Stora Enson osavuosikatsaus tammi?syyskuu 2004

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 27.10.2004 klo 13.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2004
Kannattavuus parantumassa kysynnän vahvistumisen ja Pohjois-Amerikan
kannattavuusohjelman ansiosta

Kolmannen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)
Stora Enson osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,10 euroa
(0,06 euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 131,6 milj. euroa
(58,5 milj. euroa), joka on 73,1 milj. euroa parempi edelliseen
neljännekseen verrattuna. Liikevoittoprosentti oli 4,3. Tulos ennen veroja
ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä oli 114,8 miljoonaa euroa
(49,0 milj. euroa). Kolmannella neljänneksellä oli kaksi kertaluonteista
erää, joiden yhteisvaikutus oli 90,9 milj. Yhdysvaltain dollaria
(74,1 milj. euroa). Tämä sisältää muutoksen Pohjois-Amerikan yksikön
nykyisten ja tulevien eläkeläisten terveydenhuoltoetuuksissa sekä Pohjois-
Amerikan kunnossapitohenkilöstön vähennyksiin liittyvät lisääntyneet
kustannukset.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli yhteensä 3 033,1 milj. euroa,
jossa on hieman laskua edellisestä neljänneksestä (3 102,9 milj. euroa).
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 448,1 milj. euroa
(138,5 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat
investointien jälkeen olivat 127,1 milj. euroa (-186,7 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,45 euroa
(0,43 euroa). Nettorahoituserät olivat -27,0 milj. euroa (-26,2 milj.
euroa). Tuotantoa sopeutettiin markkinakysyntään ja rajoitettiin yhteensä
61 000 (98 000)tonnia.

Milj.              I-III  I-III
EUR      2002   2003   /03   /04  III/03  II/04  III/04
Liike-
vaihto  12 782,6 12 172,3 9 143,5 9 153,9 2 987,5 3 102,9 3 033,1
EBITDA
1)2)    2 145,9  1 710,6 1 334,3 1 175,7  440,2  363,3  418,4
Liike-
voitto 2)  900,4   525,8  448,4  293,5  136,8   58,5  131,6
Kertaluonluon-
set erät -1 078,1  -108,4  -39,9  189,8  -39,9    -   74,1
Liikevoi
tto2), %    7,0    4,3   4,9   3,2   4,6   1,9   4,3
Liikevoitto -177,7   471,4  408,5  483,3   96,9   58,5  205,7
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia 2) 708,8   319,2  314,4  244,6  104,4   49,0  114,8
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia  -369,3   210,8  274,5  434,4   64,5   49,0  188,9
Tilikauden
voitto   -240,7   137,9  182,3  589,7   45,1   51,9  130,9
  
Tulos/osake
2), EUR    0,55   0,24   0,24   0,23   0,08   0,06   0,10
Tulos/osake,
EUR     -0,27   0,16   0,21   0,71   0,05   0,06   0,16
Kassatulos/
osake 2) 3),
EUR      1,95   1,63   1,28   1,29   0,44   0,43   0,45
Sijoitetun pääoman
tuotto2), %  7,0    4,5   5,0   3,5   4,6   2,2   4,9

1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät
liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä

Näkymät
Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä 
seuraavasti:
"Euroopan talouden elpyminen lisää paperin ja kartongin kysyntää.
Painopapereiden kysyntä jatkaa kasvuaan ja hinnankorotuksia odotetaan
ensi vuoden alusta lähtien. Myös hienopaperin kysynnän odotetaan olevan
loppuvuonna vahvaa. Hinnankorotuksia toteutetaan päällystetyssä ja
päällystämättömässä hienopaperissa viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Pakkauskartongin kysyntä on vakaata ja kohtuullisia hinnankorotuksia on
odotettavissa. Puutuotteissa mäntysahatavaran ylitarjonta jatkuu, sen
sijaan kuusisahatavarassa markkinat ovat tasapainossa ja hinnat
suhteellisen vakaat."

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä pysyy vahvana ja uusia
hinnankorotuksia tehdään spot-asiakkaille viimeisen vuosineljänneksen
aikana ja sopimusasiakkaille ensi vuoden alusta lähtien. Päällystetyn
hienopaperin kysyntä on yhä vahvaa ja uusia hinnankorotuksia odotetaan
loppuvuodelle.

Aasian talouskasvu jatkuu. Painopapereiden ja hienopapereiden hinnat
vahvistuvat.

Yhdysvaltain dollarin jatkuva heikkeneminen sekä öljyn hinnan nousu
saattavat vaikuttaa negatiivisesti konsernin tulevaisuudennäkymiin.

Vuotuiset loma-ajan seisokit, erityisesti Suomessa, sekä kausiluonteiset
tekijät heikentävät konsernin viimeisen vuosineljänneksen tulosta.

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat, 
puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659


Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2004

Yhteenveto kolmannen neljänneksen tuloksesta
* Liikevaihto oli 3 033,1 milj. euroa (edellisellä neljänneksellä 
3102,9 milj. euroa)
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 131,6 milj. euroa (edellisellä
neljänneksellä 58,5 milj. euroa)
* Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä oli
114,8 milj. euroa (edellisellä neljänneksellä 49,0 milj. euroa)
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,10 euroa
(edellisellä neljänneksellä 0,06 euroa)
* Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,45 euroa
(edellisellä neljänneksellä 0,43 euroa)
* Kertaluonteiset erät olivat yhteensä 74,1 milj. euroa ja ne paransivat
osakekohtaista tulosta 0,05 eurolla

Talouskasvun jatkuva elpyminen on vahvistanut konsernin tuotteiden
kysyntää. Toimitukset Euroopan markkinoille kasvoivat hienoisesti
kaikissa paperilaaduissa, mutta pakkauskartongin toimitukset olivat
kausiluonteisuuden takia hieman alhaisemmat. Paperin hinnat olivat
edellisen neljänneksen tasoa ja pakkauskartongin hinnat pysyivät vakaina.

Puutuotteiden kysyntä pysyi vahvana, vaikka mäntysahatavaran ylitarjonta
jatkuikin Euroopassa. Toimitukset olivat pienemmät edelliseen
neljännekseen verrattuna, mutta hinnat olivat vakaat.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin
kysyntä vahvistui edelleen ja hinnat nousivat. Kannattavuusohjelma on
alkanut vaikuttaa positiivisesti.

Tuotantoa sopeutettiin markkinakysyntään ja sitä rajoitettiin yhteensä 
61 000 tonnilla Euroopassa. Pohjois-Amerikassa tuotannon rajoituksia ei
tehty. Edellisellä vuosineljänneksellä kaikki tuotannon rajoitukset,
yhteensä 98 000 tonnia, toteutettiin Euroopassa.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 586 000 tonnia, mikä
ylittää 13 000 tonnilla edellisen neljänneksen toimitukset (3 573 000
tonnia). Kokonaistuotanto oli 3 725 000 tonnia (3 556 000 tonnia).
Puutuotteiden toimitukset laskivat ja olivat yhteensä 1 595 000
kuutiometriä (1 777 000 kuutiometriä). Konsernin tuotevarastot kasvoivat
jonkin verran neljänneksen aikana, mutta olivat kausiluonteisesti
normaalilla tasolla.
?Milj.              I-III  I-III
EUR      2002   2003   /03   /04  III/03  II/04  III/04
Liike-
vaihto  12 782,6 12 172,3 9 143,5 9 153,9 2 987,5 3 102,9 3 033,1
EBITDA
1)2)    2 145,9  1 710,6 1 334,3 1 175,7  440,2  363,3  418,4
Liike-
voitto 2)  900,4   525,8  448,4  293,5  136,8   58,5  131,6
Kertaluontei-
set erät -1 078,1  -108,4  -39,9  189,8  -39,9    -   74,1
Liikevoit-
to2), %    7,0    4,3   4,9   3,2   4,6   1,9   4,3
Liike-
voitto   -177,7   471,4  408,5  483,3   96,9   58,5  205,7
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia 2) 708,8   319,2  314,4  244,6  104,4   49,0  114,8
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia  -369,3   210,8  274,5  434,4   64,5   49,0  188,9
Tilikauden
voitto   -240,7   137,9  182,3  589,7   45,1   51,9  130,9
  
