Stora Enson osavuosikatsaus tammi?syyskuulta 2006

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 26.10.2006 klo 13.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2006

Kassavirta vahvistui ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pysyi
toisen neljänneksen tasolla.


Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi toisen neljänneksen
tasolla. Pakkauskartonki- ja puutuotesegmenttien liikevoiton kasvu
ilman kertaluonteisia eriä kompensoi hienopaperisegmentin
tuloksen heikkenemisen. Tuloksiin vaikuttivat kuitenkin negatiivisesti
–177,2 milj. euron kertaluonteiset erät, jotka liittyivät ensisijaisesti
aiemmin ilmoitettuihin tehtaiden lopettamis- ja myyntipäätöksiin.


Yhteenveto vuoden 2006 kolmannen neljänneksen tuloksesta (verrattuna
toiseen neljännekseen):
 • Liikevaihto oli 3 638,1 (3 616,3) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 195,2 (182,2) milj. euroa ilman kertaluonteisia
eriä. Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 18,0 (188,9) milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli 197,0 (53,2) milj. euroa ennen kertaluonteisia eriä.
Ero selittyy ennen kaikkea realisoitumattomilla
(kassavirtaan vaikuttamattomilla) arvostuserillä, jotka on esitetty
nettorahoituserissä (positiiviset 50,1 milj. euroa kolmannella
neljänneksellä ja negatiiviset 71,9 milj. euroa toisella neljänneksellä).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,18
(0,05) euroa. Osakekohtainen kassatulos oli 0,52 (0,39) euroa ilman
kertaluonteisia eriä. Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen
oli 0,07 (0,05) euroa.
 • Investointien jälkeinen rahavirta nousi 473,8 miljoonaan euroon 
(299,6 milj. euroa).Markkinat

Euroopassa konsernin tuotteiden markkinakysyntä oli hieman voimakkaampaa
kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla ja edellisellä neljänneksellä.
Vahvistuminen selittyy talouskasvulla sekä mainontaan ja
suoramarkkinointiin tehtävien panostusten lisääntymisenä.

Sanomalehtipaperin markkinakysyntä kasvoi Euroopassa kohtalaisesti ja
ylitti hieman edellisvuoden vastaavan jakson kysynnän. Päällystämättömän
aikakauslehtipaperin kysyntä oli merkittävästi voimakkaampaa kuin vuosi
sitten. Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä puolestaan heikkeni
hieman. Kaikkien aikakauslehtipaperien markkinakysyntä voimistui
edellisestä neljänneksestä kausivaihtelujen takia. Painopaperien hinnat
nousivat edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja py-syivät edellisen
vuosineljänneksen tasolla lukuun ottamatta päällystettyä
aikakauslehtipaperia, jonka hinta laski hieman.

Päällystetyn hienopaperin kysyntä kasvoi Euroopan markkinoilla
edellisestä vuosineljänneksestä, mutta oli heikompi kuin edellisvuoden
vastaavalla jaksolla. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni
hieman edellisestä vuosineljänneksestä mutta vahvistui edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Päällystämättömien hienopaperien hinnat
nousivat hieman edelliseen neljännekseen verrattuina, kun taas
päällystettyjen hienopaperien hinnat pysyivät vakaina. Pakkauskartonkien
markkinakysyntä oli hyvällä tasolla ja parani edelliseen
vuosineljännekseen sekä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Hinnat säilyivät vakaina.

Puutuotteiden markkinakysyntä oli Euroopassa ja useimmilla
vientimarkkinoilla parempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä ja
edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Tämä mahdollisti osittaisen hintojen
korottamisen. Pohjois-Amerikassa rakennusmarkkinoiden hidastuminen laski
hintoja.


Sanomalehti- ja aikakauslehtipaperien markkinakysyntä oli Pohjois-Amerikassa
vähäisempää kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, ja
sanomalehtipaperin kysyntä heikkeni myös edellisestä vuosineljänneksestä.
Aikakauslehtipaperien markkinat olivat kuitenkin kausiluonteisesti
vahvemmat kuin edellisellä neljänneksellä. Sanomalehtipaperien ja
päällystämättömien aikakauslehtipaperien hinnat olivat korkeammat kuin
edellisvuonna ja edellisellä neljänneksellä. Päällystettyjen
aikakauslehtipaperien hinnat olivat alemmat kuin edellisvuonna ja
edellisellä neljänneksellä. Päällystetyn hienopaperin kysyntä oli
vahvempaa kuin vuosi sitten ja edellisellä neljänneksellä. Hinnat
nousivat vuosineljänneksen aikana.

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä oli
parempi kuin edellisessä neljänneksellä ja vuosi sitten. Hinnat pysyivät
pääosin vakaina.

Aasiassa päällystetyn hienopaperin kysyntä voimistui toiseen
vuosineljännekseen ja edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Hinnat
pysyivät vakaina.


Stora Enson toimitukset ja tuotevarastot

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 686 000 tonnia, mikä
ylittää 108 000 tonnilla edellisen neljänneksen 3 578 000 tonnin
toimitukset. Kokonaistuotanto nousi 56 000 tonnia edellisen neljänneksen
3 576 000 tonnista 3 632 000 tonniin. Paperi- ja kartonkivarastot
pienenivät 54 000 tonnia. Puutuotteiden toimitukset olivat yhteensä 
1 593 000 m3 eli 153 000 m3 vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä
(1 746 000 m3). Puutuotteiden varastot pysyivät entisellä tasolla.
Markkinoista johtuvat tuotannonrajoitukset kolmannella neljänneksellä
olivat yhteensä 93 000 tonnia, pääasiassa päällystetyssä
aikakauslehtipaperissa.


Avainluvut
Milj.
EUR     2004   2005 1–9/055)  1–9/06  7–9/05  1–3/06  4–6/06  7–9/06
Liike-
vaihto 12 395,8 13 187,5  9 551,4 10 862,1 3 219,2 3 607,7 3 616,3 3 638,1
EBITDA1)
2)    1 508,4  1 487,4  1 075,8  1 377,3  388,6  463,3  451,2  462,8
Liike-
voitto2)4) 426,7   357,5   236,6   571,5  106,2  194,1  182,2  195,2
Kerta-
luonteiset
erät(opera-
tiivinen) 369,7  -451,4   -12,0  -193,7    -  -23,2   6,7  -177,2
Liike-
voitto2)4),
 %      3,4    2,7    2,5    5,3   3,3   5,4   5,0   5,4
Liike-
voitto4)  796,4   -93,9   224,6   377,8  106,2  170,9  188,9   18,0
Rahoitus-
tuotot
ja 
kulut6)  -106,0  -151,6  -102,7   -42,4  -25,0  115,2  -149,2   -8,4
Tulos ennen
veroja
ja vähem-
mistön
osuuksia
2)4)    359,6   273,1   176,7   461,1   93,0  210,9   53,2  197,0
Tulos
ennen
veroja
ja vähemmistön
osuuksia
 4)    729,3  -178,3   164,7   397,4   93,0  317,7   59,9   19,8
Tilikauden
voitto4)  747,8  -126,3   117,9   324,4   66,5  226,4   40,9   57,1
  
Tulos/
osake2),
EUR     0,25   0,28   0,15   0,43   0,08   0,20   0,05   0,18
Tulos/
osake, EUR 0,89   -0,16   0,14   0,41   0,08   0,29   0,05   0,07
Kassa-
tulos/osake
2)3),
EUR     1,67   1,70   1,20   1,45   0,44   0,54   0,39   0,52
Sijoi-
tetun pää-
oman tuotto2),
 %      3,0    3,1    2,8    6,5   3,7   6,5   6,1   6,7
1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka
eivät liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina
erinä. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä
johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä
4) Vertailuvuoden 2004 luvut ilman liikearvopoistoja. Vaikutus
koko vuoden lukuihin 90,3 milj. euroa
5) Suomessa vuonna 2005 seitsemän viikkoa kestäneen
työsopimuskiistan vaikutus vääristää lukujen vuosivertailua
6) Katso erillistä Rahoitustuotot ja -kulut -taulukkoa


Tammi–syyskuun 2006 tulos (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon)
Seitsemän viikkoa kestänyt työsopimuskiista Suomessa vuonna 
2005 vääristää tunnuslukujen vuosivertailua.


