,6 832,4 812,2 852,3 793,9  -6,9
Liikevoitto  303,7  95,1  78,1  75,6  54,9  81,3  40,9  -49,7
% liikevaihdosta 8,9  10,5  8,9  9,1  6,8  9,5  5,2
ROOC, %*     7,7  9,1  7,8  7,9  6,0  8,8  4,5
Toimitukset, 
1 000 t    3 432  874  866  859  833  885  895   1,1
Tuotantomäärät, 
1 000 t    3 477  888  866  876  847  894  889  -0,6

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Hienopaperin liikevaihto oli 793,9 milj. euroa, laskua 6,9 %
edelliseen neljännekseen verrattuna alentuneiden hintojen vuoksi.
Liikevoitto oli 40,9 milj. euroa, 49,7 % pienempi kuin edellisellä
neljänneksellä, mikä myös johtui alentuneista hinnoista.
Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat 19 000 tonnia
(64 000 tonnia) Euroopassa ja 13 000 tonnia (0 tonnia) Pohjois-
Amerikassa.

Euroopassa päällystetyn hienopaperin tilauskanta oli edellistä
neljännestä suurempi, mikä johtui heikommin kannattavista
toimituksista Euroopan ulkopuolelle. Tukkurien varastot ovat kasvaneet
jonkin verran ja saavuttaneet normaalin tason, mutta hintapaineiden
jatkuessa tuottajien varastot pysyvät suurina, kunnes markkinoiden
tasapaino palautuu.

Päällystämättömän hienopaperin kysyntä väheni neljänneksen aikana
tavanomaisten, kausiluonteisten tekijöiden sekä heikon taloudellisen
tilanteen takia. Tilauskanta on pysynyt hyvänä osittain Euroopan
ulkopuolelle tapahtuneen viennin ansiosta. Toimistopaperin
(kopiopaperit) tilauskanta Euroopassa on pienentynyt, mikä on
aiheuttanut hintapaineita. Tuottajien ja tukkurien varastot ovat
normaalilla tasolla.

Päällystetyn hienopaperin kysyntä pysyi ennallaan Pohjois-Amerikassa.
Neljänneksen aikana ei tuotantoa rajoitettu merkittävästi ja hinnat
pysyivät vakaina, vaikka aiemmin ilmoitetut hinnankorotukset eivät
toteutuneet. Tuottajien varastot jatkoivat kasvuaan viime vuotta
korkeammalle tasolle, varsinkin arkkipaperissa. Asiakkaiden varastot
olivat kohtuullisella tasolla. Hienopaperin kysynnän ennakoidaan
pysyvän hyvänä kausiluonteisesti vahvan kolmannen neljänneksen aikana.

Erikoispapereiden kysyntä on ollut maailmanlaajuisesti vakaata. Hinnat
ovat pysyneet ennallaan Euroopassa. Pohjois-Amerikassa kilpailu on
vaikuttanut epäedullisesti hintoihin ja tuotantomääriin, mikä on
johtanut tuotantorajoituksiin.


Pakkauskartongit
                                Muutos
Milj. EUR    2002  I/02 II/02 III/02 IV/02  I/03 II/03 II/I %
Liikevaihto 2 720,2 681,3 696,4 675,9 666,6 699,0 711,4   1,8
Liikevoitto  354,7  98,6  65,7 110,8  79,6  90,5  66,6  -26,4
% liike-
vaihdosta    13,0  14,5  9,4  16,4  11,9  12,9  9,4
ROOC, %*    13,5  14,7  10,0  17,0  12,2  13,9  10,2
Toimitukset, 
1 000 t    2 909  711  749  734  715  756  781   3,3
Tuotantomäärät, 
1 000 t    2 973  751  742  740  741  788  763  -3,1

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Pakkauskartonkien liikevaihto oli 711,4 milj. euroa, kasvua 1,8 %
edelliseen neljännekseen verrattuna. Vahvistunut euro pienensi
kausiluonteisesti kasvaneita toimituksia. Liikevoitto oli 66,6 milj.
euroa, laskua edellisestä neljänneksestä 26,4 %. Tämä johtui
valuuttakurssien välittömistä ja välillisistä vaikutuksista hintoihin,
pääasiassa kausiluonteisten tuotantorajoitusten aiheuttamasta
pienentyneestä tuotannosta sekä koneiden sulkemiseen liittyvistä
korkeammista kunnossapito- ja muista kustannuksista.
Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat 25 000 tonnia
(15 000 tonnia). Eniten rajoitettiin Aasiaan vietävien tuotteiden
tuotantoa.

