Stora Enson osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010

Merkittävä tulosparannus kustannusten alenemisen ja markkinoiden hitaan     
elpymisen seurauksena                              
STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.4.2010 klo 9.00                

- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 119 milj.
euroa 
- 116 milj. euron parannus myynnin elpymisen, aktiivisen kustannushallinnan ja 
sellun hinnannousun vauhdittamana                        
- Liiketoiminnan nettorahavirta 119 milj. euroa käyttöpääoman kasvusta
huolimatta 
- Kassatilanne edelleen erittäin vahva 
- Konsernin markkinasellun nettokapasiteetti vuodelle 2010 on noin 900 000
tonnia 
- Konserni jatkaa aktiivista kapasiteetin sopeuttamista ja 
kustannushallintaa,Varkaudessa suunnitellaan suljettavan kaksi         
sanomalehtipaperikonetta                            

Yhteenveto ensimmäisen neljänneksen tuloksesta                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                |      |  1-3/10 | 10-12/09 |  1-3/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          | Milj.  |  2 295,9 |  2 398,8 |  2 130,5 |
|                | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman kertaluonteisia | Milj.  |   232,1 |  227,21 |   134,3 |
| eriä ja käyvän arvon     | EUR   |      |      |      |
| muutoksia           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman       | Milj.  |   119,4 |   137,5 |    3,0 |
| kertaluonteisia eriä ja    | EUR   |      |      |      |
| käyvän arvon muutoksia    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS)       | Milj.  |   123,4 |   105,3 |   -0,9 |
|                | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja ilman  | Milj.  |   136,8 |   122,7 |   -82,1 |
| kertaluonteisia eriä     | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja      | Milj.  |   117,9 |   80,6 |   -48,1 |
|                | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos ilman    | Milj.  |   121,0 |   76,0 |   -60,2 |
| kertaluonteisia eriä     | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       | Milj.  |   102,1 |   45,9 |   -36,1 |
|                | EUR   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ilman    | EUR   |   0,15 |   0,09 |   -0,08 |
| kertaluonteisia eriä     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)       | EUR   |   0,13 |   0,05 |   -0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake (CEPS) ilman | EUR   |   0,31 |   0,29 |   0,1 |
| kertaluonteisia eriä     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia  | %    |    7,2 |    7,5 |   -1,6 |
| eriä             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia  | %    |    6,0 |    7,0 |    0,1 |
| eriä ja käyvän arvon     |     |      |      |      |
| muutoksia           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
1) katso Avainluvut-taulukko                          
Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Sanomalehtipaperin ja aikakauslehtipaperin kysyntä Euroopassa oli jonkin verran 
edellisvuotta vahvempaa. Myös hienopaperin ja pakkaustuotteiden, erityisesti  
kuluttajapakkauskartongin, kysyntä kasvoi, mutta puutuotteiden kysyntä pysyi  
ennallaan edelleen heikkojen rakennusmarkkinoiden myötä. Jonkinasteisesta    
kehityksestä huolimatta kaikkien tuotteiden yleinen kysyntä pysyi selvästi   
alempana kuin kriisiä edeltäneellä tasolla kaksi vuotta sitten.         

Euroopassa sanomalehtipaperin ja aikakauslehtipaperin hinnat paikallisissa   
valuutoissa olivat merkittävästi edellisvuotta alhaisemmat, mikä johtui kysynnän
ja tarjonnan välisestä rakenteellisesta epätasapainosta. Myös hienopaperin sekä 
joidenkin kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspakkauslaatujen hinnat olivat 
edellisvuotta alhaisemmat. Aaltopahvipakkausten hinnat pysyivät suurelta osin  
ennallaan, mutta kierrätettäviin kuituihin pohjautuvan aaltopahvin ja      
puutuotteiden hinnat olivat huomattavasti edellisvuotta korkeammat.       

Teollisuuden varastot olivat pienemmät sanomalehtipaperissa,          
aikakauslehtipaperissa, hienopaperissa ja puutuotteissa.            

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä elpyi    
voimakkaasti taantumaa edeltävälle tasolle, mutta hinnat olivat edellisvuotta  
alhaisemmat. Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä elpyi myös 
ja hinnat pysyivät ennallaan. Päällystetyn hienopaperin kysyntä parani ja hinnat
olivat huomattavasti edellisvuotta korkeammat.                 

Verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen                 
Kysyntä oli Euroopassa kausiluonteisesti edellistä vuosineljännestä heikompaa  
sanomalehtipaperin ja aikakauslehtipaperin osalta ja jonkin verran heikompaa  
päällystetyn hienopaperin osalta. Päällystämättömän hienopaperin ja       
kuluttajapakkauskartongin kysyntä parani jonkin verran. Aaltopahvipakkausten  
kysyntä heikkeni kausiluonteisesti jonkin verran, ja muiden           
teollisuuspakkaustuotteiden kysyntä jatkui suurelta osin ennallaan.       
Puutuotteiden kysyntä pysyi heikkona ja muuttumattomana, mutta markkinat    
alkoivat vilkastua neljänneksen loppua kohti.                  

Euroopassa hinnat paikallisissa valuutoissa laskivat merkittävästi       
sanomalehtipaperin ja aikakauslehtipaperin osalta ja olivat myös jonkin verran 
edellistä neljännestä alhaisemmat päällystetyn hienopaperin osalta.       
Päällystämättömän hienopaperin hinnat pysyivät ennallaan.            
Kuluttajapakkauskartongin hinnat pysyivät pääosin muuttumattomina, mutta    
alkoivat nousta neljänneksen aikana. Teollisuuspakkausten ja puutuotteiden   
hinnat nousivat.                                

Teollisuuden varastot pysyivät yleisesti alhaisina ja olivat ennallaan     
sanomalehtipaperissa ja päällystetyssä aikakauslehtipaperissa. Varastot laskivat
entistä alemmas päällystetyssä hienopaperissa ja kasvoivat jonkin verran    
erittäin alhaiselta tasolta päällystämättömässä hienopaperissa ja puutuotteissa.

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni  
jonkin verran lomakauden vuoksi, mutta hinnat nousivat hieman. Kiinassa     
päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä kasvoi ja hinnat nousivat jonkin 
verran, päällystetyn hienopaperin kysyntä pysyi ennallaan ja hinnat jatkoivat  
kasvuaan.                                    

Stora Enson toimitukset ja tuotanto                       
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 1-3/10 | 10-12/0 | 1-3/09 | Muutos % | Muutos % |
|             |    |    9 |     | 1-3/10- | 1-3/10- |
|             |    |     |     | 1-3/09 | 10-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja kartongin   | 2 519 |  2 744 |  2 343 |   7,5 |   -8,2 |
| toimitukset (1 000    |    |     |     |     |      |
| tonnia)         |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja        | 2 675 |  2 587 |  2 363 |   13,2 |    3,4 |
| kartonkituotanto (1 000 |    |     |     |     |      |
| tonnia)         |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotetoimitukset (1  | 1 149 |  1 298 |  1 113 |   3,2 |   -11,5 |
| 000 m3)         |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvitoimitukset  |  250 |   255 |   228 |   9,6 |   -2,0 |
| (milj. m2)        |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen 
neljännekseen)                                 

Liikevaihto 2 295,9 milj. euroa oli 165,4 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä. Toimitukset lisääntyivät kaikissa segmenteissä.  
Hinnat paikallisissa valuutoissa olivat selkeästi korkeammat puutuotteissa ja  
laskivat huomattavasti sanomalehtipaperissa ja aikakauslehtipaperissa.     
Avainluvut                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/ | 10-12 | 1-3/0 |  2009 | Muutos | Muutos |
|             | 10  |  /09 |   9 |    |    % |    % |
|             |   |    |    |    | 1-3/10 | 1-3/10 |
|             |   |    |    |    |    − |    − |
|             |   |    |    |    | 1-3/09 | 10-12/0 |
|             |   |    |    |    |     |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  2 |   2 |   2 |   8 |   7,8 |  -4,3 |
|             | 295, | 398,8 | 130,5 | 945,1 |     |     |
|             |  9 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman       | 232, | 227,2 | 134,3 | 807,81 |  72,8 |   2,2 |
| kertaluonteisia eriä ja |  1 |   1 |    |    |     |     |
| käyvän arvon muutoksia  |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman    | 119, | 137,5 |  3,0 | 320,5 |   n/m |  -13,2 |
| kertaluonteisia eriä ja |  4 |    |    |    |     |     |
| käyvän arvon muutoksia  |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     | 142, | 147,4 | -34,9 | 324,9 |   n/m |  -3,5 |
| kertaluonteisia eriä   |  3 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     | 6,2 |  6,1 | -1,6 |  3,6 |   n/m |   1,6 |
| kertaluonteisia eriä, % |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS)    | 123, | 105,3 | -0,9 | -607,6 |   n/m |  17,2 |
|             |  4 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, %      | 5,4 |  4,4 |  0,0 |  -6,8 |   n/m |  22,7 |
| liikevaihdosta      |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja  | 136, | 122,7 | -82,1 | 194,2 |  266,6 |  11,5 |
| vähemmistöosuuksia ilman |  8 |    |    |    |     |     |
| kertaluonteisia eriä   |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja  | 117, | 80,6 | -48,1 | -886,8 |   n/m |  46,3 |
| vähemmistöosuuksia    |  9 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos ilman  | 121, | 76,0 | -60,2 | 153,2 |   n/m |  59,2 |
| kertaluonteisia eriä   |  0 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     | 102, | 45,9 | -36,1 | -878,2 |   n/m |  122,4 |
|             |  1 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit       | 112, | 101,9 | 104,2 | 423,7 |   8,3 |  10,7 |
|             |  8 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        | 126, | 129,3 | 144,2 | 548,7 |  -12,1 |  -1,9 |
| arvonalentumiset ilman  |  8 |    |    |    |     |     |
| kertaluonteisia eriä   |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman        | 6,0 |  7,0 |  0,1 |  3,9 |   n/m |  -14,3 |
| kertaluonteisia eriä ja |   |    |    |    |     |     |
| käyvän arvon muutoksia, |   |    |    |    |     |     |
| %            |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman        | 7,2 |  7,5 | -1,6 |  3,9 |   n/m |  -4,0 |
| kertaluonteisia eriä, % |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ilman | 0,15 | 0,09 | -0,08 |  0,19 |  287,5 |  66,7 |
| kertaluonteisia eriä,  |   |    |    |    |     |     |
| EUR           |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR     | 0,13 | 0,05 | -0,05 | -1,12 |   n/m |  160,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake (CEPS) | 0,31 | 0,29 | 0,10 |  0,92 |  210,0 |   6,9 |
| ilman kertaluonteisia  |   |    |    |    |     |     |
| eriä, EUR        |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS, EUR        | 0,30 | 0,28 | 0,12 |  0,35 |  150,0 |   7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto   | 7,8 |  3,6 | -2,6 | -16,2 |   n/m |  116,7 |
| (ROE), %         |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste     | 0,54 | 0,51 | 0,55 |  0,51 |  -1,8 |   5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, EUR  | 6,60 | 6,50 | 6,82 |  6,50 |  -3,2 |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | 43,6 | 44,7 | 45,1 |  44,7 |  -3,3 |  -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin  |  27 |  27 |  29 | 28 696 |  -8,3 |  -1,3 |
|             | 245 |  612 |  695 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden        |   |    |    |    |     |     |
| keskimääräinen määrä   |   |    |    |    |     |     |
| (milj.)         |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kausittainen      | 788, | 788,6 | 788,6 | 788,6 |   0,0 |   0,0 |
|             |  6 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kumulatiivinen     | 788, | 788,6 | 788,6 | 788,6 |   0,0 |   0,0 |
|             |  6 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivinen,     | 788, | 788,6 | 788,6 | 788,6 |   0,0 |   0,0 |
| laimennettu       |  6 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Oikaistu (vähennetty 14,9 milj. euroa), ei vaikutusta muihin raportoituihin 
tuloslukuihin                                  
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    
Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              

