Stora Enson osavuosikatsaus tammi-syysku

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 23.10.2003 klo 13.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003
Kannattavuus parani vaikeissa markkinaolosuhteissa

Kolmannen neljänneksen tulos

Stora Enson osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,09
euroa (0,07 euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 139,8
milj. euroa (106,7 milj. euroa), mikä on 31,0 % edellistä
vuosineljännestä enemmän ja vastaa 4,7 % liikevaihdosta. Tulos ennen
veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli 107,4 milj.
euroa (86,9 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat -39,9 milj.
euroa ja ne aiheutuivat kulujen alentamiseen tähtäävistä
rakennemuutostoimenpiteistä. Pohjois-Amerikassa näiden erien vaikutus
oli 27,4 milj. Yhdysvaltain dollaria (24,6 milj. euroa) ja Ranskan
Corbehemin tehtaalla 15,3 milj. euroa. Ne alensivat osakekohtaista
tulosta -0,03 euroa.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 2 987,4 milj. euroa, mikä on
2,3 % edellisen vuosineljänneksen 3 057,0 milj. euroa vähemmän.
Liiketoiminnan kassavirta oli 373,8 milj. euroa (383,3 milj. euroa) ja
kassavirta investointien jälkeen 87,4 milj. euroa (40,2 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos oli 0,44 euroa (0,40 euroa).
Nettorahoituskulut olivat 23,4 milj. euroa (11,3 milj. euroa).
Tuotantoa sopeutettiin markkinakysyntään ja rajoitettiin yhteensä
170 000 tonnia.
?                 
Milj. EUR  2001   2002 I-III/02 I-III/03  III/02  II/03  III/03
Liike-
vaihto  13 508,8 12 782,6  9 570,5 9 143,5  3 108,6 3 057,0 2 987,4
EBITDA
1)2)   2 762,8  2 172,0  1 698,3 1 343,5   577,5  399,7  443,2
Liike-
voitto2) 1 495,2   926,5   719,6  457,6   255,4  106,7  139,8
Kertaluonteiset
erät     -8,3 -1 078,1 -1 177,9  -39,9 -1 229,5    -  -39,9
Liikevoitto2), 
%      11,1    7,2    7,5   5,0    8,2   3,5   4,7
Liike-
voitto  1 486,9  -151,6  -458,3  417,7  -974,1  106,7   99,9
Tulos ennen
veroja ja 
vähemmistö-
osuutta2) 1 231,3   734,9   591,9  323,6   196,8   86,9  107,4
Tulos ennen
veroja ja 
vähemmistö-
osuutta  1 223,0  -343,2  -586,0  283,7 -1 032,7   86,9   67,5
Tilikauden 
voitto   926,3  -222,2  -699,7  188,8  -998,7   56,3   47,2
  
Tulos/osake2), 
EUR     0,94   0,57   0,45   0,25   0,15   0,07   0,09
Tulos/osake, 
EUR     1,03   -0,25   -0,78   0,22   -1,12   0,07   0,06
Kassatulos/
osake2), EUR 2,34   1,97   1,68   1,29   0,51   0,41   0,44
Sijoitetun 
pääoman 
tuotto2), % 10,8    7,1    7,2   5,1    7,9   3,6   4,6

1) EBITDA = liikevoitto ennen poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä


Näkymät

Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: " Selviä merkkejä pitkään odotetusta
metsäteollisuustuotteiden kysynnän piristymisestä Euroopassa ei
vieläkään ole näkyvissä. Mainonnan kestävään kasvuun johtavaa
kehitystä ei ole tapahtunut ja siihen liittyvien paperilajien kysyntä
on edelleen heikohkoa. Konsernin pääosin yleisestä taloudellisesta
toimeliaisuudesta riippuvien pakkauskartonkien kysyntä on tasaista.
Euroopassa tuotehintojen näkymät ovat kohtuullisen vakaat.
Hienopaperit, joihin kohdistuu hintapaine, muodostavat tästä
poikkeuksen."

Pohjois-Amerikan talouden piristyminen näyttää ilmeiseltä, joskin
kehityksen tahti on hidas ja metsäteollisuustuotteiden osalta melko
epätasainen. Paperimarkkinoiden myönteisempi kehitys alkaa
perinteisesti Pohjois-Amerikassa. Tämä näkyy jo eräiden paperilajien
vireillä olevista hinnankorotuksista.

Aasiassa hienopaperin kysyntä on toipunut SARS:n aiheuttamista
markkinavaikutuksista, mutta kilpailu on edelleen kovaa. Alueen
bruttokansantuote kasvaa kuitenkin nopeasti, erityisesti Kiinassa.

Haastavat markkinaolosuhteet ovat edellyttäneet konsernilta entistäkin
voimakkaampaa keskittymistä kustannussäästöohjelmien toteuttamiseen.
Pohjois-Amerikan ohjelmien lisäksi tehdaskohtaista tuottavuutta
parannetaan, kiinteitä ja muuttuvia kuluja leikataan ja konsernin
esikuntatoimintojen ja tietotekniikkakulujen kustannuksia alennetaan.
Kuten edellisessä osavuosikatsauksessa todettiin, on myös ryhdytty
toimiin vuosien 2003-2004 investointien pitämiseksi konsernin
vuosittaisten poistojen rajoissa.

Lisätietoja:

Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +44 20 7016 3110
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat,
puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3146
tai +44 7775 788 659

Osavuosikatsaus on saatavilla kokonaisuudessaan Stora Enson
kotisivuilla osoitteessa http://www.storaenso.com/investors

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin
artikkeleihin on saatavissa osoitteessa www.storaenso.com/images

Stora Enson vuoden 2003 tulos julkistetaan 4.2.2004.Stora Enson osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003

Yhteenveto kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,09 euroa
 (edellinen neljännes 0,07 euroa).
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 139,8 milj. euroa
 (106,7 milj. euroa).
* Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia
 eriä oli 107,4 milj. euroa (86,9 milj. euroa).
* Liikevaihto oli 2 987,4 milj. euroa (3 057,0 milj. euroa).
* Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,44
 euroa (0,41 euroa).
* Kertaluonteiset erät, yhteensä -39,9 milj. euroa, heikensivät
 osakekohtaista tulosta 0,03 euroa.

Taloudellinen toimeliaisuus oli edelleen heikkoa vuoden 2003
kolmannella neljänneksellä. Tämä hidasti konsernin tuotteiden kysyntää
erityisesti mainonnan määrästä riippuvissa paperilajeissa. Ylitarjonta
ja heikentynyt Yhdysvaltain dollari aiheuttivat hintapainetta osassa
tuoteryhmiä.

Länsi-Euroopassa kannattavuudeltaan heikompi vienti Euroopan
ulkopuolelle ja myynti itäiseen Eurooppaan kasvattivat toimitusmääriä.
Useimmilla paikallisilla markkinoilla kysyntä jäi kuitenkin edelleen
vaatimattomaksi. Hintapaine jatkui hienopapereissa.

Pohjois-Amerikassa esiintyi myönteisiä merkkejä talouden
piristymisestä. Tuonti Aasiasta ja Euroopasta aiheutti kuitenkin
tarjonnan ja kysynnän välistä epätasapainoa. Tuotehintojen korotukset
ovat tällä hetkellä meneillään.

Tuotantoa sopeutettiin markkinakysyntään ja rajoitettiin yhteensä
170 000 tonnia. Pohjois-Amerikassa tuotantoa rajoitettiin 25 000
tonnia ja Euroopassa 145 000 tonnia. Edellisellä vuosineljänneksellä
vastaava vähennys oli 200 000 tonnia, josta 42 000 tonnia Pohjois-
Amerikassa ja 158 000 tonnia Euroopassa.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 412 000 tonnia,
mikä ylittää edellisen vuosineljänneksen 3 354 000 tonnin toimitukset
58 000 tonnia. Tuotannon määrä, 3 501 000 tonnia, oli 5,6 prosenttia
enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Puutuotteiden
toimitukset olivat 1 337 000 kuutiometriä (1 644 000 kuutiometriä).