Useimpien pakkauskartonkien kysyntä oli vakaata, mutta joidenkin
laatujen hinnat laskivat. Uusiokuituun perustuvien laatujen, kuten
hylsykartonkien, paperihylsyjen ja valkopintaisen harmaakartongin
(WLC), markkinat ovat hiljaiset. Myös aaltopahvissa on hintapaineita.
Taivekartongin ja laminaattipaperin hinnat laskivat euroissa Amerikan
markkinoilla sekä Aasiassa.

Kysyntä ja hinnat pysynevät yleisesti vakaina lähitulevaisuudessa,
mutta tietyillä aloilla ne heikkenevät kausiluonteisesti viimeisellä
neljänneksellä. Joitakin markkinatilanteesta johtuvia
tuotantorajoituksia on odotettavissa heikon Yhdysvaltain dollarin
vuoksi, mikä alentaa euromääräisten toimitusten kilpailukykyä
verrattuna Yhdysvaltain dollarimääräisiin toimituksiin Amerikasta ja
Aasiasta.


Puutuotteet
                                Muutos
Milj. EUR    2002  I/02 II/02 III/02 IV/02  I/03 II/03 II/I %
Liikevaihto 1 235,2 286,1 320,8 314,1 314,2 316,5 385,6  21,8
Liikevoitto   46,8  11,2  14,1  9,7  11,8  7,3  15,2  108,2
% liikevaihdosta 3,8  3,9  4,4  3,1  3,8  2,3  3,9
ROOC, %*    11,1  10,2  13,4  9,2  11,2  6,1  10,9
Toimitukset, 
1 000 m3    5 112 1 203 1 344 1 252 1 313 1 283 1 644  28,2
Tuotantomäärät, 
1 000 m3    5 157 1 235 1 288 1 277 1 357 1 406 1 648

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Puutuotteiden liikevaihto oli 385,6 milj. euroa, kasvua 21,8 %
edelliseen neljännekseen verrattuna. Liikevoitto oli 15,2 milj. euroa.
Liikevoiton 7,9 milj. euron kasvu johtuu lähinnä siitä, että
virolainen Stora Enso Timber AS (Sylvester AS) on ollut mukana
konsernin luvuissa koko toisen neljänneksen. Tulokseen vaikuttivat
epäedulliset hinnat sekä Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin
kurssit.

Havusahatavaran kulutus on edelleen vahva kaikilla päämarkkina-
alueilla, mutta kasvanut tarjonta ja pienentynyt kulutus Länsi-
Euroopassa ovat vaikuttaneet markkinatasapainoon. Tämä on aiheuttanut
kuusisahatavaran tuotantorajoituksia. Markkinoiden luottamus on
palautunut hieman Japanissa ja Pohjois-Afrikassa. Yhdysvalloissa
kapasiteetin rajoitukset ovat johtaneet pieniin hinnankorotuksiin.

Kuusisahatavaran kannattavuus ei parantune toisella vuosipuoliskolla,
mutta hinnat tasaantunevat. Rajoitettu tarjonta pitänee
mäntysahatavarakaupan nykyisellä tasolla loppuvuoden.

Tukkuritoiminta

Liikevaihto oli 155,4 milj. euroa, laskua 11,8 % edelliseen
neljännekseen verrattuna lähinnä tukkurimarkkinoilla vallitsevan
alhaisen kysynnän ja voimakkaan kilpailun vuoksi. Liiketoiminnan
tappio oli 1,2 milj. euroa, liiketoiminnan voitto edellisellä
neljänneksellä oli 1,5 milj. euroa.

