Stora Enson osavuosikatsaus tammi-maalis

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 29.4.2003 klo 13.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003
Liikevoitto kasvoi

Ensimmäisen neljänneksen tulos

Stora Enson liikevoitto oli 211,1 milj. euroa (206,9 milj. euroa),
mikä on 6,8 % liikevaihdosta ja kasvua 2,0 % edelliseen neljännekseen
verrattuna. Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,12 euroa). Tulos
ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 129,3 milj. euroa (143,0 milj.
euroa). Ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä.

Liikevaihto oli 3 099,1 milj. euroa, laskua 3,5 % edellisen
neljänneksen 3 212,1 milj. euroon verrattuna. Liiketoiminnan
kassavirta oli 469,7 milj. euroa (405,1 milj. euroa) ja kassavirta
investoinneilla vähennettynä 255,9 milj. euroa (118,8 milj. euroa). 
Osakekohtainen kassatulos oli 0,43 euroa (0,44 euroa). 
Nettorahoituskulut kasvoivat -81,3 milj. euroon (-60,8 milj. euroa), 
josta rahoitusinstrumenttien ja johdannaisten arvostuksen tulosvaikutus 
oli -44,1 milj. euroa (-11,0 milj. euroa). Arvostuksella ei ole 
kassavirtavaikutusta. Markkinatilanteen seurauksena tuotantoa 
rajoitettiin 202 000 tonnia (325 000 tonnia).

Milj. EUR               2002   I/02  IV/02   I/03
Liikevaihto            12 782,6 3 228,9 3 212,1 3 099,1
EBITDA1)2)             2 172,0  602,9  473,7  500,6
Liikevoitto2)             926,5  274,0  206,9  211,1
Kertaluonteiset erät        -1 078,1    -   99,8    -
Liikevoitto2), %            7,2   8,5   6,4   6,8
Liikevoitto             -151,6  274,0  306,7  211,1
Tulos ennen veroja ja 
vähemmistöosuutta2)          734,9  240,5  143,0  129,3
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta          -343,2  240,5  242,8  129,3
Tilikauden voitto          -222,2  161,0  477,5   85,3
  
Tulos/osake2), EUR           0,57   0,18   0,12   0,10
Tulos/osake, EUR           -0,25   0,18   0,54   0,10
Kassatulos/osake2), EUR        1,97   0,55   0,44   0,43
Sijoitetun pääoman tuotto2), %     7,1   7,8   7,1   7,1

1) EBITDA = liikevoitto ennen poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä

Näkymät

Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: "Maailmantalous kärsii vielä Irakin sodan aiheuttamasta
epävarmuudesta ja tämänhetkinen maailmanlaajuisen epidemian pelko
vaikuttaa kuluttajien luottamukseen. Mainonnan kasvunäkymät ovat
huonot Euroopassa, mutta paremmat Yhdysvalloissa. Kohonneet sellun ja
keräyspaperin hinnat vakauttavat paperin hintoja."

Euroopassa jää edelleen nähtäväksi, milloin kuluttajien luottamus
palautuu ja mainonnan markkinat elpyvät. Päällystetyissä
painopapereissa on yhä joitakin hintapaineita ylikapasiteetin vuoksi.
Toimistopapereiden, pakkauskartonkien ja puutuotteiden markkinoiden
uskotaan pysyvän vakaina.

Pohjois-Amerikassa mainonnassa käytettävien paperilaatujen kysyntä on
heikentynyt geopoliittisen epävarmuuden takia suhteellisen hyvän
alkuvuoden jälkeen. Kysyntä näyttää elpyvän ja viimeisimmät tilastot
mainontaan käytettävistä varoista viittaavat siihen, että sodan
aiheuttama kielteinen vaikutus laantuu. Ehdotetut hinnankorotukset
otettaneen käyttöön asteittain. Taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa
myös puutuotteiden kysyntään Yhdysvalloissa, mutta pohjimmiltaan
kysyntää vauhdittavat alhaiset korot.

Lisätietoja:

Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +44 20 7016 3110
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat, puh.
+44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3146

Stora Enson osavuosikatsaus on saatavissa kokonaisuudessaan Stora
Enson kotisivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin
artikkeleihin on saatavissa osoitteessa www.storaenso.com/images

Stora Enson toisen neljänneksen tulos julkistetaan 24.7.2003.


Stora Enson osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Yhteenveto ensimmäisen neljänneksen tuloksesta*

* Liikevoitto oli 211,1 milj. euroa; edellisellä neljänneksellä 
 206,9 milj. euroa
* Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 129,3 milj. euroa;
 edellisellä neljänneksellä 143,0 milj. euroa
* Liikevaihto oli 3 099,1 milj. euroa; edellisellä neljänneksellä
 3 212,1 milj. euroa
* Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa; edellisellä neljänneksellä 
 0,12 euroa
* Osakekohtainen kassatulos oli 0,43 euroa; edellisellä neljänneksellä
 0,44 euroa
* IAS 41:n käyttöönotto kasvatti käyttöomaisuutta 866,2 milj. euroa ja
 omaa pääomaa 622,9 milj. euroa

Geopoliittinen tilanne vaikutti ensimmäisellä neljänneksellä konsernin
tuotteiden, erityisesti mainonnassa käytettävien paperilaatujen,
markkinoihin. Euroopassa kaikkien paperilaatujen tilausmäärät pysyivät
yleisesti alhaisina, mutta ennallaan verrattuna edelliseen
vuosineljännekseen. Vuotuisten hintaneuvottelujen tuloksena
sanomalehtipaperin hinnat laskivat. Aikakauslehtipaperin hinnat
laskivat jossain määrin ja päällystetyn hienopaperin hieman.
Primäärikuituun perustuvan pakkauskartongin kysyntä parani ja hinnat
olivat vakaat.

Pohjois-Amerikassa päällystettyjen papereiden tilauskannassa oli
nähtävissä kasvua maaliskuun puoleenväliin saakka, jolloin kysyntä
heikkeni markkinoiden kasvavan epävarmuuden vuoksi. Sanomalehtipaperin
ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin markkinat pysyivät sekä
myyntimääriltään että hinnoiltaan lähes ennallaan edelliseen
neljännekseen verrattuna.

Tuotantorajoitukset olivat Euroopassa 195 000 tonnia, edellisellä
neljänneksellä 322 000 tonnia. Pohjois-Amerikassa tuotantorajoitukset
olivat 7 000 tonnia, edellisellä neljänneksellä 3 000 tonnia.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 295 000 tonnia,
mikä on 83 000 tonnia vähemmän kuin edellisen neljänneksen 3 378 000
tonnia. Puutuotteiden toimitukset olivat yhteensä 1 283 000
kuutiometriä, edellisellä neljänneksellä 1 313 000 kuutiometriä.

*) Vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut kertaluonteisia
  eriä; edellisen neljänneksen vastaavat luvut ovat ilman
  kertaluonteisia eriä.


Milj. EUR               2002   I/02  IV/02   I/03
Liikevaihto            12 782,6 3 228,9 3 212,1 3 099,1
EBITDA1)2)             2 172,0  602,9  473,7  500,6
Liikevoitto2)             926,5  274,0  206,9  211,1
Kertaluonteiset erät        -1 078,1    -   99,8    -
Liikevoitto2), %            7,2   8,5   6,4   6,8
Liikevoitto             -151,6  274,0  306,7  211,1
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta2)          734,9  240,5  143,0  129,3
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta          -343,2  240,5  242,8  129,3
Tilikauden voitto          -222,2  161,0  477,5   85,3
  
Tulos/osake2), EUR           0,57   0,18   0,12   0,10
Tulos/osake, EUR           -0,25   0,18   0,54   0,10
Kassatulos/osake2), EUR        1,97   0,55   0,44   0,43
Sijoitetun pääoman tuotto2), %     7,1   7,8   7,1   7,1

1) EBITDA = liikevoitto ennen poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä

Ensimmäisen neljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)

Liikevoitto oli 211,1 milj. euroa (206,9 milj. euroa), joka on 6,8 %
liikevaihdosta ja kasvua 2,0 % verrattuna edelliseen neljännekseen.
Hienopaperin, pakkauskartonkien ja metsän kasvaneet toimitukset
paransivat liikevoittoa, mitä aikakaus- ja sanomalehtipaperin sekä
puutuotteiden alentunut kannattavuus tasoitti.