?Milj. EUR  2001   2002 I-III/02 I-III/03  III/02  II/03  III/03
Liike-
vaihto  13 508,8 12 782,6  9 570,5 9 143,5  3 108,6 3 057,0 2 987,4
EBITDA
1)2)   2 762,8  2 172,0  1 698,3 1 343,5   577,5  399,7  443,2
Liike-
voitto2) 1 495,2   926,5   719,6  457,6   255,4  106,7  139,8
Kertaluonteiset
erät     -8,3 -1 078,1 -1 177,9  -39,9 -1 229,5    -  -39,9
Liikevoitto2), 
%      11,1    7,2    7,5   5,0    8,2   3,5   4,7
Liike-
voitto  1 486,9  -151,6  -458,3  417,7  -974,1  106,7   99,9
Tulos ennen 
veroja ja 
vähemmistö-
osuutta2) 1 231,3   734,9   591,9  323,6   196,8   86,9  107,4
Tulos ennen
veroja ja 
vähemmistö-
osuutta  1 223,0  -343,2  -586,0  283,7 -1 032,7   86,9   67,5
Tilikauden 
voitto   926,3  -222,2  -699,7  188,8  -998,7   56,3   47,2
  
Tulos/osake2),
EUR     0,94   0,57   0,45   0,25   0,15   0,07   0,09
Tulos/osake, 
EUR     1,03   -0,25   -0,78   0,22   -1,12   0,07   0,06
Kassatulos/
osake2), EUR 2,34   1,97   1,68   1,29   0,51   0,41   0,44
Sijoitetun 
pääoman 
tuotto2), % 10,8    7,1    7,2   5,1    7,9   3,6   4,6

1) EBITDA = liikevoitto ennen poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä


Kolmannen vuosineljänneksen tulos edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,09 euroa (0,07
euroa). Osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat voimakkaimmin
myyntimäärien kasvu 0,03 euroa, kiinteiden kustannusten leikkaukset
0,03 euroa ja toisaalta myyntihintojen aleneminen -0,03 euroa.
Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,06 euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 139,8 milj. euroa (106,7
milj. euroa), mikä on 31,0 % edellistä vuosineljännestä enemmän ja
vastaa 4,7 % liikevaihdosta. Painopaperien ja pakkauskartonkien
liikevoitto kasvoi, mutta hienopaperin ja puutuotteiden liikevoitto
heikkeni. Tukkuritoiminnan liikevoitto säilyi ennallaan. Liikevoitto
kertaluonteisten erien jälkeen oli 99,9 milj. euroa.

Kasvaneet tuotantomäärät ja pienentyneet kiinteät kulut kasvattivat
liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä. Hintatason lasku kuitenkin
pienensi liikevoittoa. Erääntyneiden valuuttojen suojaussopimusten,
erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan, tulosvaikutus
oli 22,7 milj. euroa positiivinen. Tämän myönteisen tulosvaikutuksen
arvioidaan pienenevän seuraavilla vuosineljänneksillä.

Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin IAS-sääntöjen mukaisesti
omaisuuserien arvojen alentumisen testaus (IAS 36). Testi vahvisti
taseessa olevien omaisuuserien arvot. Yhtiön Yhdysvalloissa käynnissä
oleva Pohjois-Amerikan kannattavuuden parantamisohjelma ja ennuste
Pohjois-Amerikan markkinoiden elpymisestä tukevat näkemystä
omaisuuserien arvoista.

Kertaluonteiset erät olivat -39,9 milj. euroa ja ne aiheutuivat
kulujen alentamiseen tähtäävistä rakennemuutostoimenpiteistä. Pohjois-
Amerikassa näiden erien vaikutus oli 27,4 milj. Yhdysvaltain dollaria
(24,6 milj. euroa) ja Ranskan Corbehemin tehtaalla 15,3 milj. euroa.
Ne alensivat osakekohtaista tulosta -0,03 euroa.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli
107,4 milj. euroa (86,9 milj. euroa).

Liikevaihto oli 2 987,4 milj. euroa, mikä on 2,3 % edellisen
vuosineljänneksen 3 057,0 milj. euroa vähemmän.

Nettorahoituskulut olivat 23,4 milj. euroa (11,3 milj. euroa).
Nettokorkokulut olivat 49,9 milj. euroa (51,5 milj. euroa) ja
valuuttakurssivoitot olivat nettomäärältään 12,2 milj. euroa (7,9
milj. euroa). Muut rahoituserät olivat 14,3 milj. euroa (32,3 milj.
euroa), joista suurin osa muodostui synteettisten optioiden
suojausinstrumenttien ja muiden johdannaisten arvostuksista, joilla ei
ole kassavirtavaikutusta.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -9,0 milj. euroa (-8,5 milj.
euroa). Verot olivat nettomäärältään -22,0 milj. euroa (-28,3 milj.
euroa), mikä vastaa 32,6 %:n veroastetta (32,6 %). Vähemmistöosuus
tuloksessa on -1,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa), minkä jälkeen
jakson nettovoitto on 47,2 milj. euroa (56,5 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,6 % (3,6
%). Syyskuun lopussa sijoitettu pääoma oli 12 157,3 milj. euroa,
nettolisäys oli 111,1 milj. euroa. Tästä 56,5 milj. euroa aiheutui
valuuttakurssien muutoksista.

Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen sisältyy 30,5 milj. euron tuotto
biologisesta muutoksesta (kasvu ja hinta) sekä -25,6 milj. euron
kuluerä biologisista hyödykkeistä (puunkorjuu). Erien positiivinen
nettovaikutus oli 4,9 milj. euroa.


Pääomarakenne

           IAS 41:n
Milj. EUR 31.12.2002 vaikutus 1.1.2003 30.9.2002 30.6.2003 30.9.2003
  
Käyttö-
omaisuus  12 089,4   866,2 12 955,6  12 734,1  12 866,7  12 957,9
Käyttö-
pääoma    1 182,2       1 182,2  1 171,6  1 244,5  1 270,4
Sidottu-
pääoma   13 271,6   866,2 14 137,8  13 905,7  14 111,2  14 228,4
Verovastuut,
netto    -2 029,2  -243,3 -2 272,5  -2 089,6  -2 065,0  -2 071,0
Sijoitettu 
pääoma   11 242,4   622,9 11 865,3  11 816,1  12 046,2  12 157,3
  
Oma pääoma  8 156,9   622,9  8 779,8  7 647,6  8 135,4  8 215,6
Vähemmistö-
osuus      30,4        30,4    53,3    48,9    77,2
Korolliset 
netto velat 3 055,1       3 055,1  4 115,2  3 861,9  3 864,5
Rahoitus 
yhteensä  11 242,4   622,9 11 865,3  11 816,1  12 046,2  12 157,3


Rahoitus

Liiketoiminnan kassavirta oli 373,8 milj. euroa (383,3 milj. euroa) ja
kassavirta investointien jälkeen 87,4 milj. euroa (40,2 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos oli 0,44 euroa (0,40 euroa).

Jakson lopussa korolliset nettovelat olivat 3 864,5 milj. euroa, eli
samalla tasolla kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Käyttämättömät
luottolimiitit sekä rahat ja muut käteisvarat olivat yhteensä 2,5
miljardia euroa.

Velkaantumisaste syyskuun 2003 lopussa oli 0,47 (0,47) ja
osakekohtainen oma pääoma 9,75 euroa (9,63 euroa). Valuuttakurssien
vaikutus omaan pääomaan oli 21,0 milj. euroa ilman oman pääoman
muuntoerojen suojauskuluja. Kolmannella vuosineljänneksellä omien
osakkeiden osto vähensi omaa pääomaa 22,0 milj. euroa. Nykyisellä 20.
maaliskuuta 2003 voimaan tulleella omien osakkeiden
hankintavaltuutuksella ostettiin 18 748 600 R-osaketta 9,42 euron
keskihintaan ja 6 500 A-osaketta 9,90 euron keskihintaan. Määrä vastaa
0,07 % A-osakkeiden ja 55,1 % R-osakkeiden voimassa olevasta
hankintavaltuutuksesta.