Hintapaineet jatkuvat ja graafisen teollisuuden kysyntä on alhainen.

Metsä

Liikevaihto oli 526,7 milj. euroa ja liikevoitto 34,0 milj. euroa.
Metsäomaisuuden nettoarvoa koskevien IAS-laskentaperiaatteiden
muutoksien vaikutus liikevoittoon oli 2,7 milj. euroa positiivinen.

Suomen, Ruotsin ja Saksan toimitukset olivat 10,9 milj. kuutiometriä
(kuoretonta kiintokuutiometriä), laskua 1 % edelliseen neljännekseen
verrattuna.

Itämeren jääongelmien loputtua tuonti kasvoi edellisestä
neljänneksestä 27 %.

Tilinpäätös
Avainluvut    I/02  II/02 III/02  IV/02  2002  I/03  II/03
Tulos/osake, EUR 0,18  0,15  -1,12  0,54  -0,25  0,10  0,07
Tulos/osake
ilman kertaluonteisia eriä,
EUR       0,18  0,12  0,15  0,12  0,57  0,10  0,07
Kassatulos/osake 
(CEPS), EUR   0,55  0,52  0,50  0,81  2,49  0,43  0,41
CEPS ilman
kertaluonteisia 
eriä, EUR    0,55  0,48  0,51  0,44  1,97  0,43  0,41
Sijoitetun
pääoman tuotto
(ROCE), %     7,8   7,1  -30,0  10,6  -1,6   7,1   3,6
ROCE ilman
kertaluonteisia 
eriä, %      7,8   5,6   7,9   7,1   7,1   7,1   3,6
Oman pääoman
tuotto (ROE), %  7,2   6,2  -45,2  23,7  -3,3   4,2   2,9
Velkaantumisaste 0,59  0,46  0,53  0,37  0,37  0,46  0,47
Oma pääoma/osake, 
EUR       9,81  9,87  8,69  9,36  9,36  9,53  9,63
Omavaraisuusaste, 
%        42,7  45,2  42,6  45,0  45,0  43,9  44,5
Liikevoitto,
% liikevaihdosta 8,5   7,5  -31,3   9,5  -1,2   6,8   3,5
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä,
% liikevaihdosta 8,5   5,9   8,2   6,4   7,2   6,8   3,5
Käyttöomaisuus
investoinnit,
milj. EUR    155,0  183,0  208,1  331,4  877,6  235,8  324,1
Käyttöomaisuus
investoinnit,
% liikevaihdosta 4,9   5,7   6,7  10,3   6,9   7,6  10,6
Sijoitettu
pääoma, milj. 
EUR      14 110 12 990 11 816 11 242 11 242 11 996 12 046
Korolliset
nettovelat,
milj. EUR    5 263  4 113  4 115  3 055  3 055  3 763  3 862
Henkilöstö
keskimäärin  42 572 43 568 43 757 43 853 43 853 43 386 44 506
Osakkeiden
keskimääräinen
määrä (milj.)
- kausittainen 896,9  896,5  888,5  876,8  889,6  866,2  852,9
- kumulatiivi-
 nen      896,9  895,8  894,0  889,6  889,6  866,2  859,5
- kumulatiivinen, 
 laimennettu  897,8  896,8  894,9  890,4  890,4  866,4  860,5


Euron vaihtokurssit
Yksi euro on      Päätöskurssi         Keskikurssi
        31.12.2002   30.6.2003   31.12.2002   30.6.2003
SEK        9,1528     9,2488     9,1551     9,1611
USD        1,0487     1,1427     0,9455     1,1055
GBP        0,6505     0,6932     0,6285     0,6859

CAD        1,6550     1,5506     1,4836     1,6040


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
                       
Milj. EUR              2002  I-II/2002   I-II/2003
  
Liikevaihto           12 782,6   6 461,9    6 156,1
Kulut ja liiketoiminnan muut 
tuotot             -8 210,3  -4 123,6   -4 117,6
Henkilöstökulut         -2 282,0  -1 165,9   -1 138,2
Poistot ja arvonalennukset   -2 441,9   -656,6    -582,5
Liikevoitto            -151,6    515,8     317,8 *
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista             14,6    20,1     -9,0
Nettorahoituserät         -206,2    -89,2     -92,6
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta         -343,2    446,7     216,2
Verot               120,9   -147,7     -69,1
Tulos verojen jälkeen       -222,3    299,0     147,1
Vähemmistöosuus           0,1     0,0     -5,5
Tilikauden voitto         -222,2    299,0     141,6
  