Tulos/osake
2), EUR    0,55   0,24   0,24   0,23   0,08   0,06   0,10
Tulos/osake,
EUR     -0,27   0,16   0,21   0,71   0,05   0,06   0,16
Kassatulos/osake
2) 3), EUR  1,95   1,63   1,28   1,29   0,44   0,43   0,45
Sijoitetun pääoman
tuotto2), %  7,0    4,5   5,0   3,5   4,6   2,2   4,9

1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät
liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä

Kolmannen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)
Liikevaihto oli yhteensä 3 033,1 milj. euroa, jossa on hieman laskua
edellisestä neljänneksestä (3 102,9 milj. euroa). Myyntiä heikensivät
kausiluonteiset tekijät sekä muutokset eri laatujen myyntiosuuksissa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 131,6 milj. euroa (58,5 milj.
euroa), joka on 73,1 milj. euroa parempi edelliseen neljännekseen
verrattuna. Liikevoittoprosentti oli 4,3. Liikevoitto parani paperi- ja
kartonkituotteissa, mutta laski puutuotteissa ja tukkuriliiketoiminnassa.
Liikevoitto pysyi lähes ennallaan Euroopan puunhankintaorganisaatiossa.

Liikevoittoa paransivat kasvaneet tuotantomäärät. Pohjois-Amerikassa
hintojen nousu ja kannattavuuden parantamisohjelma ovat alkaneet tuottaa
tulosta. Puutuotteissa alhaisemmat tuotanto- ja myyntimäärät olivat
pääasialliset syyt liikevoiton heikentymiseen. Liikevoittoa paransivat
2,1 milj. euron (-0,1 milj. euron) tuotot valuuttojen suojaussopimuksista
koskien lähinnä Yhdysvaltain dollaria ja Englannin puntaa.

Kolmannella neljänneksellä oli kaksi kertaluonteista erää, joiden
yhteisvaikutus oli 90,9 milj. Yhdysvaltain dollaria (74,1 milj. euroa).
Tämä sisältää muutoksen Pohjois-Amerikan yksikön nykyisten ja tulevien
eläkeläisten terveydenhuoltoetuuksissa sekä Pohjois-Amerikan
kunnossapitohenkilöstön vähennyksiin liittyvät lisääntyneet kustannukset.

Nettorahoituserät olivat -27,0 milj. euroa (-26,2 milj. euroa).
Nettokorkokulut olivat -31,8 milj. euroa (-34,9 milj. euroa) ja
nettovaluuttakurssitappiot olivat yhteensä 1,5 milj. euroa (1,6 milj.
euron tappiot). Muut rahoituserät olivat yhteensä 6,3 milj. euroa 
(10,3 milj. euroa), joista suurin osa muodostui realisoitumattomista
rahoitusinstrumenttien arvostuksista.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 10,2 milj. euroa (16,7 milj.
euroa), josta Bergvik Skog Ab:n osuus oli 6,4 milj. euroa.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä oli
114,8 miljoonaa euroa (49,0 milj. euroa).

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä 56,6 milj. euroa (5,0 milj.
euroa). Keskimääräinen yhdeksän kuukauden veroaste ilman kertaluonteisia
muutoksia oli 29,9 prosenttia (31,3 %).

Vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta oli -1,4 milj. euroa (-2,1 milj.
euroa) ja nettotulokseksi jäi siten 130,9 milj. euroa (51,9 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,10 euroa
(0,06 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,9 prosenttia
(2,2 %). Syyskuun lopussa sijoitettu pääoma oli 10 845,2 milj. euroa,
jossa on nousua 14,3 milj. euroa nettomääräisesti. Valuuttakurssien
vaikutus vähensi sijoitettua pääomaa 33,9 milj. euroa.

Pääomarakenne
Milj. EUR       31.12.2003   30.9.2003  30.6.2004  30.9.2004
  
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet       12 676,1   12 957,9  11 080,8  11 056,6
Käyttöpääoma        872,1    1 089,1   1 174,4   1 220,7
Sidottu pääoma     13 548,2   14 047,0  12 255,2  12 277,3
Verovastuut, netto   -1 935,1   -2 018,4  -1 424,5  -1 432,3
Sijoitettu pääoma    11 613,1   12 028,6  10 830,7  10 845,0
Osakkuusyritykset     319,0     239,9    508,4    558,5
Yhteensä        11 932,1   12 268,5  11 339,1  11 403,5
  
Oma pääoma        7 952,9    8 086,9   7 916,2   7 993,9
Vähemmistöosuudet      60,3     77,2    66,5    67,0
Korolliset
nettovelat        3 918,9    4 104,4   3 356,4   3 342,6
Rahoitus yhteensä    11 932,1   12 268,5  11 339,1  11 403,5

Rahoitus
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 448,1 milj. euroa
(138,5 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat investointien
jälkeen olivat 127,1 milj. euroa (-186,7 milj. euroa). Osakekohtainen
kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,45 euroa (0,43 euroa).

Syyskuun lopussa korolliset nettovelat olivat 3 342,6 milj. euroa, jossa
on laskua 13,8 milj. euroa edellisen neljänneksen lopusta. Valuuttojen
vaikutus korollisiin nettovelkoihin oli -62,2 milj. euroa. Käyttämättömät
luottolimiitit sekä rahat ja muut käteisvarat olivat yhteensä 
2,9 miljardia euroa.

Omaa pääomaa oli 8,0 miljardia euroa eli 9,72 euroa osaketta kohti 
(9,56 euroa) ja yhtiön markkina-arvo oli 9,1 miljardia euroa Helsingin
pörssissä 30.9.2004.

Velkaantumisaste oli syyskuun lopussa 0,41 (0,42). Valuuttojen
nettovaikutus omaan pääomaan oli 28,3 milj. euroa. Omien osakkeiden
takaisinostot vähensivät omaa pääomaa 62,6 milj. euroa kolmannen
vuosineljänneksen aikana.


Korollisten nettovelkojen muutos vuosineljänneksellä
                     Rakenteelliset
                  Rahavirta, muutokset
                   jatkuvat  ja muut  Muunto-   Tase-
                  toiminnot   tulot    erot  vaikutus
Milj. EUR                           
Liikevoitto               205,7              205,7
Oikaisut liikevoittoon         286,7              286,7
Käyttöpääoman muutos          -44,3         -2,0   -46,3
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavarat             448,1    0,0    -2,0   446,1
Investoinnit aineellisiin
hyödykkeisiin             -268,1              -268,1
Yritysostot               -51,5              -51,5
Muut pysyvien vastaavien muutokset    -1,4         22,8    21,4
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavarat investointien
jälkeen                 127,1    0,0    20,8   147,9
Nettorahoituserät (sis.
osakkuusyritykset)           -16,8              -16,8
Maksetut verot             -60,9    -1,1    13,1   -48,9
Omien osakkeiden hankinta        -62,6              -62,6
Muut osakkuusyritysten muutokset    -20,7    6,3         -14,4
Muut oman pääoman ja
vähemmistöosuuksien muutokset       1,2   -20,9    28,3    8,6
Korollisten nettovelkojen muutos    -32,7   -15,7    62,2    13,8


Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin kolmannella vuosineljänneksellä
ja tammi–syyskuussa
Kokonaisinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 268,1 milj. euroa
vuoden kolmannella neljänneksellä ja 765,3 milj. euroa tammi– syyskuussa.
Kolmannen neljänneksen aikana ei hyväksytty uusia investointikohteita.