Vuosineljänneksen korollisten nettovelkojen muutos

            Kassavirta,
             jatkuvat  Rakenne-          Tase-
Milj. EUR        toiminnot  muutokset Muuntoerot  vaikutus
Liikevoitto          95,0     4,9          99,9
Oikaisut liikevoittoon    302,4                302,4
Käyttöpääoman muutokset   -23,6          -2,3    -25,9
Liiketoiminnan kassavirta  373,8     4,9    -2,3    376,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit -303,1               -303,1
Käyttöomaisuuden myynnit    9,3                 9,3
Muut käyttöomaisuuden 
muutokset           7,4    -4,9    -71,1    -68,6
Liiketoiminnan 
nettokassavirta        87,4     0,0    -73,4    14,0
Nettorahoituserät
(sis. osakkuusyhtiöt)    -32,4                -32,4
Maksetut verot        -32,8          16,9    -15,9
Omien osakkeiden osto    -22,0                -22,0
Muut oman pääoman ja
vähemmistöosuuksien 
muutokset           32,7          21,0    53,7
Korollisten 
nettovelkojen muutos     32,9     0,0    -35,5    -2,6

Kolmannen vuosineljänneksen ja tammi-syyskuun investoinnit
Kolmannella vuosineljänneksellä kokonaisinvestoinnit olivat 303,1
milj. euroa. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana investoinnit olivat
yhteensä 863,0 milj. euroa, mikä on 59,6 milj. euroa poistoja enemmän.

Tammi-syyskuun suurin yksittäinen investointi oli Belgian
Langerbruggen uusi paperikone 4 (190,4 milj. euroa). Muita merkittäviä
investointikohteita olivat Veitsiluodon paperikone 3:n (32,0 milj.
euroa) ja Saksan Maxaun paperikone 6:n (23,6 milj. euroa)
uudistamiset, Ruotsin Kvarnsvedenin kattilainvestointi (22,9 milj.
euroa), Yhdysvaltain Bironin paperikone 26:n uusinnan ensimmäinen
vaihe (20,1 milj. euroa) sekä taivekartongin parannusinvestoinnit
Saksan Baienfurtissa (19,4 milj. euroa).

Kolmannella vuosineljänneksellä Stora Enso julkisti 50 milj. euron
uusinvestoinnin koskien Latvian Krustpilsiin rakennettavaa sahaa.
Investointi liittyy elokuussa 2002 julkistettuun Baltian
kehitysohjelmaan. Uuden sahan vuosikapasiteetti on 350 000
kuutiometriä ja se käynnistyy marraskuussa 2004.

Brasilian Veracelin sellutehtaan rakennustyöt etenevät suunnitelmien
mukaisesti. Peruskivi on muurattu ja tärkeimmät koneiden
hankintasopimukset tehty. Veracel konsolidoidaan osakkuusyhtiönä.

Tammi-syyskuun tulos vuoden 2002 vastaavaan jaksoon verrattuna
Liikevaihto laski 427,0 milj. euroa 9 143,5 milj. euroon. Vähennys on
4,5 % ja se johtuu pääosin paperituotteiden hintojen laskusta.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä väheni 262,0 milj. euroa 457.6
milj. euroon eli 36,4 %. Lähes kaikkien tuotealueiden tulokset
heikkenivät edellisen vuoden ensimmäiseen yhdeksään kuukauteen
verrattuna.

Erääntyneiden valuuttojen suojaussopimusten tulosvaikutus oli 84,2
milj. euroa positiivinen. Tämä koski erityisesti Yhdysvaltain dollarin
ja Englannin punnan suojauksia. Myönteisen tulosvaikutuksen arvioidaan
pienenevän tulevina kuukausina.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä
laski 268,3 milj. euroa 323,6 milj. euroon.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,25 euroa (0,45
euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 5,1 % (7,2 %). Vuoden yhdeksän
ensimmäisen kuukauden aikana kertaluonteiset erät olivat yhteensä 
-39,9 milj. euroa, kun vastaava määrä edellisenä vuonna oli -1 177,9
milj. euroa.


Muutokset johtajistossa

Mats Nordlander nimitettiin tukkuriliiketoiminnan johtajaksi ja
Papyruksen toimitusjohtajaksi sekä Stora Enson johtajiston jäseneksi
1. syyskuuta 2003 alkaen, kun hänen edeltäjänsä Sven Rosman siirtyi
eläkkeelle.

Markku Pentikäinen nimitettiin Stora Enso Asia Pacificin johtajaksi ja
Stora Enson johtajiston jäseneksi 1. tammikuuta 2004 alkaen, kun hänen
edeltäjänsä Seppo Hietanen siirtyy eläkkeelle.


Kolmannen vuosineljänneksen 2003 tapahtumia

Stora Enso North American kustannusleikkausohjelma

Stora Enso North America jatkaa kulujen karsimista.
Vuosivaikutuksiltaan 65 milj. dollarin (60 milj. euron) suuruinen
kustannusten leikkausohjelma jatkaa elokuussa 2002 julkistettua
kannattavuuden parantamisohjelmaa. Toimenpiteiden arvioidaan
parantavan osakekohtaista tulosta 0,04 euroa (vuoden 2002 elokuun
kannattavuuden parantamisohjelman vastaava vaikutus on 0,05 euroa)
ohjelman vaikuttaessa täysipainoisesti vuoden 2005 puolivälissä.
Toimenpiteisiin kuuluu Stora Enson Pohjois-Amerikan henkilöstövahvuuden 
pienentäminen noin 12 %:lla vastaten 700 henkilöä vuoden 2005 puoliväliin 
mennessä. Aiempaan kannattavuuden parantamisohjelmaan liittyvistä 
henkilöstön vähennyksistä on vielä toteuttamatta 350. Stora Enson 
Pohjois-Amerikan toimintojen henkilöstövahvuus on tällä hetkellä noin 
6 050. Kun ohjelma on kokonaisuudessaan toteutettu, henkilöstövahvuus on 
noin 5 000, kun se yrityskaupan toteutuessa oli noin 7 300 henkilöä.

Corbehemin tehtaan uudelleenjärjestelyohjelma

Stora Enso on käynnistänyt uudelleenjärjestelyohjelman Corbehemin
tehtaalla Ranskassa. Tavoitteena on tehtaan pitkän aikavälin
kilpailukyvyn varmistaminen heikentyneissäkin markkinaolosuhteissa.
Ohjelmaan liittyy koko tehtaan toimintojen uudelleenjärjestely.
Siihen sisältyy noin 160-170 henkilön vähentäminen vuoteen 2006
mennessä, muuttuvien kustannusten alentamisohjelma sekä paperikone
5:een kohdistuva 60 milj. euron investointi, jolla kapasiteettia
nostetaan 55 000 tonnia. Kolmannelle vuosineljännekselle on kirjattu
15,3 milj. euron kertaluonteinen kuluvaraus henkilöstön vähentämisestä
ja muista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia varten.

Osakepääoma ja omistus

Jatkuvan osakemuunto-ohjelman puitteissa muunnettiin vuosineljänneksen
aikana yhteensä 57 441 A-osaketta R-osakkeiksi. Muunnetut osakkeet 
rekisteröidään kuukausittain Suomen kaupparekisteriin. Viimeisin 
kaupparekisterimerkintä tehtiin 15.9.2003. Muunnon jälkeen yhtiön 
liikkeeseen laskettuja A-osakkeita on 182 149 326 ja R-osakkeita 
682 038 173.

Vuoden 1997 optio-ohjelman merkintäoikeuksien perusteella voidaan
merkitä yhteensä 864 000 uutta R-osaketta.

Stora Ensolla oli 30.9.2003 hallussaan 6 500 omaa A-osaketta ja
21 447 308 R-osaketta. Osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 36,5 milj.
euroa. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta
on 2,5 % ja äänimäärästä 0,9 %. Stora Enso Oyj:n rekisteröity
osakepääoma oli 1 469,1 milj. euroa 30.9.2003.