Avainluvut
Tulos/osake, EUR          -0,25    0,33     0,16
Tulos/osake (laimennettu), EUR   -0,25    0,33     0,16

* Vuoden 2003 ensimmäisen puoliskon tulos sisältää biologisen
 muutoksen (kasvu ja hinta) vaikutukset 61,5 milj. euroa ja 
 biologisten hyödykkeiden (puunkorjuu) vaikutukset -52,5 milj. euroa, 
 joiden nettovaikutus on 9,0 milj. euroa.


Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma
Milj. EUR                  2002 I-II/2002 I-II/2003
  
Liiketoiminta
Liikevoitto                -151,6   515,8   317,8
Oikaisut liikevoittoon          2 256,2   572,2   563,6
Käyttöpääoman muutos            -52,1    25,2   -33,3
Lyhytaikaisten korollisten saatavien
muutos                  -495,1    -2,4   645,9
Liiketoiminnan kassavirta        1 557,4  1 110,8  1 494,0
Kassavirtaperusteiset
nettorahoituserät             -69,1   -118,8   -75,6
Maksetut verot               -62,1   -171,9   -177,3
Liiketoiminnan nettokassavirta      1 426,2   820,1  1 241,1
  
Osakeostot                 -56,3   -32,8   -159,2
Käyttöomaisuuden myynnit          751,0   189,8    8,7
Käyttöomaisuuden ostot          -877,6   -338,1   -559,9
Pitkäaikaisten saamisten muutos, netto   -74,4   -20,5    0,4
Kassavirta ennen rahoitusta        -257,3   -201,6   -710,0
  
Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos      -487,6   -540,6   -542,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos       -56,3   207,2   775,2
Maksetut osingot             -403,6   -403,6   -387,7
Omien osakkeiden osto           -286,9   -39,2   -245,9
Rahoituksen kassavirta         -1 234,4   -776,2   -400,9
  
Likvidien varojen muutos          -65,5   -157,7   130,2
Hankittujen yhtiöiden likvidit varat      -     -    4,2
Likvidien varojen muuntoerot        -13,0    -7,1    -4,3
Likvidit varat kauden alussa        247,0   247,0   168,5
Likvidit varat kauden lopussa       168,5    82,2   298,6


Käyttöomaisuuden ja lainojen muutokset
Milj. EUR                 2002 I-II/2002 I-II/2003
Kirjanpitoarvo kauden alussa     14 701,2  14 701,2 12 807,1 *
Konserniyhtiöiden hankinta        150,4    32,8   202,8
Lisäykset                877,6   338,1   559,9
Vähennykset               -571,1     -   -3,6
Poistot, arvonalennukset ja
muuntoerot              -3 217,2  -1 260,9  -847,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     11 940,9  13 811,2 12 718,4
  
Konserniyhtiöiden hankinta
Maa-alueet, rakennukset, koneet ja
kalusto                 150,4    6,3   104,7
Velat                  -71,1     -   -94,9
Muu omaisuus, netto           -23,0     -   22,3
Omaisuuden markkina-arvo         56,3    6,3   32,1
Liikearvo                  -    26,5   98,1
Hankintahinta yhteensä          56,3    32,8   130,2

*Sisältää IAS 41:n käyttöönoton yhteydessä tehdyn metsän arvostuksen
 866,2 milj. euroa.