Liikevoiton täsmäytyslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR       | 1-3/1 | 10-12 | 1-3/0 |  2009 | Muutos % | Muutos % |
|            |   0 |  /09 |   9 |    | 1-3/10- | 1-3/10- |
|            |    |    |    |    |  1-3/09 | 10-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan tulos ilman | 105,2 | 101,7 | -10,3 | 259,1 |   n/m |   3,4 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset,  | 14,2 | 35,8 | 13,3 |  61,4 |   6,8 |  -60,3 |
| operatiivinen, ilman |    |    |    |    |     |     |
| käyvän arvon     |    |    |    |    |     |     |
| muutoksia       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman   | 119,4 | 137,5 |  3,0 | 320,5 |   n/m |  -13,2 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |    |    |     |     |
| ja käyvän arvon    |    |    |    |    |     |     |
| muutoksia       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon     | 22,9 |  9,9 | -37,9 |  4,4 |  160,4 |  131,3 |
| muutokset       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman   | 142,3 | 147,4 | -34,9 | 324,9 |   n/m |   -3,5 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | -18,9 | -42,1 | 34,0 | -932,5 |  -155,6 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS)   | 123,4 | 105,3 | -0,9 | -607,6 |   n/m |   17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen 
neljännekseen)(jatkuu) 
                                    
Liikevoitto 119,4 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon    
muutoksia oli 116,4 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna. Liikevoitto kasvoi 
55 milj. euroa kuluttajapakkauskartongissa, 47 milj. euroa hienopaperissa ja 29 
milj. euroa puutuotteissa. Liikevoitto parani jonkin verran           
aikakauslehtipaperissa ja teollisuuspakkauksissa, mutta heikkeni 23 milj. euroa 
sanomalehtipaperissa aiheuttaen 1,6 milj. euron liiketappion. Muut-segmentin  
liiketappio ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 22,2 (21,3)
milj. euroa. Ahtaajien lakon suora vaikutus liikevoittoon oli noin 12 milj.   
euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.                 

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä konserni rajoitti paperin ja kartongin 
tuotantoa 12 prosenttia ja sahauskapasiteettia 6 prosenttia. Sellun tuotantoa ei
rajoitettu.                                   

Alhaisemmat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa laskivat paperi- ja     
kartonkisegmenttien liikevoittoa 84 milj. euroa. Korkeammat myyntihinnat    
paikallisissa valuutoissa lisäsivät liikevoittoa puutuotteissa 29 milj. euroa. 
Korkeammat myyntimäärät paransivat liikevoittoa 99 milj. euroa. Noin 28 milj.  
euron negatiivinen vaikutus kustannuksiin pääosin Ruotsin kruunun arvonnousun  
johdosta kumosi osittain noin 34 milj. euron kurssikehityksen positiivisen   
vaikutuksen myyntihintoihin.                          
                                        
Kohonneet kuitukustannukset heikensivät konsernin liikevoittoa 7 milj. euroa.  
Alhaisemmat muut muuttuvat kustannukset, mukaan lukien energian ja kemikaalien 
kustannukset, paransivat konsernin liikevoittoa 48 milj. euroa. Kiinteät    
kustannukset kasvoivat (17 milj. euroa). Pienemmät poistot paransivat      
liikevoittoa 14 milj. euroa. Puuta toimitettiin konsernin tehtaille       
22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin eli 9,0 miljoonaa kuutiometriä.    

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon  
muutoksia oli 14,2 (13,3) milj. euroa. Tästä Bergvik Skogin ja Tornatorin    
osuudet olivat suurimmat. Liikevoitto sisältää 22,9 (-37,9) milj. euron     
nettovaikutuksen, joka koostuu käyvän arvon muutoksista liittyen        
osakeperusteisten maksujen kirjaamiseen, optio-ohjelmien            
suojausinstrumentteihin, hiilidioksidin päästöoikeuksiin sekä osakkuusyritysten 
IAS 41:n mukaisen metsäomaisuuden arvostuksesta.                

Stora Enso kirjasi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 19 milj. euron   
kertaluonteiset erät, joihin sisältyy Kotkan tehtaiden aineellisten ja     
aineettomien hyödykkeiden sekä käyttöpääoman noin 23 milj. euron arvonalennus  
liittyen tehtaiden myyntiin OpenGate Capitalille ja noin 4 milj. euron voitto  
Tolkkisten saha-alueen myynnistä. Kotkan tehtaiden myynnistä saatava lopullinen 
vastike riippuu käyvän arvon muutoksista, joten myynnin lopullinen tulos voi  
muuttua. Myynti on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2010 toisen neljänneksen 
loppuun mennessä. Kertaluonteisilla erillä ei ollut verovaikutusta.       

Nettorahoituserät olivat -5,5 (-47,2) milj. euroa. Nettokorkokustannukset    
laskivat 32,0 milj. eurosta 16,5 milj. euroon lähinnä alentuneen korkotason   
vuoksi. Konserni pyrkii hallitsemaan korkoriskejä sovittamalla yhteen      
rahoituskustannukset ja operatiivisen toiminnan tuoton liiketoimintasyklin   
aikana. Tähän päästään vaihtamalla pitkäaikaisia kiinteitä korkoja       
lyhytaikaisiin vaihtuviin korkoihin. Nettovaluuttakurssivoitot lainoista,    
valuuttajohdannaisista ja pankkitileistä olivat 11,1 (tappiot 23,6) milj. euroa.
Nettotappio muista rahoituseristä oli 0,1 (voitto 8,4) milj. euroa sisältäen 1,4
milj. euron tuoton payment-in-kind-velkakirjoista, koronvaihtosopimusten 0,7  
milj. euron negatiivisen käyvän arvon muutoksen, pitkäaikaisen velan 0,1 milj. 
euron positiivisen käyvän arvon muutoksen ja muita kuluja 0,9 milj. euroa.   

Konsernin sijoitettu pääoma 31.3.2010 oli 8 062,3 milj. euroa, jossa on     
nettomääräistä vähennystä 329,9 milj. euroa. Tämä johtui aineellisten ja    
aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksista, uudelleenjärjestelykustannuksista 
sekä käyttöpääoman laskusta. Osuudet osakkuusyrityksissä kasvoivat.       

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2009 viimeiseen  
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 295,9 milj. euroa oli 102,9 milj. euroa pienempi kuin edellisen  
neljänneksen 2 398,8 milj. euroa, mikä johtui sanomalehtipaperin ja       
aikakauslehtipaperin myyntihintojen laskusta paikallisissa valuutoissa.     
Myyntimäärät laskivat jonkin verran kaikissa segmenteissä            
kuluttajapakkauskartonkia ja teollisuuspakkauksia lukuun ottamatta. Myyntihinnat
nousivat teollisuuspakkauksissa ja puutuotteissa, ja valuuttakurssimuutosten  
vaikutus myyntihintoihin oli positiivinen kaikissa segmenteissä. Liikevoitto  
ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä oli edellistä neljännestä 18,1 milj. 
euroa pienempi, 119,4 milj. euroa. Konsernin sijoitettu pääoma 31.3.2010 oli  
8 062,3 milj. euroa. Tästä on nettomääräistä lisäystä 286,0 milj. euroa, mikä  
johtui pääasiassa käyttöpääoman kasvusta ja valuuttakurssimuutosten       
vaikutuksesta.                                 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 28 milj. euroa          
kuluttajapakkauskartongissa ja 19 milj. euroa hienopaperissa, mutta heikkeni 43 
milj. euroa sanomalehtipaperissa. Liikevoitto pieneni 10 milj. euroa      
puutuotteissa ja kasvoi 5 milj. euroa teollisuuspakkauksissa.          

Alhaisemmat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa pienensivät liikevoittoa 50 
milj. euroa. Toimitusmuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevoittoon. 
Noin 44 milj. euron kurssikehityksen positiivisen vaikutuksen myyntihintoihin  
osittain kumosi kurssikehityksen negatiivinen vaikutus kustannuksiin. Korkeammat
kuitukustannukset pienensivät liikevoittoa 24 milj. euroa ja korkeammat muut  
muuttuvat kustannukset, mukaan lukien energia, kemikaalit ja kuljetus, laskivat 
liikevoittoa 13 milj. euroa. Alhaisemmat kiinteät kustannukset paransivat    
liikevoittoa 48 milj. euroa, kun huoltoseisokeilla ja huoltoon liittyvillä   
kustannuksilla oli merkittävä vaikutus kiinteihin kustannuksiin vuoden 2009   
viimeisellä neljänneksellä.                           


Pääomarakenne                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              | 31.3.2010 | 31.12.2009 |  31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiiviset aineelliset ja    |  6 084,6 |   5 936,2 |   6 648,8 |
| aineettomat hyödykkeet       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset          |  1 572,0 |   1 481,3 |   1 063,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma            |  1 256,2 |   1 171,2 |   1 435,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat erät,   |   -499,6 |   -498,1 |   - 491,1 |
| netto                |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma           |  8 413,2 |   8 090,6 |   8 656,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat, netto          |   -350,9 |   -314,3 |   -264,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma          |  8 062,3 |   7 776,3 |   8 392,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |  5 206,6 |   5 124,3 |   5 382,3 |
| pääoma               |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet         |    58,8 |    58,2 |    57,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat        |  2 811,9 |   2 593,8 |   2 952,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat omaisuuserät,   |   -15,0 |      - |      - |
| netto                |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus yhteensä          |  8 062,3 |   7 776,3 |   8 392,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahoitus vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2009    
viimeiseen neljännekseen)                            
Liiketoiminnan rahavirta oli 119,2 (495,5) milj. euroa ja rahavirta       
investointien jälkeen 6,4 (393,6) milj. euroa. Investoinnit olivat 112,8 milj. 
euroa ensimmäisellä neljänneksellä, ja tuotantomäärien elpyminen aiheutti    
käyttöpääoman kasvun. Jakson päättyessä konsernin korolliset nettovelat     
kasvoivat 218,1 milj. euroa ollen lopulta 2 811,9 milj. euroa.         

Käyttämättömät luotot yhteensä pysyivät muuttumattomina 1 400 milj. eurossa, ja 
rahavarat ilman luottolimiittejä pysyivät vahvana 864,3 milj. eurossa, joka on 
12,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Lisäksi Stora Ensolla
on käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 700 milj. euroon   
saakka.                                     

Velkaantumisaste 31.3.2010 oli 0,54 (0,51). Valuuttojen nettovaikutus omaan   
pääomaan oli 138,3 milj. euroa positiivinen muuntoerojen suojausten jälkeen.  
Pääasiassa noteeraamattomaan energiayhtiöön Pohjolan Voimaan liittyvät,     
myytävissä olevaan omaisuuteen sisältyvät operatiivisten osake- ja       
velkainstrumenttien arvostuserät vähensivät omaa pääomaa 17,2 milj. eurolla.  