Liikevoiton muutokset johtuivat pääasiassa myyntimääristä
lukuunottamatta sanomalehtipaperia, jonka liikevoitto pieneni
pääasiassa alentuneiden hintojen vuoksi sekä metsää, jonka
liikevoittoa kasvatti uuden IAS 41 -standardin (IAS 41 Maatalous) 
käyttöönoton vaikutus 6,5 milj. euroa.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 129,3 milj. euroa 
(143,0 milj. euroa).

Liikevaihto oli 3 099,1 milj. euroa, laskua 3,5 % edellisen
neljänneksen 3 212,1 milj. euroon verrattuna pääasiassa
painopaperilaatujen alhaisempien hintojen vuoksi.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,10 euroa (0,12
euroa). Osakekohtainen kassatulos oli 0,43 euroa (0,44 euroa).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -0,5 milj. euroa 
(-3,1 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat -81,3 milj. euroa (-60,8 milj. euroa), -0,06
euroa osakkeelta. Nettokorkokulut olivat -34,6 milj. euroa 
(-49,3 milj. euroa) ja nettovaluuttakurssivoitto 2,9 milj. euroa 
(0,4 milj. euroa). Muut rahoituskulut olivat -49,6 milj. euroa 
(-11,9 milj. euroa), joista suurin osa muodostui 
kassavirtavaikutuksettomien synteettisten optioiden ja muiden
johdannaisten arvostuksesta.

Verot olivat -40,8 milj. euroa (232,0 milj. euroa positiiviset), mikä
vastaa 31,6 %:n veroastetta (31,4 %).

Vähemmistöosuus tuloksesta oli -3,2 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
Tilikauden voitto oli 85,3 milj. euroa
(477,5 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 % (7,1 %). Sijoitettu pääoma
tilikauden lopussa oli 11 995,5 milj. euroa, kasvua 753,1 milj. euroa,
josta IAS 41:n käyttöönoton yhteydessä tehdyn metsän arvostuksen
vaikutus oli 622,9 milj. euroa.

Pääomarakenne
               IAS 41:n
                 vai-
Milj. EUR      31.12.2002  kutus 1.1.2003 31.3.2002 31.3.2003
  
Käyttöomaisuus    12 089,4  866,2 12 955,6  14 892,3  12 906,5
Käyttöpääoma      1 182,2      1 182,2  1 426,8  1 231,0
Sidottu pääoma    13 271,6  866,2 14 137,8  16 319,1  14 137,5
Verovastuut      -2 029,2 -243,3 -2 272,5  -2 209,6  -2 142,0
Sijoitettu pääoma   11 242,4  622,9 11 865,3  14 109,5  11 995,5
  
Oma pääoma       8 156,9  622,9  8 779,8  8 795,8  8 187,0
Vähemmistöosuus      30,4       30,4    50,6    45,1
Korolliset
nettovelat       3 055,1      3 055,1  5 263,1  3 763,4
Rahoitus yhteensä   11 242,4  622,9 11 865,3  14 109,5  11 995,5

IAS 41 Maatalous

Uusi kirjanpitostandardi IAS 41 Maatalous tuli voimaan 1.1.2003.
Standardin mukaisesti Stora Enson biologiset hyödykkeet arvostetaan
käypään arvoon. Arvostukseen kuuluvat Stora Enson biologiset
hyödykkeet sijaitsevat Ruotsissa, Portugalissa, Kanadassa ja
Indonesiassa. Ylläolevassa taulukossa on esitetty IAS 41:n vaikutus
Stora Enson taseeseen: käyttöomaisuus kasvoi 866,2 milj. euroa ja oma
pääoma 622,9 milj. euroa 243,3 milj. euron laskennallisten verojen
vähentämisen jälkeen.

Tältä tilikaudelta alkaen metsänhoidon tulos lasketaan neljänneksen
aikana tapahtuneesta kasvavan metsän arvonmuutoksesta vähennettynä
liiketoiminnan tuloksesta tai lisättynä siihen. Arvo lasketaan kaavan
mukaan. Muutos käsittää kasvun, hakkuiden ja hinnanmuutosten
vaikutukset. Ensimmäisen neljänneksen tulos sisältää biologisen
muutoksen (kasvu ja hinta) vaikutukset 30,7 milj. euroa ja biologisten
hyödykkeiden (puunkorjuu) vaikutukset -24,2 milj. euroa, joiden
nettovaikutus on 6,5 milj. euroa.

Rahoitus

Liiketoiminnan kassavirta oli 469,7 milj. euroa (405,1 milj. euroa) ja
liiketoiminnan kassavirta investoinneilla vähennettynä 255,9 milj.
euroa (118,8 milj. euroa). Osakekohtainen kassatulos oli 0,43 euroa
(0,44 euroa).

Maaliskuun lopussa korolliset nettovelat olivat 3 763,4 milj. euroa,
kasvua 708,3 milj. euroa vuoden 2002 loppuun verrattuna.
Käyttämättömät luottolimiitit sekä likvidit varat olivat yhteensä 2,7
mrd. euroa.

Velkaantumisaste 31.3.2003 oli 0,46 (0,37) ja osakekohtainen oma
pääoma 9,53 euroa (9,49 euroa). Muutos johtui pääosin osingoista:
liikkeellä olevien osakkeiden vuoden 2002 osinko 387,7 milj. euroa
vähennettiin omasta pääomasta ja kirjattiin lyhytaikaisiin korollisiin
velkoihin. Osingonmaksupäivä oli 4.4.2003. Osakkeiden takaisinostot
alensivat myös omaa pääomaa 114,6 milj. euroa.


Korollisten nettovelkojen muutos

               Yritysostot  
         Kassavirta, ja käyttö-  
           jatkuvat omaisuuden Rakenne-        Tase-
Milj. EUR      toiminnot  myynnit muutokset Muutoerot vaikutus
Liikevoitto       204,6         6,5        211,1
Oikaisut liikevoittoon 289,5                  289,5
Käyttöpääoman muutokset -24,4   -26,6   -1,6    3,8   -48,8
Liiketoiminnan 
kassavirta       469,7   -26,6    4,9    3,8   451,8
Käyttöomaisuus-
investoinnit      -235,8                  -235,8
Yritysostot            -168,3            -168,3
Käyttöomaisuuden
myynnit          1,6                   1,6
Muut käyttöomaisuuden 
muutokset        20,4        -871,1   146,6  -704,1
Liiketoiminnan
nettokassavirta     255,9   -194,9  -866,2   150,4  -654,8
Nettorahoituserät
(sis.osakkuusyhtiöt)  -81,8                  -81,8
Maksetut verot     -144,0    1,4   243,3   -28,7   72,9
Osingot        -387,7                  -387,7
Omien osakkeiden osto -114,6                  -114,6
Muut oman pääoman
ja vähemmistöosuuksien 
muutokset       -132,8    13,6   622,9   -45,1   458,6
Korollisten
nettovelkojen
muutokset       -605,0   -179,9    0,0   76,6  -708,3

Investoinnit

Ensimmäisen neljänneksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 235,8 milj.
euroa (331,4 milj. euroa). Tärkeimmät projektit olivat Belgian
Langerbruggen tehtaan uusi paperikone 4 (64,8 milj. euroa), Ruotsin
Kvarnsvedenin tehtaan uusi kattila nro 8 (7,7 milj. euroa),
Veitsiluodon tehtaiden paperikone 3:n uudistaminen (14,4 milj. euroa),
Saksan Baienfurtin tehtaan taivekartonkituotannon uudistaminen (5,1
milj. euroa), Ruotsin Forsin tehtaan jälkikäsittelyosaston investointi
(3,0 milj. euroa), Kotkan tehtaan paperikone 2:n uudistaminen (3,8
milj. euroa) ja Yhdysvaltain Bironin tehtaan paperikone 26:n
uudistamisen ensimmäinen vaihe (4,7 milj. Yhdysvaltain dollaria).

Ensimmäisellä neljänneksellä päätettiin rakentaa peroksidivalkaisimo
Veitsiluodon tehtaille aikakauslehtipaperituotteiden laadun
parantamiseksi. Lisäksi tehtaiden jätevedenpuhdistusta parannetaan.
Hankkeet aloitetaan huhtikuussa 2003 ja ne valmistuvat toukokuussa
2004. Investoinnin arvo on noin 30 milj. euroa.