Lainat
Milj. EUR                  2002 I-II/2002 I-II/2003
  
Pitkäaikaiset lainat           4 525,2  4 662,2  4 168,9
Lyhytaikaiset lainat            650,4  1 068,8  1 240,2
                     5 175,6  5 731,0  5 409,1
  
Tilanne kauden alussa           6 409,5  6 409,5  5 175,6
Velat                    71,1     -   94,9
Lainojen nostot ja lyhennykset       -662,4   -171,9   354,6
Muuntoero ja muut             -642,6   -506,6  -215,9
Tilanne kauden lopussa          5 175,6  5 731,0  5 409,1


Lyhennetty konsernin tase

Vastaavaa
               IAS 41:n 
                vaiku-
Milj. EUR      31.12.2002  tus 1.1.2003 30.6.2002 30.6.2003
  
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset
Maa-alueet, rakennukset,
koneet, kalusto, aineeton
käyttöomaisuus ja 
konserniaktiiva  O  11 940,9 866,2 12 807,1  13 811,2  12 718,4
Muut yhtiöt    O   148,5      148,5   180,9   148,3
Osakkuusyhtiöt   I   211,7      211,7   194,1   209,4
Rahoitusomaisuus-
osakkeet      I   169,2      169,2   196,2   162,9
Pitkäaikaiset
lainasaatavat   I   480,6      480,6   475,0   485,7
Laskennallinen
verosaatava    T    52,7       52,7    30,0    52,9
Muut pitkäaikaiset 
sijoitukset    O   241,1      241,1   228,0   202,0
            13 244,7 866,2 14 110,9  15 115,4  13 979,6  
Rahoitus- ja
vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus  O  1 565,0     1 565,0  1 571,2  1 658,6
Verosaatava    T   243,1      243,1   292,3   254,6
Saatavat      O  1 902,4     1 902,4  1 919,3  1 821,4
Lainasaatavien
lyhennyserät    I  1 090,5     1 090,5   670,8   390,6
Rahat ja
pankkisaamiset   I   168,5      168,5    82,2   298,6
            4 969,5   -  4 969,5  4 535,8  4 423,8
  
Vastaavaa
yhteensä        18 214,2 866,2 19 080,4  19 651,2  18 403,4


Vastattavaa
               IAS 41:n 
                vaiku-
Milj. EUR      31.12.2002  tus 1.1.2003 30.6.2002 30.6.2003
  
Oma pääoma       8 156,9 622,9  8 779,8  8 827,1  8 135,4
Vähemmistöosuus      30,4       30,4    50,0    48,9
  
Pitkäaikainen
vieras pääoma
Eläkevaraukset   O   747,0      747,0   750,7   736,9
Laskennallinen
verovelka     T  1 787,3 243,3  2 030,6  1 918,1  1 859,2
Muut varaukset   O   194,5      194,5   158,6   174,7
Korollinen
pitkäaikainen
vieras pääoma   I  4 525,2     4 525,2  4 662,2  4 168,9
Koroton
pitkäaikainen
vieras pääoma   O    36,9       36,9    30,6    26,7
            7 290,9 243,3  7 534,2  7 520,2  6 966,4
Lyhytaikainen
vieras pääoma
Lyhytaikaiset
korolliset velat  I   650,4      650,4  1 068,8  1 240,2
Verovelka     T   537,7      537,7   578,8   513,3
Muu lyhytaikainen 
vieras pääoma   O  1 547,9     1 547,9  1 606,3  1 499,2
            2 736,0   -  2 736,0  3 253,9  3 252,7
  
Vieras pääoma
yhteensä        10 026,9 243,3 10 270,2  10 774,1  10 219,1
  
Vastattavaa
yhteensä        18 214,2 866,2 19 080,4  19 651,2  18 403,4

"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.