Liikevaihto 10 862,1 milj. euroa oli 13,7 % vuoden 2005 vastaavan jakson
liikevaihtoa korkeampi. Tämä selittyy pääasiassa sillä,
että Schneidersöhnen osto, erityisesti sanomalehtipaperin hintojen nousu
sekä hienopapereiden ja pakkauskartonkien toimitusten kasvu kompensoivat
Pankakosken, Celbin ja Wolfsheckin tehtaiden myynnin sekä Corbehemin
tehtaan kahden paperikoneen sulkemisen vaikutuksia.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 334,9 milj. euroa 
571,5 milj. euroon ja oli korkeampi kaikissa segmenteissä. Suomen
työsopimuskiistan vaikutus vuodelta 2005 vääristää kuitenkin lukujen
vertailua. Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 
377,8 (224,6) milj. euroa. Tammi-syyskuun kertaluonteiset erät olivat
yhteensä –193,7 (–12,0) milj. euroa.

Painopaperisegmentin liikevoittoa kasvattivat pääasiassa myyntihintojen
nousu, kiinteiden kulujen pieneneminen ja muutokset tuotevalikoimassa,
jotka enemmän kuin kompensoivat energiakustannusten kasvua ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinatilanteesta johtuvia 
237 000 tonnin tuotannonrajoituksia. Kanadassa jatkunut Port Hawkesburyn tehtaan
seisokki rasitti liikevoittoa noin 45 milj. eurolla. Tehtaan tuotanto
käynnistetään uudelleen vaiheittain vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Hienopaperisegmentin toimitukset kasvoivat, mikä paransi liikevoittoa.
Myös tukkuriliiketoiminnan liikevoitto kasvoi. Pakkauskartonkien
liikevoittoa paransivat toimitusten kasvu ja myyntihintojen nousu, jotka
enemmän kuin kompensoivat energiakustannusten nousun. Myös puutuotteiden
liikevoitto kasvoi raaka-ainekustannusten noususta huolimatta. Kasvu
selittyy myyntihintojen nousulla ja kustannustehokkuuden paranemisella.


Tulos ennen veroja ja vähemmistön osuuksia ilman kertaluonteisia eriä
nousi 284,4 milj. euroa 461,1 milj. euroon ja osakekohtainen tulos ilman
kertaluonteisia eriä 0,28 euroa 0,43 euroon. Osakekohtainen tulos
kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,41 (0,14) euroa.


Yhteenveto kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden
2006 toiseen neljännekseen)

Liikevaihto oli yhteensä 3 638,1 milj. euroa, joka on samaa tasoa kuin
edellisen neljänneksen liikevaihto 3 616,3 milj. euroa. Paperi- ja
kartonkituotteiden toimitukset kasvoivat, mutta puutuotteiden toimitukset
pienenivät 8,8 % kausivaihtelun takia. Pankakosken, Celbin ja Wolfsheckin
tehtaiden myynti pienensi liikevaihtoa noin 60 milj. euroa.
1.9.2006 voimaan tullut Arapotin tehtaan osto Brasiliassa kasvatti konsernin
liikevaihtoa 13,0 milj. euroa. Arapotin tehdas oli aikaisemmin osa
International Paperin tytäryritystä Inpacelia (Indústria de Papel Arapoti
Ltda. ja Inpacel Agroflorestal Ltda.)

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 7,1 % ja oli 
195,2 (182,2) milj. euroa eli 5,4 % liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi
pakkauskartonki- ja puutuotesegmenteissä, pysyi ennallaan painopaperisegmentissä
ja laski hienopaperisegmentissä. Painopaperisegmentin liikevoitto pysyi aiemmalla
tasolla. Tämä selittyy pääasiassa Ranskan Corbehemin tehtaan työkiistalla
sekä Kanadan Port Hawkesburyn tehtaan seisokilla, joka rasitti edelleen
liikevoittoa noin 15 milj. eurolla. Hienopaperisegmentin liikevoittoa
pienensivät Celbin sellutehtaan myynti sekä kunnossapitokustannusten
nousu. Pakkauskartonkien liikevoitto puolestaan kasvoi. Tämä selittyy
toimitusten lisääntymisellä ja kiinteiden kulujen pienenemisellä.
Puutuotteiden liikevoittoa kasvatti kulujen väheneminen ja myyntihintojen
nousu, jotka kompensoivat raaka-ainekustannusten nousua.

Liikevoitto sisältää 4,6 milj. euron negatiivisen kassavaikutuksettoman
erän, joka muodostuu osakeperusteisista maksuista (–12,1 milj. euroa) ja
hiilidioksidin päästöoikeuksiin liittyvästä valtionavustuksesta
(7,5 milj. euroa). Molemmat kassavaikutuksettomat erät on esitetty muissa
toiminnoissa.

Vuosineljänneksellä oli useita kertaluonteisia eriä, joiden vaikutus
liikevoittoon oli yhteensä –177,2 milj. euroa:
– 186,0 milj. euron myyntivoitto (sisältää lisäosingon)
 Portugalissa sijaitsevan Celbin sellutehtaan myynnistä. Kauppa saatiin
 päätökseen 8.8.
– 47,0 milj. euron arvonalennus ja uudelleenjärjestelyvaraus Saksassa
 sijaitsevan Wolfsheckin tehtaan myynnistä. Kauppa saatiin päätökseen 1.9.
– 7,0 milj. euron uudelleenjärjestelyiden lisävaraus Corbehemin
 tehtaalla Ranskassa. Varaus liittyy sosiaalikuluihin ja aiemmin
 ilmoitettuun koneiden sulkemiseen.
– Stora Enso Timberin 21,0 milj. euron arvonalentuminen ja 3,0 milj. euron
 uudelleenjärjestelyvaraus, jotka liittyvät aineellisten ja aineettomien
 hyödykkeiden arvonalentumisiin Saksassa ja Virossa sekä Stora Enso Timberin
 myyntiverkoston uudelleenjärjestelyyn.
– 20,0 milj. Kanadan dollarin (14,2 milj. euron) työsuhteen päättymisen jälkeisiin
 etuuksiin liittyvä varaus Port Hawkesburyn tehtaalla Kanadassa. Varaus liittyy
 uuteen työehtosopimukseen sekä päätökseen käynnistää tehdas uudelleen.
– 271,0 milj. euron varaukset ja alaskirjaukset liittyen Berghuizerin ja Reisholzin
 tehtaiden suunniteltuihin sulkemisiin.


Edellä mainituilla erillä oli –4,5 milj. euron kassavaikutus.
Kassavaikutukset toteutuvat toimenpiteiden tapahtuessa.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 10,2 (20,2) milj. euroa. Tästä
Bergvik Skog Ab:n osuus oli suurin.


Rahoitustuotot ja -kulut
  
Milj. EUR                      7–9/2005 4–6/2006 7–9/2006
Korkotuotot, talletukset                 6,1    5,0    5,2
Korkokulut, lainat                   -68,4   -70,1   -70,4
Koronvaihtosopimukset (ml. TRS-korko)          16,1    5,4    4,0
Aktivoidut korot                     2,4     -    0,8
Nettokorkokulut                    -43,8   -59,7   -60,4
  
Kurssierot                       -3,7   -11,1    4,0
  
Muut rahoituserät, joista                22,5   -78,4   48,0
Myyntivoitot, noteeratut osakkeet            -3,8     -   -2,1
Optiosuojausten (TRS) realisoitumaton arvonmuutos    29,5   -61,2   36,0
Muiden rahoituserien realisoitumaton arvonmuutos    -1,9   -10,7   15,7
Muut erät                        -1,3   -6,5   -1,6
  
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä           -25,0  -149,2   -8,4


Stora Enso suojautuu optio-ohjelmien suojausinstrumenttien (Total Return
Swaps, TRS) avulla johdon optio-ohjelmien yhteydessä liikkeeseen
laskettavien ja käteissuorituksin maksettavien synteettisten optioiden
kurssimuutoksilta. Optioiden suojausinstrumentit antavat konsernille
mahdollisuuden osittain vakauttaa tulevat rahavirrat, jotka liittyvät
merkittävissä oleviin synteettisiin optioihin. Ne aiheuttavat kuitenkin
yhtiön osakekurssin kehitykseen liittyvän markkinariskin. Konsernin
optioiden suojausinstrumentit eivät täytä suojauslaskennan kriteerejä,
joten kausiluonteiset muutokset niiden arvossa kirjataan tuloslaskelmaan.