Merkittävimmät investointikohteet tammi–syyskuussa olivat Saksan Maxaun
tehtaan paperikone 6:n uusiminen (106,8 milj. euroa), Ruotsin Kvarnsvedenin
tehtaan uusi paperikone 12 (63,8 milj. euroa), Ruotsin Skoghallin tehtaan 
Energia 2005 -projekti (38,0 milj. euroa), Saksan Baienfurtin tehtaan 
taivekartonkituotannon parannukset (27,7 milj. euroa) sekä Yhdysvaltain 
Wisconsin Rapidsin paperikone 16:n uusiminen (31,6 milj. Yhdysvaltain 
dollaria).

Vuoden 2004 investointien aineellisiin hyödykkeisiin odotetaan olevan
konsernin poistojen tasolla eli noin 1,1 miljardia euroa.

Osakkuusyritysten tapahtumia
Kolmannen vuosineljänneksen aikana Stora Enso investoi 35,9 milj. euroa
Veraceliin, joka rakentaa sellutehdasta Brasiliaan. Stora Enso on
investoinut Veraceliin kuluvan vuoden aikana yhteensä 72,5 milj. euroa.

Tammi–syyskuun tulos (verrattuna vuoden 2003 vastaavaan ajanjaksoon)
Liikevaihto oli 9 153,9 milj. euroa, joka on samaa tasoa kuin viime
vuoden vastaavana aikana.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 154,9 milj. eurolla eli
35 prosenttia 293,5 milj. euroon. Liikevoittoa heikensivät alhaisemmat
myyntihinnat, vaikka lisääntyneet toimitukset osittain paransivatkin
kehitystä. Ruotsin metsäomaisuuden uudelleenjärjestelyn vaikutus oli 
50 milj. euroa. Liikevoitot olivat alhaisemmat kaikissa segmenteissä
ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana, lukuun ottamatta 
tukkuriliiketoimintaa ja puutuotteita.

Erääntyvillä valuutansuojaussopimuksilla, erityisesti Yhdysvaltain
dollarilla ja Englannin punnalla, oli 11,4 milj. euron (84,2 milj. euroa)
positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä laski
69,8 milj. eurolla 244,6 milj. euroon.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,23 euroa (0,24 euroa)
ja sijoitetun pääoman tuotto oli 3,5 prosenttia (5,0 %). Kertaluonteisten
erien osuus tammi–syyskuussa oli 189,8 milj. euroa, kun se viime vuoden 
vastaavaan aikaan oli -39,9 milj. euroa.

Kilpailuviranomaisten tutkinta
Toukokuussa 2004 Stora Enso joutui Euroopan komission kilpailuviranomaisten
ja Suomen kilpailuviranomaisten tutkinnan alaiseksi liittyen paperiteollisuuden
kartellitutkimuksiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain 
oikeusministeriö on aloittanut tutkinnat aiheeseen liittyen.

Euroopan ja Yhdysvaltain viranomaisten tutkimukset ovat vielä
alkuvaiheessa, eikä mitään syytteitä ole nostettu konsernia tai sen
työntekijöitä vastaan. Näihin tutkimuksiin liittyen Stora Enso on
joutunut joukkokanteiden kohteeksi Yhdysvalloissa. Kirjanpidollisia
varauksia ei ole tehty.

Tapahtumia kolmannen vuosineljänneksen aikana 2004
Elokuussa Stora Enso allekirjoitti sopimuksen Cham Paper -konsernin
kanssa tekniseen ja markkinointiin liittyvän osaamisen siirrosta Chamin
Hunsfosin tehtaalta Norjasta. Kaupan avulla kehitettään Stora Enson
Wolfschekin tehdasta, joka alkaa valmistaa tapetin pohjapaperia Chamin
entisille asiakkaille. Kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan
syyskuussa.

Syyskuussa Stora Enso ja International Paper saivat päätökseen Scaldia
Papierin kaupan. Stora Enso osti hollantilaisen Scaldia Papierin
vahvistaakseen asemiaan Euroopan nopeasti muuttuvilla tukkurimarkkinoilla
ja saavuttaakseen synergioita konsernin nykyisen tukkuritoiminnan
Papyruksen kanssa. Velaton kauppahinta oli 30 miljoonaa euroa.

Osakepääoma ja omistus
Helsingin ja Tukholman pörssien kaupankäyntijärjestelmät yhdistyivät
27.9.2004. Tukholman pörssin pyynnöstä Stora Enso poisti yhtiön
euromääräiset A- ja R-osakkeet Tukholman pörssistä. Muutoksen jälkeen
Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingissä euroina (EUR), Tukholmassa
Ruotsin kruunuina (SEK) ja ADR-muodossa New Yorkissa Yhdysvaltain
dollareissa (USD).

Kolmannen vuosineljänneksen aikana 1 010 382 A-osaketta muunnettiin R-
osakkeiksi. Muunnetut osakkeet merkitään kuukausittain kaupparekisteriin
ja viimeisin kaupparekisterimerkintä kolmannen vuosineljänneksen aikana
oli 15.9.2004. Stora Ensolla oli 179 060 194 A-osaketta ja 658 183 205 R-
osaketta näiden muuntojen jälkeen.

30.9.2004 yhtiön omistuksessa oli 12 300 A-osaketta ja 14 765 398 R
osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 25,1 milj. euroa. Omistus
vastaa 1,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja 0,6 prosenttia yhtiön
äänimäärästä. Syyskuun lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli
1 423,3 milj. euroa.

Osakepääoma oli 8,0 miljardia euroa verrattuna Helsingin pörssin markkina-
arvoon, joka oli 9,1 miljardia euroa 30.9.2004.

Kauden jälkeiset tapahtumat
7.10.2004 Stora Enso kertoi myyneensä enemmistöosuutensa PT Finnantara
Intigasta. Yhtiö omistaa Finnantaran plantaasin Länsi-Kalimantanissa
Indonesiassa. Ostajana on Sinar Mas Groupin tytäryhtiö Global Forest Ltd.
Plantaasin kirjanpitoarvo oli 26 milj. Yhdysvaltain dollaria (21 milj.
euroa) ja kaupalla oli lievä positiivinen tulosvaikutus.

20.10.2004 Stora Enso julkisti päätöksensä toteuttaa toisen vaiheen
aiemmin julkistetusta Pohjois-Euroopan kuljetusjärjestelmästä (NETSS).
Toinen vaihe otetaan käyttöön vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä ja
vuodesta 2007 alkaen sen odotetaan alentavan vuotuisia kustannuksia
vähintään 15 prosentilla nykyisestä 80 milj. euron tasosta.

27.10.2004 Stora Enso kertoi, että Belgian Langerbruggen tehtaan
sanomalehtipaperikone 4:lle tehdään muutoksia. Koneen toimittaja Metso
vastaa muutostöistä, jotka kestävät noin viisi viikkoa. Työt aloitetaan
vuoden 2005 alussa ja tuotannonmenetys noin 40 000 tonnia.

Näkymät
Euroopan talouden elpyminen lisää paperin ja kartongin kysyntää.
Painopapereiden kysyntä jatkaa kasvuaan ja hinnankorotuksia odotetaan
ensi vuoden alusta lähtien. Myös hienopaperin kysynnän odotetaan olevan
loppuvuonna vahvaa. Hinnankorotuksia toteutetaan päällystetyssä ja
päällystämättömässä hienopaperissa viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Pakkauskartongin kysyntä on vakaata ja kohtuullisia hinnankorotuksia on
odotettavissa. Puutuotteissa mäntysahatavaran ylitarjonta jatkuu, sen
sijaan kuusisahatavarassa markkinat ovat tasapainossa ja hinnat
suhteellisen vakaat.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä pysyy vahvana ja uusia
hinnankorotuksia tehdään spot-asiakkaille viimeisen vuosineljänneksen
aikana ja sopimusasiakkaille ensi vuoden alusta lähtien. Päällystetyn
hienopaperin kysyntä on yhä vahvaa ja uusia hinnankorotuksia odotetaan
loppuvuodelle.

