Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022

Report this content

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.10.2022 klo 8.30

Neljänneksen tulos vahva; strategiset toimenpiteet tähtäävät kasvun vauhdittamiseen pitkällä aikavälillä

Q3/2022 (verrattuna Q3/2021)

 • Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 2 963 (2 577) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 29 % ja oli 527 (410) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti nousi 17,8 %:iin (15,9 %).
 • IFRS-liiketulos kasvoi 511 (386) milj. euroon.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 (0,38) euroa ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,47 (0,37) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 639 (485) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 489 (347) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 0,8 (1,4). Tavoite on alle 2,0.
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa oli 22,2 %:iin (20,0 %). Tavoitetaso on yli 13 %.


Q1–Q3/2022 (verrattuna Q1–Q3/2021)

 • Liikevaihto oli 8 816 (7 445) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos oli 1 536 (1 102) milj. euroa.


Tärkeimmät tapahtumat

 • Stora Enso allekirjoitti sopimuksen hollantilaisen De Jong Packaging Groupin ostosta edistääkseen strategiaansa, vauhdittaakseen liikevaihdon kasvua ja kasvattaakseen uusiutuvien pakkausten markkinaosuutta Euroopassa. Yritysosto saataneen päätökseen vuoden 2023 alussa. Se edellyttää työntekijöiden kuulemista ja viranomaishyväksyntää.
 • Syyskuussa ilmoitettiin Saksassa sijaitsevan Maxaun paperitehtaan ja Ruotsissa sijaitsevan Nymöllan tehtaan myynnistä. Kauppojen yritysarvo on yhteensä noin 360 milj. euroa ja niiden odotetaan toteutuvan vuoden 2023 alussa.
 • Stora Enso teki lokakuussa päätöksen investoida noin miljardi euroa muuntaakseen Oulun tehtaan toisen, käytöstä poistetun paperikoneen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Uuden linjan vuotuisen liikevaihdon arvioidaan olevan noin 800 milj. euroa.
 • Stora Enso ja akkukennojen ja -järjestelmien toimittaja Northvolt sopivat heinäkuussa yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää vastuullisia akkuja uusiutuvista pohjoismaisista raaka-aineista.


Näkymät
Globaalit megatrendit – kuten lisääntynyt vastuullisuustietoisuus, entistä vahvempi keskittyminen ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä digitalisaatio – tukevat Stora Enson liiketoimintastrategiaa ja yhtiön uusiutuvien ja ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntää niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Stora Enso on edelleen valppaana markkinahäiriöiden ja epävarmuustekijöiden suhteen. Näihin kuuluvat esimerkiksi kasvaneet geopoliittiset riskit, nopeasti muuttuva makrotalousympäristö, inflaatiopaineet, logistiset rajoitteet ja materiaalipula. Yhtiö hallitsee epävakautta esimerkiksi hinnoittelun, joustavan hankinnan ja logistiikan sekä suojausten avulla. Stora Enso hyötyy myös puun (30 %) ja energian (69 %) korkeasta omavaraisuudesta.

Viimeisellä neljänneksellä Packaging Materials -divisioonan kannattavuuden odotetaan heikkenevän energian kiihtyvän kustannusinflaation sekä neljän tehtaan (ml. kaksi divisioonan suurinta yksikköä) suunniteltujen kunnossapitoseisokkien vuoksi. Kuluttajapakkauskartongin kysyntä on vakaata ja tilauskanta on vahva. Kustannusinflaatiolla on vaikutus kuluttajapakkauskartongin kiinteisiin pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin ja sopimukset tullaan neuvottelemaan uudelleen niiden päättyessä. Kolmannella neljänneksellä alkanut aaltopahvin pintakartongin kysynnän normalisoituminen jatkuu. Sopimukset ovat lyhytaikaisia, joten ne antavat joustovaraa uudelleenneuvotteluille. Aaltopahvipakkausten kysynnän odotetaan pysyvän vakaana.

Sellun hinnoissa on havaittavissa normalisoitumista epätavallisen korkean tason jälkeen, kun sellumarkkinat yleensä seuraavat maailmantalouden kehitystä. Sellun kokonaiskysynnän odotetaan pysyvän vakaana, kun otetaan huomioon kaikki sellulaadut.