Nettorahoituserät olivat -8,4 (-149,2) milj. euroa. Ero selittyy
ennen kaikkea henkilöstön optio-ohjelmien suojausinstrumenttien (TRS)
arvostuksilla. Nettokorkokustannukset olivat -60,4 (-59,7) milj. euroa ja
nettovaluuttakurssivoitot lainoista, valuuttajohdannaisista sekä
pankkitileistä olivat 4,0 (-11,1) milj. euroa.

Muut rahoituserät nousivat 48,0 milj. euroon (-78,4 milj. euroa) johtuen
pääasiassa 51,7 (-71,9) milj. euron realisoitumattomista muutoksista
rahoitusinstrumenttien (mukaan lukien optioiden suojausinstrumenttien)
arvostuksissa. Tämä realisoitumaton arvonmuutos on kassavirtaan
vaikuttamaton erä.

Tulos ennen veroja oli 197,0 (53,2) milj. euroa ilman kertaluonteisia
eriä.

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä positiiviset 37,3 (-19,0) milj. euroa.
Tämä selittyy Celbin tehtaan myynnistä saadulla verottomalla
myyntivoitolla. Vuosineljänneksen nettotulokseksi muodostui
57,1 (40,9) milj. euroa. Ensimmäisten yhdeksän kuukauden kumulatiivinen veroaste
oli 26,7 % ilman kertaluonteisia eriä.

Vähemmistön osuuksien osuus tuloksesta oli 1,3 (2,3) milj. euroa. Yhtiön
osakkeenomistajille kohdistuva voitto oli 58,4 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,18 (0,05) euroa.
Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,07 (0,05) euroa.
Osakekohtainen kassatulos oli 0,52 (0,39) euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,7 (6,1) %.
Sijoitettu pääoma 30.9.2006 oli 11 360,1 milj. euroa, joka on 426,4 milj. euroa
vähemmän nettomääräisesti kuin edellisellä neljänneksellä. Käyttöpääoma väheni
238,9 milj. euroa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna varastojen
pienenemisen ja lyhytaikaisten korottomien velkojen kasvun takia.


Pääomarakenne
  
Milj. EUR              31.12.2005 30.9.2005 30.6.2006 30.9.2006
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet               11 616,8  11 621,1  11 200,6  10 956,2
Käyttöpääoma              2 333,0  2 328,4  2 537,0  2 298,1
Pitkäaikaiset korottomat erät,
netto                  -571,9   -693,2   -657,0   -716,9
Sidottu pääoma             13 377,9  13 256,3  13 080,6  12 537,4
Verovelat, netto            -1 274,8  -1 516,5  -1 294,1  -1 177,3
Sijoitettu pääoma           12 103,1  11 739,8  11 786,5  11 360,1
Osakkuusyritykset             719,9   687,9   762,2   782,1
Yhteensä                12 823,0  12 427,7  12 548,7  12 142,2
  
Oma pääoma               7 645,3  7 631,3  7 529,6  7 587,5
Vähemmistön osuudet            93,6    97,6    91,6    91,8
Korolliset nettovelat          5 084,1  4 698,8  4 927,5  4 462,9
Rahoitus yhteensä           12 823,0  12 427,7  12 548,7  12 142,2Rahoitus

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 602,5 (406,9) milj. euroa ja
rahavirrat investointien jälkeen 473,8 (299,6) milj. euroa.

Korolliset nettovelat olivat jakson lopussa yhteensä 4 462,8 milj. euroa
eli 464,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä selittyy ennen
kaikkea sillä, että vahva kassavirta ja Celbin sellutehtaan myynti
kompensoivat Brasiliassa sijaitsevan Arapotin tehtaan ostoa.
Käyttämättömät luotot ja rahavarat olivat yhteensä 1,9 mrd. euroa.

Omaa pääomaa oli 7 587,5 milj. euroa eli 9,62 (9,55) euroa osaketta kohti
ja yhtiön markkina-arvo oli 9,4 miljardia euroa Helsingin Pörssissä
30.9.2006.

Velkaantumisaste 30.9.2006 oli 0,59 (0,65). Valuuttojen nettovaikutus
omaan pääomaan oli –6,5 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen.


Rahavirta
  
Milj. EUR                     2005  7–9/05  4–6/06 7–9/06
Liikevoitto                   -93,9  106,2  188,9  18,0
Oikaisut liikevoittoon*            1 439,4  299,1  249,6  223,2
Käyttöpääoman muutos              -288,5  -55,4  -31,6  361,3
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat     1 057,0  349,9  406,9  602,5
Investoinnit                 -1 145,3  -267,2  -107,3 -128,7
Rahavirta investointien jälkeen         -88,3   82,7  299,6  473,8

* Oikaisut sisältävät poistot, muut ei-kassavaikutteiset tulot ja kulut,
myyntivoitot ja -tappiot, jotka sisältyvät tuottoihin aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä.Investoinnit tammi-syyskuussa 2006

Kokonaisinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin tammi-syyskuussa 2006
olivat 403,7 milj. euroa. Konsernin investointitavoite vuodelle 2006 on
selvästi alle aiemmin ilmoitetun 800 milj. euron tavoitteen eli vähemmän
kuin vuoden suunnitellut poistot, joiden arvioidaan olevan noin 
1,1 mrd. euroa.

Merkittävimmät investointikohteet tammi-syyskuussa olivat Ruotsin
Skoghallin tehtaan Energia 2005 -projekti (25,8 milj. euroa), Guangxin
puuviljelmäprojekti Kiinassa (25,1 milj. euroa), Ruotsin Hylten tehtaan
uusi kattila (23,1 milj. euroa), Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaan uuden
paperikoneen valmistuminen (17,0 milj. euroa) ja maanhankinnat
Latinalaisessa Amerikassa (14,7 milj. euroa).


Kolmannen vuosineljänneksen tapahtumat

Heinäkuu
Stora Enso myi Pankakosken tehtaan Dermot Smurfitin johtamalle ryhmälle
kansainvälisiä sijoittajia, joihin kuuluu mm. Lansdowne Capital Limited.
Velaton kauppahinta oli 20 milj. euroa. Kauppa saatiin päätökseen 31.7.


Elokuu
Stora Enso sai päätökseen Portugalissa sijaitsevan Celbin sellutehtaan
myynnin portugalilaiselle Altri-yhtiölle. Celbin osakkeista saatava
myyntihinta oli noin 430 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole velkoja. Kauppa
saatiin päätökseen 8.8.

Stora Enso vastaanotti kokonaisuudessaan maksun Advance Agron osakkeiden
myynnistä. Osakkeiden omistus siirtyi Hongkongissa toimiville
yksityisille sijoittajille. Kauppahinta oli 80 milj. Yhdysvaltain
dollaria (65 milj. euroa).

Stora Enso pääsi sopimukseen Vinson Indústria de Papel Arapoti Ltda:n ja
Vinson Empreendimentos Agricolas Ltda:n koko osakekannan ostamisesta
International Paperilta. Yksiköiden toiminnot on yhdistetty Stora Enso
Arapotiksi. (Nämä yritykset, Indústria de Papel Arapoti Ltda. ja Inpacel
Agroflorestal Ltda., olivat aikaisemmin osa International Paperin
tytäryritystä Inpacelia.) Kauppaan kuului päällystettyä
aikakauslehtipaperia valmistava paperitehdas, saha sekä noin 50 000 hehtaarin
maa-ala, johon sisältyy noin 30 000 hehtaaria viljelmiä. Ostettavien yksiköiden
markkina-arvo on noin 420 milj. Yhdysvaltain dollaria (333 milj. euroa). Kauppa
saatiin päätökseen 1.9.

Stora Enso ilmoitti investoivansa 31,5 milj. euroa Nebolchin sahaan ja
12,5 milj. euroa Impilahden sahaan Venäjällä. Investoinneilla kohennetaan
Stora Enson sahausliiketoiminnan ja puunhankinnan kilpailukykyä
Venäjällä.

Stora Enso myi Wolfsheckin tehtaan saksalaisen sijoitusyhtiö ARQUES
Industries AG:n sveitsiläiselle tytäryhtiölle Rohner AG:lle. Kyseessä oli
liiketoiminnan myynti ja kauppahinta oli yksi euro. Kauppa saatiin
päätökseen 1.9.