Oma pääoma oli 8,2 miljardia euroa. Helsingin Pörssin 30.9.2003
päätöskurssin mukaan Stora Enso Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli 
9,2 miljardia euroa.

Hallinnointi

Stora Enso Oyj:n hallitus on perustanut nimityskomitean. Tämän
päätehtävänä on hallituksen kokoonpanosta huolehtiminen sekä
hallituksen jäsenten palkkioasioiden käsittely. Nimityskomitea tekee
myös ehdotuksia hallituksen muiden komiteoiden kokoonpanosta. Komitea
muodostuu kolmesta tai neljästä yhtiön ulkopuolisesta hallituksen
jäsenestä, jotka hallitus valitsee vuosittain. Komitean nykyiset
jäsenet ovat Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Krister Ahlström ja
Harald Einsmann.

Näkymät

Selviä merkkejä pitkään odotetusta metsäteollisuustuotteiden kysynnän
piristymisestä Euroopassa ei vieläkään ole näkyvissä. Mainonnan
kestävään kasvuun johtavaa kehitystä ei ole tapahtunut ja siihen
liittyvien paperilajien kysyntä on edelleen heikohkoa. Konsernin

pääosin yleisestä taloudellisesta toimeliaisuudesta riippuvien
pakkauskartonkien kysyntä on tasaista. Euroopassa tuotehintojen
näkymät ovat kohtuullisen vakaat. Hienopaperit, joihin kohdistuu
hintapaine, muodostavat tästä poikkeuksen.

Pohjois-Amerikan talouden piristyminen näyttää ilmeiseltä, joskin
kehityksen tahti on hidas ja metsäteollisuustuotteiden osalta melko
epätasainen. Paperimarkkinoiden myönteisempi kehitys alkaa
perinteisesti Pohjois-Amerikassa. Tämä näkyy jo eräiden paperilajien
vireillä olevista hinnankorotuksista.

Aasiassa hienopaperin kysyntä on toipunut SARS:n aiheuttamista
markkinavaikutuksista, mutta kilpailu on edelleen kovaa. Alueen
bruttokansantuote kasvaa kuitenkin nopeasti, erityisesti Kiinassa.

Haastavat markkinaolosuhteet ovat edellyttäneet konsernilta entistäkin
voimakkaampaa keskittymistä kustannussäästöohjelmien toteuttamiseen.
Pohjois-Amerikan ohjelmien lisäksi tehdaskohtaista tuottavuutta
parannetaan, kiinteitä ja muuttuvia kuluja leikataan ja konsernin
esikuntatoimintojen ja tietotekniikkakulujen kustannuksia alennetaan.
Kuten edellisessä osavuosikatsauksessa todettiin, on myös ryhdytty
toimiin vuosien 2003-2004 investointien pitämiseksi konsernin
vuosittaisten poistojen rajoissa.

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 23.10.2003
Stora Enso Oyj
Hallitus


Tuotealueet edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
Taloudelliset luvut esitetään 1.5.2003 voimaan tulleen organisaation
mukaisesti.


PAPERIT

Painopaperi
                                  Muutos
                                  III/II   
Milj. EUR 2002  I/02  II/02 III/02  IV/02  I/03  II/03 III/03  %
Liike-
vaihto 4 715,6 1 189,4 1 143,4 1 159,7 1 223,1 1 058,3 1 042,8 1 086,3 4,2
Liike-
voitto  320,1  104,4  63,4  84,1  68,2  36,4  -5,2  39,9
% liike-
vaihdosta 6,8   8,8   5,5   7,3   5,6   3,4  -0,5   3,7
ROOC, %*  7,5   9,2   5,7   7,9   7,0   3,7  -0,5   4,0
Toimitukset, 
1 000 t 6 807  1 638  1 636  1 703  1 830  1 654  1 678  1 763 5,1
Tuotanto
määrät,
1 000 t 6 796  1 686  1 651  1 745  1 714  1 739  1 663  1 812 9,0

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Painopaperien liikevaihto oli 1 086,3 milj. euroa, kasvua edellisestä
vuosineljänneksestä oli 4,2 %. Lisäys johtuu toimitusmäärien kasvusta.
Liikevoitto oli 39,9 milj. euroa, parannus edelliseen vuosineljännekseen 
verrattuna oli 45,1 milj. euroa. Tulosparannus johtui kasvaneista 
tuotanto- ja myyntimääristä, sekä kustannustehokkuudesta, joka tasasi 
myyntihintojen laskusta ja epäedullisista kurssimuutoksista aiheutuvaa 
tulosvaikutusta. Markkinasyistä tuotantoa rajoitettiin 95 000 tonnia 
(114 000 tonnia) Euroopassa ja 11 000 tonnia (29 000 tonnia) 
Pohjois-Amerikassa.

Euroopassa sanomalehtipaperin ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin 
kysyntä on säilynyt tasaisena ja edellisen vuoden tasolla. Sen sijaan 
päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä on kasvanut jonkin verran vuoden 
2003 aikana. Kannattavuudeltaan heikommat toimitukset Euroopan 
ulkopuolelle kasvoivat. Hinnat ovat säilyneet alhaisina ja lähes 
muuttumattomina ja kilpailutilanne on edelleen kova. Vahvan euron 
välittömät ja välilliset vaikutukset painavat paperiteollisuuden 
tuottotasoa. Tuottajien varastot ovat kausiluonteisista syistä suuret 
erityisesti aikakauslehtipaperin osalta. Asiakkaiden varastot eivät sen 
sijaan ole muuttuneet merkittävästi.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä parani hieman
kolmannella vuosineljänneksellä. Aikakauslehtien ilmoitusvaraukset
vastaavat edellisvuoden määriä. Kuluvan vuoden aikana niin
päällystetyn (LWC) kuin superkalanteroidun (SC) paperin hintatasot
ovat parantuneet hieman historiallisen alhaisilta tasoiltaan ja uusia
korotuksia on myös vireillä. Tuottajien ja asiakkaiden varastot ovat
kasvaneet edelliseen neljännekseen verrattuna. Sanomalehtipaperin
toimitusmäärät kehittyivät vakaasti vuosineljänneksen aikana ja hinnat
nousivat lievästi.


Hienopaperi
                                  Muutos
                                  III/II   
Milj. EUR 2002  I/02  II/02 III/02 IV/02  I/03 II/03 III/03   %
Liike-
vaihto 3 427,4  909,2  873,6  832,4 812,2  852,3 793,9 788,5  -0,7
Liike-
voitto  303,7  95,1  78,1  75,6  54,9  81,3  40,9  23,7 -42,1
% liike-
vaihdosta 8,9  10,5   8,9   9,1  6,8   9,5  5,2  3,0
ROOC, %*  7,7   9,1   7,8   7,9  6,0   8,8  4,5  2,7
Toimitukset, 
1 000 t 3 432   874   866   859  833   885  895  894  -0,1
Tuotanto
määrät,
1 000 t 3 477   888   866   876  847   894  889  922  3,7

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Hienopaperien liikevaihto oli 788,5 milj. euroa, mikä on samaa tasoa
kuin edellisellä neljänneksellä. Liikevoitto oli 23,7 milj. euroa,
mikä on 42,1 % edellistä neljännestä vähemmän. Tulosta heikensivät
useat kertaluonteiset erät. Näitä olivat Portugalin Celbin tehtaan
läheisyydessä raivonnut metsäpalo (6 milj. euroa), Ruotsin Skutskärin
tehtaalla sattuneen onnettomuuden vuoksi menetetty tuotanto (6 milj.
euroa) ja Ruotsin Nymöllan tehdasta haitannut sähkökatkos (3 milj.
euroa). Markkinasyistä tuotantoa rajoitettiin 23 000 tonnia (19 000
tonnia) Euroopassa ja 14 000 tonnia (13 000 tonnia) Pohjois-
Amerikassa.