Aasian talouskasvu jatkuu. Painopapereiden ja hienopapereiden hinnat
vahvistuvat.

Yhdysvaltain dollarin jatkuva heikkeneminen sekä öljyn hinnan nousu
saattavat vaikuttaa negatiivisesti konsernin tulevaisuudennäkymiin.

Vuotuiset loma-ajan seisokit, erityisesti Suomessa, heikentävät konsernin
viimeisen vuosineljänneksen tulosta.


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 27.10.2004
Stora Enso Oyj
HallitusTuotealueet (edelliseen vuosineljännekseen verrattuna)

PAPERI


Painopaperi
                                      Muutos
Milj.                                     III/
EUR   2003   I/03  II/03  III/03  IV/03   I/04  II/04  III/04  II %
Liikevaihto
   4 295,7 1 058,3 1 042,8 1 086,3 1 108,3 1 019,2 1 069,6 1 090,6  2,0
Liike-
voitto 111,1   35,6   -6,0   39,2   42,3   8,7   -3,8   48,2  N/A
% liikevaih-
dosta  2,6   3,4   -0,6   3,6   3,8   0,9   -0,4   4,4
ROOC,%* 2,8   3,6   -0,6   3,9   4,2   0,9   -0,4   4,6
Toimitukset,
1000t 6 954  1 654  1 678  1 763  1 859  1 732  1 819  1 846  1,5
Tuotantomäärät,
1 000t 7 011  1 739  1 663  1 812  1 797  1 830  1 782  1 886  5,8

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Painopaperin liikevaihto oli 1 090,6 miljoonaa euroa, jossa on nousua 
2,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Myyntiä paransivat lisääntyneet
toimitukset ja korkeammat hinnat Pohjois-Amerikassa. Liikevoitto oli 48,2 milj.
euroa, jossa on nousua 52,0 milj. euroa edellisestä neljänneksestä. Tulosta
paransivat lisääntyneet tuotantomäärät sekä alhaisemmat kustannukset. Markkinoista
johtuvat tuotannonrajoitukset olivat Euroopassa yhteensä 21 000 tonnia (74 000
tonnia). Pohjois-Amerikassa rajoituksia ei ollut, kuten ei edellisenkään 
neljänneksen aikana.

Euroopassa kaikkien painopaperilaatujen kysyntä oli selkeästi vahvempaa
kuin vuotta aiemmin ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä oli
korkeampaa. Euroopan ulkopuoliset toimitukset pysyivät korkeina. Hinnat
pysyivät vakaina koko jakson aikana ja joitakin hinnankorotuksia tehtiin
Euroopan ulkopuolisille markkinoille. Tuottajien varastot kasvoivat
kausiluonteisesti ja ovat viime vuoden vastaavan ajan tasolla.
Asiakkaiden varastot eivät ole juurikaan muuttuneet.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä oli vahvaa ja hinnat
nousivat. Tuottajien varastotilanne on normaali. Sanomalehtipaperin
kysyntä laski hieman, mutta hinnat vahvistuivat.

Euroopassa tilauskanta on terve. Mainontaan käytettävien papereiden
kysynnässä on toipumisen merkkejä. Myös syksyn katalogisesonki lisäsi
kysyntää normaaliin tapaan. Pohjois-Amerikassa painopaperin kysynnän
odotetaan pysyvän hyvänä loppuvuoden ja vuoden 2005 alun ajan.

Hienopaperi

                                  Muutos
Milj.               III             III  III
EUR     2003  I/03 II/03  /03 IV/03  I/04 II/04  /04 /II %
Liike-
vaihto  3 197,7 852,3 793,9 788,5 763,0 788,9 786,3 791,8  0,7
Liike-
voitto   153,5  80,7  40,3  23,1  9,4  18,1  4,6  27,9  N/M
% liike-
vaihdosta   4,8  9,5  5,1  2,9  1,2  2,3  0,6  3,5
ROOC, %*   4,4  8,8  4,5  2,7  1,1  2,2  0,5  3,2
Toimitukset,
1 000 t   3 591  885  895  894  917  959  964  974  1,0
Tuotantomäärät,
1 000 t   3 624  894  889  922  919  984  999 1 041  4,2

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Hienopaperin liikevaihto oli 791,8 milj. euroa, jossa on kasvua 0,7 prosenttia
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Liikevoitto oli 27,9 milj. euroa,
jossa on kasvua 23,3 milj. euroa edellisestä neljänneksestä. Liikevoittoa
paransivat lisääntyneet toimitukset ja hintojen nousu Pohjois-Amerikassa.
Markkinasyistä tuotantoa rajoitettiin yhteensä 3 000 tonnilla (8 000 tonnia)
Euroopassa. Pohjois-Amerikassa rajoituksia ei ollut, kuten ei edellisenkään'
neljänneksen aikana.

Euroopassa päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni hieman kesäkuukausien
aikana. Kysyntä on kuitenkin alkanut piristyä uudelleen ja sen odotetaan
seuraavan normaalia kausivaihtelua syksyn aikana. Hintojen vahvistuminen 
Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla on kiihdyttänyt päällystämättömän 
hienopaperin vientiä, mikä on osaltaan auttanut tasapainottamaan Euroopan 
markkinoita. Tehdasvarastot ovat kasvaneet hieman, mutta tukkureiden varastot 
ovat normaalilla tasolla. Teollisuuden tilauskanta laski hieman kesän aikana, 
mutta jäi normaaliksi, keskimäärin kolmeksi viikoksi.

Kapasiteetin käyttöasteen odotetaan pysyvän korkeana koko loppuvuoden ajan.
Joissakin päällystämättömissä hienopaperilajeissa hinnankorotuksetmenevät 
läpi marraskuussa.

Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä jatkui hyvänä kolmannen 
vuosineljänneksen aikana ja hinnat olivat vakaat. Tehtaiden varastot ovat
kasvaneet ja ylittävät keskimääräisen pitkän aikavälin tason, mutta
tukkureiden varastot ovat pienentyneet.

Tilauskanta vastaa keskimäärin kahta viikkoa. Kysyntä pysyy vahvana ja
tukkureiden suorien tehdastoimitusten hinnat nousevat asteittain
lokakuusta eteenpäin.

Päällystetyn hienopaperin kysyntä jatkui vahvana Pohjois-Amerikassa ja
hinnat nousivat. Tuottajien ja tukkureiden varastot ovat vuodenaikaan
nähden normaalit.

Tukkuritoiminta
Liikevaihto oli tammi–syyskuussa 145,7 milj. euroa, jossa on laskua 
1,9 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Taustalla olivat 
kausiluonteisesti heikot kesäkuukaudet. Liikevaihto kasvoi kuitenkin viime vuoden
vastaavan ajan 139,5 milj. eurosta. Liikevoitto oli 1,6 milj. euroa, jossa on 
laskua 0,8 milj. euroa edellisestä neljänneksestä kausiluonteisuuden takia. 
Toisaalta liikevoitto parani viime vuoden vastaavan ajan 1,5 milj. euron 
tappiosta.

Kysyntä on alkanut elpyä. Hinnat ovat vakiintuneet neljänneksen aikana ja
hintojen korotuksia toteutetaan viimeisen vuosineljänneksen aikana.