Syyskuu
Stora Enso ilmoitti päätöksestään käynnistää uudelleen Nova Scotian
provinssissa Kanadassa sijaitseva Port Hawkesburyn tehdas 10 kuukautta
kestäneen seisokin jälkeen. Seisokin syynä olivat tehtaaseen kohdistuneet
kannattavuusongelmat. SC-paperikone (PK 2) käynnistettiin lokakuun alussa
ja sanomalehtipaperikone (PK 1) käynnistetään suunnitelmien mukaan
myöhemmin tänä vuonna.

Stora Enso allekirjoitti kuituraaka-aineen saatavuutta koskevan
sopimuksen Guangxissa, Kiinassa sijaitsevan Beihain kaupungin kanssa.
Sopimuksen mukaan Beihai antaa Stora Enson käyttöön vuosina 2006–2008
yhteensä 30 813 hehtaaria puuviljelmiä ja maata ostamalla jo olemassa
olevia puuviljelmiä ja perustamalla uusia viljelmiä metsäalueille.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Stora Enso ilmoitti 4.10. aikomuksestaan sulkea Reisholzin tehdas
Saksassa ja Berghuizerin tehdas Alankomaissa. Suunnitellut sulkemiset
edellyttävät paikallisia neuvotteluita. Summan tehdas Suomessa ja
Uetersenin tehdas Saksassa jatkavat toimintojaan parantaessaan edelleen
taloudellista tulostaan. Nämä neljä tehdasta ovat olleet seurannan alla
lokakuusta 2005 lähtien, jolloin Stora Enso ilmoitti tuotantoyksiköiden
suorituskyvyn arvioimisohjelmasta (APR).

26.10. Stora Enso ilmoitti aloittavansa kahdenkeskiset neuvottelut
chileläisen metsäteollisuusyhtiö Araucon kanssa tavoitteenaan Brasiliassa
sijaitsevan Stora Enso Arapotin joidenkin toimintojen yhteisomistus.
Stora Enso Arapotiin kuuluu 205 000 tonnia päällystettyä
aikakauslehtipaperia vuodessa valmistava paperitehdas, 150 000 m3
sahatavaraa vuodessa tuottava saha sekä noin 50 000 hehtaaria maata,
josta noin 30 000 hehtaaria on tuottavia puuviljelmiä. Mahdollinen
yhteisomistus Araucon kanssa koskee lähinnä sahaa ja maata. Sitomattomat
neuvottelut yhteisomistuksesta odotetaan saatavan päätökseen tammikuun
2007 loppuun mennessä.

Samana päivänä, 26.10., Stora Enso ilmoitti myös kolmesta erillisestä
investoinnista Suomessa ja Itävallassa. Suomessa konserni investoi 
32,4 milj. euroa Anjalan tehtaan jälkikäsittelytoimintojen uudistamiseksi ja
25,3 milj. euroa Oulun tehtaan uuteen arkituslinjaan. Itävallassa Stora
Enso investoi 16,8 milj. euroa ristiin liimattuja elementtejä
valmistavaan tehtaaseen Bad St. Leonhardin sahalle.


Muutoksia konsernin johdossa

Stora Enso ilmoitti 17.10., että hallitus oli nimittänyt dipl.ins. Jouko
Karvisen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän tulee yhtiön palvelukseen
1.1.2007 ja ottaa vastaan toimitusjohtajan tehtävät yhtiökokouksen
jälkeen 29.3.2007. Jouko Karvinen on tällä hetkellä Philips Medcal
Systemsin toimitusjohtaja ja Royal Philips Electronicsin johtoryhmän
jäsen.

Jukka Härmälä jättää toimitusjohtajan tehtävät yhtiökokouksen jälkeen
29.3.2007. Hän jatkaa työskentelyä Stora Enson hallituksen antamien
toimeksiantojen parissa elokuun 2007 loppuun asti.


Kilpailuviranomaisten tutkinta

Toukokuussa 2004 Stora Enso joutui Euroopan komission ja Suomen
kilpailuviranomaisten tutkinnan alaiseksi liittyen paperiteollisuuden
kartellitutkimuksiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain
oikeusministeriö on aloittanut tutkinnat aiheeseen liittyen. Näihin
tutkimuksiin liittyen Stora Enso on joutunut joukkokanteiden kohteeksi
Yhdysvalloissa.

Vuonna 2004 alkaneisiin tutkimuksiin liittyen Stora Enso vastaanotti
5.4.2006 Kilpailuviraston vastinepyynnön, joka koskee metsäyhtiöiden
epäiltyä hintayhteistyötä ja tietojen vaihtoa raakapuun hankinnassa
Suomessa vuosina 1997–2004. Stora Enso on tutkinut asiaa ja antoi
vastineensa pyydetysti 22.6.2006 mennessä.

Stora Enso sai 9.8.2006 tiedon, että Euroopan komissio oli päättänyt
hienopaperisektoria koskevan tutkimuksen. Painopaperia koskevat
tutkimukset ovat yhä kesken.

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta edellä mainittuihin
tutkimuksiin ja joukkokanteisiin liittyen. 


Osakepääoma

21.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
hankkimaan ja mitätöimään enintään 17 700 000 yhtiön A-sarjan ja
60 100 000 R-sarjan osaketta. Kolmannella vuosineljänneksellä ei
ostettu omia osakkeita.

Vuosineljänneksen aikana 1 000 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi.
Viimeisimmät muunnetut osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin
15.8.2006.

Vuosineljänneksen aikana yhtiö luovutti Pohjois-Amerikan henkilöstön
optio-ohjelmaan liittyen 1 769 takaisinostettua R-osaketta.

Vuosineljänneksen päättyessä 30.9.2006 Stora Enson liikkeeseen laskettuja
A-sarjan osakkeita oli 178 104 067 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 
611 434 432 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita.
Yhtiön omistuksessa oli 954 829 R-sarjan osaketta, joiden nimellisarvo
oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön osakepääomasta
ja 0,04 % äänimäärästä.Profit 2007- ja tuotantoyksiköiden suorituskyvyn arviointi (APR) ohjelmat

Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelma Profit 2007 etenee
aikataulustaan edellä ja tulosparannustavoitteen odotetaan ylittyvän
selvästi. Profit 2007 -ohjelman tavoitteena on 300 milj. euron
vuosittainen tulosparannus ennen veroja vuoden 2007 puolivälistä alkaen.
Lisätietoja annetaan vuoden 2006 tilinpäätöksen yhteydessä 7.2.2007.
Lokakuussa 2005 julkistettu APR-ohjelma on saatu päätökseen Reisholzin ja
Berghuizerin tehtaiden suunniteltuja sulkemisia lukuun ottamatta.


Lyhyen aikavälin näkymät

Euroopassa talouden kohentumisen odotetaan tukevan sanomalehtipaperin ja
päällystämättömän aikakauslehtipaperin markkinoita kausiluonteisesti
vahvalla neljännellä vuosineljänneksellä, jolloin mainontaan käytetty
rahamäärä lisääntyy. Sanomalehtipaperin ja päällystämättömän
aikakauslehtipaperin hintojen ennustetaan pysyvän entisellä tasolla
vuoden loppuun asti. Päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinatilanteen
odotetaan kuitenkin pysyvän haastavana ja markkinoista johtuvien
tuotantorajoitusten odotetaan jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Hienopaperien kysynnän ennustetaan olevan viimeisellä vuosineljänneksellä
hyvällä tasolla ja päällystetyn hienopaperin hintojen odotetaan pysyvän
vakaina. Päällystämättömän hienopaperin hinnankorotusten odotetaan
toteutuvan viimeisen neljänneksen aikana. Pakkauskartonkien markkinoiden
odotetaan olevan kausiluonteisesti heikommat kuin kolmannella
neljänneksellä ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina. Puutuotteiden
näkymät ovat suotuisat Euroopassa vuoden loppuun asti.