Euroopassa kysyntä oli kausivaihtelun vuoksi edellistä neljännestä
alhaisempi, kuitenkin samalla tai korkeammalla tasolla kuin parina
viimeksi kuluneena vuonna. Volyymit on kyetty säilyttämään lisäämällä
kannattavuudeltaan heikompaa vientiä Euroopan ulkopuolelle.
Paperitehtaiden päällystetyn hienopaperin varastot ovat kasvaneet,
mutta tukkurien varastot ovat säilyneet ennallaan. Tästä johtuen
hintapaineen arvioidaan jatkuvan. Päällystämättömän hienopaperin
kysyntä Euroopassa jäi sesonkisyistä ja kesälomakauden vuoksi
heikoksi. Itäisestä Euroopasta tuleva kasvava kilpailu aiheuttaa myös
hintapainetta. Tuottajien ja tukkureiden varastot ovat säilyneet
volyymiltään normaaleina.

Pohjois-Amerikassa toimitukset kasvoivat toisella neljänneksellä
kausiluonteisista syistä, mutta jäivät silti hieman jälkeen
edellisvuodesta. Hintataso oli yleisesti ottaen vakaa. Tuottajien ja
asiakkaiden varastot kasvoivat kolmannen neljänneksen aikana ja ovat
edelleen suuret.

Tukkuritoiminta

Liikevaihto oli 139,5 milj. euroa eli 10,2 % edellistä
vuosineljännestä pienempi. Tämä johtui pääosin alentuneista
myyntimääristä. Liiketappio oli 1,5 milj. euroa, mikä on 0,3 milj.
euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Länsi-Euroopassa kysyntä on edelleen heikkoa. Hintapaineita esiintyy
useimmilla markkinoilla, joskin syyskuussa tilanne kausiluonteisesti
pari hieman.

Näköpiirissä ei ole merkittävää kysynnän vahvistumista. Tarjonnan ja
kysynnän välisen epätasapainon odotetaan kuitenkin korjautuvan
asteittain.

Tulosryhmää organisoidaan parhaillaan uudelleen kannattavuuden
parantamiseksi.


PAKKAUSTUOTTEET
                                  Muutos
                                  III/II   
Milj. EUR 2002  I/02  II/02 III/02 IV/02  I/03 II/03 III/03   %
Liikev-
aihto 2 720,2  681,3  696,4  675,9 666,6  699,0 711,4 691,1  -2,9
Liike-
voitto  354,7  98,6  65,7  110,8  79,6  90,5  66,6  88,5  32,9
% liike-
vaihdosta 13,0  14,5   9,4  16,4  11,9  12,9  9,4  12,8
ROOC, %* 13,5  14,7  10,0  17,0  12,2  13,9  10,2  13,5
Toimitukset, 
1 000 t 2 909   711   749   734  715   756  781  755  -3,3
Tuotanto
määrät,
1 000 t 2 973   751   742   740  741   788  763  767  0,5

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Pakkauskartonkien liikevaihto oli 691,1 milj. euroa. Liikevoitto oli
88,5 milj. euroa, mikä on 21,9 milj. euroa edellistä neljännestä
enemmän alentuneiden kustannusten vuoksi. Markkinasyistä lähinnä
kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspaperien tuotantoa
rajoitettiin 27 000 tonnia (25 000 tonnia).

Useimpien tuotteiden kysyntä ja hinnat ovat säilyneet vakaina.
Yhdysvaltain dollarin alhainen kurssi haittasi myyntiä Aasiaan ja
Amerikkaan.

Kysynnän ja hintojen arvioidaan säilyvän vakaina lähitulevaisuudessa,
mutta joillakin aloilla ne heikkenevät kausiluonteisesti viimeisellä
neljänneksellä. Yhdysvaltain dollarin kehitys huonontaa Euroopan
tuottajien hintakilpailukykyä.

Lomakauden kunnossapitoseisokit vaikuttavat perinteisesti konsernin
viimeisen vuosineljänneksen tulokseen.

PUUTUOTTEET JA KUITUHUOLTO

Puutuotteet
                                  Muutos
                                  III/II   
Milj. EUR 2002  I/02  II/02 III/02 IV/02  I/03 II/03 III/03   %
Liike-
vaihto 1 235,2  286,1  320,8  314,1 314,2  316,5 385,6 335,5 -13,0
Liike-
voitto  46,8  11,2  14,1   9,7  11,8   7,3  15,2  -4,4
% liike-
vaihdosta 3,8   3,9   4,4   3,1  3,8   2,3  3,9  -1,3
ROOC, %* 11,1  10,2  13,4   9,2  11,2   6,1  10,9  -2,7
Toimitukset, 
1 000 m3 5 112  1 203  1 344  1 252 1 313  1 283 1 644 1 337 -18,7
Tuotanto
määrät,
1 000 m3 5 157  1 235  1 288  1 277 1 357  1 406 1 648 1 440 -12,6

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Puutuotteiden liikevaihto oli 335,5 milj. euroa, 13,0 % edellistä
vuosineljännestä vähemmän. Vähennys johtui toimitusmäärien laskusta,
useista investointiseisokeista sekä kesäkauden tavanomaisesta
kausiluonteisesta kysynnän hidastumisesta. Liiketappio oli 4,4 milj.
euroa, tulos heikkeni 19,6 milj. euroa edelliseen vuosineljännekseen
nähden. Tuloksen heikentyminen johtui osittain Suomen ja Baltian
investointihankkeiden aiheuttamista tuotannon menetyksistä.

Hyvästä kysynnästä huolimatta Euroopan korkeat tuotantomäärät ja
kasvava tuonti Venäjältä ovat horjuttaneet markkinoiden tasapainoa.
Euroopan markkinoiden vaihtelevuus, Yhdysvaltain hintatason lasku ja
heikentynyt dollari aiheuttavat epävarmuutta erityisesti
pohjoismaisten havupuun toimittajien markkinanäkymissä.

Puutuotteiden kysynnän odotetaan säilyvän kohtuullisen vakaana. Tätä
kehitystä tukevat sekä Yhdysvaltain että Japanin
talonrakennusmarkkinoiden hyvä kehitys sekä yleinen vilkas korjaus- ja
kunnossapitorakentaminen. Markkinoiden tasapainon odotetaan kuitenkin
horjuvan kaikilla alueilla jatkuvan ylitarjonnan vuoksi.

Euroopan puunhankintaorganisaatio

Liikevaihto oli 475,0 milj. euroa, mikä on 9,8 % vähemmän kuin
edellisellä vuosineljänneksellä. Vähennys johtuu pääosin Ruotsin
tehtaiden suunnitelluista seisokeista. Liikevoitto oli 23,3 milj.
euroa, 31,5 % alle edellisen vuosineljänneksen. Tulokseen vaikutti
haastava sahatukkien tarjontatilanne Suomessa ja Virossa sekä
vähentyneet toimitukset konsernin Ruotsissa sijaitsevista metsistä.
Hakkuut konsernin omista metsistä olivat 1,1 milj. kuutiometriä, mikä
on 23 % edellisen vuosineljänneksen hakkuita vähemmän.

Toimitukset Suomeen, Ruotsiin, Saksaan ja Baltiaan olivat 10,3 milj.
kuutiometriä (kuoretonta kiintokuutiometriä), laskua 9 % edelliseen
neljännekseen verrattuna. Toimitukset konsernin Euroopan tehtaille
olivat yhteensä 8,5 milj. kuutiometriä. Määrä jäi 3 % edellisestä
vuosineljänneksestä.