Rahoitus vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2009    
ensimmäiseen neljännekseen)                           
Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopussa Stora Ensolla oli 1 133,8 milj.  
euroa lyhytaikaisia lainoja vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen lopun 1 103,0 
milj. euroon verrattuna . Rahavaroja ilman luottolimiittejä oli vuoden 2010   
ensimmäisen neljänneksen lopussa 864,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2009    
ensimmäisen neljänneksen lopun 488,5 milj. euroon.               

Rahavirta                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR      | 1-3/10 | 10-12/ | 1-3/0 | 2009 | Muutos % | Muutos % |
|           |    |   09 |   9 |    | 1-3/10- | 1-3/10- |
|           |    |    |    |    |  1-3/09 | 10-12/0 |
|           |    |    |    |    |     |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos      | 123,4 | 105,3 | -0,9 | -607, |   n/m |   17,2 |
|           |    |    |    |   6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja muut   | 101,2 | 101,1 | 100,9 |   1 |   0,3 |   0,1 |
| ei-kassavaikutteiset |    |    |    | 262,0 |     |     |
| erät         |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -105,4 | 289,1 | 163,6 | 606,5 |  -164,4 |  -136,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta   | 119,2 | 495,5 | 263,6 |   1 |  -54,8 |  -75,9 |
| kertyneet rahavirrat |    |    |    | 260,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit     | -112,8 | -101,9 | -104, | -423, |   -8,3 |  -10,7 |
|           |    |    |   2 |   7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta      |  6,4 | 393,6 | 159,4 | 837,2 |  -96,0 |  -98,4 |
| investointien    |    |    |    |    |     |     |
| jälkeen       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Investoinnit tammi-maaliskuussa 2010                      
Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen investoinnit olivat yhteensä 112,8 milj.  
euroa, 89 prosenttia ensimmäisen neljänneksen poistoista. Stora Enson vuotuiset 
poistot ovat noin 500 milj. euroa vuonna 2010. Konsernin koko vuoden 2010    
suunnitellut investoinnit ovat noin 400 milj. euroa.              

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tärkeimpiä hankkeita olivat voimalaitokset 
ja energiaan liittyvät projektit nykyisillä tehtailla (63 milj. euroa) sekä   
nykyisen tuotannon kehittäminen (24 milj. euroa).                

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät                  
Pääasialliset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät      
raaka-aineen sekä öljyn- ja energiakustannusten mahdollisen nousun vaikutukseen.

Energiaherkkyysanalyysi vuodelle 2010: sähkön, öljyn ja muiden fossiilisten   
polttoaineiden markkinahintojen 10 prosentin muutoksen välitön vaikutus vuoden 
2010 liikevoittoon on noin 28 milj. euron vuotuinen vaikutus suojausvaikutuksen 
jälkeen.                                    

Puuraaka-aineen herkkyysanalyysi vuodelle 2010: puun hintojen 10 prosentin   
muutoksen välitön vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon on suojausvaikutusten   
jälkeen noin 213 milj. euroa.                          

Lyhyen aikavälin näkymät                            
Taloudellinen ympäristö kohentuu vähitellen, mikä parantaa konsernin tuotteiden 
kysyntää. Kysynnän ennustetaan kuitenkin pysyvän selvästi heikompana kuin kaksi 
vuotta sitten, ennen laskusuhdannetta. Kysynnän ja tarjonnan välinen      
rakenteellinen epätasapaino jatkuu Euroopassa useimpien paperituotteiden osalta.

Alkuvuonna toteutuneen graafisten papereiden kysynnän vahvistumisen odotetaan  
jatkuvan toisella neljänneksellä. Sanomalehtipaperin ja aikakauslehtipaperin  
kysynnän ennakoidaan olevan Euroopassa jonkin verran parempaa kuin vuoden 2009 
erittäin heikolla toisella neljänneksellä. Päällystetyn aikakauslehtipaperin  
kysynnän ennustetaan kasvavan päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntää  
nopeammin. Myös hienopaperin, kuluttajapakkauskartongin ja           
teollisuuspakkauslaatujen näkymät ovat edellisvuotta paremmat. Puutuotteiden  
kysynnästä ennustetaan edellisvuotta parempaa, vaikkakin kysyntä on yhä heikko 
ja selvästi taantumaa edeltävän tason alapuolella.               

Vuosisopimukset osoittavat sanomalehtipaperin hintojen pysyvän todennäköisesti 
Euroopassa ennallaan, mutta Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla hintojen    
odotetaan jatkavan nousuaan. Aikakauslehtipaperin hinnankorotuksista on     
ilmoitettu toisella neljänneksellä muiden kuin sopimushintojen ja uuden     
liiketoiminnan osalta. Hintojen odotetaan nousevan hienopaperissa ja vähitellen 
kuluttajapakkauskartongissa, jossa suurin osa liiketoiminnasta perustuu     
pitkäaikaisiin sopimuksiin. Teollisuuspakkausten ja puutuotteiden hintojen   
nousun ennakoidaan jatkuvan.                          

Sanomalehti- ja kirjapaperisegmentissä vuoden 2010 myyntihinnat paikallisissa  
valuutoissa ovat keskimäärin 16 % alhaisemmat kuin vuonna 2009.         
Aikakauslehtipaperisegmentissä hinnat paikallisissa valuutoissa vuoden 2010   
ensimmäisellä puoliskolla ovat keskimäärin 7-8 % alhaisemmat kuin koko vuonna  
2009.                                      

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan vahvistuvan 
edellisvuodesta Shanghain maailmannäyttelyn piristämänä. Myös päällystetyn   
hienopaperin kysynnän ennustetaan kasvavan. Molempien laatujen markkinahintojen 
odotetaan nousevan.                               

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän ennustetaan
vahvistuvan edellisvuodesta vahvan talouskasvun myötä, erityisesti Brasiliassa. 
Myös hintojen odotetaan nousevan.                        

Konsernin markkinasellun nettokapasiteetti vuodelle 2010 on noin 900 000 tonnia.
Konserni ennakoi vuoden 2010 kustannusinflaation ilman sisäisiä toimenpiteitä  
olevan 1 %, sillä raaka-ainekustannusten ennustetaan lisääntyvän.        

Pakkaukset-liiketoiminta-alueen tulos jatkuu vahvana, mutta paperien tilanne on 
vaihteleva. Stora Enso keskittyy hinnoitteluun volyymien sijaan ja toteuttaa  
kapasiteetin, kustannusten ja rahavirran hallintaa.               

Tuotanto keskeytyi kuluttajapakkauskartonkia valmistavalla Skoghallin tehtaalla 
Ruotsissa 16.4. ruotsalaisten paperityöntekijöiden lakon vuoksi. Ruotsin    
paperityöntekijöiden liitto on ilmoittanut myös muista toimenpiteistä, kuten  
lakosta Forsin tehtaalla 26.4.2010 lähtien. Ruotsin työnantajaliitto Svenskt  
Näringsliv on päättänyt korvata Stora Ensolle lakosta aiheutuvat taloudelliset 
tappiot kokonaisuudessaan.                           

Tapahtumia ensimmäisellä vuosineljänneksellä                  
Helmikuu                                    
Stora Enso ilmoitti 4.2.2010, että Stora Enson ja Araucon yhteisyritys     
Uruguayssa, Montes del Plata, päätti aloittaa Punta Pereirassa         
vaikuttavuusselvityksen mahdollista tulevaa sellutehdasaluetta varten.     

Stora Enso ilmoitti 10.2.2010 allekirjoittaneensa Euroopan investointipankin  
(EIP) kanssa 65 milj. euron lainasopimuksen käytettäväksi Ostrolekan      
voimalaitoksen rakennushankkeeseen Puolassa.                  

Stora Enso ilmoitti 10.2.2010 myös, että uusien kumppaneiden ja uuden      
liiketoiminnan etsiminen entisen Tolkkisten sahan alueelle Porvooseen oli    
edennyt suunnitellusti, ja ensimmäiset kaupat Augustinrannan yrityspuistossa  
saatiin aiesopimusvaiheeseen.                          

Stora Enso ilmoitti 18.2.2010 allekirjoittaneensa yhteistyösopimuksen Metson ja 
Domtarin kanssa yhteisestä sellutehdasbiojalostamon tutkimus- ja        
kehittämishankkeesta. Uusimpaan selluteknologiaan perustuvan projektin     
tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen mukainen, entistäkin        
kustannustehokkaampi ja investointikuluiltaan alhaisempi tuotantoprosessi    
sellulle.                                    

Stora Enso ilmoitti 19.2.2010 suunnitelmista keskittää keräyskuitupakkausten  
kierrätyksen Suomessa Corenson Porin hylsykartonkitehtaan yhteyteen.      
Suunnitelmiin sisältyy Varkauden kierrätyslaitoksen ja Porin hylsytehtaan pysyvä
sulkeminen vuoden 2010 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Lisäksi Stora  
Enso ilmoitti, että yhtiö suunnittelee rajoittavansa toistaiseksi Varkauden   
sanomalehtipaperikone (PK) 2:n tuotantoa lomautuksilla vaikean markkinatilanteen
vuoksi.                                     

Maaliskuu                                    
Stora Enso ilmoitti 4.3.2010, että yhtiö arvioi joutuvansa lähiaikoina sulkemaan
toistaiseksi Suomen tehtaita satamien ahtaajien lakon seurauksena.       

Stora Enso ilmoitti 23.3.2010 emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 
varojenjaon (EUR 0,20 per osake), jonka Stora Enson hallitus esittäisi 31.3.2010
kokoontuvalle yhtiökokoukselle, verokohtelusta. Ennakkoratkaisu koskee     
ainoastaan Stora Enson velvollisuutta pidättää jakamistaan varoista       
ennakonpidätykset ja lähdeverot. Ennakkoratkaisun mukaan varojenjaosta 0,035  
euroa osakkeelta käsiteltäisiin verotuksellisesti osinkona ja 0,165 euroa    
sijoitetun pääoman palautuksena. Stora Enso on velvollinen perimään       
asianmukaiset lähdeverot tai ennakonpidätykset siitä osasta varojenjakoa, joka 
käsitellään osinkona.                              

Stora Enso ilmoitti 23.3.2010 myös, että amerikkalainen Ethisphere-instituutti 
oli nimennyt Stora Enson yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä vuonna 2010.
Stora Enso sai tunnustusta sitoutumisestaan yritysvastuuseen ja eettiseen    
johtamiseen sekä eettisten toimintaohjeiden noudattamiseen liittyvistä     
käytännöistään. Tämä oli kolmas kerta, kun Stora Enso pääsi Ethispheren     
listalle. Ehdolla oli tänä vuonna ennätysmäärä yrityksiä.            

Stora Enso ilmoitti 26.3.2010, että Stora Enson Puutuotteet-liiketoiminta-alue 
jatkaa toimintansa kehittämistä ja investoi yli viisi miljoonaa euroa      
jatkojalostettujen tuotteiden kehittämiseen Uimaharjun, Itävallan Bad St.    
Leonhardin sekä Ruotsin Alan tehtailla.                     