Laskelma oman pääoman muutoksista
                       Kumula-
                    Muut  tiiv-
            Yli-  Omat  tulot  vinen  Kert.
       Osake- kurssi-  osak- yhteen- kurssi- voitto-  
Milj. EUR  pääoma rahastot  keet   sä   ero  varat Yhteensä  
Oma pääoma
1.1.2002  1 541,5 1 639,5 -125,5  58,6  -50,1 5 925,0 8 989,0
Omien osakkeiden
osto       -    - -286,8    -    -    -  -286,8
Osakepääoman 
alentaminen  -13,8  -83,6  97,4    -    -    -    -
Maksetut osingot
(0,45 
euroa/osake)   -    -    -    -    -  -403,6  -403,6
Osakeanti    1,9   -1,9    -    -    -    -    -
Tilikauden 
tappio      -    -    -    -    -  -222,2  -222,2
Muutos muissa
tulonlähteissä  -    -    -  174,8    -    -  174,8
Muuntoerot    -    -    -    -  -94,3    -  -94,3
Oma pääoma
31.12.2002 1 529,6 1 554,0 -314,9  233,4 -144,4 5 299,2 8 156,9
IAS 41:n
vaikutus     -    -    -    -    -  622,9  622,9
Oikaistu
oma pääoma
1.1.2003  1 529,6 1 554,0 -314,9  233,4 -144,4 5 922,1 8 779,8
Omien osakkeiden 
osto       -    - -246,0    -    -    -  -246,0
Osakepääoman 
alentaminen  -60,5  -371,5  376,0    -  56,0    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 
euroa/osake)   -    -    -    -    -  -387,7  -387,7
Tilikauden 
voitto      -    -    -    -    -  141,6  141,6
Muutos muissa
tulonlähteissä  -    -    - -121,1    -    -  -121,1
Muuntoerot    -    -    -    -  -29,8   -1,4  -31,2
Oma pääoma
30.6.2003  1 469,1 1 182,5 -184,9  112,3 -118,2 5 674,6 8 135,4

Vastuusitoumukset
Milj. EUR              31.12.2002  30.6.2002 30.6.2003
  
Omasta velasta
Pantit                   0,8    18,7    0,8
Kiinnitykset               111,4    264,0   105,3
Osakkuusyhtiöiden puolesta
Kiinnitykset                1,0     1,0    1,0
Takaukset                 59,3    66,4    52,2
Muiden puolesta
Pantit                   0,3     0,3    2,6
Kiinnitykset                0,0    93,3    4,8
Takaukset                 16,8          16,9
Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana  41,5    40,7    37,5
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen 237,2    250,0   213,5
Eläkevastuut                2,7     2,2    3,0
Muut vastuut                71,5    92,7    72,0
Yhteensä                 542,5    829,3   509,6
  
Pantit                   1,1    19,0    3,4
Kiinnitykset               112,4    265,0   111,1
Takaukset                 76,1    159,7    69,1
Leasingvastuut              278,7    290,7   251,0
Eläkevastuut                2,7     2,2    3,0
Muut vastuut                71,5    92,7    72,0
Yhteensä                 542,5    829,3   509,6

Johdannaisten käyvät arvot
Milj. EUR        31.12.2002 30.6.2002    30.6.2003
                        Käyvän Käyvän
                         arvon  arvon  Käypä
                         ylit-  alit-  arvo,
             Käypä arvo Käypä arvo  tävät  tavat  netto
Koronvaihtosopimukset     202,8    86,9  163,1   1,7  161,4
Korko-optiot          0,0    2,2   0,0   0,0   0,0
Valuutanvaihtosopimukset   -21,6   -27,4   2,3  16,4  -14,1
Termiinisopimukset      180,3   423,7  89,8  45,3  44,5
Valuuttaoptiot         0,0    0,0   0,9   3,7  -2,8
Hyödykejohdannaiset      252,4    30,6  96,1   0,5  95,6
Oman pääoman
suojausinstrumentit      -55,5    8,2   0,0  60,7  -60,7
Yhteensä           558,4   524,2  352,2  128,3  223,9

Johdannaisten nimellisarvot
Milj. EUR             31.12.2002  30.6.2002  30.6.2003
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
erääntyy alle 1 vuodessa        109,3    109,9    49,4
erääntyy 2–5 vuodessa          922,8    837,8    755,8
erääntyy 6–10 vuodessa        1 088,1   1 213,6    795,5
erääntyy yli 10 vuodessa          -     22,6      -
                   2 120,2   2 183,9   1 600,7
Korko-optiot                -    300,1      -
Yhteensä               2 120,2   2 484,0   1 600,7
  