Ensimmäisen neljänneksen tulos (vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna)

Liikevoitto laski 62,9 milj. euroa eli 23,0 %. Kaikkien paperi- ja
kartonkituotealueiden tulos pieneni, eniten sanomalehtipaperin.
Tukkuritoiminnan ja metsän liikevoitto kasvoi.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä
laski 111,2 milj. euroa eli 46,2 %.

Liikevaihto laski 129,8 milj. euroa eli 4,0 % vuoden 2002 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna pääasiassa alhaisempien hintojen ja
myyntimäärien vuoksi, erityisesti aikakaus- ja sanomalehtipaperissa.

Organisaatiorakenteen muutokset

Maaliskuussa Stora Enso ilmoitti muuttavansa organisaatiorakennettaan
vastaamaan paremmin konsernin strategista periaatetta, jonka mukaan
Stora Enso toimii ja sitä johdetaan yhtenä teollisuuskonsernina. Uusi
rakenne tulee voimaan 1.5.2003 ja se muodostuu Stora Enson
päätuotealueista, jotka ovat paperit, pakkauskartongit sekä
puutuotteet ja kuituhuolto.

Stora Enson nykyiset paperitulosryhmät muodostavat uuden
paperituotealueen, joka koostuu painopapereiden, hienopaperin,
Pohjois-Amerikan ja tukkuritoiminnan tulosryhmistä. Nykyiset sanoma-
ja aikakauslehtipaperitulosryhmät yhdistetään uudeksi painopapereiden
tulosryhmäksi. Tällä hetkellä pakkauskartonkien tulosryhmään kuuluva
erikoispaperit muodostaa uuden hienopaperitulosryhmään kuuluvan
liiketoiminta-alueen.
 
Paperituotealuetta johtaa Kai Korhonen, joka tällä hetkellä on
Pohjois-Amerikan liiketoiminnoista vastaava johtaja ja hän raportoi
toimitusjohtajalle.

Pakkaustuotealue koostuu kuluttajapakkauskartongeista,
aaltopahvipakkauksista, teollisuuspapereista sekä hylsyistä ja
hylsykartongeista. Pekka Laaksonen jatkaa tuotealueen johtajana ja hän
raportoi toimitusjohtajalle.

Puutuotteet, sellun osaamiskeskus ja metsä yhdistetään uudeksi
puutuotteet ja kuituhuolto -tuotealueeksi, jota johtaa tällä hetkellä
puutuotteista vastaava johtaja Arno Pelkonen ja hän raportoi
varatoimitusjohtajalle.

Uusi Latinalaisen Amerikan tulosryhmä perustetaan paikallisten
projektien hallinnoimiseksi
ja myyntiyhtiöiden toiminnan koordinoimiseksi alueella. Tulosryhmää
johtaa tällä hetkellä markkinapalveluista ja informaatioteknologiasta
vastaava johtaja Nils Grafström, joka raportoi varatoimitusjohtajalle.

Markkinapalveluista tulee erillinen esikuntatoiminto, joka koostuu
myyntiverkostosta sekä kuljetuksista ja jakelusta. Toimintoa johtaa
Petri Wager, joka raportoi toimitusjohtajalle. Informaatioteknologia
toimii varatoimitusjohtajan alaisuudessa. Vastuu energiaosastosta
siirtyy varatoimitusjohtajalle.

Organisaatiomuutoksen johdosta kuluttajapakkauskartongeista vastaava
johtaja Niilo Pöyhönen ja Stora Enso Timberin uusi johtaja Peter
Kickinger nimitetään Stora Enson johtajiston jäseniksi 1.5.2003
alkaen.

Tulosraportointia muutetaan vastaamaan näitä organisaatiomuutoksia.
Pro forma -luvut on esitetty tämän osavuosikatsauksen lopussa.

Ensimmäisen neljänneksen tapahtumia 2003

Syndikoitu laina

Tammikuun 16. päivänä Stora Enso allekirjoitti 2,5 miljardin euron
määräisen monivaluuttalainan, joka toimii valmiusluoton muodossa.
Lainanantajana on useamman pankin ryhmittymä. Tämä viisivuotinen laina
tullaan käyttämään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin, muun muassa
nykyisten, vastaavien lainojen takaisinmaksuun. Lainan korkokustannus
on Euribor lisättynä 0,425 %:lla.

Konsernirakenteen muutokset

Helmikuussa Stora Enso ja Viron suurimman puutuote- ja
puunhankintayhtiön AS Sylvesterin omistajat saivat päätökseen aiemmin
ilmoitetun yrityskaupan. Kilpailuviranomaiset hyväksyivät Stora Enso
Timberin 66 %:n omistusosuuden Sylvesterin sahayhtiöistä sekä
konsernin virolaisen puunhankintayhtiön Stora Enso Metsin
100 %:n omistusosuuden Sylvesterin puunhankintatoiminnoista Baltian
maissa. Yrityskauppa vahvistaa Stora Enson asemaa sekä Baltian
puunhankintamarkkinoilla että koko Euroopan sahatavaramarkkinoilla.
Hankinta sisältyy konsernitilinpäätökseen 1.3.2003 alkaen.

Osakepääoma ja omistukset

Yhtiökokous päätti 20.3.2003 alentaa yhtiön osakepääomaa 60,5 milj.
euroa mitätöimällä yhtiön hallussa olevat 93 800 A-osaketta ja
35 500 000 R-osaketta. Osakkeet oli hankittu vuoden 2002
yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Osakepääoman
alentaminen merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2003.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan enintään 9 100 000 A-osaketta ja 34 000 000 
R-osaketta. Maaliskuun 2003 loppuun mennessä uuden valtuutuksen 
perusteella oli hankittu 2 606 000 R-osaketta.

Tilikauden aikana merkittiin yhteensä 3 000 uutta R-osaketta vuonna
1997 liikkeeseen laskettujen optiotodistusten perusteella.
Optiotodistusten perusteella voidaan merkitä vielä
yhteensä 864 000 uutta R-osaketta.

Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-osakkeita oli 182 222 885
kappaletta ja R-osakkeita 681 964 614 kappaletta 31.3.2003. Yhtiön
hallussa oli 5 321 820 R-osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo
on 9,1 milj. euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön osakepääomasta oli
0,6 % ja äänimäärästä 0,2 %. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli
1 469,1 milj. euroa 31.3.2003.

Oma pääoma oli 8 187,0 milj. euroa ja osakkeiden markkina-arvo
Helsingin pörssissä 7,5 mrd. euroa 31.3.2003.

Muut yhtiökokouksen päätökset 20.3.2003
Ehdotettu 0,45 euron osakekohtainen osinko hyväksyttiin.

Barbara Kux valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Josef Ackermann
ei ollut enää käytettävissä hallitustyöskentelyyn, koska hänen
velvollisuutensa lisääntyivät Deutsche Bank AG:ssa.

Hallituksen komiteoiden jäsenet


Stora Enso Oyj:n hallitus nimitti Jan Sjöqvistin talous- ja
tarkastuskomitean uudeksi puheenjohtajaksi Josef Ackermannin tilalle.
George W. Mead nimitettiin uudeksi jäseneksi komiteaan. Muut jäsenet
ovat Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen ja Marcus Wallenberg.

Claes Dhalbäck jatkaa palkkiokomitean puheenjohtajana. Muut jäsenet
ovat Krister Ahlström ja Harald Einsmann. Palkkiokomitea toimii myös
nimityskomiteana.

Markkinanäkymät

Maailmantalous kärsii vielä Irakin sodan aiheuttamasta epävarmuudesta
ja tämänhetkinen maailmanlaajuisen epidemian pelko vaikuttaa
kuluttajien luottamukseen. Mainonnan kasvunäkymät ovat huonot
Euroopassa, mutta paremmat Yhdysvalloissa. Kohonneet sellun ja
keräyspaperin hinnat vakauttavat paperin hintoja.

Euroopassa jää edelleen nähtäväksi, milloin kuluttajien luottamus
palautuu ja mainonnan markkinat elpyvät. Päällystetyissä
painopapereissa on yhä joitakin hintapaineita ylikapasiteetin vuoksi.
Toimistopapereiden, pakkauskartonkien ja puutuotteiden markkinoiden
uskotaan pysyvän vakaina.