PAKKAUSKARTONGIT

                                  Muutos
Milj.               III             III  III
EUR     2003  I/03 II/03  /03 IV/03  I/04 II/04  /04 /II %
Liike-
vaihto  2 761,6 699,0 711,4 691,1 660,1 692,0 704,4 674,6  -4,2
Liike-
voitto   292,4  89,4  65,5  87,4  50,1  82,1  67,7  84,8  25,3
% liike-
vaihdosta  10,6  12,8  9,2  12,6  7,6  11,9  9,6  12,6
ROOC, %*   11,6  14,1  10,3  13,7  7,9  13,1  10,7  13,4
Toimitukset,
1 000 t   3 006  756  781  755  714  776  790  766  -3,0
Tuotantomäärät,
1 000 t   3 050  788  763  767  732  771  775  798  3,0

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Pakkauskartonkien liikevaihto oli 674,6 milj. euroa, jossa on laskua 
4,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Liikevaihtoa laski
kausiluonteisuuden takia alhaisemmat myyntimäärät. Liikevoitto oli 84,8 milj.
euroa, jossa on kasvua 25,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.
Tulosta paransivat kasvaneet tuotantomäärät ja alentuneet
henkilöstökustannukset. Markkinoista johtuvia tuotantorajoituksia tehtiin
yhteensä 37 000 tonnilla, etupäässä kuluttajapakkauskartongeissa.

Kysyntä oli hyvää, mutta Pohjois-Amerikan ja Aasian myyntiä painoi heikko
Yhdysvaltain dollari. Hinnankorotuksia toteutettiin joillekin elintarvike-,
savuke- ja kotelokartonkilaaduille.

Kysynnän odotetaan pysyvän yleisesti vakaana Euroopassa. Yhdysvaltojen
markkinoiden vahvuuden odotetaan heijastuvan myös Euroopan markkinoille
hintojen nousuna.

Lomakauden kunnossapitoseisokit vaikuttavat perinteisesti konsernin
viimeisen vuosineljänneksen tulokseen.

PUUTUOTTEET JA KUITUHUOLTO


Puutuotteet                            Muutos
Milj.               III             III  III
EUR     2003  I/03 II/03  /03 IV/03  I/04 II/04  /04 /II %
Liike-
vaihto  1 400,0 316,5 385,6 335,5 362,4 373,1 419,2 388,5  -7,3
Liike-
voitto    26,5  7,0  14,9  -4,7  9,3  11,4  21,3  10,9 -48,8
% liike-
vaihdosta   1,9  2,2  3,9  -1,4  2,6  3,1  5,1  2,8
ROOC, %*   5,1  6,1  11,0  -3,0  5,7  7,0  12,5  6,3
Toimitukset,
1 000 m3  5 822 1 283 1 644 1 337 1 558 1 597 1 777 1 595 -10,2
Tuotantomäärät,
1 000 m3  6 168 1 406 1 648 1 440 1 674 1 708 1 853 1 619 -12,6

*ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Puutuotteiden liikevaihto oli 388,5 milj. euroa ja siinä on laskua 7,3 prosenttia
edellisestä neljänneksestä. Taustalla on kausiluonteisuuden takia alhaisemmat
tuotantovolyymit ja myynnin vähäisyys kesäkuukausien aikana. Liikevoitto oli 
10,9 milj. euroa, jossa on laskua 48,8 prosenttia.

Euroopan rakennusmarkkinat vahvistuivat, mikä mahdollisti lievän hintojen
nousun. Yhdysvaltojen hyvä kysyntä tukee Euroopan markkinoiden tasapainoa
kuusisahatavarassa.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Euroopan kuusisahatavaran korkeita
tuotantomääriä vietiin Yhdysvaltoihin, jossa markkinoiden kysyntä jatkui
vahvana. Vaikka hinnat ovatkin laskussa, myyntimäärien odotetaan pysyvän
korkeina.

Japanissa markkinat ovat vakaat, mutta heikko jeni on aiheuttanut
hintapaineita. Kysynnän odotetaan pysyvän vakaana.

Puusepänteollisuudessa käytettävästä mäntysahatavarasta on jonkin verran
ylitarjontaa.

Euroopan puunhankintaorganisaatio
Euroopan puunhankintaorganisaation liikevaihto oli 568,3 milj. euroa,
jossa on laskua 8,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Liikevoitto
oli 3,1 milj. euroa, jossa on laskua 6,1 prosenttia edellisestä
neljänneksestä.

Suomen, Ruotsin, Baltian maiden, Venäjän ja Manner-Euroopan toimitukset
olivat yhteensä 10,0 milj. kuutiometriä (kuoretonta kiintokuutiometriä),
jossa on laskua kausiluonteisten tekijöiden ansiosta 6 prosenttia
edellisestä neljänneksestä. Huonot sääolot Suomessa ja Baltian maissa
ovat haitanneet toimituksia.

Puumarkkinoiden tarjonnan odotetaan pysyvän vahvana Pohjanmeren
ympärillä. Suomessa ja Ruotsissa hinnat ovat vakaat ja Baltian maissa
hinnat ovat selvässä nousussa. Manner-Euroopassa sellupuun tarjonta oli
vahvaa ja puun hinnat säilyivät ennallaan.

Tilinpäätös
?Avainluvut     I/03  II/03 III/03  IV/03   2003  I/04  II/04 III/04
Tulos/osake, EUR  0,10  0,06  0,05  -0,05   0,16  0,49  0,06  0,16
Tulos/osake
ilman kertaluonteisia
eriä,EUR      0,10  0,06  0,08  0,00   0,24  0,06  0,06  0,10
Kassatulos/osake
(CEPS), EUR    0,43  0,41  0,41  0,32   1,57  0,55  0,43  0,51
CEPS ilman kertaluonteisia
eriä, EUR     0,43  0,41  0,44  0,35   1,63  0,41  0,43  0,45
Sijoitetun pääoman
tuotto
(ROCE), %      7,0   3,5   3,2   2,1   4,0   7,9   2,2   7,6
ROCE ilman kertaluonteisia
eriä, %       7,0   3,5   4,6   2,6   4,5   3,7   2,2   4,9
Omanpääoman tuotto
(ROE), %      4,1   2,8   2,1  -2,1   1,7  20,6   2,7   6,6
Velkaantumisaste  0,49  0,51  0,51  0,49   0,49  0,39  0,42  0,41
Omapääoma/
osake, EUR     9,39  9,48  9,60  9,49   9,49  9,47  9,56  9,72
Omavaraisuus-
aste, %      43,2  43,8  44,2  44,7   44,7  47,8  48,2  48,6
Liikevoitto, %
liikevaihdosta   6,7   3,4   3,2   2,1   3,9   7,3   1,9   6,8
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä, 
%liikevaihdosta   6,7   3,4   4,6   2,6   4,3   3,4   1,9   4,3
Investoinnit,
milj.EUR     235,8  324,1  303,1  385,2 1 248,2  216,1  281,1  268,1
Investoinnit, %
liikevaihdosta   7,6  10,6  10,1  12,7   10,3   7,2   9,0   8,8
Sijoitettu pääoma,
milj. EUR    11 871 11 925 12 029 11 613  11 613 10 579 10 831 10 845
Korolliset nettovelat,
milj.EUR     3 968  4 071  4 104  3 919  3 919  3 105  3 356  3 343
Henkilöstö 
keskimäärin   43 386 44 506 44 737 44 264  44 264 42 446 43 795 44 045
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)
- kausittainen  866,2  852,9  844,5  841,3  851,1  836,4  831,8  826,3
- kumulatiivinen 866,2  859,5  854,4  851,1  851,1  836,4  834,7  832,2
- kumulatiivinen,
laimennettu    866,4  860,5  855,6  852,4  852,4  837,1  835,6  833,1