Uudelleenjärjestelytoimenpiteet                         
Stora Enso ilmoitti 23.4.2009 organisoivansa toimintonsa uudelleen tavoitteena 
250 milj. euron vuotuinen kiinteiden kustannusten säästö, joka saavutetaan   
lähinnä hallinnossa tehtävillä säästötoimenpiteillä. Suurin osa         
kustannussäästöistä saavutettiin vuonna 2009. Hallinnollisten kiinteiden    
kustannusten säästöohjelmien toteutus jatkui vuoden 2010 ensimmäisellä     
neljänneksellä suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyt 
ovat käynnissä eri toiminnoissa ja yksiköissä. Kokonaisvaikutus näkyy konsernin 
liikevoitossa vuodesta 2011 eteenpäin.                     

Veracel                                     
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008, että liittovaltion tuomari Brasiliassa oli    
antanut päätöksen, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson          
Veracel-osakkuusyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia.  
Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten  
luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä. Yhtiölle määrättiin 
myös mahdollinen 20 milj. Brasilian realin (8 milj. euron) sakko. Veracel    
kiistää päätöksen ja on valittanut siitä. Veracel toimii täysin kaikkien    
Brasilian lakien mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki 
tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja     
puuviljelmille. Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa
väliaikaisena toimenpiteenä. Veracel ei ole kirjannut varauksia         
uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten sakkojen varalle.            

Bahian osavaltion tuomari antoi 30.9.2009 väliaikaisen päätöksen, joka määrää  
Bahian hallintoa olemaan myöntämättä Veracelille uusia istutuslupia Eunápolisin 
kunnassa. Päätös on vastaus valtionsyyttäjän väitteille, joiden mukaan Veracelin
istutukset ylittävät lainmukaiset rajat. Veracel torjuu väitteet.        

Kilpailuviranomaisten tutkinta                         
Yhdysvaltain liittovaltion alueellisessa alioikeudessa pidetyn         
valamiesoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2007 todettiin, että Stora Enso ei ollut 
syyllistynyt toimintaan, josta Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti sitä    
Yhdysvalloissa 2002 ja 2003 tapahtuneen päällystetyn aikakauslehtipaperin    
myynnin osalta. Samanaikaisesti tämän oikeusjutun kanssa Stora Enso on joutunut 
Yhdysvalloissa useiden vielä vireillä olevien joukkokanteiden kohteeksi. Stora 
Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.       

Osakepääoma                                   
A-osakkeita ei muunnettu R-osakkeiksi ensimmäisen vuosineljäneksen aikana.   

31.3.2010 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 150 084 
kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 388 415 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei 
ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta,  
joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön   
osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.                     

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2010 tehtyjä päätöksiä           
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan emoyhtiön taseesta  
ilmenevien emoyhtiön viimeisimmän tilikauden ja sitä edeltävien tilikausien   
tappio, kokonaissummaltaan noin 1 251,3 miljoonaa euroa, katetaan alentamalla  
emoyhtiön sijoitetun vapaan omanpääoman rahastoa samalla summalla.       

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osakkeenomistajille  
maksetaan emoyhtiön sijoitetun vapaan omanpääoman rahastosta 0,20 euroa     
osakkeelta, kokonaissummaltaan enintään 158 miljoonaa euroa.          

Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hallitukseen    
valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä    
jäsenistä Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti  
Vuoria ja Marcus Wallenberg ja uusiksi jäseniksi Carla Grasso ja Mikael Mäkinen 
samaksi toimikaudeksi. Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil ja Ilkka Niemi
eivät enää asettuneet ehdolle hallitukseen.                   

Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö  
Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.    
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun 
mukaan.                                     

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea valmistelemaan     
ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen    
jäseniin, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten    
palkitsemiseen ja (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten    
palkitsemiseen.                                 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan yhtiön         
yhtiöjärjestyksen kohtaa 10 muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan 
toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokouksen pitopäivää, kuitenkin 
vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.         

Hallituksen päätökset                              
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa keskuudestaan  
puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen.     

Birgitta Kantola jatkaa talous- ja tarkastuskomitean puheenjohtajana. Gunnar  
Brock ja Juha Rantanen valittiin kyseisen komitean uusiksi jäseniksi.      

Matti Vuoria jatkaa palkkiokomitean jäsenenä. Gunnar Brock ja Hans Stråberg   
valittiin kyseisen komitean uusiksi jäseniksi. Gunnar Brock nimitettiin     
palkkiokomitean puheenjohtajaksi.                        

Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         
Stora Enso ilmoitti 22.4.2010 allekirjoittaneensa sopimuksen Kotkan tehtaiden ja
Malesian laminaattipaperiliiketoiminnan myynnistä pääomasijoittaja OpenGate   
Capitalille.                                  

Stora Enso ilmoitti 22.4.2010 myös jatkavansa sellun, hienopaperin ja      
sahatavaran tuotantoa Varkaudessa, mutta suunnittelevansa sanomalehtituotannon 
lopettamista pysyvästi.                             

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.                     

Helsingissä 22. päivänä huhtikuuta 2010                     
Stora Enso Oyj                                 
Hallitus                                    

Segmentit vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2009    
ensimmäiseen neljännekseen                           

Sanomalehti- ja kirjapaperi                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/10 | 10-12/0 | 1-3/09 | Muutos % | Muutos % |
|             |    |    9 |     | 1-3/10-1 | 1-3/10- |
|             |    |     |     |   -3/09 | 10-12/0 |
|             |    |     |     |      |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 287,4 |  359,6 |  308,7 |   -6,9 |  -20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen     |  20,3 |  63,3 |  48,4 |   -58,1 |  -67,9 |
| poistoja (EBITDA)*    |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*       |  -1,6 |  41,3 |  21,5 |  -107,4 |  -103,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta    |  -0,6 |  11,5 |   7,0 |  -108,6 |  -105,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**        |  -0,6 |  15,9 |   7,6 |  -107,9 |  -103,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 t   |  593 |   675 |   546 |    8,6 |  -12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, 1 000 t |  634 |   651 |   573 |   10,6 |   -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %    

Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 287 milj. euroa, joka oli 7 %   
pienempi kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa 
myyntihintojen laskusta. Liiketappio oli 2 milj. euroa verrattuna edellisvuoden 
22 milj. euron liikevoittoon, kun myyntimäärien kasvu, varhain aloitetut    
säästötoimenpiteet ja alhaisemmat energiakustannukset kompensoivat osittain   
myyntihintojen merkittävän laskun ja korkeammat kuitukustannukset, erityisesti 
kierrätyskuitukustannukset.                           

Belgian Langerbruggen tehtaan uuden voimalaitoksen odotetaan käynnistyvän vuoden
2010 toisen neljänneksen loppupuolella, mikä parantaa tehtaan tehokkuutta    
entisestään.                                  

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Länsi-Euroopassa kysynnän lievä parantuminen edellisvuoden erittäin heikosta  
tasosta korvasi kysynnän vähäisen laskun Itä-Euroopassa. Sanomalehdet painoivat 
enemmän sivuja Saksassa ja Italiassa, mutta entistä vähemmän monissa muissa   
Länsi-Euroopan maissa. Hinnat olivat huomattavasti alhaisemmat, erityisesti   
joissakin Euroopan osissa, pääasiassa ylitarjonnan vuoksi. Hinnat euroissa ja  
paikallisissa valuutoissa olivat alhaisemmat myös Euroopan ulkopuolisilla    
markkinoilla. Tuottajien varastot olivat neljänneksen lopussa edellisvuotta   
pienemmät.                                   

Verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen                 
Kysyntä heikkeni kausiluonteisesti Länsi-Euroopassa mutta pysyi vakaana     
Itä-Euroopassa. Euroopassa hinnat laskivat merkittävästi            
vuosisopimusneuvotteluissa. Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla hinnat alkoivat
nousta vuoden 2009 lopun erittäin alhaisesta tasosta. Tuottajien varastot    
pysyivät ennallaan.                               

Aikakauslehtipaperi                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/10 | 10-12/0 | 1-3/09 | Muutos % | Muutos % |
|             |    |    9 |     | 1-3/10-1 | 1-3/10- |
|             |    |     |     |   -3/09 | 10-12/0 |
|             |    |     |     |      |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 435,5 |  430,2 |  380,8 |   14,4 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen     |  27,3 |  28,8 |  27,3 |    0,0 |   -5,2 |
| poistoja (EBITDA)*    |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*       |  3,9 |   4,1 |  -0,1 |    n/m |   -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta    |  0,9 |   1,0 |   0,0 |    n/m |  -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**        |  1,3 |   1,3 |   0,0 |    n/m |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 t*** |  526 |   586 |   487 |    8,0 |  -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, 1 000 t |  550 |   551 |   501 |    9,8 |   -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %    
***Sellua lukuun ottamatta                           

Aikakauslehtipaperin liikevaihto oli 436 milj. euroa, jossa oli kasvua 14 %   
vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui pääasiassa    
markkinasellun myyntimäärien kasvusta ja hintojen noususta. Liikevoitto 4 milj. 
euroa parani jonkin verran edellisvuoden 0,1 milj. euron liiketappiosta, mikä  
johtui lähinnä sellutehtaiden paremmista tuloksista. Paperin myyntimäärien kasvu
ja alhaisemmat tuotantokustannukset korvasivat osittain paperin alhaisemmat   
hinnat.                                     

Saksassa Maxaun tehtaan uuden voimalaitoksen odotetaan käynnistyvän vuoden 2010 
toisen neljänneksen loppupuolella, mikä parantaa tehtaan tehokkuutta      
entisestään.                                  

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Euroopassa aikakauslehtipaperin kysyntä oli jonkin verran edellisvuotta     
vahvempaa mutta edelleen paljon heikompaa kuin ennen talouden taantumaa. Vaikka 
mainontaan tehtävät investoinnit eivät ole vielä elpyneet, kustannustoiminnassa 
on nähtävissä nousua kaikkialla Euroopassa. Päällystetyn ja päällystämättömän  
aikakauslehtipaperin hinnat olivat huomattavasti alhaisemmat pääasiassa     
ylitarjonnan vuoksi. Tuottajien varastot olivat edellisvuottakin alhaisemmat.  

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui  
merkittävästi edellisvuodesta ja palasi kriisiä edeltävälle tasolle. Hinnat   
olivat kuitenkin alhaisemmat, sillä talouden taantuma ei ollut vielä vaikuttanut
edellisvuoden hintoihin.                            

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä elpyi, kun       
kausiluonteinen vaihtelu otetaan huomioon. Hinnat pysyivät edellisvuoden    
tasolla.                                    
Verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa kysyntä heikkeni kausiluonteisesti ja hinnat laskivat merkittävästi. 
Ylitarjonta kohdisti suuria paineita kaikkien laatujen hintoihin. Teollisuuden 
varastot pienenivät yleisesti edelleen edellisen neljänneksen ennestään     
alhaisesta tasosta, mutta tuottajien varastot pysyivät vakaina vaikkakin    
suhteellisen pieninä päällystettyjen aikakauslehtipaperilaatujen osalta.    
Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni  
kausiluonteisesti jonkin verran lomakauden vuoksi, mutta hinnat nousivat hieman.

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui hieman    
hinnankorotusodotuksista, ja hinnat nousivat jonkin verran.           