Pohjois-Amerikassa mainonnassa käytettävien paperilaatujen kysyntä on
heikentynyt geopoliittisen epävarmuuden takia suhteellisen hyvän
alkuvuoden jälkeen. Kysyntä näyttää elpyvän ja viimeisimmät tilastot
mainontaan käytettävistä varoista viittaavat siihen, että sodan
aiheuttama kielteinen vaikutus laantuu. Ehdotetut hinnankorotukset
otettaneen käyttöön asteittain. Taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa
myös puutuotteiden kysyntään Yhdysvalloissa, mutta pohjimmiltaan
kysyntää vauhdittavat alhaiset korot.

Toisen neljänneksen tulokseen vaikuttavat tavanomaiset
juhannusseisokit Suomessa.

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä, huhtikuun 29. päivänä 2003
Stora Enso Oyj
Hallitus


Tuotealueet (edelliseen neljännekseen verrattuna)

Aikakauslehtipaperi

                                Muutos 
Milj. EUR      2002  I/02  II/02 III/02 IV/02  I/03 I/IV %
Liikevaihto    3 036,8 767,3  721,0  747,1 801,4 698,6  -12,8
Liikevoitto     79,3  31,6   2,3  19,6  25,8  8,7  -66,3
% liikevaihdosta   2,6  4,1   0,3   2,6  3,2  1,2
ROOC, %*       2,6  3,8   0,3   2,6  3,8  1,3
Toimitukset, 
1 000 t       3 908  932   910   986 1 080  972  -10,0

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Liikevaihto oli 698,6 milj. euroa, laskua 13 % edelliseen
neljännekseen verrattuna pääasiassa ensimmäiselle neljännekselle
ominaisen heikentyneen kysynnän vuoksi. Liikevoitto oli 8,7 milj.
euroa, laskua 66 % edelliseen neljännekseen verrattuna pienentyneiden
toimitusten, alentuneiden myyntihintojen ja epäedullisen
kurssikehityksen takia. Markkinatilanteesta johtuvat tuotantoseisokit
olivat 69 000 tonnia (79 000 tonnia) Euroopassa ja 7 000 tonnia (3 000
tonnia) Pohjois-Amerikassa.

Euroopassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä pienentyi ja
myynti vähentyi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä on parantunut viime keväästä
lähtien ja se on kasvanut hieman ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden
alussa päällystämättömien laatujen myyntihinnat alenivat hiukan ja
päällystettyjen laatujen myyntihinnat vielä enemmän.

Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni jossain määrin
Pohjois-Amerikassa ensimmäisen neljänneksen loppua kohti, mutta nyt
kysyntä näyttää elpyvän. Vaikka ensimmäisen neljänneksen
toimitusmäärät laskivat vähän edelliseen neljännekseen verrattuna, ne
olivat kuitenkin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen toimituksia
suuremmat. Hinnat sekä tuottajien ja asiakkaiden varastot ovat
pysyneet vakaina. Päällystettyjen aikakauslehtipaperilaatujen hinnat
ovat edelleen alhaiset ja ilmoitetut hinnankorotukset ovat jonkin
verran viivästyneet. SC-papereiden kysyntä oli hyvä ja hinnat vakaat.

Asiakkaiden varastot ovat normaalilla tasolla, mutta tuottajien
varastot ovat selvästi kasvaneet osittain siksi, että ennakoidaan
tulevaa luettelosesonkia.
Sanomalehtipaperi
                                Muutos 
Milj. EUR      2002  I/02  II/02 III/02 IV/02  I/03 I/IV %
Liikevaihto    1 641,5 412,8  413,2  403,2 412,3 349,9  -15,1
Liikevoitto     240,8  72,8  61,1  64,5  42,4  27,7  -34,7
% liikevaihdosta   14,7  17,6  14,8  16,0  10,3  7,9
ROOC, %*       19,1  24,3  20,4  20,7  13,0  8,2
Toimitukset, 
1 000 t       2 899  706   726   717  750  682  -9,1

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Liikevaihto oli 349,9 milj. euroa, laskua 15 % edelliseen
neljännekseen verrattuna. Liikevoitto oli 27,7 milj. euroa, laskua 35
% pääosin alhaisempien myyntihintojen ja -määrien vuoksi.
Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat 47 000 tonnia
(106 000 tonnia) Euroopassa. Pohjois-Amerikassa ei ollut
tuotantorajoituksia.

Vuotuiset sopimusneuvottelut Länsi-Euroopassa johtivat markkinoittain
vaihteleviin noin 10 %:n hinnan alennuksiin, kun taas kysyntä,
vaikkakin heikko, kasvoi hiukan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Tehtaiden varastot olivat normaalilla tasolla ja markkinatilanteesta
johtuvia tuotantorajoituksia oli jonkin verran. Euroopan
ulkopuolisille markkinoille toimitettiin paljon sanomalehtipaperia
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Pohjois-Amerikan markkinat ovat hitaasti elpymässä viimeiset kaksi
vuotta kestäneestä heikosta markkinatilanteesta. Tehtaiden ja
asiakkaiden varastot ovat pienet tällä hetkellä.Hienopaperi
                                Muutos 
Milj. EUR      2002  I/02  II/02 III/02 IV/02  I/03 I/IV %
Liikevaihto    3 108,0 827,1  787,0  751,0 742,9 765,7   3,1
Liikevoitto     292,6  93,1  73,1  70,2  56,2  80,2  42,7
% liikevaihdosta   9,4  11,3   9,3   9,3  7,6  10,5
ROOC, %*       8,4  10,0   8,2   8,3  6,8  9,9
Toimitukset, 
1 000 t       3 156  807   792   786  771  814   5,6

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Liikevaihto oli 765,7 milj. euroa, mikä on 3 % enemmän kuin
edellisellä neljänneksellä pääosin kasvaneiden toimitusten takia.
Liikevoitto oli 80,2 milj. euroa, kasvua 43 % edelliseen neljännekseen
verrattuna. Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat
57 000 tonnia (80 000 tonnia) Euroopassa. Pohjois-Amerikassa ei ollut
tuotantorajoituksia.

Euroopassa päällystetyn hienopaperin tilauskanta jatkui edellisiä
vuosia vahvempana, mikä johtui etupäässä Euroopan ulkopuolisista
markkinoista. Kysynnän kasvu on ollut tuotantokapasiteetin kasvua
alhaisempaa, minkä vuoksi tilauskanta pysyi melko pienenä.
Hintapaineet jatkuvat ja tuottajien varastot pysyvät korkealla
tasolla, kunnes markkinat saavuttavat jälleen tasapainon. Jakelijoiden
varastot pysyvät pieninä, mutta kasvun merkkejä on näkyvissä.

Päällystämättömän hienopaperin kysyntä on ollut Euroopassa
kausiluonteisesti hyvää, joskin arkkilaatujen tilauskanta on
pienentynyt, mikä on aiheuttanut hintapaineita. Rullalaatujen kysyntä
on ollut arkkilaatuja suurempaa erityisesti Euroopan ulkopuolisilla
markkinoilla. Varastot ovat normaalilla tasolla, tilauskanta hyvä ja
hinnat ovat nousseet sekä Aasiassa että Pohjois-Amerikassa.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli
kausiluonteisesti vakaata ja toimitusten määrä oli suurempi kuin
vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuottajien varastot ovat
kasvaneet hieman, myös asiakkaiden varastojen pientä kasvua on
näkyvissä. Hinnat paranivat hiukan neljänneksen aikana.

Pakkauskartongit
                                Muutos 
Milj. EUR      2002  I/02  II/02 III/02 IV/02  I/03 I/IV %
Liikevaihto    3 043,4 766,2  781,9  758,6 736,7 776,6   5,4
Liikevoitto     365,8 100,6  70,7  116,2  78,3  91,6  17,0
% liikevaihdosta   12,0  13,1   9,0  15,3  10,6  11,8
ROOC, %*       12,0  12,7   9,2  15,2  10,3  12,1
Toimitukset, 
1 000 t       3 186  778   823   808  777  827   6,4

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Liikevaihto oli 776,6 milj. euroa, mikä on 5 % edellistä neljännestä
enemmän. Liikevoitto oli 91,6 milj. euroa, kasvua 17 % edelliseen
neljännekseen verrattuna pääasiassa joulukuisten
kunnossapitoseisokkien vuoksi. Kuluttajapakkauskartonkien,
aaltopahviraaka-aineiden ja erikoispapereiden markkinatilanteesta
johtuvat tuotantorajoitukset olivat 22 000 tonnia (58 000 tonnia).