Pohjois-Amerikassa sanomalehtipaperin kysynnän ennustetaan hiljenevän
entisestään. Päällystetyn aikakauslehtipaperin kausiluonteisen kysynnän
arvioidaan piristävän markkinoita vuoden jälkipuoliskolla.
Päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä pysyy vakaana.
Päällystetyn hienopaperin markkinoiden arvioidaan pysyvän hyvällä
tasolla. Paino-paperin ja päällystetyn hienopaperin hintojen ei odoteta
muuttuvan merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä.Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 26. päivänä lokakuuta 2006
Stora Enso Oyj
Hallitus


Painopaperit
  
                                         
                                     Muutos
Milj.                                   Q3/Q2
EUR   2005 1–3/05  4–6/05  7–9/05 10–12/05  1–3/06  4–6/06  7–9/06  %
Liike-
vai
hto 4 675,9 1 104,4 1 125,3 1 166,0  1 280,2 1 171,0 1 145,2 1 226,7 7,1
Liike-
voit-
to*  193,3  21,6   31,5   67,9   72,3   70,3   55,3   57,0 3,1
% liike-
vaihdos-
ta    4,1   2,0   2,8   5,8    5,6   6,0   4,8   4,6
ROOC,
%**   4,4   2,0   2,8   5,9    6,4   6,3   5,1   5,3
Toimituk-
set, 
1 000 t 7 008  1 685  1 708  1 734   1 881  1 666  1 662  1 741 4,8
Tuotanto
määrät,
1 000 t 7 087  1 759  1 587  1 849   1 892  1 717  1 674  1 721 2,8

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja
**ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Painopaperin liikevaihto oli 1 226,7 milj. euroa, jossa on 7,1 % kasvu
edellisestä neljänneksestä. Tämä selittyy ennen kaikkea kausiluonteisilla
tekijöillä. Liikevoitto oli 57,0 milj. euroa eli edellisen vuosineljänneksen
tasolla energiakustannusten noususta ja Corbehemin tehtaan kahden paperikoneen
sulkemista seuranneista ongelmista huolimatta. Port Hawkesburyn tehtaan seisokki
heikensi kannattavuutta merkittävästi aiempien vuosineljännesten tapaan.
Brasiliassa sijaitseva Arapotin tehdas kohensi hieman segmentin tulosta. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin tuotannossa oli markkinoista johtuvia
tuotantorajoituksia. Lisäksi segmentin tuotevalikoimassa tapahtui muutoksia.

Sanomalehtipaperin kysyntä kasvoi Euroopassa kohtalaisesti ja ylitti
hieman edellisvuoden vastaavan jakson kysynnän. Päällystämättömän
aikakauslehtipaperin kysyntä oli merkittävästi voimakkaampaa kuin vuosi
sitten. Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä puolestaan heikkeni
hieman. Kaikkien tuotealueiden kysyntä voimistui edelliseen
vuosineljännekseen nähden. Tuottajien varastot kasvoivat, mutta
asiakkaiden varastot olivat matalat. Hinnat nousivat edellisvuoden
vastaavasta jaksosta erityisesti sanomalehtipapereissa, mutta pysyivät
suunnilleen toisen vuosineljänneksen tasolla lukuun ottamatta
päällystettyjä aikakauslehtipapereita, joiden hinnat laskivat hieman.

Sanomalehti- ja aikakauslehtipaperien markkinakysyntä oli Pohjois
Amerikassa vähäisempää kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, ja
sanomalehtipaperin kysyntä heikkeni myös edellisestä vuosineljänneksestä.
Aikakauslehtipaperien markkinat olivat kuitenkin kausiluonteisesti
vahvemmat kuin edellisellä neljänneksellä. Sanomalehtipaperien ja
päällystämättömien aikakauslehtipaperien hinnat olivat korkeammat kuin
edellisvuonna ja edellisellä neljänneksellä. Päällystettyjen
aikakauslehtipaperien hinnat olivat alemmat kuin edellisvuonna ja
edellisellä neljänneksellä. Varastot kasvoivat.
Hienopaperit
  
                                      
                                      Muutos
Milj.                                    Q3/Q2
EUR     2005 1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05 1–3/06 4–6/06 7–9/06   %
Liike-
vaihto  2 690,3  708,7  618,3  625,4   737,9  776,3  738,9  722,8  -2,2
Liike-
voitto*   62,2  48,1  -13,6  -1,2   28,9  52,7  46,3  32,4 -30,0
% liike-
vaihdosta   2,3   6,8  -2,2  -0,2    3,9   6,8   6,3   4,5
ROOC,
%**      2,2   6,8  -1,9  -0,2    4,2   7,6   6,7   5,0
Toimitukset,
1 000 t   3 521   960   808   811    942   994   945   954  1,0
Tuotanto
määrät,
1 000 t   3 554   943   715   914    982  1 029   944   941  -0,3


* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
**ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Hienopaperisegmentin liikevaihto oli 722,8 milj. euroa eli 2,2 % vähemmän
kuin edellisellä vuosineljänneksellä, koska Celbin sellutehtaan myynti
heikensi paperitoimitusten kasvun positiivista vaikutusta. Liikevoitto
oli 32,4 milj. euroa eli 30 % vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä.
Vähennys selittyy Celbin tehtaan myynnillä sekä kunnossapitokustannusten nousulla.

Päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni Euroopassa viime vuodesta,
mutta vahvistui kuitenkin edelliseltä vuosineljännekseltä.
Päällystämättömän hienopaperin kysyntä puolestaan vahvistui viime
vuodesta mutta heikkeni edelliseen vuosineljännekseen nähden.
Päällystetyn hienopaperin pysyivät vakaina, kun taas päällystämättömän
hienopaperin hinnat nousivat hieman. Varastot olivat normaalit
neljänneksen lopussa.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli vahvempaa kuin
edellisellä neljänneksellä ja vuosi sitten. Varastot olivat normaalit.
Päällystetyn hienopaperin hinnat tasoittuivat kolmannella
vuosineljänneksen aikana tapahtuneen nousun jälkeen.

Aasiassa päällystetyn hienopaperin kysyntä voimistui toisesta
vuosineljänneksestä ja edellisvuodesta. Hinnat pysyivät vakaina.


Tukkuritoiminta

Liikevaihto oli 450,1 milj. euroa eli samalla tasolla kuin edellisellä
neljänneksellä. Liikevoitto oli 7,7 milj. euroa, mikä on enemmän kuin edellisen
neljänneksen 2,9 milj. euroa positiivisten uudelleenjärjestelyerien vuoksi.
Katteet säilyivät vakaina.

Pakkauskartongit
                                      
                                      Muutos
Milj.                                    Q3/Q2
EUR     2005 1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05 1–3/06 4–6/06 7–9/06   %
Liike-
vaihto  3 190,2  794,5  768,2  788,7   838,8  869,0  881,8  909,0  3,1
Liike-
voitto*   220,0  72,0  11,9  73,5   62,6  99,5  70,8  93,7  32,3
% liike-
vaihdosta   6,9   9,1   1,5   9,3    7,5  11,4   8,0  10,3
ROOC,
%**      7,3   9,3   1,5   9,6    8,3  13,4   9,6  13,0
Toimitukset,
1 000 t   3 621   929   873   890    929   959   971   991  2,1
Tuotanto
määrät,
1 000 t   3 678  1 002   715  1 009    952  1 005   958   970  1,3

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
**ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Pakkauskartonkisegmentin liikevaihto oli 909,0 milj. euroa, joka on 
3,1 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Taustalla ovat kasvaneet
myyntimäärät. Liikevoitto oli 93,7 milj. euroa eli 32,3 % enemmän kuin
edellisellä neljänneksellä. Tulosta paransivat toimitusmäärien
lisääntyminen ja kiinteiden kustannusten pieneneminen.

Markkinakysyntä pysyi hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä. Toimitukset
lisääntyivät edelliseen neljännekseen ja edellisvuoden vastaavaan jaksoon
nähden. Varastot pienenivät ja hinnat pysyivät vakaina.

Puutuotteet
                                      
                                      Muutos
Milj.                                    Q3/Q2
EUR     2005 1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05 1–3/06 4–6/06 7–9/06   %
Liike-
vaihto  1 588,3  366,9  433,7  398,0   389,7  377,1  437,8  418,5  -4,4
Liike-
voitto*   -3,1  -4,0   9,9  -1,8   -7,2   3,8  14,9  21,4  43,6
% liike-
vaihdosta  -0,2  -1,1   2,3  -0,5   -1,8   1,0   3,4   5,1
ROOC,
%**     -0,5  -2,3   5,5  -1,0   -4,2   2,3   8,8  12,6
Toimitukset,
1 000 m3  6 741  1 541  1 855  1 639   1 706  1 563  1 746  1 593  -8,8

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
**ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Puutuotteiden liikevaihto oli 418,5 milj. euroa eli 4,4 % vähemmän kuin
edellisellä neljänneksellä. Taustalla ovat kausiluonteiset syyt.
Liikevoitto oli 21,4 milj. euroa eli 43,6 % enemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Kasvu selittyy kustannussäästöillä ja raaka-
ainekustannusten nousua kompensoivalla myyntihintojen nousulla.