Tilinpäätös

Avainluvut     
      I/02  II/02 III/02  IV/02  2002  I/03  II/03 III/03
Tulos/osake, 
EUR     0,18  0,15  -1,12  0,54  -0,25  0,10  0,07  0,06
Tulos/osake
ilman kerta-
luonteisia
eriä, EUR  0,18  0,12  0,15  0,12  0,57  0,10  0,07  0,09
Kassatulos/
osake (CEPS), 
EUR     0,55  0,52  0,50  0,81  2,49  0,43  0,41  0,42
CEPS ilman
kertaluonteisia
eriä, EUR  0,55  0,48  0,51  0,44  1,97  0,43  0,41  0,44
Sijoitetun 
pääoman tuotto 
(ROCE), %  7,8   7,1  -30,0  10,6  -1,6   7,1   3,6   3,3
ROCE ilman
kertaluonteisia
eriä, %   7,8   5,6   7,9   7,1   7,1   7,1   3,6   4,6
Oman pääoman
tuotto
(ROE), %   7,2   6,2  -45,2  23,7  -3,3   4,2   2,9   2,2
Velkaantumis-
aste    0,59  0,46  0,53  0,37  0,37  0,46  0,47  0,47
Oma pääoma/
osake, EUR 9,81  9,87  8,69  9,36  9,36  9,53  9,63  9,75
Omavaraisuus-
aste, %   42,7  45,2  42,6  45,0  45,0  43,9  44,5  44,9
Liikevoitto, 
% liike-
vaihdosta  8,5   7,5  -31,3   9,5  -1,2   6,8   3,5   3,3
Liikevoitto
ilman kerta-
luonteisia eriä, 
% liike-
vaihdosta  8,5   5,9   8,2   6,4   7,2   6,8   3,5   4,7
Käyttöomaisuus-
investoinnit,
milj. EUR 155,0  183,0  208,1  331,4  877,6  235,8  324,1  303,1
Käyttöomaisuus-
investoinnit, 
% liike-
vaihdosta  4,9   5,7   6,7  10,3   6,9   7,6  10,6  10,1
Sijoitettu 
pääoma, 
milj. EUR 14 110 12 990 11 816 11 242 11 242 11 996 12 046 12 157
Korolliset 
netto velat,
milj. EUR 5 263  4 113  4 115  3 055  3 055  3 763  3 862  3 865
Henkilöstö 
keski-
määrin  42 572 43 568 43 757 43 853 43 853 43 386 44 506 44 737
Osakkeiden 
keskimääräinen 
määrä (milj.)
- kausit-
 tainen  896,9  896,5  888,5  876,8  889,6  866,2  852,9  844,5
- kumula-
 tiivinen 896,9  895,8  894,0  889,6  889,6  866,2  859,5  854,4
- kumulatii-
 vinen, lai-
 mennettu 897,8  896,8  894,9  890,4  890,4  866,4  860,5  855,6


Euron vaihtokurssit
Yksi euro on     Päätöskurssi         Keskikurssi
        31.12.2002   30.9.2003   31.12.2002   30.9.2003
SEK       9,1528     8,9625    9,1551     9,1621
USD       1,0487     1,1652    0,9455     1,1124
GBP       0,6505     0,6986    0,6285     0,6903
CAD       1,6550     1,5717    1,4836     1,5874
Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. EUR              2002   I-III/2002   I-III/2003
  
Liikevaihto           12 782,6    9 570,5    9 143,5
Muut liiketoiminnan tuotot     176,1     201,9     109,5
Aineet ja palvelut        -6 342,9    -4 750,0    -4 648,1
Rahdit ja myyntipalkkiot     -1 240,9     -913,8     -970,4
Henkilöstökulut         -2 282,0    1 711,6    1 698,0
Muut liiketoiminnan kulut     -802,6     -655,9     -631,8
Poistot ja arvonalennukset    -2 441,9    -2 199,4     -887,0
Liikevoitto            -151,6     -458,3     417,7
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksista              14,6      17,7     -18,0
Nettorahoituserät         -206,2     -145,4     -116,0
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta         -343,2     -586,0     283,7
Verot                120,9     -111,1     -91,1
Tulos verojen jälkeen       -222,3     -697,1     192,6
Vähemmistöosuus            0,1      -2,6      -3,8
Tilikauden voitto         -222,2     -699,7     188,8
  
Avainluvut
Tulos/osake, EUR          -0,25     -0,78      0,22
Tulos/osake (laimennettu), EUR   -0,25     -0,78      0,22


Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma
Milj. EUR                  2002 I-III/2002 I-III/2003
  
Liiketoiminta
Liikevoitto                -151,6   -458,3   403,8
Oikaisut liikevoittoon          2 256,2  2 018,0   879,9
Käyttöpääoman muutos            -52,1    25,6   -57,0
Lyhytaikaisten korollisten saatavien
muutos                  -495,1   225,2   639,6
Liiketoiminnan kassavirta        1 557,4  1 810,5  1 866,3
Kassavirtaperusteiset
nettorahoituserät             -69,1   -155,7   -141,7
Maksetut verot               -62,1   -210,8   -222,7
Liiketoiminnan nettokassavirta      1 426,2  1 444,0  1 501,9
  
Osakeostot                 -56,3   -32,8   -142,8
Käyttöomaisuuden myynnit          751,0   202,1    12,9
Investoinnit               -877,6   -546,2   -863,0
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos    -74,4   -16,3   -97,9
Investointien nettokassavirta       -257,3   -393,2  -1 090,8
  
Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos      -487,6   -582,0   -361,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos       -56,3   -36,0   632,3
Maksetut osingot             -403,6   -403,6   -387,7
Omien osakkeiden osto           -286,9   -195,9   -267,9
Rahoituksen nettokassavirta       -1 234,4  -1 217,5   -385,0
  
Likvidien varojen muutos          -65,5   -166,7    26,1
Hankittujen yhtiöiden likvidit varat      -     -    4,2
Likvidien varojen muuntoerot        -13,0    -6,3    -4,2
Likvidit varat kauden alussa        247,0   247,0   168,5
Likvidit varat kauden lopussa       168,5    74,0   194,6


Käyttöomaisuuden muutokset
Milj. EUR                2002 I-III/2002  I-III/2003
Kirjanpitoarvo kauden alussa     14 701,2  14 701,2  12 807,1*
Konserniyhtiöiden hankinta       150,4    32,8    227,3
Lisäykset                877,6   546,2    863,0
Vähennykset              -571,1   -11,9    -5,8
Poistot ja arvonalennukset      -2 441,9  -2 199,4   -887,0
Muuntoerot ja muut           -775,3   -509,8   -196,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa    11 940,9  12 559,1  12 808,1
  
Konserniyhtiöiden hankinta
Maa-alueet, rakennukset, koneet
ja kalusto               150,4    6,3    207,1
Velat                  -71,1     -    -94,9
Muu omaisuus, netto           -23,0     -    -2,1
Omaisuuden markkina-arvo         56,3    6,3    110,1
Liikearvo                  -    26,5    20,2
Hankintahinta yhteensä          56,3    32,8    130,3

*Sisältää IAS 41:n käyttöönoton yhteydessä tehdyn metsän arvostuksen
 866,2 milj. euroa.


Lainojen muutokset
Milj. EUR                  2002 I-III/2002 I-III/2003
  
Pitkäaikaiset lainat           4 525,2  4 572,7  4 114,5
Lyhytaikaiset lainat            650,4   881,3  1 172,6
                     5 175,6  5 454,0  5 287,1
  
Tilanne kauden alussa          6 409,5  6 409,5  5 175,6
Uusien tytäryhtiöiden velat         71,1     -    94,9
Lainojen nostot ja lyhennykset      -662,4   -442,5   240,9
Muuntoero ja muut             -642,6   -513,0   -224,3
Tilanne kauden lopussa          5 175,6  5 454,0  5 287,1


Lyhennetty konsernin tase

Vastaavaa
                  IAS 
                 41:n
                 vai-
Milj. EUR      31.12.2002 kutus 1.1.2003 30.9.2002 30.9.2003
  