Useimpien kartonki- ja paperituotealueiden kysyntä sekä hinnat olivat
hyvät ja vakaat. Aaltopahvin kysyntä kasvoi etenkin Venäjällä ja 
Baltiassa, mutta paperihylsyjen ja teollisuuspapereiden markkinoilla 
oli paljon kilpailua.

Kysyntä ja hinnat pysynevät vakaina lähitulevaisuudessa. Useimmille
laaduille kevät on kausiluonteisesti kiireistä aikaa, joten vain
vähäisempiä markkinatilanteesta johtuvia tuotantorajoituksia on
odotettavissa. Yhdysvaltalaiset tuottajat saattavat hyötyä
alhaisemmasta Yhdysvaltain dollarista eurooppalaisiin tuottajiin
nähden. Toisen neljänneksen tulokseen vaikuttavat tavanomaiset
juhannusseisokit Suomessa.

Puutuotteet
                                Muutos 
Milj. EUR      2002  I/02  II/02 III/02 IV/02  I/03 I/IV %
Liikevaihto    1 235,2 286,1  320,8  314,1 314,2 316,5   0,7
Liikevoitto     46,8  11,2  14,1   9,7  11,8  7,3  -38,1
% liikevaihdosta   3,8  3,9   4,4   3,1  3,8  2,3
ROOC, %*       11,1  10,2  13,4   9,2  11,2  6,1
Toimitukset, 
1 000 m3      5 112 1 203  1 344  1 252 1 313 1 283  -2,3

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Liikevaihto oli 316,5 milj. euroa, suunnilleen edellisen neljänneksen
tasolla. Taloudellinen tulos oli melko heikko, liikevoitto oli 7,3
milj. euroa, laskua 4,5 milj. euroa edelliseen neljännekseen
verrattuna.

Baltiassa toimiva AS Sylvester, uudelta nimeltään Stora Enso Timber
AS, yhdistettiin konserniin 1.3.2003. Integrointi edistyy hyvin ja
suunnitelmien mukaisesti.

Euroopassa ja Japanissa myyntimäärät sekä hinnat ovat olleet
odotetulla tasolla, vaikka rajoitettu konttien kapasiteetti sekä
Itämeren vaikea jäätilanne haittasivat toimituksia. Pohjois-Amerikassa
kysyntä on ollut vilkasta, mutta ylitarjonta ja heikentynyt dollari
ovat laskeneet hintoja.

Euroopan markkinat pysyvät vakaina lyhyellä aikavälillä. Tämän vuoksi
hinnat ja myyntimäärät voivat nousta rajoitetusti joillakin tuotanto-
ja markkinasegmenteillä, kun ne taas muilla segmenteillä voivat laskea
hieman. Euroopan markkinoiden ulkopuolinen kysyntä ei lisää myyntiä
Euroopasta. Paikallisvaluuttamääräiset markkinahinnat pysynevät
vakaina, mutta vahvistunut euro ja kohonneet rahtikustannukset
alentavat tehdashintoja hiukan toisella neljänneksellä.

Tukkuritoiminta

Liikevaihto oli 176,1 milj. euroa, kasvua 4 % edelliseen neljännekseen
verrattuna tavanomaisten kausiluonteisten vaihteluiden vuoksi.
Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa, laskua 1,9 milj. euroa edelliseen
neljännekseen verrattuna.

Varastot ovat yleisesti pienet ja paperia pystytään toimittamaan
tehtailta lyhyellä varoitusajalla. Vuosineljänneksen aikana on ollut
hintapaineita, mutta merkkejä hintojen vakaantumisesta on näkyvissä.

Metsä

Liikevaihto oli 534,2 milj. euroa ja liikevoitto 34,7 milj. euroa,
kasvua 12,8 milj. euroa edelliseen neljännekseen verrattuna pääasiassa
metsäomaisuuden nettoarvon laskentaperiaatteiden muutosten takia.

Suomen, Ruotsin ja Saksan toimitukset olivat 11,0 milj. kuutiometriä
(kuoretonta kiintokuutiometriä), kasvua 2 % edelliseen neljännekseen
verrattuna. Puuntuonti väheni 10 % Itämeren vaikean jäätilanteen
vuoksi.

Laskentaperiaatteet

Uusi IAS-standardi IAS 41 Maatalous koskee 1.1.2003 tai sen jälkeen
alkavilta tilikausilta laadittavia tilinpäätöksiä. Standardin
mukaisesti Stora Enson biologiset hyödykkeet arvostetaan käypään
arvoon. Standardin käyttöönoton yhteydessä tehty arvostus kirjataan
suoraan taseen omaan pääomaan vähennettynä laskennallisilla veroilla
ja kokonaismäärä lisätään käyttöomaisuuteen. Kasvun, hinnan ja muiden
muuttujien aiheuttamat muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.

IAS 41 määrää biologisten hyödykkeiden, kuten metsien arvon,
laskettavan niiden käypään arvoon vähennettynä arvioiduilla
korjuukustannuksilla. Arvostamisen edellytyksenä on, että hyödykkeiden
käypä arvo on luotettavasti määritettävissä.

Pitkän kasvuajan (60-120 vuotta) metsäomaisuuden arvostamisessa
käytetään yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä. Tällaiset
tapahtumat ovat yleensä perustuneet diskontattuihin kassavirtoihin,
joissa biologisten hyödykkeiden käypä arvo lasketaan jatkuvien
toimintojen kassavirtojen perusteella. Tämä perustuu kestävään
metsänhoitoon, joka huomioi kasvupotentiaalin. Ennustettuun puun
kasvuun perustuvat vuosittaiset hakkuut kerrotaan toteutuneilla puun
hinnoilla, mistä vähennetään lannoitteiden ja hakkuiden kustannukset.
Biologisten hyödykkeiden käypä arvo mitataan hakkuun nykyarvona, joka
perustuu tuottavan metsäalueen kasvukauteen ja huomioi
ympäristörajoitukset ja muut varaukset. Fyysisesti maaperässä kiinni
oleva biologinen hyödyke arvostetaan erillään maa-alueesta.

?Avainluvut        I/02  II/02 III/02  IV/02  2002  I/03
Tulos/osake, EUR     0,18  0,15  -1,12  0,54  -0,25  0,10
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä, 
EUR            0,18  0,12  0,15  0,12  0,57  0,10
Kassatulos/osake
(CEPS), EUR        0,55  0,52  0,50  0,81  2,49  0,43
CEPS ilman kertaluonteisia 
eriä, EUR         0,55  0,48  0,51  0,44  1,97  0,43
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), %      7,8   7,1  -30,0  10,6  -1,6   7,1
ROCE ilman kertaluonteisia 
eriä, %          7,8   5,6   7,9   7,1   7,1   7,1
Oman pääoman tuotto
(ROE), %          7,2   6,2  -45,2  23,7  -3,3   4,2
Velkaantumisaste     0,59  0,46  0,53  0,37  0,37  0,46
Oma pääoma/osake, EUR   9,81  9,87  8,69  9,36  9,36  9,53
Omavaraisuusaste, %    42,7  45,2  42,6  45,0  45,0  43,9
Liikevoitto, 
% liikevaihdosta      8,5   7,5  -31,3   9,5  -1,2   6,8
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
% liikevaihdosta      8,5   5,9   8,2   6,4   7,2   6,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit, 
milj. EUR         155   183  208,1  331,4  877,6  235,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit, 
% liikevaihdosta      4,9   5,7   6,7  10,3   6,9   7,6
Sijoitettu pääoma,
milj. EUR        14 110 12 990 11 816 11 242 11 242 11 996
Korolliset nettovelat, 
milj. EUR        5 263  4 113  4 115  3 055  3 055  3 763
Henkilöstö keskimäärin 42 572 43 568 43 757 43 853 43 853 43 386
Osakkeiden keskimääräinen 
määrä (milj.)
- kausittainen      896,9  896,5  888,5  876,8  889,6  866,2
- kumulatiivinen     896,9  895,8  894,0  889,6  889,6  866,2
- kumulatiivinen,
 laimennettu      897,8  896,8  894,9  890,4  890,4  866,4


Euron vaihtokurssit
Yksi euro on      Päätöskurssi         Keskikurssi
        31.12.2002   31.3.2003   31.12.2002   31.3.2003
SEK        9,1528     9,2608     9,1551     9,1767
USD        1,0487     1,0895     0,9455     1,0729
GBP        0,6505     0,6896     0,6285     0,6693
CAD        1,6550     1,6037     1,4836     1,6199