Hienopaperi                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/10 | 10-12/0 | 1-3/09 | Muutos % | Muutos % |
|             |    |    9 |     | 1-3/10-1 | 1-3/10- |
|             |    |     |     |   -3/09 | 10-12/0 |
|             |    |     |     |      |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 474,5 |  492,0 |  431,9 |    9,9 |   -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen     |  62,1 |  44,7 |  22,6 |   174,8 |   38,9 |
| poistoja (EBITDA)*    |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*       |  41,5 |  22,1 |  -5,7 |    n/m |   87,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta    |  8,7 |   4,5 |  -1,3 |    n/m |   93,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**        |  17,7 |   9,3 |  -1,7 |    n/m |   90,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 t   |  623 |   694 |   590 |    5,6 |  -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, 1 000 t |  648 |   652 |   591 |    9,6 |   -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %    

Hienopaperin liikevaihto oli 475 milj. euroa, joka oli 10 % suurempi kuin vuoden
2009 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui toimitusten lisääntymisestä.   
Liikevoitto oli 42 milj. euroa, joka oli 47 milj. euroa suurempi kuin vuoden  
2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui käynnissä olevista kustannusten 
leikkauksista, paremmasta tuotemixistä toimistopaperin uudelleenjärjestelyn   
seurauksena ja kysynnän paranemisesta. Ahtaajien lakko Suomessa aiheutti noin 6 
milj. euron suoran tappion vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.      

Imatran tehtaiden paperikone (PK) 8 suljettiin pysyvästi maaliskuussa, mikä   
laskee päällystämättömän hienopaperin kapasiteettia 210 000 tonnia.       

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Euroopassa päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli      
edellisvuotta vahvempaa, mutta hinnat olivat alhaisemmat erityisesti      
päällystämättömän hienopaperin osalta. Teollisuuden varastot olivat       
edellisvuotta pienemmät päällystetyn hienopaperin osalta ja pysyivät ennallaan 
päällystämättömän hienopaperin osalta.                     

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli hyvää ja hinnat nousivat     
huomattavasti edellisvuodesta.                         

Verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni jonkin verran, mutta   
päällystämättömän hienopaperin kysyntä vahvistui kausiluonteisesti. Päällystetyn
hienopaperin hinnat laskivat hieman, mutta päällystämättömän hienopaperin hinnat
pysyivät vakaina. Teollisuuden varastot pysyivät pieninä.            

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli vakaata, mutta hinnat jatkoivat 
nousuaan.                                    

Kuluttajapakkauskartonki                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/10 | 10-12/0 | 1-3/09 | Muutos % | Muutos % |
|             |    |    9 |     | 1-3/10-1 | 1-3/10- |
|             |    |     |     |   -3/09 | 10-12/0 |
|             |    |     |     |      |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 523,1 |  505,0 |  459,9 |   13,7 |   3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen     | 101,6 |  74,1 |  44,6 |   127,8 |   37,1 |
| poistoja (EBITDA)*    |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*       |  70,5 |  42,9 |  15,5 |    n/m |   64,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta    |  13,5 |   8,5 |   3,4 |   297,1 |   58,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**        |  23,8 |  14,5 |   4,9 |    n/m |   64,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 t*** |  551 |   560 |   529 |    4,2 |   -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, 1 000  |  602 |   512 |   509 |   18,3 |   17,6 |
| t***           |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %    
***Sellua lukuun ottamatta                           

Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 523 milj. euroa, joka oli 14 %    
suurempi kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa 
kokonaismyyntimäärien kasvusta ja erityisesti kemiallisen sellun hintojen    
noususta. Liikevoitto oli 71 milj. euroa, joka oli 55 milj. euroa suurempi kuin 
vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui myyntimäärien kasvusta ja 
alentuneista kustannuksista, joita tukivat vakaat raaka-ainekustannukset.    

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Kysyntä oli vahvempaa, mutta joidenkin kuluttajapakkauskartonkilaatujen hinnat 
olivat jonkin verran edellisvuotta alhaisemmat. Varastotasot pysyivät samalla  
tasolla kuin vuotta aiemmin.                          

Verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen                 
Kysyntä kasvoi, ja suhteellisen vakaat hinnat alkoivat nousta. Sellumarkkinat  
kehittyivät selvästi neljänneksen aikana ja sellunhinnat nousivat        
valuuttakurssimuutosten vahvistamina.                      

Teollisuuspakkaukset                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/10 | 10-12/0 | 1-3/09 | Muutos % | Muutos % |
|             |    |    9 |     | 1-3/10-1 | 1-3/10- |
|             |    |     |     |   -3/09 | 10-12/0 |
|             |    |     |     |      |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 223,2 |  220,6 |  197,2 |   13,2 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen     |  20,0 |  14,8 |  15,2 |   31,6 |   35,1 |
| poistoja (EBITDA)*    |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*       |  7,7 |   2,9 |   3,5 |   120,0 |  165,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta    |  3,4 |   1,3 |   1,8 |   88,9 |  161,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**        |  5,2 |   2,0 |   2,4 |   116,7 |  160,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja kartongin   |  226 |   229 |   191 |   18,3 |   -1,3 |
| toimitukset, 1 000 t   |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja kartongin   |  241 |   221 |   189 |   27,5 |   9,0 |
| tuotantomäärät, 1 000 t |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin toimitukset, |  250 |   255 |   228 |    9,6 |   -2,0 |
| milj. m2         |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin       |  250 |   258 |   226 |   10,6 |   -3,1 |
| tuotantomäärät, milj. m2 |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 223 milj. euroa, joka oli 13 % suurempi  
kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa      
myyntimäärien kasvusta kaikissa keskeisissä liiketoiminnoissa. Liikevoitto oli 8
milj. euroa, joka oli 4 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2009 ensimmäisellä   
neljänneksellä, sillä myyntimäärien kasvun vaikutus ylitti suunnitellun     
uudelleenjärjestelyn kustannukset hylsy- ja hylsykartonkituotannossa ja     
korkeammat raaka-ainekustannukset.                       

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Kysyntä oli edellisvuoden yleisesti alhaista tasoa parempaa kaikissa keskeisissä
liiketoiminnoissa. Kierrätyskuitukartongin hinnat olivat huomattavasti     
korkeammat kuin edellisvuonna, jolloin hinnat olivat poikkeuksellisen alhaiset. 
Aaltopahvipakkausten hinnat olivat enimmäkseen vakaat keskeisillä markkinoilla, 
mutta hylsyjen ja puolikemiallisen aallotuskartongin hinnat laskivat.      

Verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen                 
Kysyntä oli suhteellisen vakaata lukuun ottamatta aaltopahvipakkausten     
jonkinasteista kausiluonteista heikkenemistä. Hinnat jatkoivat yleisesti    
nousuaan.                                    

Puutuotteet                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/10 | 10-12/0 | 1-3/09 | Muutos % | Muutos % |
|             |    |    9 |     | 1-3/10-1 | 1-3/10- |
|             |    |     |     |   -3/09 | 10-12/0 |
|             |    |     |     |      |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 331,6 |  344,9 |  272,0 |   21,9 |   -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen     |  14,9 |  23,9 |  -14,3 |   204,2 |  -37,7 |
| poistoja (EBITDA)*    |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*       |  5,4 |  15,0 |  -23,7 |   122,8 |  -64,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta    |  1,6 |   4,3 |  -8,7 |   118,4 |  -62,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**        |  3,8 |  10,4 |  -15,7 |   124,2 |  -63,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 m3  | 1 149 |  1 298 |  1 113 |    3,2 |  -11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Puutuotteiden liikevaihto oli 332 milj. euroa, joka oli 22 % suurempi kuin   
vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui myyntihintojen noususta. 
Liikevoitto oli 5 milj. euroa, joka oli EUR 29 milj. euroa suurempi kuin vuoden 
2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä saavutettiin korkeammilla        
myyntihinnoilla, käynnissä olevilla kiinteiden kulujen leikkaamisella ja    
toiminnan tehokkuuden paranemisella uudelleenjärjestelytoimenpiteiden      
seurauksena. Näiden tekijöiden vaikutus ylitti raaka-ainekustannusten nousun.  
Kysyntä pysyi heikkona, mutta myyntihinnat nousivat, sillä rajoitettu tarjonta 
ja alhaiset varastotasot paransivat kysynnän ja tarjonnan välistä tasapainoa.  

Suurin osa entisen Tolkkisten sahan alueesta myytiin vuoden 2010 ensimmäisellä 
neljänneksellä, mikä paransi liikevoittoa 4 milj. euron kertaluonteisena eränä. 
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen                
Kysyntä pysyi edelleen heikkona keskeisillä Euroopan ja Aasian markkinoilla   
rakennustoiminnan pysyessä vähäisenä. Hinnat kuitenkin elpyivät merkittävästi  
edellisvuoden alhaisesta tasosta. Varastot pienenivät selvästi koko       
arvoketjussa, kun kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino parani rajujen    
supistusten seurauksena.                            

Verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen                 
Kysyntä pysyi heikkona mutta suhteellisen vakaana Euroopassa ja Aasiassa.    
Markkinat kääntyivät kuitenkin nousuun neljänneksen loppua kohti, ja hinnat   
jatkoivat nousuaan Euroopassa ja Aasiassa. Varastot kasvoivat jonkin verran   
mutta olivat edelleen yleisesti erittäin alhaisella tasolla.          

Tilinpäätös                                   

Yleistä                                     
Seuraavassa kuvattua lukuun ottamatta tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on
laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja
konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksen mukaisesti:               

Tuloverojen laskenta perustuu parhaaseen arvioon koko tilikaudelle odotetusta  
painotetusta keskimääräisestä vuotuisesta tuloveroasteesta.           

Kotkan tehtaiden ja Malesian laminaattipaperiliiketoiminnan suunniteltu myynti 
on kirjattu IFRS 5:n (myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut 
toiminnot) mukaan. Omaisuus luokitellaan myytävänä olevaksi, kun on erittäin  
todennäköistä, että omaisuuserästä saatava tuotto tulee kertymään myynnistä eikä
sen jatkuvasta käytöstä. Nämä omaisuudet ja velat on arvostettu käypään arvoon 
vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. Myynnistä saatava lopullinen   
vastike riippuu käyvän arvon muutoksista, joten myynnin lopullinen tulos voi  
muuttua.                                    

Seuraavat standardien ja tulkintojen muutokset otettiin käyttöön 1.1.2010    
lähtien, mutta niillä ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:      
IFRS 1 (Muutos) Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto - lisäpoikkeukset   
takautuvasta soveltamisesta.                          
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat konsernin      
osakeperusteiset liiketoimet selventää konsernin käteisvaroina maksettavien   
osakeperusteisten liiketoimien vaikutusaluetta ja kirjaamista.         
IAS 39 (Muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -       
Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät. Standardin mukaan yhteisön on sallittua  
määrittää suojattavaksi jokin muu kuin rahoitusinstrumentin käyvän arvon    
kokonaismuutos tai rahavirtojen kokonaisvaihtelu. Standardi säätelee myös    
inflaation määrittämistä suojattavaksi riskiksi tai rahoitusinstrumentin osaksi 
tietyissä tilanteissa.                             
IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille sisältää ohjeita siitä,
miten yhteisön omistajilleen osinkoina jakamia muita varoja kuin käteisvaroja  
käsitellään kirjanpidossa.                           