Kysyntä pysyi hyvänä Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-
idässä. Koska kysyntä oli vakaata ja varastotasot matalia, tuottajat
pystyivät korottamaan hintoja. Yhdysvalloissa rakennusmarkkinoiden
hiljaisuus ja puutuotteiden paheneva ylitarjonta korjasivat hintoja
kuitenkin alaspäin.Puunhankinta

Toimitukset konsernin tehtaille Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa,
Venäjällä ja Manner-Euroopassa olivat yhteensä 10,1 milj. kuutiometriä,
joka on 3 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Tämä selittyy ennen
kaikkea kausiluonteisilla tekijöillä.

Kuitupuun varastot olivat alimmillaan vuosineljänneksen lopussa.
Markkinahinnat nousivat ja markkinoiden tarjonta parani Pohjoismaissa.
Kuitupuun ja sahatukkien tarjonta pysyi niukkana Manner-Euroopassa,
samoin sahatukkien tarjonta Virossa.

 

TILINPÄÄTÖS


Avainluvut
  
        1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05   2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06
Tulos/osake,
EUR       0,07  -0,01  0,08   -0,31  -0,16  0,29  0,05  0,07
Tulos/osake
ilman
kertaluonteisia
eriä, EUR    0,07  0,00  0,08   0,13   0,28  0,20  0,05  0,18
Kassatulos/
osake (CEPS),
EUR       0,41  0,35  0,44   0,42   1,62  0,63  0,39  0,59
CEPS ilman
kertaluontei-
sia eriä, EUR  0,41  0,35  0,44   0,50   1,70  0,54  0,39  0,52
Sijoitetun
pääoman
tuotto
(ROCE), %     4,1   0,2   3,7   -10,7   -0,8   5,7   6,4   0,6
ROCE ilman
kertaluontei-
sia eriä, %    4,1   0,6   3,7    4,1   3,1   6,5   6,1   6,7
Oman pääoman
tuotto
(ROE), %     3,0  -0,4   3,5   -12,6   -1,6  11,8   2,1   3,0
Velkaantumis-
aste       0,51  0,58  0,62   0,66   0,66  0,68  0,65  0,59
Oma pääoma/
osake, EUR    9,46  9,46  9,67   9,70   9,70  9,51  9,55  9,62
Omavaraisuus-
aste, %     45,8  45,0  43,2   42,8   42,8  42,0  43,2  44,2
Liikevoitto,
% liike-
vaihdosta     3,6   0,2   3,3   -8,8   -0,7   4,7   5,2   0,5
Liikevoitto
ilman
kertaluonteisia
eriä, %
liikevaihdosta  3,6   0,6   3,3    3,3   2,7   5,4   5,0   5,4
Investoinnit,
milj. EUR    356,6  253,0  256,3   279,4 1 145,3  167,7  107,3  128,7
Investoinnit,
 % liike-
vaihdosta    11,3   7,9   8,0    7,7   8,7   4,6   3,0   3,5
Sijoitettu
pääoma,
milj. EUR   11 119 11 273 11 740  12 103  12 103 11 952 11 786 11 360
Korolliset
nettovelat,
milj. EUR    3 928  4 340  4 699   5 084  5 084  5 116  4 927  4 463
Henkilöstö
keskimäärin  44 870 45 670 46 418  46 166  46 166 46 056 46 051 46 490
Osakkeiden
keskimääräi-
nen määrä
(milj.)
 kausittainen  816,3  800,0  790,5   788,6  798,7  788,6  788,6  788,6
 kumulatiivinen 816,3  808,1  802,1   798,7  798,7  788,6  788,6  788,6
 kumulatiivinen,
 laimennettu  816,9  808,7  802,6   799,2  799,2  789,1  789,1  789,1


Euron vaihtokurssit
  
Yksi euro on               Päätöskurssi      Keskikurssi
                   31.12.2005 30.9.2006 31.12.2005 30.9.2006
SEK                   9,389   9,280    9,282   9,292
USD                   1,180   1,2660    1,245   1,245
GBP                   0,685   0,678    0,684   0,685
CAD                   1,373   1,414    1,509   1,410
Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
  
Milj. EUR                        2005 1–9/2005 1–9/2006
Liikevaihto                     13 187,5  9 551,4 10 862,1
 Liiketoiminnan muut tuotot               80,1   54,4   325,5
 Materiaalit ja palvelut              -7 232,3 -5 197,1 -6 027,8
 Toimituskulut ja komissiot             -1 493,0 -1 087,4 -1 303,6
 Henkilöstökulut                  -2 216,6 -1 639,5 -1 715,2
 Liiketoiminnan muut kulut              -991,9  -606,0  -819,0
 Poistot ja arvonalentumiset            -1 427,7  -851,2  -944,2
Liikevoitto/-tappio                  -93,9   224,6   377,8
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta           67,2   42,8   62,0
 Nettorahoituserät                  -151,6  -102,7   -42,4
Voitto/tappio ennen veroja              -178,3   164,7   397,4
 Tuloverot                       52,0   -46,8   -73,0
Tilikauden voitto/tappio               -126,3   117,9   324,4
  
Jakaantuminen:
 Emoyhtiön osakkeenomistajille            -130,0   114,9   322,0
 Vähemmistölle                     -3,7   -3,0   -2,4
                           -126,3   117,9   324,4
  
Osakekohtainen tulos
 Tulos/osake, EUR                   -0,16   0,14   0,41
 Tulos/osake (laimennettu), EUR            -0,16   0,14   0,41
Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
  
Milj. EUR                        2005 1–9/2005 1–9/2006
Liiketoiminnan rahavirrat
 Liikevoitto                      -93,9   224,6   377,8
 Oikaisut liikevoittoon                1 439,4   871,6   780,4
 Nettokäyttöpääoman muutos               -288,5  -208,9   139,8
 Lyhytaikaisten korollisten saatavien muutos       9,8   18,8   -10,8
Liiketoiminnan rahavirrat              1 066,8   906,1  1 287,2
 Nettorahoituserät                   -108,2   -82,9  -165,2
 Maksetut tuloverot                  -209,0  -175,2  -131,6
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat       749,6   648,0   990,4
  
Investointien rahavirta
 Konserniyritysten hankinta              -323,9  -291,1  -335,4
 Osakkuusyritysten hankinta               -55,7   -38,0   -19,4
 Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
 ja osakkeiden myynnistä                104,9   12,8   650,6
 Investoinnit                    -1 145,3  -876,8  -403,7
 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos          98,3   122,5   -17,5
Investointeihin käytetyt nettorahavarat       -1 321,7 -1 070,6  -125,4
  
Rahoituksen rahavirta
 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos          671,3  1 064,0    4,9
 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos          590,3   -4,9  -478,6
 Maksetut osingot                   -365,3  -365,3  -354,9
 Vähemmistölle maksetut osingot             -0,3    0,0   -1,1
 Merkityt optiot                     0,0    0,0   -1,7
 Omien osakkeiden hankinta               -344,6  -336,3    0,2
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat          551,4   357,5  -831,2
  
Rahavarojen nettomuutos                -20,7   -65,1   33,8
 Rahavarat hankituissa yrityksissä            10,3   13,3    1,6
 Rahavarat myydyissä yrityksissä             0,0    0,0   -19,4
 Muuntoerot                       12,2    7,4   -9,0
 Rahavarat tilikauden alussa              147,7   147,7   149,5
Nettorahavarat tilikauden lopussa           149,5   103,3   156,5
  
Rahavarat tilikauden lopussa              351,4   305,4   301,4
Pankkitililuotot tilikauden lopussa          -201,9  -202,1  -144,9

Lyhennetty konsernin tase
  
Milj. EUR                    31.12.2005 30.9.2005 30.9.2006
  
Varat
  
Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet    O  11 092,7  11 415,2  10 299,4
 Biologiset hyödykkeet            O    76,8    71,7   148,1
 Päästöoikeudet                O    43,7     -   105,4
 Osuudet osakkuusyrityksissä         A   719,9   687,9   782,1
 Myytävissä olevat julkisesti noteeratut
 osakkeet                   I   211,6   204,5    81,4
 Myytävissä olevat muut osakkeet       O   403,6   134,2   403,3
 Pitkäaikaiset lainasaamiset         I   127,6   216,3   143,0
 Laskennalliset verosaamiset         T    72,2    16,6    60,7
 Muut pitkäaikaiset varat           O   269,4   246,8   269,1
                         13 017,5  12 993,2  12 292,5
  