Puutuotteissa perinteisten sahatavaroiden markkinoiden lasku jatkuu ensimmäisen vuosipuoliskon huipputasosta.

Building Solutions -liiketoiminnassa viimeisen vuosineljänneksen tilauskanta on hyvä, mutta kysynnän odotetaan heikkenevän rakennuttajien lisääntyneen epävarmuuden vuoksi, mikä vaikuttaa erityisesti asuin- ja liikerakentamiseen.

Forest-divisioonassa puun kysynnän arvioidaan pysyvän viimeisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla. Kuitupuun kysyntä on vahvaa, kun taas sahatukin kysyntä on alhaisemmalla tasolla sahatavaramarkkinoiden heikentyessä.

Paper-divisioonan viimeisen neljänneksen kysyntänäkymät ovat vakaat, ja niitä tukevat kausivaihtelu sekä hyvä tilauskanta. Divisioonaan vaikuttavat kuitenkin viimeisellä neljänneksellä korkeammat energiakustannukset ja kunnossapitotyöt.

Packaging Materials- ja Paper-divisioonien korkeampien energiakustannusten vaikutusta konsernitasolla kompensoivat osittain segmentin Muut tuotot, jotka liittyvät Stora Enson omistukseen energiayhtiö Pohjolan Voimassa.

Tulosohjeistus
Stora Enson vuoden 2022 operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan korkeampi kuin vuoden 2021 operatiivinen liiketulos (1 528 milj. euroa).

Tunnuslukuja

Milj. euroa

Q3/22

Q3/21

Muutos % Q3/22-Q3/21

Q2/22

Muutos % Q3/22-Q2/22

Q1-Q3/22

Q1-Q3/21

Muutos%Q1-Q3/22-Q1-Q3/21

2021

Liikevaihto

 2 963  

 2 577  

15,0 %

 3 054  

-3,0 %

 8 816  

 7 445  

18,4 %

 10 164  

Operatiivinen EBITDA

 689  

 570  

20,8 %

 663  

3,9 %

 2 014  

 1 582  

27,3 %

 2 184  

Operatiivinen liiketulos

 527  

 410  

28,7 %

 505  

4,4 %

 1 536  

 1 102  

39,4 %

 1 528  

Operatiivinen liiketulos, %

17,8 %

15,9 %

 

16,5 %

 

17,4 %

14,8 %

 

15,0 %

Liiketulos (IFRS)

 511  

 386  

32,3 %

 399  

27,8 %

 1 304  

 729  

78,8 %

 1 568  

Tulos ennen veroja (IFRS)

 448  

 349  

28,3 %

 370  

20,9 %

 1 192  

 626  

90,5 %

 1 419  

Katsauskauden tulos (IFRS)

 367  

 299  

22,7 %

 299  

22,8 %

 953  

 652  

46,2 %

 1 268  

Korolliset nettovelat

 2 125  

 2 672  

-20,5 %

 2 434  

-12,7 %

 2 125  

 2 672  

-20,5 %

 2 309  

Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman Forest-divisioonaa %

22,2 %

20,0 %

 

22,8 %

 

22,3 %

16,8 %

 

17,8 %

Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksia, euroa

 0,47  

 0,37  

24,5 %

 0,42  

9,8 %

 1,24  

 0,87  

42,0 %

 1,19  

Tulos/osake, euroa

 0,47  

 0,38  

23,5 %

 0,38  

23,0 %

 1,22  

 0,83  

48,1 %

 1,61  

Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan

 0,8  

 1,4  

 

 1,0  

 

 0,8  

 1,4  

 

 1,1  

Henkilöstö keskimäärin

21 804

23 358

-6,7 %

22 327

-2,3 %

22 049

23 295

-5,3 %

23 071


Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2022 kolmannen neljänneksen tulosta:
”Johtaminen ja oikein toimiminen eivät ole vain Stora Enson keskeisiä arvoja; ne myös ohjaavat valintojamme ja liiketoimintaamme. Uskomme, että Stora Ensolla tulee päätöstemme kautta olemaan perustavanlaatuinen rooli siinä, miten voimme toimia planeettamme kantokyvyn rajoissa, sekä terveiden yhteiskuntien luomisessa ja sellaisen uusiutuvan tulevaisuuden varmistamisessa, joista me ja tulevat sukupolvet olemme riippuvaisia. Tämä on myös paras tapa varmistaa liiketoimintamme kestävä tulevaisuus ja luoda pitkäjänteistä arvoa sidosryhmillemme.