Valuuttajohdannaiset
- Valuutanvaihtosopimukset       216,5    223,8    166,1
- Termiinisopimukset         3 902,4   5 542,0   3 935,2
- Valuuttaoptiot              -     10,1    487,9
Yhteensä               4 118,9   5 775,9   4 589,2
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykevaihtosopimukset         538,6    416,1    586,9
Yhteensä                538,6    416,1    586,9
  
Oman pääoman suojausinstrumentit
Oman pääoman suojausinstrumentit    216,5    214,8    311,9
Yhteensä                216,5    214,8    311,9


Liikevaihto tuotealueittain
Milj.
EUR     2001  I/02  II/02 III/02  IV/02   2002  I/03  II/03
Paino-
paperi  5 414,4 1 189,4 1 143,4 1 159,7 1 223,1 4 715,6 1 058,3 1 042,8
Hieno-
paperi  3 670,4  909,2  873,6  832,4  812,2 3 427,4  852,3  793,9
Tukkuri-
toiminta  840,3  211,7  183,4  155,8  169,7  720,6  176,1  155,4
Muut    -421,3  -94,7  -68,7  -62,5  -63,6  -289,5  -72,0  -69,0
Paperit  9 503,8 2 215,6 2 131,7 2 085,4 2 141,4 8 574,1 2 014,7 1 923,1
Pakkaus-
kartongit 2 671,1  681,3  696,4  675,9  666,6 2 720,2  699,0  711,4
Puu-
tuotteet 1 180,5  286,1  320,8  314,1  314,2 1 235,2  316,5  385,6
Metsä   1 825,6  497,9  479,2  464,7  516,9 1 958,7  534,2  526,7
Muut    -476,0 -132,6 -124,6 -135,8 -138,3  -531,3 -143,5 -149,9
Puutuotteet ja
kuitu-
huolto  2 530,1  651,4  675,4  643,0  692,8 2 662,6  707,2  762,4
Muut   -1 196,2 -319,4 -270,5 -295,7 -288,7 -1 174,3 -321,8 -339,9
Yhteensä 13 508,8 3 228,9 3 233,0 3 108,6 3 212,1 12 782,6 3 099,1 3 057,0


Liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja 
liikearvopoistoja
Milj. EUR  2001  I/02 II/02  III/02 IV/02   2002  I/03 II/03
  
Painopaperi 855,7 104,4  63,4   84,1  68,2   320,1  36,4  -5,2
Hienopaperi 396,5  95,1  78,1   75,6  54,9   303,7  81,3  40,9
Tukkuri-
toiminta   -7,2  -1,0  1,9    1,2  3,4    5,5  1,5  -1,2
Paperit  1 245,0 198,5 143,4   160,9 126,5   629,3 119,2  34,5
Pakkaus-
kartongit  344,2  98,6  65,7   110,8  79,6   354,7  90,5  66,6
Puutuotteet 12,6  11,2  14,1    9,7  11,8   46,8  7,3  15,2
Metsä    88,1  23,4  25,7   25,3  21,9   96,3  34,7  34,0
Puutuotteet ja
kuituhuolto 100,7  34,6  39,8   35,0  33,7   143,1  42,0  49,2
Muut    -43,2 -16,6 -17,5   -9,3  -8,4   -51,8  -8,5 -15,6
Liikearvo-
poistot  -151,5 -41,1 -41,2   -42,0 -24,5  -148,8 -32,1 -28,0
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä   1 495,2 274,0 190,2   255,4 206,9   926,5 211,1 106,7
Kertaluonteiset
erät     -8,3   -  51,6 -1 229,5  99,8 -1 078,1   -   -
Liikevoitto yhteensä
(IAS)   1 486,9 274,0 241,8  -974,1 306,7  -151,6 211,1 106,7
Nettorahoitus-
erät    -343,5 -45,2 -44,0   -56,2 -60,8  -206,2 -81,3 -11,3
Osakkuus-
yhtiöt    79,6  11,7  8,4   -2,4  -3,1   14,6  -0,5  -8,5
Tulos ennen veroja 
ja vähemmistö-
osuutta  1 223,0 240,5 206,2 -1 032,7 242,8  -343,2 129,3  86,9
Verot   -299,6 -79,4 -68,3   36,6 232,0   120,9 -40,8 -28,3
Tulos verojen
jälkeen   923,4 161,1 137,9  -996,1 474,8  -222,3  88,5  58,6
Vähemmistö-
osuus     2,9  -0,1  0,1   -2,6  2,7    0,1  -3,2  -2,3
Tilikauden 
nettovoitto 926,3 161,0 138,0  -998,7 477,5  -222,2  85,3  56,3