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR       | 1-3/1 | 10-12/ | 1-3/09 | 2009 | Muutos | Muutos |
|            |   0 |   09 |    |    |    % |    % |
|            |    |    |    |    | 1-3/10 | 1-3/10 |
|            |    |    |    |    |    - |    - |
|            |    |    |    |    |  1-3/0 |  10-12 |
|            |    |    |    |    |    9 |   /09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   2 |   2 |   2 |   8 |   7,8 |  -4,3 |
|            | 295,9 | 398,8 | 130,5 | 945,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  | 34,3 |  58,9 |  51,8 | 172,8 |  -33,8 |  -41,8 |
| tuotot         |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja     |  -1 |   -1 |   -1 |  -5 |  -4,1 |   6,6 |
| palvelut        | 428,1 | 529,4 | 371,6 | 668,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimituskulut ja    | -225, | -218,4 | -211,1 | -833, |  -6,7 |  -3,1 |
| komissiot       |   2 |    |    |   6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut    | -329, | -349,9 | -376,0 |  -1 |  12,5 |   6,0 |
|            |   0 |    |    | 349,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  | -112, | -161,4 | -114,2 | -833, |   1,9 |  30,6 |
| kulut         |   0 |    |    |   1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         | 19,1 |  77,6 |  18,9 | 111,8 |   1,1 |  -75,4 |
| osakkuusyritysten   |    |    |    |    |     |     |
| tuloksesta       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       | -131, | -170,9 | -129,2 |  -1 |  -1,9 |  23,0 |
| arvonalentumiset    |   6 |    |    | 152,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       | 123,4 | 105,3 |  -0,9 | -607, |   n/m |  17,2 |
|            |    |    |    |   6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät   | -5,5 | -24,7 | -47,2 | -279, |  88,3 |  77,7 |
|            |    |    |    |   2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | 117,9 |  80,6 | -48,1 | -886, |   n/m |  46,3 |
|            |    |    |    |   8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       | -15,8 | -34,7 |  12,0 |  8,6 | -231,7 |  54,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    | 102,1 |  45,9 | -36,1 | -878, |   n/m |  122,4 |
|            |    |    |    |   2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen:     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 101,5 |  46,1 | -38,2 | -879, |   n/m |  120,2 |
|            |    |    |    |   7 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet  |  0,6 |  -0,2 |  2,1 |  1,5 |  -71,4 |   n/m |
--------------------------------------------------------------------------------
|            | 102,1 |  45,9 | -36,1 | -878, |   n/m |  122,4 |
|            |    |    |    |   2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR    | 0,13 |  0,05 | -0,05 | -1,12 |   n/m |  160,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake      | 0,13 |  0,05 | -0,05 | -1,12 |   n/m |  160,0 |
| (laimennettu), EUR   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin laaja tuloslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR             | 1-3/10 | 10-12/09 |  1-3/09 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos          |  102,1 |   45,9 |  -36,1 | -878,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten          |    - |  -14,9 |    - |  -20,4 |
| eläkejärjestelyiden        |     |     |     |     |
| vakuutusmatemaattiset voitot ja  |     |     |     |     |
| tappiot              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaiheittaisen hankinnan      |    - |    - |    - |   3,9 |
| omaisuuserän uudelleenarvostus   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat  |  -16,6 |   75,0 |  -183,4 |  180,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- ja hyödykesuojaukset   |  23,9 |   20,1 |   2,2 |  224,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muiden laajan  |  -0,3 |   0,7 |  -12,6 |  -8,5 |
| tuloksen erien osuus        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien  |  144,3 |   47,3 |   24,3 |  252,6 |
| valuuttamuunnon muutokset     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuksien        |   1,1 |  -10,5 |   0,5 |   5,9 |
| valuuttamuunnon muutokset     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoituksen suojaukset    |  -8,1 |   0,7 |    - |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin    |  -4,7 |   -1,2 |   -4,0 |  -65,0 |
| liittyvä tulovero         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät verojen |  139,6 |  117,2 |  -173,0 |  573,6 |
| jälkeen              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos yhteensä        |  241,7 |  163,1 |  -209,1 | -304,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen jakaantuminen:   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |  240,1 |  156,2 |  -211,7 | -312,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet        |   1,6 |   6,9 |   2,6 |   7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  241,7 |  163,1 |  -209,1 | -304,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma                     
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                   |    1-3/10 |    1-3/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                  |    123,4 |     -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaustulos laajasta tuloksesta       |     15,0 |     17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut     |    101,2 |     100,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos           |    -123,0 |     165,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |    116,6 |     283,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut nettorahoituserät       |     -5,7 |      4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot              |     -5,5 |     -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat   |    105,4 |     286,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta          |     -0,8 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten hankinta          |     -7,1 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot aineellisten ja aineettomien      |     10,8 |     50,5 |
| hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                 |    -112,8 |    -104,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos     |     3,6 |     -29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat    |    -106,3 |     -83,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |     71,6 |     33,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      |    -172,3 |     -35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos        |     79,3 |     -75,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus ja vähemmistöosuuksien    |     -0,2 |     -1,8 |
| osinko                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat     |    -21,6 |     -78,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos            |    -22,5 |     123,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                  |     9,8 |     -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa          |    877,0 |     372,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa       |    864,3 |     488,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa         |    865,1 |     493,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitililuotot tilikauden lopussa      |     -0,8 |     -4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa       |    864,3 |     488,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet             |     0,8 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden käypä arvo             |     0,8 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo                  |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot yhteensä             |     0,8 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              |   1-3/10 |   1-3/09 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden alussa       |   5 157,7 |  5 899,4 |   5 899,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta    |      - |     - |    17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit           |    107,2 |    92,4 |    394,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin |     5,6 |    11,8 |    35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeuksien muutos      |    50,0 |    37,4 |    -41,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähennykset            |    -7,6 |   -19,3 |    -27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten myynnit     |      - |     - |    -92,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalentumiset    |   -131,6 |   -129,2 |  -1 152,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut         |    143,6 |   -21,3 |    125,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |   5 324,9 |  5 871,2 |   5 157,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Korolliset lainat                                
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              |  31.3.2010 | 31.12.2009 |  31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat        |   3 042,4 |  2 898,4 |   2 935,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset lainat        |   1 133,8 |  1 038,3 |   1 103,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   4 176,2 |  3 936,7 |   4 038,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   1-3/10 |    2009 |   1-3/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilanne kauden alussa        |   3 936,7 |  4 076,1 |   4 076,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusien tytäryritysten velat     |      - |    44,1 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot / (lyhennykset)   |    147,3 |   -255,1 |    -18,5 |
| (netto)               |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja muut          |    92,2 |    71,6 |    -19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |   4 176,2 |  3 936,7 |   4 038,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lyhennetty konsernin tase                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            |   | 31.3.2010 | 31.12.2009 | 31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat              |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat    | O |  5 082,3 |  4 979,9 |  5 615,9 |
| hyödykkeet            |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiset hyödykkeet     | O |   167,3 |   152,5 |   150,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet         | O |    75,3 |    25,3 |   104,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä  | O |  1 572,0 |  1 481,3 |  1 063,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat julkisesti   | I |    75,7 |    71,7 |   159,8 |
| noteeratut osakkeet       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat muut osakkeet | O |   759,7 |   778,5 |   777,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset  | I |   160,4 |   159,6 |   159,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset  | T |   195,7 |   155,8 |   114,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat    | O |    34,1 |    30,4 |    18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  8 122,5 |  7 835,0 |  8 164,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus        | O |  1 332,7 |  1 281,6 |  1 667,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset          | T |    2,5 |    2,4 |    28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korottomat saamiset      | O |  1 433,6 |  1 362,6 |  1 424,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset      | I |   263,1 |   221,2 |   273,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat           | I |   865,1 |   890,4 |   493,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  3 897,0 |  3 758,2 |  3 887,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutettavat, myytäviksi    |  |    49,9 |     - |     - |
| tarkoitetut varat        |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  3 946,9 |  3 758,2 |  3 887,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |  |  12 069,4 |  11 593,2 |  12 052,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |  |  5 206,6 |  5 124,3 |  5 382,3 |
| oma pääoma            |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet      |  |    58,8 |    58,2 |    57,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |  |  5 265,4 |  5 182,5 |  5 439,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen      | O |   330,3 |   305,0 |   304,6 |
| jälkeisiin etuuksiin liittyvät  |  |      |      |      |
| varaukset            |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varaukset         | O |   186,8 |   180,4 |   194,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    | T |   421,7 |   364,4 |   284,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen velka | I |  3 042,4 |  2 898,4 |  2 935,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset velat    | O |    16,6 |    43,1 |    11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  3 997,8 |  3 791,3 |  3 730,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten velkojen       | I |   696,4 |   814,8 |   563,8 |
| lyhennyserät           |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat        | I |   437,4 |   223,5 |   539,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korottomat velat | O |  1 510,1 |  1 473,0 |  1 656,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat            | T |   127,4 |   108,1 |   122,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  2 771,3 |  2 619,4 |  2 882,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytäviksi luokiteltuihin    |  |    34,9 |     - |     - |
| varoihin suoraan liittyvät velat |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  2 806,2 |  2 619,4 |  2 882,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |  |  6 804,0 |  6 410,7 |  6 612,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |  |  12 069,4 |  11 593,2 |  12 052,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.           
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.       
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät verovelkaan.               