Pysyimme kuluneen vuosineljänneksen aikana valppaina ennennäkemättömässä ja epävakaassa markkinaympäristössä. Inflaatiopaineet kasvavat, mutta olen tyytyväinen, että olemme onnistuneet hillitsemään niiden vaikutusta ja saavuttamaan vahvan tuloksen. Edistimme kasvuohjelmaamme ja hyödynsimme uusia vastuullisia liiketoimintamahdollisuuksia tuottaen arvoa osakkeenomistajille. Liikevaihtomme kasvoi 15 % ja oli 2 963 milj. euroa. Tämä oli paras kolmannen neljänneksen liikevaihto sitten vuoden 2007. Ilman Paper-divisioonaa liikevaihto kasvoi 17 %. Operatiivinen liiketulos kasvoi 29 % 527 milj. euroon, mikä oli paras vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos sitten 2000-luvun alun. Liiketulosprosentti oli lähes 18 %.

Näkyvissä ovat ensimmäiset merkit mahdollisesta makrotalouden hidastumisesta, jonka vaikutukset voivat ennen pitkää ulottua myös Stora Enson liiketoimintaan. Luotan kuitenkin kykyymme ennakoida ja sopeutua. Stora Enso on aiempaa vahvempi ja kestävämpi rakenneuudistusten ja viime vuosina tehtyjen strategisten valintojen ansiosta. Olemme luopumassa paperiliiketoiminnasta, vähentäneet velkaa ja keskittäneet investointeja kasvuliiketoimintoihin. Kiitän lämpimästi henkilöstöämme heidän sitoutumisestaan ja tiimityöskentelystään. Jokaisen panos on vaikuttanut tärkeällä tavalla menestykseemme.

Kasvun vauhdittaminen uusiutuvissa pakkauksissa
De Jong Packaging Groupin yrityskauppa edellyttää vielä työntekijöiden kuulemista ja viranomaisten hyväksyntää. Kun yrityskauppa on saatu päätökseen, se on yksi suurimmista ja tärkeimmistä Stora Enson tekemistä investoinneista. Kaupan yritysarvo on noin miljardi euroa ja se kaksinkertaistaa Packaging Solutions -divisioonan liikevaihdon ja kapasiteetin.

De Jongissa on yrittäjähenkeä ja vahvaa näyttöä liiketoiminnan kasvattamisesta. Se on myös Benelux-maiden suurimpia aaltopahvipakkausten tuottajia. Niin Stora Enso kuin De Jong Packaging ovat panostaneet ketteryyteen ja keskittyneet luomaan lisäarvoa asiakkailleen, minkä ansiosta meillä on mahdollisuus rakentaa vahvempi markkina-asema läntisessä Euroopassa uusiutuvien pakkausten tulevaa kasvua ajatellen. Näemme myös mahdollisuuksia optimoida yhdessä aaltopahvin pintakartongin liiketoimintojamme ja integroida ne vahvemmin osaksi Belgian Langerbruggessa sijaitsevaa tuotantoyksikköämme.