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus               O  2 150,5  2 030,4  2 053,7
 Verosaamiset                 T   108,5   104,0   156,5
 Lyhytaikaiset korottomat saamiset      O  2 157,9  2 121,6  2 253,3
 Korolliset saamiset             I   309,2   317,7   317,2
 Rahavarat                  I   351,4   305,4   301,4
                          5 077,5  4 879,1  5 082,1
  
Varat yhteensä                  18 095,0  17 872,3  17 374,6
  
Oma pääoma ja velat
  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      7 645,3  7 631,3  7 587,5
Vähemmistön osuus                   93,6    97,6    91,8
Oma pääoma yhteensä                7 738,9  7 728,9  7 679,3
  
Pitkäaikaiset velat
Työsuhteeen päättymisen jälkeisiin
etuuksiin liittyvät varaukset         O   494,0   687,3   504,5
Muut varaukset                O   142,6    62,1   246,7
Laskennalliset verovelat           T  1 076,2  1 242,4  1 058,5
Korollinen velka               I  4 353,9  4 359,2  4 200,8
Muut pitkäaikaiset velat           O   204,7   190,6   234,8
                          6 271,4  6 541,6  6 245,3
Lyhytaikaiset velat
Korollisten velkojen lyhennyserät       I   385,0   337,0   625,7
Korolliset velat               I  1 345,0  1 046,5   479,4
Lyhytaikaiset korottomat velat        O  1 975,4  1 823,6  2 008,9
Verovelat                   T   379,3   394,7   336,0
                          4 084,7  3 601,8  3 450,0
  
Velat yhteensä                  10 356,1  10 143,4  9 695,3
  
Oma pääoma ja velat yhteensä           18 095,0  17 872,3  17 374,6

"O":lla merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. 
"T":llä merkityt erät sisältyvät verovelkaan.
"A":lla merkityt erät sisältyvät osakkuusyrityksiin.Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  
                        
                        Suoraan 
                        omaan
                         pää-
                        omaan
                        kirja- Kerty- Kerty-
               Ylikurs-  Omat  tut   neet  neet
            Osake-   si-  osak- netto- muunto- voitto-  Yhteen-
Milj. EUR       pääoma rahasto  keet  tulot  erot  varat    sä
Oma pääoma 1.1.2004
(oikaistu)      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 586,7 7 952,9
Omien osakkeiden
hankinta          -    - -198,6    -    -    -  -198,6
Omien osakkeiden
mitätöinti       -47,3  -228,5  275,8    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -375,7  -375,7
Merkityt optiot      1,3   0,3    -    -    -    -   1,6
Tilikauden voitto      -    -    -    -  -11,7  739,7  728,0
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettotulot         -    -    -  -47,0    -    -  -47,0
Muuntoerot         -    -    -    -  -10,1    -  -10,1
Oma pääoma
31.12.2004      1 423,3 1 009,2 -180,8  67,6 -218,9 5 950,7 8 051,1
Avaavan taseen
oikaisu
IFRS 2:n käyttöönoto
n vaikutus         -    -    -    -    -  -14,8  -14,8
Oma pääoma 1.1.2005
(oikaistu)      1 423,3 1 009,2 -180,8  67,6 -218,9 5 935,9 8 036,3
Omien osakkeiden
hankinta          -    - -344,7    -    -    -  -344,7
Omien osakkeiden
mitätöinti       -41,2  -224,4  265,6    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -365,3  -365,3
Vähemmistön
osuuksien osto       -    -    -    -    -  -43,2  -43,2
Tilikauden voitto      -    -    -    -   0,2  -130,0  -129,8
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettotulot         -    -    -  400,4    -    -  400,4
Muuntoerot         -    -    -    -  91,6    -   91,6
Oma pääoma
31.12.2005      1 382,1  784,8 -259,9  468,0 -127,1 5 397,4 7 645,3
Omien osakkeiden
mitätöinti       -39,9  -15,9  249,1    -    -  -193,3   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -354,9  -354,9
Merkityt optiot       -   -1,7   0,2    -    -    -   -1,5
Tilikauden voitto      -    -    -    -   3,4  322,0  325,4
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettotulot         -    -    -  -5,8    -    -   -5,8
Muuntoerot         -    -    -    -  -21,0    -  -21,0
Oma pääoma 30.9.2006 1 342,2  767,2  -10,6  462,2 -144,7 5 171,2 7 587,5


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo
  
Milj. EUR                        2005 1–9/2005 1–9/2006 
 Arvo 1.1.                     10 715,5 10 715,5 11 213,2
 Konserniyritysten hankinta              388,3   445,1   241,9
 Lisäykset                      1 129,6   865,9   381,5
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin, IAS 41      15,7   10,9   22,2
 Päästöoikeuksien muutos                43,7     -   61,7
 Yritysmyynnit                     -12,5   -12,1  -256,5
 Poistot ja arvonalentumiset            -1 427,7  -851,2  -944,2
 Muuntoero ja muut                   360,6   312,8  -166,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa            11 213,2 11 486,9 10 552,9
  
Konserniyritysten hankinta
 Rahavarat                       10,3   13,3    1,6
 Käyttöpääoma                     171,4   94,4   92,9
 Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset hyödykkeet   274,3   401,9   241,9
 Korolliset saamiset                   0,0   48,2   -3,1
 Verovelat                       -59,8  -114,5    2,5
 Korolliset velat                   -274,6  -264,7   -1,2
 Rahavastikkeeton osakevaihto              -5,0   -5,0    0,0
 Vähemmistön osuudet                  93,3   74,3    0,8
 Omaisuuden käypä arvo                 209,9   247,9   335,4
 Liikearvo                       114,0   43,2    0,0
Yritysostot yhteensä                  323,9   291,1   335,4
Korolliset lainat
  
Milj. EUR                        2005 1–9/2005 1–9/2006
Pitkäaikaiset lainat                 4 353,9  4 359,2  4 200,8
Lyhytaikaiset lainat                 1 730,0  1 383,5  1 105,1
                           6 083,9  5 742,7  5 305,9
  
Arvo 1.1.                      4 027,6  4 027,6  6 083,9
Uusien tytäryritysten velat              274,6   264,7    1,2
Myytyjen tytäryritysten velat              0,0    0,0   -7,1
Lainojen nostot ja lyhennykset            1 336,9  1 167,0  -473,7
Muuntoero ja muut                   444,8   283,4  -298,4
Tilanne kauden lopussa                6 083,9  5 742,7  5 305,9Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat
  
Milj. EUR                    31.12.2005 30.9.2005 30.9.2006
Omasta puolesta annetut vakuudet 
 Pantit                        1,1    1,1    1,1
 Kiinnitykset                    212,8   144,8   186,9
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet
 Kiinnitykset                     0,8    0,8    0,9
 Takaukset                      359,3   349,1   348,7
Muiden puolesta annetut vakuudet
 Pantit                        0,0    0,0    0,0
 Kiinnitykset                     0,0    0,0    0,0
 Takaukset                      13,7    7,8    11,4
Muut omat vastuut
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana       34,3    34,8    34,1
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen      148,0   167,8   131,8
 Eläkevastuut                     0,7    1,5    0,4
 Muut vastuut                     97,6   100,7    87,2
Yhteensä                       868,3   808,4   802,5
  
 Pantit                        1,1    1,1    1,1
 Kiinnitykset                    213,6   145,6   187,8
 Takaukset                      373,0   356,9   360,1
 Leasing-vastuut                   182,3   202,6   165,9
 Eläkevastuut                     0,7    1,5    0,4
 Muut vastuut                     97,6   100,7    87,2
Yhteensä                       868,3   808,4   802,5
Johdannaisten käyvät arvot
  