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset
sijoitukset
Käyttöomaisuus   O  11 940,9 866,2 12 807,1  12 559,1  12 808,0
Sijoitukset
osakkuusyhtiöihin I   211,7      211,7   190,5   239,9
Rahoitusomaisuus-
osakkeet      I   169,2      169,2   164,2   217,3
Noteeraamattomat 
osakkeet      O   148,5      148,5   175,0   149,9
Pitkäaikaiset
lainasaatavat   I   480,6      480,6   498,6   484,9
Laskennallinen
verosaatava    T    52,7       52,7    9,7    51,9
Muut pitkäaikai-
set sijoitukset  O   241,1      241,1   224,8   190,8
            13 244,7 866,2 14 110,9  13 821,9  14 142,7
Rahoitus- ja
vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus  O  1 565,0     1 565,0  1 602,2  1 679,5
Verosaatava    T   243,1      243,1   222,2   202,1
Tilisaamiset    O  1 902,4     1 902,4  1 929,6  1 956,7
Korolliset
saamiset      I  1 090,5     1 090,5   411,5   285,9
Rahat ja
pankkisaamiset   I   168,5      168,5    74,0   194,6
            4 969,5   -  4 969,5  4 239,5  4 318,8
Vastaavaa
yhteensä        18 214,2 866,2 19 080,4  18 061,4  18 461,5


Vastattavaa
                  IAS 
                 41:n
                 vai-
Milj. EUR      31.12.2002 kutus 1.1.2003 30.9.2002 30.9.2003
   
Oma pääoma       8 156,9 622,9  8 779,8  7 647,6  8 215,6
Vähemmistöosuus      30,4       30,4    53,3    77,2
  
Pitkäaikainen
vieras pääoma
Eläkevaraukset   O   747,0      747,0   759,9   734,3
Muut varaukset   O   194,5      194,5   148,9   192,8
Laskennallinen
verovelka     T  1 787,3 243,3  2 030,6  1 766,7  1 900,5
Korollinen
pitkäaikainen
vieras pääoma   I  4 525,2     4 525,2  4 572,7  4 114,5
Liiketoiminnan
muut pitkäaikaiset 
velat       O    36,9       36,9    32,9    17,4
            7 290,9 243,3  7 534,2  7 281,1  6 959,5
Lyhytaikainen
vieras pääoma
Pitkäaikaisen
velan lyhyt-
aikainen osuus   I   306,5      306,5   400,7   204,5
Lyhytaikaiset
korolliset
velat       I   343,9      343,9   480,6   968,1
Liiketoiminnan
muut velat     T  1 547,9     1 547,9  1 643,3  1 612,1
Verovelka     O   537,7      537,7   554,8   424,5
            2 736,0   -  2 736,0  3 079,4  3 209,2
  
Vieras pääoma
yhteensä        10 026,9 243,3 10 270,2  10 360,5  10 168,7
  
Vastattavaa
yhteensä        18 214,2 866,2 19 080,4  18 061,4  18 461,5

"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.
Laskelma oman pääoman muutoksista
                       Kumula-
                    Muut  tiiv-
            Yli-  Omat  tulot  vinen  Kert.
       Osake- kurssi-  osak- yhteen- kurssi- voitto-  
Milj. EUR  pääoma rahastot  keet   sä   ero  varat Yhteensä  
  
Oma pääoma
1.1.2002  1 541,5 1 639,5 -125,5  58,6  -50,1 5 925,0 8 989,0
Omien osakkeiden
osto       -    - -286,8    -    -    -  -286,8
Osakepääoman 
alentaminen  -13,8  -83,6  97,4    -    -    -    -
Maksetut osingot
(0,45 
euroa/osake)   -    -    -    -    -  -403,6  -403,6
Osakeanti    1,9   -1,9    -    -    -    -    -
Tilikauden
tappio      -    -    -    -    -  -222,2  -222,2
Muutos muissa
tulonlähteissä  -    -    -  174,8    -    -  174,8
Muuntoerot    -    -    -    -  -94,3    -  -94,3
Oma pääoma
31.12.2002 1 529,6 1 554,0 -314,9 233,4  -144,4 5 299,2 8 156,9
IAS 41:n
vaikutus     -    -    -   -    -  622,9  622,9
Oikaistu
oma pääoma
1.1.2003  1 529,6 1 554,0 -314,9 233,4  -144,4 5 922,1 8 779,8
Omien
osakkeiden
osto       -    - -267,9   -    -    -  -267,9
Osakepääoman 
alentaminen  -60,5  -371,5  376,0   -   56,0    -   0,0
Maksetut
osingot
(0,45
euroa/osake)   -    -    -   -    -  -387,7  -387,7
Tilikauden
voitto      -    -    -   -    -  188,8  188,8
Muutos
muissa
tulonlähteissä  -    -    - -91,9    -    -  -91,9
Muuntoerot    -    -    -   -  -14,9   9,4   -5,5
Oma pääoma
30.9.2003  1 469,1 1 182,5 -206,8 141,5  -103,3 5 732,6 8 215,6


Vastuusitoumukset
Milj. EUR              31.12.2002  30.9.2002  30.9.2003
  
Omasta velasta
Pantit                   0,8     8,0     0,9
Kiinnitykset               111,4    127,7    98,7
Osakkuusyhtiöiden puolesta
Kiinnitykset                1,0     1,0     1,0
Takaukset                 59,3    66,2    51,1
Muiden puolesta
Pantit                   0,3     0,3     0,4
Kiinnitykset                0,0      -     0,4
Takaukset                 16,8    98,0    15,6
Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n
aikana                  41,5    42,1    37,7
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n
jälkeen                 237,2    250,3    200,7
Eläkevastuut                2,7     2,2     3,1
Muut vastuut               71,5    79,6    66,3
Yhteensä                 542,5    675,4    475,9
  
Pantit                   1,1     8,3     1,3
Kiinnitykset               112,4    128,7    100,1
Takaukset                 76,1    164,2    66,7
Leasingvastuut              278,7    292,4    238,4
Eläkevastuut                2,7     2,2     3,1
Muut vastuut               71,5    79,6    66,3
Yhteensä                 542,5    675,4    475,9Johdannaisten käyvät arvot
Milj. EUR       31.12.2002 30.9.2002    30.9.2003
                        Käyvän  Käyvän  Käypä
                        arvon  arvon  arvo,
            Käypä arvo Käypä arvo littävät littavat  netto
Koronvaihtosopimukset    202,8   204,9  153,9   -2,4  151,5
Korko-optiot         0,0    0,8   1,2   0,0   1,2
Valuutanvaihtosopimukset  -21,6   -27,8   2,0  -11,3  -9,3
Termiinisopimukset     180,3    53,2   91,9  -28,0  63,9
Valuuttaoptiot        0,0    0,0   1,6   -9,6  -8,0
Hyödykejohdannaiset     252,4    61,3   94,3   -0,9  93,4
Oman pääoman
suojausinstrumentit     -55,5   -61,3   8,7  -46,2  -37,5
Yhteensä          558,4   231,1  353,6  -98,4  255,2


Johdannaisten nimellisarvot
Milj. EUR           31.12.2002   30.9.2002   30.9.2003
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
erääntyy alle 1 vuodessa      109,3     109,9      50,6
erääntyy 2–5 vuodessa       922,8     837,8     856,1
erääntyy 6–10 vuodessa      1 088,1    1 213,6     869,3
erääntyy yli 10 vuodessa        -      22,6       -
                 2 120,2    2 183,9    1 776,0
Korko-optiot              -     200,0     154,5
Yhteensä             2 120,2    2 383,9    1 930,5
  
Valuuttajohdannaiset
- Valuutanvaihtosopimukset     216,5     225,6     134,2
- Termiinisopimukset       3 902,4    4 370,4    4 371,9
- Valuuttaoptiot            -      19,5     818,7
Yhteensä             4 118,9    4 615,5    5 324,8
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykevaihtosopimukset      538,6     500,6     532,1
Yhteensä              538,6     500,6     532,1
  
Oman pääoman
suojausinstrumentit
Oman pääoman
suojausinstrumentit        216,5     216,5     308,4
Yhteensä              216,5     216,5     308,4