Jatkamme myös investointeja korkealaatuiseen kuluttajapakkauskartonkiin. Tässä nojaamme kokemuksiimme Oulun tehtaalla menestyksekkäästi muunnetusta tuotantolinjasta ja muunnamme myös tehtaan toisen paperikoneen kuluttajapakkauskartongin valmistukseen. Nykyistä infrastruktuuria hyödyntämällä vähennämme riskejä ja investointikustannuksia merkittävästi verrattuna laajentumiseen, joka perustuisi täysin uuteen infrastruktuuriin. Tuleva koneen muuntaminen pakkauskartongin tuotantoon on jo kolmas, jonka olemme tehneet sitten vuoden 2016, ja meillä onkin kokeneita tiimejä, jotka tulevat johtamaan erittäin kustannustehokkaan, uusiutuvaa pakkauskartonkia valmistavan yksikön luomista. Yksikön käydessä täydellä kapasiteetilla odotamme noin 800 milj. euron vuotuista liikevaihtoa, joka vahvistaa johtavaa asemaamme elintarvikkeisiin käytettävissä kuluttajapakkauskartongeissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Investoinnit puurakentamiseen edistävät tulevaisuuden vähähiilistä ja tehokasta rakentamista
Jatkamme investointeja vastuullisempaan rakentamisen arvoketjuun ja otimme hiljattain käyttöön yhden maailman nykyaikaisimmista ristiinliimattuja puuelementtejä (CLT) valmistavista tehtaista. Tšekissä sijaitseva tehdas tulee yltämään 70 milj. euron vuotuiseen liikevaihtoon täydellä kapasiteetilla käydessään. Puuelementtikapasiteettimme, joka palvelee markkinoita Euroopassa, Japanissa, Australiassa ja Pohjois-Amerikassa, kasvaa noin 40 %, joten voimme vastata ympäristöystävällisen vähähiilisen rakentamisen kysyntään. 

Ligniinipohjaisten innovaatioiden kaupallistaminen
Kaupallistamme vähitellen uutta ligniinipohjaista tuoteportfoliotamme, joka soveltuu huonekaluliimoihin ja sideaineisiin, rakentamiseen ja viimeisimpänä asfaltin komponentteihin. Laajennamme Lignoden tuotantoa yhdessä kumppanien kanssa ja teemme testejä asiakkaiden kanssa räätälöidäksemme Lignoden heidän tarkoituksiinsa. Yhdessä kumppaneiden kanssa edistämme myös tavoitettamme kehittää maailman ympäristöystävällisin akku. Heinäkuussa allekirjoitimme kehittämissopimuksen Northvoltin kanssa. Allekirjoitimme lokakuussa aiesopimuksen norjalaisen energian varastointiin keskittyvän teknologiayritys Beyonderin kanssa ligniinipohjaisen akkujen anodimateriaalin ominaisuuksien optimoinnista ja kaupallisista toimituksista sen jälkeen, kun teollisen mittakaavan tuotanto on alkanut.

Kunnianhimoiset tavoitteet strategisten painopisteiden edistämiseksi
Stora Enso on sitoutunut vahvempaan ja vastuullisempaan sijoittajalupaukseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Esitimme pääomamarkkinapäivässä syyskuussa selkeät tavoitteet ja vuoteen 2030 ulottuvat pitkän aikavälin päämäärät, jotka ohjaavat kasvumahdollisuuksiemme hyödyntämistä. Näitä päämääriä ovat muun muassa liikevaihdon kasvattaminen (pois lukien inflaatio) 30 %:lla verrattuna vuoteen 2021 ja liiketulosprosentin pitäminen 15 %:ssa suhdannekierron ajan.

Emme kuitenkaan tee tätä kaikkea yksin. Luomme yhdessä kumppaneiden kanssa ekosysteemejä, jotka rakentuvat työntekijöidemme luovuuteen ja energiaan. Johtamalla ja toimimalla oikein varmistamme liiketoimintamme kestävyyden pitkälle tulevaisuuteen.

Uusiutuva tulevaisuus kasvaa metsissä.”

Webcast-lähetys
Analyytikot, sijoittajat ja media kutsutaan osallistumaan englanninkieliseen webcast-lähetykseen ja puhelinkonferenssiin tänään klo 14.00. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Annica Bresky ja talousjohtaja Seppo Parvi. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://ir.financialhearings.com/stora-enso-q3-2022.

Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä. Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa numeroon 09 817 105 22.

Median edustajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen, voivat ottaa yhteyttä viestintäjohtaja Satu Härköseen, puh. 040 832 7458.

Linkki webcast-lähetykseen on myös Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/investors

Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla osoitteessa: https://ir.financialhearings.com/stora-enso-q3-2022. Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa Stora Enson verkkosivuilla: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations 

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors


Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

 

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691


Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2021 Stora Enson liikevaihto oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investorsSTORA ENSO OYJ

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Tilaa

Multimedia

Multimedia