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
Milj. EUR               2002  I/2002    I/2003
  
Liikevaihto            12 782,6  3 228,9    3 099,1
Kulut ja liiketoiminnan muut
tuotot               -8 210,3 -2 049,2   -2 040,7
Henkilöstökulut          -2 282,0  -576,8    -557,8
Poistot ja arvonalennukset     -2 441,9  -328,9    -289,5
Liikevoitto             -151,6   274,0     211,1 *
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   14,6   11,7     -0,5
Nettorahoituserät          -206,2   -45,2     -81,3
Tulos ennen veroja ja 
vähemmistöosuutta          -343,2   240,5     129,3
Verot                 120,9   -79,4     -40,8
Tulos verojen jälkeen        -222,3   161,1     88,5
Vähemmistöosuus             0,1   -0,1     -3,2
Tilikauden voitto          -222,2   161,0     85,3
  
Avainluvut
Tulos/osake, EUR           -0,25   0,18     0,10
Tulos/osake (laimennettu), EUR    -0,25   0,18     0,10

* Vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen tulos sisältää biologisen
 muutoksen (kasvu ja hinta) vaikutukset 30,7 milj. euroa ja 
 biologisten hyödykkeiden (puunkorjuu) vaikutukset -24,2 milj. euroa, 
 joiden nettovaikutus on 6,5 milj. euroa.

Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma
Milj. EUR                  2002   I/2002   I/2003
  
Liiketoiminta
Liikevoitto                -151,6   274,0   211,1
Oikaisut liikevoittoon          2 256,2   324,9   276,4
Käyttöpääoman muutos            -52,1   -195,8   -24,4
Lyhytaikaisten korollisten saatavien
muutos                  -495,1   -53,1   237,6
Liiketoiminnan kassavirta        1 557,4   350,0   700,7
Kassavirtaperusteiset
nettorahoituserät             -69,1   -66,5   -28,5
Maksetut verot               -62,1   -146,1   -92,6
Liiketoiminnan nettokassavirta      1 426,2   137,4   579,6
  
Osakeostot                 -56,3   -29,0   -134,6
Käyttöomaisuuden myynnit          751,0    4,0    4,8
Käyttöomaisuuden ostot          -877,6   -155,0   -235,8
Pitkäaikaisten saamisten muutos, netto   -74,4    13,1   -23,0
Kassavirta ennen rahoitusta        -257,3   -166,9   -388,6
  
Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos      -487,6   -150,8   -274,8
Lyhytaikaisten lainojen muutos       -56,3    40,2   262,2
Maksetut osingot             -403,6     -     -
Omien osakkeiden osto           -286,9    -5,3   -114,6
Rahoituksen kassavirta         -1 234,4   -115,9   -127,2
  
Likvidien varojen muutos          -65,5   -145,4    63,8
Hankittujen yhtiöiden likvidit varat      -     -    7,4
Likvidien varojen muuntoerot        -13,0    1,5    -2,3
Likvidit varat kauden alussa        247,0   247,0   168,5
Likvidit varat kauden lopussa       168,5   103,1   237,4


Käyttöomaisuuden ja lainojen muutokset
Milj. EUR                 2002   I/2002  I/2003
Kirjanpitoarvo kauden alussa     14 701,2  14 701,2 12 807,1 *
Konserniyhtiöiden hankinta        150,4    29,0   168,3
Lisäykset                877,6   155,0   235,8
Vähennykset               -571,1     -   -1,6
Poistot, arvonalennukset ja 
muuntoerot              -3 217,2   -176,4  -451,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     11 940,9  14 708,8 12 758,0
  
Konserniyhtiöiden hankinta
Maa-alueet, rakennukset, koneet ja 
kalusto                 150,4    6,4   71,9
Velat                  -71,1     -   -64,6
Muu omaisuus, netto           -23,0     -   30,9
Omaisuuden markkina-arvo         56,3    6,4   38,2
Liikearvo                  -    22,6   96,4
Hankintahinta yhteensä          56,3    29,0   134,6

* Sisältää IAS 41:n käyttöönoton yhteydessä tehdyn metsän 
 arvostuksen 866,2 milj. euroa.

Lainat
Milj. EUR                 2002   I/2002  I/2003
  
Pitkäaikaiset lainat          4 525,2  5 057,6  4 279,6
Lyhytaikaiset lainat           650,4  1 712,5  1 277,7
                    5 175,6  6 770,1  5 557,3
  
Tilanne kauden alussa         6 409,5  6 409,5  5 175,6
Velat                   71,1     -   64,6
Lainojen nostot ja lyhennykset     -662,4   -110,6   -12,6
Muuntoero ja muut*           -642,6   471,2   329,7
Tilanne kauden lopussa         5 175,6  6 770,1  5 557,3

* Sisältää maksamattomat osingot 387,7 milj. euroa.


Lyhennetty konsernin tase

Vastaavaa

               IAS 41:n 
                vaiku-
Milj. EUR      31.12.2002 kutus 1.1.2003 31.3.2002 31.3.2003
  
Käyttöomaisuus
ja muut pitkäaikaiset
sijoitukset Maa-alueet,
rakennukset, koneet, 
kalusto, aineeton
käyttöomaisuus ja 
konserniaktiiva  O  11 940,9 866,2 12 807,1  14 708,8  12 758,0
Muut yhtiöt    O   148,5      148,5   183,5   148,5
Osakkuusyhtiöt   I   211,7      218,7   314,1   204,9
Rahoitusomaisuus
osakkeet      I   169,2      162,2   212,4   148,4
Pitkäaikaiset
lainasaatavat   I   480,6      480,6   504,2   487,3
Laskennallinen
verosaatava    T    52,7       52,7    29,5    50,0
Muut pitkäaikaiset 
sijoitukset    O   241,1      241,1   262,3   219,6
            13 244,7 866,2 14 110,9  16 214,8  14 016,7 
Rahoitus- ja
vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus  O  1 565,0     1 565,0  1 714,5  1 670,7
Verosaatava    T   243,1      243,1   244,5   241,3
Saatavat      O  1 902,4     1 902,4  2 066,6  1 879,3
Lainasaatavien
lyhennyserät    I  1 090,5     1 090,5   373,2   715,9
Rahat ja
pankkisaamiset   I   168,5      168,5   103,1   237,4
            4 969,5   -  4 969,5  4 501,9  4 744,6
  
Vastaavaa yhteensä   18 214,2 866,2 19 080,4  20 716,7  18 761,3


Vastattavaa
               IAS 41:n 
                vaiku-
Milj. EUR      31.12.2002 kutus 1.1.2003 31.3.2002 31.3.2003
  
Oma pääoma       8 156,9 622,9  8 779,8  8 795,8  8 187,0
Vähemmistöosuus      30,4       30,4    50,6    45,1
  
Pitkäaikainen
vieras pääoma
Eläkevaraukset  O    747,0      747,0   791,5   734,0
Laskennallinen
verovelka     T   1 787,3 243,3  2 030,6  1 971,8  1 904,5
Muut varaukset  O    194,5      194,5   139,2   179,7
Korollinen
pitkäaikainen
vieras pääoma   I   4 525,2     4 525,2  5 057,6  4 279,6
Koroton
pitkäaikainen
vieras pääoma   O    36,9       36,9    44,9    31,4
            7 290,9 243,3  7 534,2  8 005,0  7 129,2
Lyhytaikainen
vieras pääoma
Lyhytaikaiset
korolliset velat I    650,4      650,4  1 712,5  1 277,7
Verovelka     T    537,7      537,7   511,8   528,8
Muu lyhytaikainen 
vieras pääoma   O   1 547,9     1 547,9  1 641,0  1 593,5
            2 736,0   -  2 736,0  3 865,3  3 400,0
  
Vieras pääoma yhteensä 10 026,9 243,3 10 270,2  11 870,3  10 529,2
  
Vastattavaa yhteensä  18 214,2 866,2 19 080,4  20 716,7  18 761,3

"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.