Liikevaihto tuotealueittain
Milj. EUR
   2001  I/02  II/02 III/02  IV/02   2002  I/03  II/03 III/03
Painopaperi    
 5 414,4 1 189,4 1 143,4 1 159,7 1 223,1 4 715,6 1 058,3 1 042,8 1 086,3
Hienopaperi    
 3 670,4  909,2  873,6  832,4  812,2 3 427,4  852,3  793,9  788,5
Tukkuritoiminta   
  840,3  211,7  183,4  155,8  169,7  720,6  176,1  155,4  139,5
Muut    
  -421,3  -94,7  -68,7  -62,5  -63,6  -289,5  -72,0  -69,0  -70,4
Paperit  
 9 503,8 2 215,6 2 131,7 2 085,4 2 141,4 8 574,1 2 014,7 1 923,1 1 943,9
Pakkauskartongit  
 2 671,1  681,3  696,4  675,9  666,6 2 720,2  699,0  711,4  691,1
Puutuotteet    
 1 180,5  286,1  320,8  314,1  314,2 1 235,2  316,5  385,6  335,5
Metsä   
 1 825,6  497,9  479,2  464,7  516,9 1 958,7  534,2  526,7  475,0
Muut
  -476,0 -132,6 -124,6 -135,8 -138,3  -531,3 -143,5 -149,9 -131,7
Puutuotteet ja
kuituhuolto    
 2 530,1  651,4  675,4  643,0  692,8 2 662,6  707,2  762,4  678,8
Muut   
 -1 196,2 -319,4 -270,5 -295,7 -288,7 -1 174,3 -321,8 -339,9 -326,4
Yhteensä 
 13 508,8 3 228,9 3 233,0 3 108,6 3 212,1 12 782,6 3 099,1 3 057,0 2 987,4


Liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja
liikearvopoistoja
Milj. EUR                                  
   2001  I/02  II/02 III/02  IV/02   2002  I/03  II/03 III/03
Painopaperi     
  855,7  104,4  63,4  84,1  68,2  320,1  36,4  -5,2  39,9
Hienopaperi     
  396,5  95,1  78,1  75,6  54,9  303,7  81,3  40,9  23,7
Tukkuritoiminta   
   -7,2  -1,0   1,9   1,2   3,4   5,5   1,5  -1,2  -1,5
Paperit  
 1 245,0  198,5  143,4  160,9  126,5  629,3  119,2  34,5  62,1
Pakkauskartongit 
  344,2  98,6  65,7  110,8  79,6  354,7  90,5  66,6  88,5
Puutuotteet  
   12,6  11,2  14,1   9,7  11,8   46,8   7,3  15,2  -4,4
Metsä
   88,1  23,4  25,7  25,3  21,9   96,3  34,7  34,0  23,3
Puutuotteet ja kuituhuolto
  100,7  34,6  39,8  35,0  33,7  143,1  42,0  49,2  18,9
Muut
  -43,2  -16,6  -17,5  -9,3  -8,4  -51,8  -8,5  -15,6  -6,2
Liikearvopoistot 
  -151,5  -41,1  -41,2  -42,0  -24,5  -148,8  -32,1  -28,0  -23,5
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä  
 1 495,2  274,0  190,2  255,4  206,9  926,5  211,1  106,7  139,8
Kertaluonteiset erät  
   -8,3    -  51,6-1 229,5  99,8 -1 078,1   -    -  -39,9
Liikevoitto
yhteensä (IAS) 
 1 486,9  274,0  241,8 -974,1  306,7  -151,6  211,1  106,7  99,9
Nettorahoituserät  
  -343,5  -45,2  -44,0  -56,2  -60,8  -206,2  -81,3  -11,3  -23,4
Osakkuusyhtiöt   
   79,6  11,7   8,4  -2,4  -3,1   14,6  -0,5  -8,5  -9,0
Tulos ennen veroja 
ja vähemmistöosuutta  
 1 223,0  240,5  206,2-1 032,7  242,8  -343,2  129,3  86,9  67,5
Verot  
  -299,6  -79,4  -68,3  36,6  232,0  120,9  -40,8  -28,3  -22,0
Tulos
verojen jälkeen
  923,4  161,1  137,9 -996,1  474,8  -222,3  88,5  58,6  45.5
Vähemmistöosuus    
   2,9  -0,1   0,1  -2,6   2,7   0,1  -3,2  -2,3   1,7
Tilikauden netto voitto   
  926,3  161,0  138,0 -998,7  477,5  -222,2  85,3  56,3  47,2


Liikevoitto tuotealueittain
Milj. EUR                                  
   2001  I/02 II/02   III/02 IV/02  2002  I/03 II/03 III/03
Painopaperi     
  785,8  85,5  45,3   -970,5  83,5 -756,2  28,5 -13,4  2,3
Hienopaperi     
  330,7  80,2  63,5   -117,5  47,1  73,3  70,4  30,3  2,8
Tukkuritoiminta   
  -10,0  -1,7 -25,2    0,8  1,5  -24,6  0,9  -1,7  -2,1
Paperit  
 1 106,5 164,0  83,6 -10 087,2 132,1 -707,5  99,8  15,2  3,0
Pakkauskartongit  
  333,5  96,3  58,3   108,8  78,3  341,7  84,0  65,1  86,6
Puutuotteet      
   5,2  7,9  9,4    6,5  8,6  32,4  3,3  9,1  -5,6
Metsä    
   88,1  23,4  25,7    25,3  47,8  122,2  34,7  34,0  23,2
Puutuotteet ja
kuituhuolto     
   93,3  31,3  35,1    31,8  56,4  154,6  38,0  43,1  17,6
Muut
  -46,4 -17,6  64,8   -27,5  39,9  59,6 -10,7 -16,7  -7,3
Liikevoitto
yhteensä 
 1 486,9 274,0 241,8   -974,1 306,7 -151,6 211,1 106,7  99,9
Nettorahoituserät     
  -343,5 -45,2 -44,0   -56,2 -60,8 -206,2 -81,3 -11,3 -23,4
Osakkuus yhtiöt    
   79,6  11,7  8,4    -2,4  -3,1  14,6  -0,5  -8,5  -9,0
Tulos ennen
veroja ja 
vähemmistöosuutta   
 1 223,0 240,5 206,2  -1 032,7 242,8 -343,2 129,3  86,9  67,5
Verot  
  -299,6 -79,4 -68,3    36,6 232,0  120,9 -40,8 -28,3 -22,0
Tulos verojen
jälkeen   
  923,4 161,1 137,9   -996,1 474,8 -222,3  88,5  58,6  45,5
Vähemmistöosuus    
   2,9  -0,1  0,1    -2,6  2,7   0,1  -3,2  -2,3  1,7
Tilikauden netto voitto   
  926,3 161,0 138,0   -998,7 477,5 -222,2  85,3  56,3  47,2


Stora Enson osakkeet


                               New York,
Päätöskurssi    Helsinki, EUR     Tukholma, SEK     USD
         A-osake  R-osake   A-osake  R-osake    ADR
Heinäkuu     10,93    11,18   102,00   101,50   12,27
Elokuu      11,80    11,86   108,00   108,00   12,89
Syyskuu      10,55    10,63   95,50    94,00   12,24Vaihtomäärä      Helsinki        Tukholma     New York
        A-osake   R-osake   A-osake  R-osake    ADR
Heinäkuu    76 190   75 386 420  220 080  30 820 042 2 097 100
Elokuu     83 099   45 531 661  127 647  20 534 139 2 150 100
Syyskuu     62 304   64 657 121  251 055  28 603 093 1 449 100
Yhteensä    221 593  185 575 202  598 782  79 957 274 5 696 300

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Taloudellisten raporttien julkaisuajat:

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2003  4.2.2004
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004 28.4.2004
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004  28.7.2004
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2004  27.10.2004

Yhtiökokous              18.3.2004

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
toisasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä
lausumat, jotka alkavat ilmaisulla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla ovat tulevaisuuden
näkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita
Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)
tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin
suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset
poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia
tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka
saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1)
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa
toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, Konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä
uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien
yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menetys, muutokset liiketoiminnan
strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset
Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa
sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden
yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun
kovuus, Konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.


STORA ENSO OYJ


p.p.    Jussi Siitonen            Jukka Marttila
 

Tilaa