Euron vaihtokurssit
Yksi euro on     Päätöskurssi         Keskikurssi
        31.12.2003   30.9.2004  31.12.2003   30.9.2004
SEK        9,0800     9,0588    9,1245     9,1630
USD        1,2630     1,2409    1,1320     1,2263
GBP        0,7048     0,6868    0,6921     0,6730
CAD        1,6234     1,5740    1,5822     1,6281


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
                               
Milj. EUR                 2003  I-III/2003  I-III/2004
  
Liikevaihto              12 172,3   9 143,5   9 153,9
Liiketoiminnan muut tuotot         41,2    109,5    194,3
Materiaalit ja palvelut        -6 129,3   -4 648,1   -4 778,6
Toimituskulut ja komissiot       -1 286,8    -970,4   -1 010,8
Henkilöstökulut            -2 297,6   -1 707,2   -1 580,0
Liiketoiminnan muut kulut        -828,0    -631,8    -613,3
Poistot ja arvonalentumiset      -1 200,4    -887,0    -882,2
Liikevoitto                471,4    408,5    483,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta    -23,0    -18,0     24,6
Nettorahoituserät            -237,7    -116,0    -73,5
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia            210,7    274,5    434,4
Tuloverot                 -67,0    -88,4    163,0
Tulos verojen jälkeen           143,7    186,1    597,4
Vähemmistöosuudet             -5,8     -3,8     -7,7
Tilikauden voitto             137,9    182,3    589,7
  
Avainluvut
Tulos/osake, EUR              0,16     0,21     0,71
Tulos/osake (laimennettu), EUR       0,16     0,21     0,71


Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma
Milj. EUR                 2003 I-III/2003 I-III/2004
  
Liiketoiminnan rahavirrat
Liikevoitto               471,4    408,5    483,3
Oikaisut liikevoittoon         1 178,3    875,2    766,4
Käyttöpääoman muutos           157,9    -57,0   -474,1
Lyhytaikaisten korollisten
saatavien muutos             313,1    639,6    579,9
Liiketoiminnan rahavirrat       2 120,7   1 866,3   1 355,5
Rahavirtaperusteiset
nettorahoituserät            -198,1   -141,7    -91,4
Maksetut verot             -233,8   -222,7   -149,5
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavarat             1 688,8   1 501,9   1 114,6
  
Investointien rahavirrat
Osakeostot               -241,3   -142,8   -282,3
Tuotot aineellisten hyödykkeiden
myynnistä                 60,2    12,9    208,1
Investoinnit aineellisiin
hyödykkeisiin             -1 226,7   -863,0   -765,3
Pitkäaikaisten saamisten
nettomuutos               336,2    -97,9   -174,2
Investointeihin käytetyt
nettorahavarat            -1 071,6  -1 090,8  -1 013,7
  
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen
nettomuutos               -962,5   -361,7   -201,3
Lyhytaikaisten lainojen
nettomuutos              1 097,1    632,3    707,7
Maksetut osingot            -387,7   -387,7   -375,7
Osakeannista saadut maksut         2,3      -     4,4
Omien osakkeiden hankinta        -319,2   -267,9   -175,3
Rahoitukseen käytetyt
nettorahavarat             -570,0   -385,0    -40,2
  
Rahavarojen nettolisäys          47,2    26,1    60,7
Rahavarat hankituissa yrityksissä     3,0     4,2      -
Myytyjen yhtiöiden rahavarat         -      -    -68,2
Muuntoerot                -17,2    -4,2     1,9
Rahavarat tilikauden alussa       168,5    168,5    201,5
Rahavarat tilikauden lopussa       201,5    194,6    195,9


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset
                          
Milj. EUR               2003  I-III/2003  I-III/2004
Kirjanpitoarvo kauden alussa   12 796,7 *  12 796,7 *  12 535,3
Konserniyritysten hankinta      206,4     227,3     39,8
Lisäykset             1 248,2     863,0     765,3
Vähennykset             -54,0     -5,8   -1 588,7
Poistot ja arvonalentumiset    -1 200,4    -887,0    -882,2
Muuntoerot ja muut         -461,6    -186,2     42,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   12 535,3   12 808,0   10 912,0
  
Konserniyritysten hankinta
Maa-alueet, rakennukset,
koneet ja kalusto          132,6     207,1     33,0
Velat                -94,1     -94,9     -7,6
Muu omaisuus, netto          12,9     -2,1      8,6
Omaisuuden markkina-arvo       51,4     110,1     34,0
Liikearvo               73,8     20,2      6,8
Hankintahinta yhteensä        125,2     130,3     40,8

*Sisältää IAS 41:n käyttöönoton yhteydessä tehdyn metsän arvostuksen
855,8 milj. euroa.


Lainojen muutokset
                        
Milj. EUR                  2003 I-III/2003 I-III/2004
  
Pitkäaikaiset lainat           3 404,6  4 114,5  3 186,5
Lyhytaikaiset lainat           1 769,6  1 172,6  1 017,6
                     5 174,2  5 287,1  4 204,1
  
Tilanne kauden alussa          5 175,6  5 175,6  5 174,2
Uusien tytäryritysten velat         94,1    94,9    7,6
Myytyjen tytäryritysten velat         -     -  -1 487,2
Lainojen nostot ja lyhennykset       421,5   240,9   495,8
Muuntoero ja muut             -517,0   -224,3    13,7
Tilanne kauden lopussa          5 174,2  5 287,1  4 204,1


Lyhennetty konsernin tase

Vastaavaa
Milj. EUR               31.12.2003 30.9.2003 30.9.2004
  
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet             O  12 535,3  12 808,0  10 912,0
Osuudet osakkuusyrityksissä     I   319,0   239,9   558,5
Julkisesti noteeratut osakkeet   I   227,7   217,3   214,6
Muut osakkeet            O   140,8   149,9   144,6
Pitkäaikaiset lainasaamiset     I    44,3   484,9   225,7
Laskennalliset verosaamiset     T    12,1    51,9    17,4
Muut pitkäaikaiset sijoitukset   O   170,3   190,8   233,5
                    13 449,5  14 142,7  12 306,3
  
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus           O  1 623,5  1 679,5  1 850,6
Verosaamiset            T   182,5   202,1   159,3
Lyhytaikaiset korottomat
saamiset              O  1 703,3  1 956,7  1 858,7
Korolliset saamiset         I   781,8   285,9   225,4
Rahavarat              I   201,5   194,6   195,9
                     4 492,6  4 318,8  4 289,9
  
Vastaavaa yhteensä           17 942,1  18 461,5  16 596,2

Vastattavaa
Milj. EUR               31.12.2003 30.9.2003 30.9.2004
  
Oma pääoma                7 952,9  8 086,9  7 993,9
Vähemmistöosuudet              60,3    77,2    67,0
  
Pitkäaikaiset velat
Eläkevaraukset           O   911,9   915,6   824,2
Muut varaukset           O    97,1   192,8    73,8
Laskennallinen verovelka      T  1 777,3  1 847,9  1 246,0
Korollinen pitkäaikainen vieras
pääoma               I  3 404,6  4 114,5  3 186,5
Liiketoiminnan muut
pitkäaikaiset velat         O    77,7    17,4   153,8
                     6 268,6  7 088,2  5 484,3
Lyhytaikaiset velat
Korollisten velkojen
lyhennyserät            I   359,5   204,5   152,1
Lyhytaikaiset korolliset velat   I  1 410,1   968,1   865,6
Lyhytaikaiset korottomat velat   T  1 538,3  1 612,1  1 670,3
Verovelat              O   352,4   424,5   363,0
                     3 660,3  3 209,2  3 051,0
  
Velat yhteensä              9 928,9  10 297,4  8 535,3
  
Vastattavaa yhteensä          17 942,1  18 461,5  16 596,2


"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.