Laskelma oman pääoman muutoksista
                       Kumula-
                    Muut  tiiv-
            Yli-  Omat  tulot  vinen  Kert.
       Osake- kurssi-  osak- yhteen- kurssi- voitto-  
Milj. EUR  pääoma rahastot  keet   sä   ero  varat Yhteensä
  
Oma pääoma
1.1.2002  1 541,5 1 639,5 -125,5  58,6  -50,1 5 925,0 8 989,0
Omien osakkeiden
osto       -    - -286,8    -    -    -  -286,8
Osakepääoman 
alentaminen  -13,8  -83,6  97,4    -    -    -    -
Maksetut
osingot
(0,45 euroa/
osake)      -    -    -    -    -  -403,6  -403,6
Osakeanti    1,9   -1,9    -    -    -    -    -
Tilikauden
tappio      -    -    -    -    -  -222,2  -222,2
Muutos muissa
tulonlähteissä  -    -    -  174,8    -    -  174,8
Muuntoerot    -    -    -    -  -94,3    -  -94,3
Oma pääoma
31.12.2002 1 529,6 1 554,0 -314,9  233,4 -144,4 5 299,2 8 156,9
IAS 41:n
vaikutus     -    -    -    -    -  622,9  622,9
Oma pääoma
1.1.2003
(restated) 1 529,6 1 554,0 -314,9  233,4 -144,4 5 922,1 8 779,8
Omien osakkeiden
osto       -    - -114,6    -    -    -  -114,6
Osakepääoman 
alentaminen  -60,5  -371,5  376,0    -  56,0    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/
osake)      -    -    -    -    -  -387,7  -387,7
Tilikauden voitto -    -    -    -    -   85,3   85,3
Muutos muissa
tulonlähteissä  -    -    - -130,7    -    -  -130,7
Muuntoerot    -    -    -    -  -44,5   -0,6  -45,1
Oma pääoma
31.3.2003  1 469,1 1 182,5  -53,5  102,7 -132,9 5 619,1 8 187,0
 

Vastuusitoumukset
Milj. EUR              31.12.2002  31.3.2002 31.3.2003
  
Omasta velasta
 Pantit                   0,8    18,8    1,6
 Kiinnitykset               111,4    315,6   130,9
Osakkuusyhtiöiden puolesta
 Kiinnitykset                1,0     1,0    1,0
 Takaukset                 59,3    68,9    57,8
Muiden puolesta
 Pantit                   0,3     0,4    2,6
 Kiinnitykset                0,0     0,0    4,8
 Takaukset                 16,8    97,3    16,9
Muut omat vastuut
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana 41,5    38,0    38,4
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n 
 jälkeen                 237,2    247,8   214,1
 Eläkevastuut                2,7     2,2    3,0
 Muut vastuut               71,5    96,2    70,2
Yhteensä                 542,5    886,2   541,3
  
Pantit                   1,1    19,2    4,2
Kiinnitykset               112,4    316,6   136,7
Takaukset                 76,1    166,2    74,7
Leasingvastuut              278,7    285,8   252,5
Eläkevastuut                2,7     2,2    3,0
Muut vastuut                71,5    96,2    70,2
Yhteensä                 542,5    886,2   541,3

Johdannaisten käyvät arvot
Milj. EUR        31.12.2002 31.3.2002     31.3.2003
                        Käyvän Käyvän
                         arvon  arvon  Käypä
                         ylit-  alit-  arvo,
             Käypä arvo Käypä arvo  tävät  tavat  netto
Koronvaihtosopimukset     202,8    18,6  211,4   3,8  207,6
Korko-optiot          0,0    -1,8   0,1   0,0   0,1
Valuutanvaihtosopimukset   -21,6   -47,8   0,4  18,9  -18,5
Termiinisopimukset      180,3    6,6  98,7  16,6  82,1
Valuuttaoptiot         0,0    0,0   3,1   3,1   0,0
Hyödykejohdannaiset      252,4    5,9  84,3   0,4  83,9
Oman pääoman 
suojausinstrumentit      -55,5    17,3      95,6  -95,6
Yhteensä           558,4    -1,2  398,0  138,4  259,6

Johdannaisten nimellisarvot
Milj. EUR             31.12.2002  31.3.2002  31.3.2003
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
erääntyy alle 1 vuodessa        109,3    105,2     6,4
erääntyy 2–5 vuodessa          922,8   1 623,0    899,7
erääntyy 6–10 vuodessa        1 088,1    416,6   1 052,3
                   2 120,2   2 144,8   1 958,4
Korko-optiot                -    200,0    100,0
Yhteensä               2 120,2   2 344,8   2 058,4
  
Valuuttajohdannaiset
- Valuutanvaihtosopimukset       216,5    245,4    211,1
- Termiinisopimukset         3 902,4   6 894,2   3 548,7
- Valuuttaoptiot              -     10,3    476,9
Yhteensä               4 118,9   7 149,9   4 236,7
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykevaihtosopimukset         538,6    341,4    541,0
Yhteensä                538,6    341,4    541,0
  
Oman pääoman suojausinstrumentit
Oman pääoman suojausinstrumentit    216,5    216,5    311,9
Yhteensä                216,5    216,5    311,9


Liikevaihto tuotealueittain
Milj.
EUR      2001   I/02  II/02  III/02  IV/02   2002   I/03
  
Aikakauslehti-
paperi   3 449,0  767,3  721,0  747,1  801,4  3 036,8  698,6
Sanomalehti-
paperi   1 933,9  412,8  413,2  403,2  412,3  1 641,5  349,9
Hieno-
paperi   3 617,5  827,1  787,0  751,0  742,9  3 108,0  765,7
Pakkaus-
kartongit 2 724,0  766,2  781,9  758,6  736,7  3 043,4  776,6
Puu-
tuotteet  1 180,5  286,1  320,8  314,1  314,2  1 235,2  316,5
Tukkuri-
toiminta   840,3  211,7  183,4  155,8  169,7   720,6  176,1
Metsä   1 825,6  497,9  479,2  464,7  516,9  1 958,7  534,2
Muut   -2 062,0  -540,2  -453,5  -485,9  -482,0 -1 961,6  -518,5
Yhteensä 13 508,8 3 228,9 3 233,0 3 108,6 3 212,1 12 782,6 3 099,1


Liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja
liikearvopoistoja
Milj. EUR    2001  I/02 II/02  III/02  IV/02   2002  I/03
  
Aikakauslehti-
paperi     346,9  31,6  2,3   19,6  25,8   79,3  8,7
Sanomalehti-
paperi     508,8  72,8  61,1   64,5  42,4   240,8  27,7
Hienopaperi   394,5  93,1  73,1   70,2  56,2   292,6  80,2
Pakkaus-
kartongit    346,2 100,6  70,7   116,2  78,3   365,8  91,6
Puutuotteet   12,6  11,2  14,1    9,7  11,8   46,8  7,3
Tukkuri-
toiminta     -7,2  -1,0  1,9    1,2   3,4    5,5  1,5
Metsä      88,1  23,4  25,7   25,3  21,9   96,3  34,7
Muut      -43,2 -16,6 -17,5   -9,3  -8,4   -51,8  -8,5
Liikearvo-
poistot    -151,5 -41,1 -41,2   -42,0  -24,5  -148,8 -32,1
Liikevoitto
ilman kertaluonteisia 
eriä     1 495,2 274,0 190,2   255,4  206,9   926,5 211,1
Kertaluonteiset 
erät       -8,3   -  51,6 -1 229,5  99,8 -1 078,1   -
Liikevoitto yhteensä
(IAS)     1 486,9 274,0 241,8  -974,1  306,7  -151,6 211,1
Nettorahoitu-
serät     -343,5 -45,2 -44,0   -56,2  -60,8  -206,2 -81,3
Osakkuusyhtiöt  79,6  11,7  8,4   -2,4  -3,1   14,6  -0,5
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistö-
osuutta    1 223,0 240,5 206,2 -1 032,7  242,8  -343,2 129,3
Verot     -299,6 -79,4 -68,3   36,6  232,0   120,9 -40,8
Tulos verojen
jälkeen     923,4 161,1 137,9  -996,1  474,8  -222,3  88,5
Vähemmistöosuus  2,9  -0,1  0,1   -2,6   2,7    0,1  -3,2
Tilikauden
nettovoitto   926,3 161,0 138,0  -998,7  477,5  -222,2  85,3


Liikevoitto tuotealueittain
Milj. EUR     2001  I/02 II/02  III/02  IV/02  2002  I/03
  