Milj. EUR             31.12.2005 30.9.2005     30.9.2006
                             Käyvän  Käyvän   
                   Käyvät   Käyvät  arvon  arvon Käyvät
                   arvot,   arvot, ylittä- alitta- arvot,
                    netto   netto   vät   vat netto
Koronvaihtosopimukset          88,1   117,3   99,8  -30,1  69,7
Korko-optiot              -1,9    -1,7   0,2   -2,3  -2,1
Valuutanvaihtosopimukset        -6,5    -3,8       -3,0  -3,0
Termiinisopimukset           -30,5   -39,0   6,2  -11,1  -4,9
Valuuttaoptiot             -5,7    -7,2   3,7   -1,9  1,8
Hyödykejohdannaiset          129,6   136,7  211,8   -3,2 208,6
Optio-ohjelmiin liittyvät
suojaukset               -1,8    -2,6   35,1  -21,0  14,1
Yhteensä                171,3   199,7  356,8  -72,6 284,2Johdannaisten nimellisarvot
  
Milj. EUR                    31.12.2005 30.9.2005 30.9.2006
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
 Erääntyy alle 1 vuodessa              620,1   626,3   100,0
 Erääntyy 2–5 vuodessa               1 000,6   339,0  2 260,4
 Erääntyy 6–10 vuodessa              1 738,3  1 968,7  2 291,8
                          3 359,0  2 934,0  4 652,2
Korko-optiot                     673,8   158,0   308,9
Yhteensä                      4 032,8  3 092,0  4 961,1
  
Valuuttajohdannaiset
 Valuutanvaihtosopimukset               72,3    74,4    43,6
 Termiinisopimukset                2 442,1  2 056,0  1 706,5
 Valuuttaoptiot                  1 071,3  1 178,9   985,3
Yhteensä                      3 585,7  3 309,3  2 735,4
  
Hyödykejohdannaiset
 Hyödykejohdannaiset                 391,0   397,0   592,3
Yhteensä                       391,0   397,0   592,3
  
Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset
 Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset        408,5   408,5   370,8
Yhteensä                       408,5   408,5   370,8
Liikevaihto segmenteittäin
  
Milj.
EUR    1–3/05  4–6/05  7–9/05 10–12/05   2005  1–3/06  4–6/06  7–9/06
Paino-
paperit  1 104,4 1 125,3 1 166,0  1 280,2  4 675,9 1 171,0 1 145,2 1 226,7
Hieno-
paperit   708,7  618,3  625,4   737,9  2 690,3  776,3  738,9  722,8
Tukkuri-
toiminta  182,1  217,4  295,2   478,5  1 173,2  496,3  452,6  450,1
Pakkaus-
kartongit  794,5  768,2  788,7   838,8  3 190,2  869,0  881,8  909,0
Puu-
tuotteet  366,9  433,7  398,0   389,7  1 588,3  377,1  437,8  418,5
Puun-
hankinta  674,7  563,2  612,4   651,6  2 501,9  674,8  651,3  633,9
Muut    -686,4  -538,8  -666,5  -740,6 -2 632,3  -756,8  -691,3  -722,9
Yhteensä 3 144,9 3 187,3 3 219,2  3 636,1 13 187,5 3 607,7 3 616,3 3 638,1


Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä
  
Milj. EUR    1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05  2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06
Painopaperit   21,6  31,5  67,9   72,3  193,3  70,3  55,3  57,0
Hienopaperit   48,1  -13,6  -1,2   28,9  62,2  52,7  46,3  32,4
Tukkuri-
toiminta      2,7   1,6   0,9   -1,9   3,3   9,6   2,9   7,7
Pakkaus-
kartongit     72,0  11,9  73,5   62,6  220,0  99,5  70,8  93,7
Puutuotteet    -4,0   9,9  -1,8   -7,2  -3,1   3,8  14,9  21,4
Puunhankinta    3,1  -10,9  -0,3   -3,7  -11,8   8,9   1,3   5,0
Muut       -30,8  -12,7  -32,8   -30,1 -106,4  -50,7  -9,3  -22,0
Liikevoitto
ilman kerta-
luonteisia    112,7  17,7  106,2   120,9  357,5  194,1  182,2  195,2
Kertaluonteiset
erät         -  -12,0    -  -439,4 -451,4  -23,2   6,7 -177,2
Liikevoitto
yhteensä
(IFRS)      112,7   5,7  106,2  -318,5  -93,9  170,9  188,9  18,0
Nettorahoitus-
erät       -43,1  -34,6  -25,0   -48,9 -151,6  115,2 -149,2  -8,4
Osakkuus-
yritykset     14,0  17,0  11,8   24,4  67,2  31,6  20,2  10,2
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistön
osuutta      83,6  -11,9  93,0  -343,0 -178,3  317,7  59,9  19,8
Tuloverot    -23,6   3,3  -26,5   98,8  52,0  -91,3  -19,0  37,3
Tilikauden
nettovoitto    60,0  -8,6  66,5  -244,2 -126,3  226,4  40,9  57,1
Kertaluonteiset erät segmenteittäin
  
Milj. EUR    1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05  2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06
Painopaperit     -    -    -  -201,6 -201,6  -2,9   4,4 -225,2
Hienopaperit     -    -    -   -40,8  -40,8  -22,0   3,8  72,0
Tukkuri-
toiminta       -    -    -   -7,9  -7,9    -    -    -
Pakkaus-
kartongit      -    -    -  -144,4 -144,4    -  -5,5    -
Puutuotteet     -  -12,0    -   -41,2  -53,2   1,7   1,2  -24,0
Puunhankinta     -    -    -   -3,5  -3,5    -   1,5    -
Muut         -    -    -     -    -    -   1,3    -
Kertaluonteiset
erät
yhteensä       -  -12,0    -  -439,4 -451,4  -23,2   6,7 -177,2

Liikevoitto segmenteittäin
  
Milj. EUR    1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05  2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06
Painopaperit   21,6  31,5  67,9  -129,3  -8,3  67,4  59,7 -168,2
Hienopaperit   48,1  -13,6  -1,2   -11,9  21,4  30,7  50,1  104,4
Tukkuri-
toiminta      2,7   1,6   0,9   -9,8  -4,6   9,6   2,9   7,7
Pakkaus-
kartongit     72,0  11,9  73,5   -81,8  75,6  99,5  65,3  93,7
Puutuotteet    -4,0  -2,1  -1,8   -48,4  -56,3   5,5  16,1  -2,6
Puunhankinta    3,1  -10,9  -0,3   -7,2  -15,3   8,9   2,8   5,0
Muut       -30,8  -12,7  -32,8   -30,1 -106,4  -50,7  -8,0  -22,0
Liikevoitto   112,7   5,7  106,2  -318,5  -93,9  170,9  188,9  18,0
Nettorahoitus-
erät       -43,1  -34,6  -25,0   -48,9 -151,6  115,2 -149,2  -8,4
Osakkuus-
yritykset     14,0  17,0  11,8   24,4  67,2  31,6  20,2  10,2
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistön
osuutta      83,6  -11,9  93,0  -343,0 -178,3  317,7  59,9  19,8
Tuloverot    -23,6   3,3  -26,5   98,8  52,0  -91,3  -19,0  37,3
Tilikauden
nettovoitto    60,0  -8,6  66,5  -244,2 -126,3  226,4  40,9  57,1


Stora Enson osakkeet
  
Päätöskurssi
                                   New York,
                Helsinki, EUR     Tukholma, SEK    USD
                                      ADR-
                                     todis-
              A-osake  R-osake   A-osake  R-osake   tukset
Heinäkuu          11,74    11,57   108,00   108,00   14,78
Elokuu           11,71    11,86   110,50   109,50   15,14
Syyskuu           11,68    11,96   111,25   111,25   15,12
  
Vaihtomäärä
                  Helsinki       Tukholma     New York
                                       ADR-
                                      todis-
              A-osake  R-osake   A-osake  R-osake    tukset
Heinäkuu          21 391  81 449 325  133 206 12 053 581 1 516 000
Elokuu           123 986  81 705 327  165 216 13 921 146 1 870 100
Syyskuu           76 183  91 356 432  206 007 14 829 721 1 313 500
Yhteensä          221 560 254 511 084  504 429 40 804 448 4 699 600
Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404 
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. 02046 21450 
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659 
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. 040 763 8767Stora Enson koko vuoden 2006 tulos julkistetaan 7.2.2007.


Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat,
jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa", "ennustaa" tai
muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä
kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien
Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private
Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska
nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä
koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa
esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia,
voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva
menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus,
jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, Konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien
ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa,
muutokset Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa
suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2)
teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus,
kilpailun kovuus, Konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raakaaineiden
hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä markkina-
alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

STORA ENSO OYJ
p.p.  Jussi Siitonen         Jukka Marttila

Tilaa