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. | O | Yl | Si | Om | Va | My | Val | Val | Ker | Ker | Jak | Väh | Yht |
| EUR  | s | ik | jo | at | ih | yt | uut | uut | tyn | tyn | aan | em- | een |
|    | a | ur | it | os | ei | äv | ta- | ta- | eet | eet | tu- | mis | sä |
|    | k | ss | et | ak | t- | is | ja | ja | muu | voi | min | tön |   |
|    | e | i- | un | ke | ta | sä | hyö | hyö | nto | tto | en | osu |   |
|    | - | ra | va | et | is | ol | dyk | dyk | ero | var | emo | ude |   |
|    | p | ha | pa |  | en | ev | e-s | e-s | t | at | yht | t |   |
|    | ä | st | an |  | ha | at | uoj | uoj | ja |   | iön |   |   |
|    | ä | o | om |  | nk | ra | auk | auk | net |   | omi |   |   |
|    | o | ja | an |  | in | ho | set | set | toi |   | sta |   |   |
|    | m | Va | pä |  | na | it |   | osa | nve |   | jil |   |   |
|    | a | ra | äo |  | n | us |   | kku | sto |   | le |   |   |
|    |  | -r | ma |  | uu | -v |   | us- | int |   |   |   |   |
|    |  | ah | n |  | de | ar |   | yri | ien |   |   |   |   |
|    |  | as | ra |  | ll | at |   | tyk | suo |   |   |   |   |
|    |  | to | ha |  | ee |  |   | sis | jau |   |   |   |   |
|    |  |  | st |  | n- |  |   | sä | kse |   |   |   |   |
|    |  |  | o |  | ar |  |   |   | t |   |   |   |   |
|    |  |  |  |  | vo |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |  |  |  |  | st |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |  |  |  |  | uk |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |  |  |  |  | -s |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |  |  |  |  | en |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |  |  |  |  | yl |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |  |  |  |  | ij |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |  |  |  |  | ää |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |  |  |  |  | mä |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 1 | 2 | - | -1 | - | 51 | -16 | -10 | -44 |  2 |  5 | 56, |  5 |
| pääom | 3 | 27 |  | 0, |  | 0, | 6,1 | ,5 | 3,8 | 095 | 594 | 5 | 650 |
| a   | 4 | 6, |  | 2 |  | 6 |   |   |   | ,4 | ,0 |   | ,5 |
| 31.12 | 2 | 4 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| .2008 | , |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 2 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilik | - | - | - | - | - | - |  - |  - |  - | -38 | -38 | 2,1 | -36 |
| auden |  |  |  |  |  |  |   |   |   | ,2 | ,2 |   | ,1 |
| voitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| o/tap |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| pio  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | - | - | - | - | - | -1 | 2,2 | -12 | 24, |  - | -16 | 0,5 | -16 |
| laaja |  |  |  |  |  | 83 |   | ,6 | 3 |   | 9,5 |   | 9,0 |
| n   |  |  |  |  |  | ,4 |   |   |   |   |   |   |   |
| tulok |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| sen  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| erät |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ennen |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| veroj |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| a   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihi | - | - | - | - | - | -3 | 0,2 |  - | -1, |  - | -4, | - | -4, |
| n   |  |  |  |  |  | ,0 |   |   | 2 |   | 0 |   | 0 |
| laaja |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| n   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulok |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| sen  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| eriin |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| yvä  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulov |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ero  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja | - | - | - | - | - | -1 | 2,4 | -12 | 23, | -38 | -21 | 2,6 | -20 |
| tulos |  |  |  |  |  | 86 |   | ,6 | 1 | ,2 | 1,7 |   | 9,1 |
| yhtee |  |  |  |  |  | ,4 |   |   |   |   |   |   |   |
| nsä  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1, | -1, |
| en  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 8 | 8 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| yvät |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| osing |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ot  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 1 | 2 | - | -1 | - | 32 | -16 | -23 | -42 |  2 |  5 | 57, |  5 |
| pääom | 3 | 27 |  | 0, |  | 4, | 3,7 | ,1 | 0,7 | 057 | 382 | 3 | 439 |
| a   | 4 | 6, |  | 2 |  | 2 |   |   |   | ,2 | ,3 |   | ,6 |
| 31.3. | 2 | 4 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2009 | , |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 2 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84 | -84 | -0, | -84 |
| auden |  |  |  |  |  |  |   |   |   | 1,5 | 1,5 | 6 | 2,1 |
| voitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| o/tap |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| pio  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | - | - | - | - | 3, | 36 | 221 | 4,1 | 229 | -20 | 802 | 5,4 | 807 |
| laaja |  |  |  |  | 9 | 3, | ,9 |   | ,0 | ,4 | ,2 |   | ,6 |
| n   |  |  |  |  |  | 7 |   |   |   |   |   |   |   |
| tulok |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| sen  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| erät |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ennen |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| veroj |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| a   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihi | - | - | - | - | - | -3 | -59 | - | -2, | 4,6 | -61 | - | -61 |
| n   |  |  |  |  |  | ,7 | ,0 |   | 9 |   | ,0 |   | ,0 |
| laaja |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| n   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulok |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| sen  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| eriin |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| yvä  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulov |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ero  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja | - | - | - | - | 3, | 36 | 162 | 4,1 | 226 | -85 | -10 | 4,8 | -95 |
| tulos |  |  |  |  | 9 | 0, | ,9 |   | ,1 | 7,3 | 0,3 |   | ,5 |
| yhtee |  |  |  |  |  | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| nsä  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0, | -0, |
| en  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 4 | 4 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| yvät |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| osing |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ot  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3, | -3, |
| sosto |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 4 | 4 |
| t ja |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| -myyn |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| nit  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0, | -0, |
| mistö |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 1 | 1 |
| osuud |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| en  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| osto |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirt | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o   |  | 04 | 04 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| jakok |  | 2, | 2, |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| elpoi |  | 1 | 1 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| seen |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| omaan |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| pääom |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| aan  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääom | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | -15 |
| anpal |  | 57 |  |  |  |  |   |   |   |   | 7,7 |   | 7,7 |
| autus |  | ,7 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| (0,20 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| euroa |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| /osak |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| e)  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 1 | 76 | 2 | -1 | 3, | 68 | -0, | -19 | -19 |  1 |  5 | 58, |  5 |
| pääom | 3 | ,6 | 04 | 0, | 9 | 4, | 8 | ,0 | 4,6 | 199 | 124 | 2 | 182 |
| a   | 4 |  | 2, | 2 |  | 2 |   |   |   | ,9 | ,3 |   | ,5 |
| 31.12 | 2 |  | 1 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| .2009 | , |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 2 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 0,6 | 102 |
| auden |  |  |  |  |  |  |   |   |   | ,5 | ,5 |   | ,1 |
| voitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| o/tap |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| pio  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | - | - | - | - | - | -1 | 23, | -0, | 136 | - | 143 | 1,1 | 144 |
| laaja |  |  |  |  |  | 6, | 9 | 3 | ,2 |   | ,2 |   | ,3 |
| n   |  |  |  |  |  | 6 |   |   |   |   |   |   |   |
| tulok |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| sen  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| erät |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ennen |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| veroj |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| a   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihi | - | - | - | - | - | -0 | -6, | - | 2,1 | - | -4, | - | -4, |
| n   |  |  |  |  |  | ,6 | 2 |   |   |   | 7 |   | 7 |
| laaja |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| n   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulok |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| sen  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| eriin |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| yvä  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulov |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ero  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja | - | - | - | - | - | -1 | 17, | -0, | 138 | 101 | 240 | 1,7 | 241 |
| tulos |  |  |  |  |  | 7, | 7 | 3 | ,3 | ,5 | ,0 |   | ,7 |
| yhtee |  |  |  |  |  | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| nsä  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0, | -0, |
| en  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 2 | 2 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| yvät |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| osing |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ot  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0, | -0, |
| sosto |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 9 | 9 |
| t ja |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| -myyn |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| nit  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääom | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | -15 |
| anpal |  |  | 57 |  |  |  |   |   |   |   | 7,7 |   | 7,7 |
| autus |  |  | ,7 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| (0,20 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| euroa |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| /osak |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| e)  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirt | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - |  1 | - | - | - |
| o   |  |  | 25 |  |  |  |   |   |   | 251 |   |   |   |
| kerty |  |  | 1, |  |  |  |   |   |   | ,3 |   |   |   |
| neisi |  |  | 3 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| in  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| voitt |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ovaro |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ihin |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 1 | 76 | 63 | -1 | 3, | 66 | 16, | -19 | -56 |  2 |  5 | 58, |  5 |
| pääom | 3 | ,6 | 3, | 0, | 9 | 7, | 9 | ,3 | ,3 | 552 | 206 | 8 | 265 |
| a   | 4 |  | 1 | 2 |  | 0 |   |   |   | ,7 | ,6 |   | ,4 |
| 31.3. | 2 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2010 | , |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 2 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            |  31.3.2010 |  31.12.2009 |  31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit             |      - |      - |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset          |    25,5 |     16,2 |     74,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta    |       |       |       |
| annetut vakuudet         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset           |    180,0 |    180,2 |    192,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut vakuudet |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset           |    128,4 |    121,7 |    158,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut seuraavien 12  |    26,7 |     27,2 |     26,8 |
| kk:n aikana           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut seuraavien 12  |    75,2 |     79,3 |     89,8 |
| kk:n jälkeen           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut          |     0,1 |     0,3 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut          |    36,2 |     36,4 |     43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    472,1 |    461,3 |    586,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit             |      - |      - |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset          |    25,5 |     16,2 |     74,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset           |    308,4 |    301,9 |    350,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut        |    101,9 |    106,5 |    116,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut          |     0,1 |     0,3 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut          |    36,2 |     36,4 |     43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    472,1 |    461,3 |    586,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sitovat ostosopimukset                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR      |       Suunnitellut sopimusmaksut        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitustyyppi    |  Sopimuksia | 4-12/20 | 2011-201 | 2013-201 | 2015+ |
|           |   yhteensä |   10 |    2 |    4 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kuitu       |    1 563,6 |  180,4 |  388,2 |  375,2 | 619,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Energia      |    1 753,8 |  331,2 |  466,4 |  330,9 | 625,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kuljetus     |     454,8 |  49,9 |  110,3 |   93,8 | 200,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut       |     707,9 |  81,8 |  108,8 |   50,2 | 467,1 |
| | tuotantokustannuk |        |     |     |     |    |
| | set        |        |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| |          |    4 480,1 |  643,3 | 1 073,7 |  850,1 | 1 913 |
| |          |        |     |     |     |  ,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit     |     67,5 |  47,7 |   19,8 |    - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset yhteensä |   4 547,6  |  691,0 | 1 093,5 |  850,1 | 1 913 |
| 31.3.2010      |        |     |     |     |  ,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisten käyvät arvot                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     |      | 31.3.20 |     |   | 31.12.200 | 31.3.200 |
|          |     |  10  |     |  |     9 |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  Käyvän | Käyvän | Käyvät |  |  Käyvät |  Käyvät |
|          |  arvon |  arvon | arvot, |  |  arvot, |  arvot, |
|          | ylittäv | alitta |  netto |  |   netto |  netto |
|          |    ät |   vat |     |  |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimu |  239,7 |  -54,7 |  185,0 |  |   156,6 |  258,6 |
| kset       |     |     |     |  |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot   |    - |  -29,3 |  -29,3 |  |   -26,7 |  -34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukse |   81,3 |  -31,0 |  50,3 |  |   20,5 |  -68,0 |
| t         |     |     |     |  |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot  |   15,5 |  -13,0 |   2,5 |  |   13,9 |   -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykesopimukset |   22,5 |  -51,4 |  -28,9 |  |   -21,8 |  -110,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset   |   12,2 |  -12,5 |  -0,3 |  |   -14,1 |  -85,3 |
| osakevaihtosopimu |     |     |     |  |      |     |
| kset (TRS) ja   |     |     |     |  |      |     |
| osakeoptiot    |     |     |     |  |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |  371,2 | -191,9 |  179,3 |   |   128,4 |  -40,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisten nimellisarvot                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          |   31.3.2010 |  31.12.2009 |  31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset    |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy alle 1 vuodessa  |     543,0 |     666,8 |    768,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 2-5 vuodessa   |    2 442,8 |    2 384,0 |   1 594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 6-10 vuodessa   |     920,3 |     861,8 |   2 379,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |    3 906,1 |    3 912,6 |   4 742,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot         |     508,9 |     387,4 |    408,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    4 415,0 |    4 300,0 |   5 151,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset     |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Termiinisopimukset     |    2 028,6 |    2 935,7 |   3 078,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttaoptiot       |    1 676,7 |    1 590,7 |   1 998,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    3 705,3 |    4 526,4 |   5 077,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset     |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Hyödykesopimukset     |     345,7 |     396,7 |    537,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |     345,7 |     396,7 |    537,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät  |        |        |       |
| suojausinstrumentit     |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset         |     104,7 |     104,7 |    133,4 |
| osakevaihtosopimukset (TRS) |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Synteettiset osakeoptiot  |       - |       - |     22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |     104,7 |     104,7 |    155,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    |  1-3/10 | 2009 | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 |  1-3/09 |
|         |     |    |   09 |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja |  287,4 |   1 | 359,6 |  330,0 |  327,5 |   308,7 |
| kirjapaperi   |     | 325,8 |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipap |  435,5 |   1 | 430,2 |  469,0 |  396,0 |   380,8 |
| eri       |     | 676,0 |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi   |  474,5 |   1 | 492,0 |  449,6 |  450,4 |   431,9 |
|         |     | 823,9 |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkaus |  523,1 |   1 | 505,0 |  470,7 |  460,3 |   459,9 |
| kartonki     |     | 895,9 |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkau |  223,2 | 815,5 | 220,6 |  203,7 |  194,0 |   197,2 |
| kset       |     |    |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet   |  331,6 |   1 | 344,9 |  306,9 |  315,8 |   272,0 |
|         |     | 239,6 |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |  625,3 |   2 | 619,4 |  450,1 |  507,8 |   597,9 |
|         |     | 175,2 |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien   |  -604,7 |  -2 | -572,9 | -449,0 | -467,0 |  -517,9 |
| välinen     |     | 006,8 |    |     |     |      |
| liikevaihto   |     |    |    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 2 295,9 |   8 |   2 | 2 231,0 | 2 184,8 |  2 130,5 |
|         |     | 945,1 | 398,8 |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     |  1-3/10 |  2009 | 10-12/ |  7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 |
|          |     |    |   09 |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja  |   -1,6 | 128,7 |  41,3 |   34,8 |  31,1 |  21,5 |
| kirjapaperi    |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipape |   3,9 |  40,3 |  4,1 |   30,6 |   5,7 |  -0,1 |
| ri        |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi    |   41,5 |  32,7 |  22,1 |   20,4 |  -4,1 |  -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkausk |   70,5 | 164,9 |  42,9 |   64,9 |  41,6 |  15,5 |
| artonki      |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauk |   7,7 |  17,6 |  2,9 |   10,3 |   0,9 |  3,5 |
| set        |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    |   5,4 |  -8,0 |  15,0 |   9,4 |  -8,7 | -23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |  -22,2 | -117,1 | -26,6 |  -44,9 |  -24,3 | -21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos    |  105,2 | 259,1 | 101,7 |  125,5 |  42,2 | -10,3 |
| segmenteittäin il |     |    |    |     |     |    |
| man        |     |    |    |     |     |    |
| kertaluontei   |     |    |    |     |     |    |
| sia eriä     |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       |  14,2 |  61,4 |  35,8 |   6,0 |  6,3 |  13,3 |
| osakkuusyritysten |     |    |    |     |     |    |
| tuloksesta ilman |     |    |    |     |     |    |
| käyvän arvon   |     |    |    |     |     |    |
| muutoksia     |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman |  119,4 | 320,5 | 137,5 |  131,5 |  48,5 |  3,0 |
| kertaluonteisia  |     |    |    |     |     |    |
| eriä ja käyvän  |     |    |    |     |     |    |
| arvon muutoksia* |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon   |  22,9 |  4,4 |  9,9 |  21,0 |  11,4 | -37,9 |
| muutokset*    |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman |  142,3 | 324,9 | 147,4 |  152,5 |  59,9 | -34,9 |
| kertaluonteisia  |     |    |    |     |     |    |
| eriä       |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  |  -18,9 | -932,5 | -42,1 |  -655,1 | -269,3 |  34,0 |
| erät       |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS) |  123,4 | -607,6 | 105,3 |  -502,6 | -209,4 |  -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät |   -5,5 | -279,2 | -24,7 |  -46,1 | -161,2 | -47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen    |  117,9 | -886,8 |  80,6 |  -548,7 | -370,6 | -48,1 |
| veroja ja     |     |    |    |     |     |    |
| vähemmistön    |     |    |    |     |     |    |
| osuuksia     |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     |  -15,8 |  8,6 | -34,7 |   29,0 |   2,3 |  12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos |  102,1 | -878,2 |  45,9 |  -519,7 | -368,3 | -36,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja  
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              