Aikakauslehti-
paperi      282,7  14,1 -14,4 -1 033,7  42,5 -991,5  2,1
Sanomalehti-
paperi      503,1  71,4  59,7   63,2  41,0  235,3  26,4
Hienopaperi    324,7  80,1  60,6  -121,4  50,0  69,3  71,1
Pakkaus-
kartongit     339,5  96,4  61,2   112,7  75,4  345,7  83,3
Puutuotteet     5,2  7,9  9,4    6,5   8,6  32,4  3,3
Tukkuritoiminta  -10,0  -1,7 -25,2    0,8   1,5  -24,6  0,9
Metsä       88,1  23,4  25,7   25,3  47,8  122,2  34,7
Muut       -46,4 -17,6  64,8   -27,5  39,9  59,6 -10,7
Liikevoitto
yhteensä    1 486,9 274,0 241,8  -974,1  306,7 -151,6 211,1
Nettorahoitus-
erät       -343,5 -45,2 -44,0   -56,2  -60,8 -206,2 -81,3
Osakkuusyhtiöt   79,6  11,7  8,4   -2,4  -3,1  14,6  -0,5
Tulos ennen
veroja ja
väh. osuutta  1 223,0 240,5 206,2 -1 032,7  242,8 -343,2 129,3
Verot      -299,6 -79,4 -68,3   36,6  232,0  120,9 -40,8
Tulos verojen
jälkeen      923,4 161,1 137,9  -996,1  474,8 -222,3  88,5
Vähemmistöosuus   2,9  -0,1  0,1   -2,6   2,7   0,1  -3,2
Tilikauden
nettovoitto    926,3 161,0 138,0  -998,7  477,5 -222,2  85,3


Stora Enson osakkeet
                              
Päätöskurssi     Helsinki, EUR    Tukholma, SEK New York, USD
          A-osake  R-osake  A-osake  R-osake    ADR
Tammikuu       8,90   8,78   82,00   81,50    9,24
Helmikuu       8,95   9,09   84,00   83,50    9,88
Maaliskuu      9,60   8,45   81,00   78,00    9,68


Vaihtomäärä      Helsinki       Tukholma     New York
        A-osake  R-osake  A-osake  R-osake     ADR
Tammikuu    537 709  86 310 446 236 270 36 478 299  1 379 900
Helmikuu    116 786  63 856 112 183 160 27 988 167  1 691 500
Maaliskuu    186 086  64 844 368 545 355 27 680 429   973 400
Yhteensä    840 581 215 010 926 964 785 92 146 895  4 044 800

Pro forma -luvut uudelleen organisoidun raportointirakenteen
mukaisesti 1.5.2003 alkaen

Liikevaihto tuotealueittain
Milj.
EUR      2001   I/02  II/02  III/02  IV/02   2002   I/03
  
Painopa-
perit   5 414,4 1 189,4 1 143,4 1 159,7 1 223,1  4 715,6 1 058,3
Hieno-
paperi   3 670,4  909,2  873,6  832,4  812,2  3 427,4  852,3
Tukkuri-
toiminta   840,3  211,7  183,4  155,8  169,7   720,6  176,1
Muut    -421,3  -94,7  -68,7  -62,5  -63,6  -289,5  -72,0
Paperit  9 503,8 2 215,6 2 131,7 2 085,4 2 141,4  8 574,1 2 014,7
Pakkaus-
kartongit 2 671,1  681,3  696,4  675,9  666,6  2 720,2  699,0
Puu-
tuotteet  1 180,5  286,1  320,8  314,1  314,2  1 235,2  316,5
Metsä   1 825,6  497,9  479,2  464,7  516,9  1 958,7  534,2
Muut    -476,0  -132,6  -124,6  -135,8  -138,3  -531,3  -143,5
Puutuotteet ja
kuitu-
huolto   2 530,1  651,4  675,4  643,0  692,8  2 662,6  707,2
Muut   -1 196,2  -319,4  -270,5  -295,7  -288,7 -1 174,3  -321,8
Yhteensä 13 508,8 3 228,9 3 233,0 3 108,6 3 212,1 12 782,6 3 099,1


Liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja
liikearvopoistoja
Milj. EUR     2001  I/02 II/02  III/02 IV/02   2002  I/03
  
Painopaperit   855,7 104,4  63,4   84,1  68,2   320,1  36,4
Hienopaperi   396,5  95,1  78,1   75,6  54,9   303,7  81,3
Tukkuritoiminta  -7,2  -1,0  1,9    1,2  3,4    5,5  1,5
Paperit    1 245,0 198,5 143,4   160,9 126,5   629,3 119,2
Pakkauskartongit 344,2  98,6  65,7   110,8  79,6   354,7  90,5
Puutuotteet    12,6  11,2  14,1    9,7  11,8   46,8  7,3
Metsä       88,1  23,4  25,7   25,3  21,9   96,3  34,7
Puutuotteet
ja kuituhuolto  100,7  34,6  39,8   35,0  33,7   143,1  42,0
Muut       -43,2 -16,6 -17,5   -9,3  -8,4   -51,8  -8,5
Liikearvo-
poistot     -151,5 -41,1 -41,2   -42,0 -24,5  -148,8 -32,1
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia 
eriä      1 495,2 274,0 190,2   255,4 206,9   926,5 211,1
Kertaluonteiset 
erät       -8,3   -  51,6 -1 229,5  99,8 -1 078,1   -
Liikevoitto yhteensä
(IAS)     1 486,9 274,0 241,8  -974,1 306,7  -151,6 211,1
Nettorahoitus-
erät      -343,5 -45,2 -44,0   -56,2 -60,8  -206,2 -81,3
Osakkuusyhtiöt  79,6  11,7  8,4   -2,4  -3,1   14,6  -0,5
Tulos ennen veroja ja
vähemmistö-
osuutta    1 223,0 240,5 206,2 -1 032,7 242,8  -343,2 129,3
Verot      -299,6 -79,4 -68,3   36,6 232,0   120,9 -40,8
Tulos verojen
jälkeen     923,4 161,1 137,9  -996,1 474,8  -222,3  88,5
Vähemmistöosuus  2,9  -0,1  0,1   -2,6  2,7    0,1  -3,2
Tilikauden
nettovoitto   926,3 161,0 138,0  -998,7 477,5  -222,2  85,3


Liikevoitto tuotealueittain
Milj, EUR      2001  I/02 II/02  III/02 IV/02  2002  I/03
  
Painopaperit    785,8  85,5  45,3  -970,5  83,5 -756,2  28,5
Hienopaperi    330,7  80,2  63,5  -117,5  47,1  73,3  70,4
Tukkuritoiminta  -10,0  -1,7 -25,2    0,8  1,5  -24,6  0,9
Paperit     1 106,5 164,0  83,6 -1 087,2 132,1 -707,5  99,8
Pakkauskartongit  333,5  96,3  58,3   108,8  78,3  341,7  84,0
Puutuotteet     5,2  7,9  9,4    6,5  8,6  32,4  3,3
Metsä        88,1  23,4  25,7   25,3  47,8  122,2  34,7
Puutuotteet ja
kuituhuolto     93,3  31,3  35,1   31,8  56,4  154,6  38,0
Muut        -46,4 -17,6  64,8   -27,5  39,9  59,6 -10,7
Liikevoitto
yhteensä     1 486,9 274,0 241,8  -974,1 306,7 -151,6 211,1
Nettorahoituserät -343,5 -45,2 -44,0   -56,2 -60,8 -206,2 -81,3
Osakkuusyhtiöt   79,6  11,7  8,4   -2,4  -3,1  14,6  -0,5
Tulos ennen veroja ja
vähemmistö-
osuutta     1 223,0 240,5 206,2 -1 032,7 242,8 -343,2 129,3
Verot       -299,6 -79,4 -68,3   36,6 232,0  120,9 -40,8
Tulos verojen
jälkeen      923,4 161,1 137,9  -996,1 474,8 -222,3  88,5
Vähemmistöosuus   2,9  -0,1  0,1   -2,6  2,7   0,1  -3,2
Tilikauden
nettovoitto    926,3 161,0 138,0  -998,7 477,5 -222,2  85,3

Huom. Erikoispaperit siirretty pakkauskartongeista hienopapereihin.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Taloudellisen informaation julkaisuajat

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2003 24.7.2003
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2003 23.10.2003

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä
lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain
(The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)
tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin
suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset
poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia
tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka
saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1)
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa
toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, Konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä
uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien
yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan
strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset
Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa
sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden
yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun
kovuus, Konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

STORA ENSO OYJ

p.p  Jussi Siitonen Pauli Mäkimaa


Tilaa