Laskelma oman pääoman muutoksista
                    Arvon-
             Yli      muutos-  Kert.  Kert.
       Osake- kurssi-   Omat rahasto muunto-  voitto  
Milj. EUR  pääoma rahastot osakkeet yhteensä   erot  varat Yhteensä  
  
Oma pääoma
31.12.2002 1 529,6 1 554,0  -314,9  233,4  -144,4 5 299,2 8 156,9
IAS 41:n käyttöönoton vaikutukset
tytäryritykset  -    -    -    -    -  615,4  615,4
osakkuusyritykset -    -    -    -    -   44,0   44,0
Oma pääoma 1.1.2003
(oikaistu) 1 529,6 1 554,0  -314,9  233,4  -144,4 5 958,6 8 816,3
Omien osakkeiden 
hankinta     -    -  -319,1    -    -    -  -319,1
Omien osakkeiden mitätöinti 
       -60,5  -315,5  376,0    -    -    -   0,0
Maksetut osingot (0,45 euroa/osake)
         -    -    -    -    -  -387,7  -387,7
Käytetyt
optio-oikeudet 0,2   -1,1    -    -    -    -   -0,9
Tilikauden 
voitto      -    -    -    -    -  146,6  146,6
Arvonmuutosrahaston
muutos      -    -    -  -118,8    -    -  -118,8
Muuntoerot    -    -    -    -  -52,7    -  -52,7
Oma pääoma 31.12.2003 
      1 469,3 1 237,4  -258,0  114,6  -197,1 5 717,5 8 083,7
Avaavan taseen oikaisu 
 Suomen TEL-kirjanpitokäytäntö
         -    -    -    -    -  -130,9  -130,9
Oma pääoma 1.1.2004
(oikaistu)  1 469,3 1 237,4  -258,0  114,6  -197,1 5 586,6 7 952,8
Omien osakkeiden
 hankinta     -    -  -175,3    -    -    -  -175,3
Omien osakkeiden
 mitätöinti  -47,3 -228,5  275,8    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake) -    -    -    -    -  -375,7  -375,7
Käytetyt optio-
oikeudet     1,3   1,8    -    -    -    -   3,1
Tilikauden
 voitto      -    -    -    -   -4,3  589,7  585,4
Arvonmuutosrahaston
muutos       -    -    -  -26,4    -    -  -26,4
Muuntoerot     -    -    -    -   30,0    -   30,0
Oma pääoma 30.9.2004 
       1 423,3 1 010,7 -157,5   88,2  -171,4 5 800,6 7 993,9


Vastuusitoumukset
Milj. EUR              31.12.2003  30.9.2003  30.9.2004
  
Omasta puolesta annetut vakuudet
Pantit                   3,8     0,9     0,8
Kiinnitykset               103,5    98,7    97,9
Osakkuusyritysten puolesta
annetut vakuudet
Kiinnitykset                0,8     1,0     0,8
Takaukset                 48,4    51,1    172,2
Muiden puolesta annetut vakuudet
Pantit                   2,2     0,4     0,0
Kiinnitykset               10,9     0,4     0,0
Takaukset                 13,1    15,6    12,1
Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n
aikana                  34,3    37,7    30,4
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n
jälkeen                 171,2    200,7    141,4
Eläkevastuut                3,0     3,1     2,8
Muut vastuut               95,9    66,3    70,6
Yhteensä                 487,1    475,9    529,0
  
Pantit                   6,0     1,3     0,8
Kiinnitykset               115,2    100,1    98,7
Takaukset                 61,5    66,7    184,3
Leasingvastuut              205,5    238,4    171,8
Eläkevastuut                3,0     3,1     2,8
Muut vastuut               95,9    66,3    70,6
Yhteensä                 487,1    475,9    529,0


Johdannaisten käyvät arvot
Milj. EUR       31.12.2003 30.9.2003     30.9.2004
                        Käyvän  Käyvän  Käypä
                         arvon   arvon  arvo,
            Käypä arvo Käypä arvo ylittävät alittavat  netto
Koronvaihtosopimukset    106,8   151,5   146,3   -1,5  144,8
Korko-optiot         0,5    1,2    0,8   -0,3   0,5
Valuutanvaihtosopimukset  -11,0    -9,3    2,5   -13,9  -11,4
Termiinisopimukset     172,8    63,9   49,6   -16,1  33,5
Valuuttaoptiot        0,7    -8,0    0,0   -0,2  -0,2
Hyödykejohdannaiset     71,5    93,4   73,1   -1,7  71,4
Optio-ohjelmiin
liittyvät suojaukset    -36,0   -37,5   16,4   -39,3  -22,9
Yhteensä          305,3   255,2   288,7   -73,0  215,7


Johdannaisten nimellisarvot
Milj. EUR             31.12.2003  30.9.2003  30.9.2004
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
erääntyy alle 1 vuodessa        113,7     50,6    131,5
erääntyy 2–5 vuodessa        1 080,4    856,1    702,7
erääntyy 6–10 vuodessa        1 439,2    869,3   1 226,3
erääntyy yli 10 vuodessa          -      -      -
                   2 633,3   1 776,0   2 060,5
Korkofutuurit               -      -      -
Korko-optiot              23,8    154,5    200,1
Yhteensä               2 657,1   1 930,5   2 260,6
  
Valuuttajohdannaiset
- Valuutanvaihtosopimukset       129,5    134,2    107,8
- Termiinisopimukset         3 112,5   4 371,9   2 819,0
- Valuuttaoptiot            208,1    818,7     64,7
Yhteensä               3 450,1   5 324,8   2 991,5
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykejohdannaiset          477,0    532,1    460,8
Yhteensä                477,0    532,1    460,8
  
Optio-ohjelmiin liittyvät 
suojausinstrumentit
Optio-ohjelmiin liittyvät
suojausinstrumentit          308,4    308,4    359,5
Yhteensä                308,4    308,4    359,5Liikevaihto tuotealueittain
Milj.
EUR    2002  I/03  II/03 III/03  IV/03   2003  I/04  II/04  III/04
  
Paino-
paperi 4 715,6 1 058,3 1 042,8 1 086,3 1 108,3 4 295,7 1 019,2 1 069,6 1 090,6
Hieno-
paperi 3 427,4  852,3  793,9  788,5  763,0 3 197,7  788,9  786,3  791,8
Tukkuri-
toiminta 720,6  176,1  155,4  139,5  156,6  627,6  160,3  148,5  145,7
Muut  -289,5  -72,0  -69,0  -70,4  -69,9  -281,3  -70,4  -68,6  -72,3
Paperit8 574,1 2 014,7 1 923,1 1 943,9 1 958,0 7 839,7 1 898,0 1 935,8 1 955,8
Pakkaus-
karto
ngit  2 720,2  699,0  711,4  691,1  660,1 2 761,6  692,0  704,4  674,6
Puutuot-
teet  1 235,2  316,5  385,6  335,5  362,4 1 400,0  373,1  419,2  388,5
Euroopan 
puunhan-
kinta 1 958,7  534,2  526,7  475,0  538,4 2 074,3  634,9  621,4  568,3
Muut  -531,3 -143,5 -149,9 -131,7 -165,9  -591,0 -229,8  -225,6  -207,1
Puutuotteet ja
kuitu-
huolto 2 662,6  707,2  762,4  678,8  734,9 2 883,3  778,2  815,0  749,7
Muut -1 174,3 -321,8 -339,9 -326,4 -324,2 -1 312,3 -350,3  -352,3  -347,0
Yhteen-
sä  12 782,6 3 099,1 3 057,0 2 987,4 3 028,8 12 172,3 3 017,9 3 102,9 3 033,1