Kertaluonteiset erät segmenteittäin                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     |  1-3/10 |  2009 | 10-12/ |  7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 |
|          |     |    |   09 |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja  |    - | -52,2 |  -1,1 |  -80,1 |    - |  29,0 |
| kirjapaperi    |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipape |   -5,7 | -163,5 | -11,4 |  -152,1 |    - |   - |
| ri        |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi    |    - | -314,2 |  -0,6 |  -313,6 |    - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkausk |    - | -34,2 |  1,6 |  -35,8 |    - |   - |
| artonki      |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauk |  -13,2 | -28,7 |  -0,5 |  -28,2 |    - |   - |
| set        |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    |   1,6 |  -7,7 |  1,0 |   -8,7 |    - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   -1,6 | -332,0 | -31,1 |  -36,6 | -269,3 |  5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton    |  -18,9 | -932,5 | -42,1 |  -655,1 | -269,3 |  34,0 |
| kertaluonteiset  |     |    |    |     |     |    |
| erät       |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserien   |    - | -148,5 |   - |    - | -148,5 |   - |
| kertaluonteiset  |     |    |    |     |     |    |
| erät       |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verojen      |    - |  49,6 |  12,0 |   42,9 |   4,6 |  -9,9 |
| kertaluonteiset  |     |    |    |     |     |    |
| erät       |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovoiton    |  -18,9 |   -1 | -30,1 |  -612,2 | -413,2 |  24,1 |
| kertaluonteiset  |     | 031,4 |    |     |     |    |
| erät       |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketulos segmenteittäin                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     |  1-3/10 |  2009 | 10-12/ |  7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 |
|          |     |    |   09 |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja  |   -1,6 |  76,5 |  40,2 |  -45,3 |  31,1 |  50,5 |
| kirjapaperi    |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipape |   -1,8 | -123,2 |  -7,3 |  -121,5 |   5,7 |  -0,1 |
| ri        |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi    |   41,5 | -281,5 |  21,5 |  -293,2 |  -4,1 |  -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkausk |   70,5 | 130,7 |  44,5 |   29,1 |  41,6 |  15,5 |
| artonki      |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauk |   -5,5 | -11,1 |  2,4 |  -17,9 |   0,9 |  3,5 |
| set        |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    |   7,0 | -15,7 |  16,0 |   0,7 |  -8,7 | -23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   -5,8 | -495,1 | -89,6 |  -63,3 | -281,9 | -60,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       |   19,1 | 111,8 |  77,6 |   8,8 |   6,0 |  19,4 |
| osakkuusyritysten |     |    |    |     |     |    |
| tuloksesta    |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS) |  123,4 | -607,6 | 105,3 |  -502,6 | -209,4 |  -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät |   -5,5 | -279,2 | -24,7 |  -46,1 | -161,2 | -47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen    |  117,9 | -886,8 |  80,6 |  -548,7 | -370,6 | -48,1 |
| veroja ja     |     |    |    |     |     |    |
| vähemmistön    |     |    |    |     |     |    |
| osuuksia     |     |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     |  -15,8 |  8,6 | -34,7 |   29,0 |   2,3 |  12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos |  102,1 | -878,2 |  45,9 |  -519,7 | -368,3 | -36,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Euron vaihtokurssit                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro  |     Päätöskurssi     |     Keskikurssi      |
| on     |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |   31.3.2010 |  31.12.2009 |   31.3.2010 |   31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK     |    9,7135 |    10,2520 |    9,9529 |    10,6180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD     |    1,3479 |    1,4406 |    1,3842 |     1,3941 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP     |    0,8898 |    0,8881 |    0,8868 |     0,8909 |
--------------------------------------------------------------------------------

Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 31.3.2010             
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                 |   USD |   GBP |    SEK |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan    |   850 |   450 |  -1 050 |
| nettorahavirta               |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriskin suojaukset 31.3.2010   |   -425 |   -235 |    600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausprosentti 31.3.2010 seuraavalle 12 |   50 % |   52 % |   57 % |
| kuukaudelle                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto: valuuttakurssivaikutus +/- 10 %         |  Milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                              |      85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                              |     -105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                              |      45 |
--------------------------------------------------------------------------------


Herkkyys perustuu vuoden 2010 oletettuun liiketoiminnan nettorahavirtaan.    
Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että    
ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.         

Stora Enson osakkeet                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtomäärä  |      Helsinki      |      Tukholma      |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |   A-osake |    R-osake |    A-osake |    R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammikuu   |   304 617 |  129 305 365 |    164 534 |  43 100 530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helmikuu   |   155 799 |  95 521 928 |    215 299 |  33 869 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maaliskuu   |   119 035 |  109 395 394 |    338 060 |  45 698 184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   579 451 |  334 222 687 |    717 893 |  122 668 531 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi |    Helsinki, EUR     |     Tukholma, SEK     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |   A-osake |    R-osake |    A-osake |    R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammikuu   |     5,50 |     4,47 |     56,50 |     45,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helmikuu   |     5,47 |     4,65 |     54,25 |     45,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maaliskuu   |     6,21 |     5,64 |     60,25 |     55,00 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                        

Sijoitetun pääoman tuotto, 		                          
ROCE (%) 	100 x 	Liikevoitto____                        
		Sijoitettu pääoma 1) 2)                            

Sidotun pääoman tuotto,	100 x	Liikevoitto                   
ROOC (%)		Sidottu pääoma 1) 2)                         

	                                        
Oman pääoman tuotto,	100 x	Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta - verot   
ROE (%) 		Oma pääoma yhteensä 2)                        
 		                                       

Omavaraisuusaste (%) 	100 x	Oma pääoma yhteensä                
		Taseen loppusumma                               
		                                       

		                                       
Korolliset nettovelat 		Korolliset velat - korolliset saamiset         

Velkaantumisaste		Korolliset nettovelat                     
		Oma pääoma                                  

Kassatulos/osake		Tilikauden tulos + poistot ja arvonalentumiset        
		Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä                      

Tulos/osake		Tilikauden tulos                          
		Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä                      


1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma - nettoverovelka             
2) Tilikauden keskiarvo                             


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410                 
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121                  
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          
Päivi Kauhanen, Suomen viestinnän johtaja, p. 02046 21380            

Stora Enson vuoden 2010 toisen neljänneksen tulos julkistetaan 22.7.2010.    


LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ                          
Aika:	11.30 paikallista aikaa tänään                      
Paikka:	Stora Enso Oyj                             
Osoite:	Kanavaranta 1                              
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
Markus Rauramo, talousjohtaja                          

Tilaisuus pidetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää Jouko Karviselle ja Markus 
Rauramolle esityksen jälkeen.                          

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä talousjohtaja Markus Rauramo isännöivät   
tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös    
verkkolähetyksenä (webcast).                          

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:                       
 +44 (0)20 7138 0825 	Kansainvälinen/Iso-Britannia               
09 2319 4344 	Suomi                              
08 5352 6439 	Ruotsi                              
+1 212 444 0481 	USA                              
Koodi	2879284#                                 


Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Konserni on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme   
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin
ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin  
27 000 ihmistä ja liikevaihtomme vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora   
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.          

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin 
tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,     
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset 
konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä    
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet,
kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden  
markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät     
hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja      
kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien   
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3)    
yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä     
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa

Liitteet & linkit