Liikevoitto tuotealueittain
Milj. EUR  2001  I/02 II/02  III/02 IV/02  2002  I/03 II/03
  
Painopaperi 785,8  85,5  45,3  -970,5  83,5 -756,2  28,5 -13,4
Hienopaperi 330,7  80,2  63,5  -117,5  47,1  73,3  70,4  30,3
Tukkuri-
toiminta  -10,0  -1,7 -25,2    0,8  1,5  -24,6  0,9  -1,7
Paperit  1 106,5 164,0  83,6 -1 087,2 132,1 -707,5  99,8  15,2
Pakkaus-
kartongit  333,5  96,3  58,3   108,8  78,3  341,7  84,0  65,1
Puutuotteet  5,2  7,9  9,4    6,5  8,6  32,4  3,3  9,1
Metsä    88,1  23,4  25,7   25,3  47,8  122,2  34,7  34,0
Puutuotteet ja
kuituhuolto 93,3  31,3  35,1   31,8  56,4  154,6  38,0  43,1
Muut    -46,4 -17,6  64,8   -27,5  39,9  59,6 -10,7 -16,7
Liikevoitto
yhteensä 1 486,9 274,0 241,8  -974,1 306,7 -151,6 211,1 106,7
Nettorahoitus-
erät    -343,5 -45,2 -44,0   -56,2 -60,8 -206,2 -81,3 -11,3
Osakkuus
yhtiöt    79,6  11,7  8,4   -2,4  -3,1  14,6  -0,5  -8,5
Tulos ennen veroja
ja vähemmistö-
osuutta  1 223,0 240,5 206,2 -1 032,7 242,8 -343,2 129,3  86,9
Verot   -299,6 -79,4 -68,3   36,6 232,0  120,9 -40,8 -28,3
Tulos verojen
jälkeen   923,4 161,1 137,9  -996,1 474,8 -222,3  88,5  58,6
Vähemmistö-
osuus     2,9  -0,1  0,1   -2,6  2,7   0,1  -3,2  -2,3
Tilikauden 
nettovoitto 926,3 161,0 138,0  -998,7 477,5 -222,2  85,3  56,3


Stora Enson osakkeet
                              New York, 
Päätöskurssi     Helsinki, EUR    Tukholma, SEK     USD
          A-osake  R-osake  A-osake  R-osake    ADR
Huhtikuu      10,00   9,74   89,00   89,50    10,88
Toukokuu       9,10   8,85   82,50   82,00    10,68
Kesäkuu       9,70   9,73   90,50   88,50    11,29


Vaihtomäärä
          Helsinki        Tukholma     New York
       A-osake  R-osake   A-osake  R-osake     ADR
Huhtikuu   87 430  72 374 632  843 653  28 160 078  1 103 500
Toukokuu   51 547  56 307 292  453 023  27 720 622  2 300 600
Kesäkuu    47 306  57 455 391  302 934  24 681 750  1 031 800
Yhteensä   186 283 186 137 315 1 599 610 80 562 450  4 435 900

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Taloudellisen informaation julkaisuajat

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2003  23.10.2003

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2003     4.2.2004
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2004 28.4.2004
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2004  28.7.2004
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2004  27.10.2004

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä
lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain
(The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)
tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin
suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset
poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia
tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka
saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1)
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa
toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, Konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä
uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien
yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan
strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset
Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa
sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden
yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun
kovuus, Konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

STORA ENSO OYJ

p.p.  Jussi Siitonen        Jukka MarttilaTilaa