Oikaistu liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja 
liikearvopoistoja
Milj.               
EUR      2002  I/03 II/03 III/03  IV/03  2003  I/04 II/04 III/04
Painopaperi 313,6  35,6  -6,0  39,2  42,3  111,1  8,7  -3,8  48,2
Hienopaperi 298,3  80,7  40,3  23,1   9,4  153,5  18,1  4,6  27,9
Tukkuri-
toiminta    5,4  1,5  -1,2  -1,5  -5,5  -6,7  3,3  2,4  1,6
Paperit   617,3 117,8  33,1  60,8  46,2  257,9  30,1  3,2  77,7
Pakkaus-
kartongit  345,3  89,4  65,5  87,4  50,1  292,4  82,1  67,7  84,8
Puutuotteet  44,5  7,0  14,9  -4,7   9,3  26,5  11,4  21,3  10,9
Euroopan puun-
hankinta   94,6  34,5  33,8  23,0  25,2  116,5  31,3  3,3  3,1
Puutuotteetja
kuituhuolto 139,1  41,5  48,7  18,3  34,5  143,0  42,7  24,6  14,0
Muut     -52,5  -8,6 -15,7  -6,2  -21,0  -51,5 -28,8 -15,1 -23,2
Liikearvo-
poistot   -148,8 -32,1 -28,0 -23,5  -32,4 -116,0 -22,7 -21,9 -21,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä     900,4 208,0 103,6 136,8  77,4  525,8 103,4  58,5 131,6
Kertaluonteiset
erät   -1 078,1   -   - -39,9  -14,5  -54,4 115,7   -  74,1
Liikevoitto
yhteensä 
(IAS)    -177,7 208,0 103,6  96,9  62,9  471,4 219,1  58,5 205,7
Nettorahoitus-
erät    -206,2 -81,3 -11,3 -23,4 -121,7 -237,7 -20,3 -26,2 -27,0
Osakkuus
yritykset   14,6  -0,5  -8,5  -9,0  -5,0  -23,0  -2,3  16,7  10,2
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia  -369,3 126,2  83,8  64,5  -63,8  210,7 196,5  49,0 188,9

Tuloverot  128,5 -39,9 -27,4 -21,1  21,4  -67,0 214,6  5,0 -56,6
Tulos verojen
jälkeen   -240,8  86,3  56,4  43,4  -42,4  143,7 411,1  54,0 132,3
Vähemmistöosuudet
        0,1  -3,2  -2,3  1,7  -2,0  -5,8  -4,2  -2,1  -1,4
Tilikauden
nettovoitto -240,7  83,1  54,1  45,1  -44,4  137,9 406,9  51,9 130,9


Liikearvopoistot tuotealueittain
Milj.               III                 III
EUR     2002  I/03 II/03  /03 IV/03  2003  I/04 II/04  /04
  
Painopaperi 56,7  -7,9  -8,2  -8,1 -10,2  -34,4  -5,7  -5,6  -5,7
Hienopaperi-53,7 -10,9 -10,6 -10,6 -11,0  -43,1 -10,2  -9,5  -9,3
Tukkuri-
toiminta  -5,2  -0,6  -0,5  -0,6  -0,5  -2,2  -0,4  -0,5  -0,4
Paperit  -115,6 -19,4 -19,3 -19,3 -21,7  -79,7 -16,3 -15,6 -15,4
Pakkaus-
kartongit -13,0  -6,5  -1,5  -1,9  -2,0  -11,9  -1,2  -1,0  -1,1
Puutuotteet-14,4  -4,0  -6,1  -1,2  -8,7  -20,0  -5,2  -5,3  -5,2
Euroopan puun-
hankinta   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0
Puutuotteet ja
kuituhuolto-14,4  -4,0  -6,1  -1,2  -8,7  -20,0  -5,2  -5,3  -5,2
Muut    -5,8  -2,2  -1,1  -1,1  0,0  -4,4  0,0  0,0  0,0
Liikevoitto
yhteensä -148,8 -32,1 -28,0 -23,5 -32,4 -116,0 -22,7 -21,9 -21,7


Oikaistu liikevoitto tuotealueittain
Milj.               III                 III
EUR     2002  I/03 II/03  /03  IV/03  2003  I/04 II/04  /04
  
Painopaperi762,7  27,7 -14,2  1,6  32,1  47,2  3,0  -9,4  73,3
Hienopaperi 67,9  69,8  29,7  2,2  -1,6  100,1  7,9  -4,9  60,1
Tukkuri-
toiminta  -24,7  0,9  -1,7  -2,1  -6,0  -8,9  2,9  1,9  1,2
Paperit  -719,5  98,4  13,8  1,7  24,5  138,4  13,8 -12,4 134,6
Pakkaus-
kartongit 332,3  82,9  64,0  85,5  48,1  280,5  80,9  66,7  83,7
Puutuotteet 30,1  3,0  8,8  -5,9   0,6   6,5  6,2  16,0  5,7
Euroopan puun-
hankinta  120,5  34,5  33,8  23,0  25,2  116,5 147,0  3,3  3,1
Puutuotteet ja
kuituhuolto150,6  37,5  42,6  17,1  25,8  123,0 153,2  19,3  8,8
Muut    58,9 -10,8 -16,8  -7,4  -35,5  -70,5 -28,8 -15,1 -21,4
Liikevoitto
yhteensä -177,7 208,0 103,6  96,9  62,9  471,4 219,1  58,5 205,7
Nettora-
hoituserät-206,2 -81,3 -11,3 -23,4 -121,7 -237,7 -20,3 -26,2 -27,0
Osakkuus-
yritykset  14,6  -0,5  -8,5  -9,0  -5,0  -23,0  -2,3  16,7  10,2
Tulos ennen veroja ja vähemmistö-
osuuksia -369,3 126,2  83,8  64,5  -63,8  210,7 196,5  49,0 188,9
Tuloverot 128,5 -39,9 -27,4 -21,1  21,4  -67,0 214,6  5,0 -56,6
Tulos verojen
jälkeen  -240,8  86,3  56,4  43,4  -42,4  143,7 411,1  54,0 132,3
Vähemmistö-
osuudet   0,1  -3,2  -2,3  1,7  -2,0  -5,8  -4,2  -2,1  -1,4
Tilikauden netto-
voitto  -240,7  83,1  54,1  45,1  -44,4  137,9 406,9  51,9 130,9


Stora Enson osakkeet
                               
Päätöskurssi    Helsinki, EUR     Tukholma, SEK  New York,USD
         A-osake  R-osake   A-osake  R-osake    ADR
Heinäkuu     11,51    11,54   107,00   106,50   13,89
Elokuu      11,00    10,99   102,00   100,00   13,47
Syyskuu      10,97    10,88   100,50    98,75   13,53


Vaihtomäärä      Helsinki        Tukholma     New York
        A-osake   R-osake   A-osake  R-osake    ADR
Heinäkuu    30 904   43 084 464  96 090   9 102 261 1 493 400
Elokuu     78 512   50 408 228  176 890  10 625 231 1 343 000
Syyskuu     87 956   70 556 617  185 109  20 152 355 1 121 400
Yhteensä    197 372  164 049 309  458 089  39 879 847 3 957 800


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Taloudellisen informaation julkaisuajat


Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2004      3.2.2005 
Osavuosikatsaustammi–maaliskuu 2005      27.4.2005
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2005       27.7.2005
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2005	   27.10.2005
Yhtiökokous               22.3.2005
Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat,
jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäky-
miin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita
Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States
Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä
koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa
esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia,
voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva
menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus,
jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien
ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa,
muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa
suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2)
teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus,
kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-
alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.


STORA ENSO OYJ


p.p. Jussi Siitonen  Jukka Marttila
Tilaa