Stora Enson puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019

STORA ENSO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 19.7.2019 klo 9.30

Valmiina tulevaisuuteen turvaamalla kannattavuutta ja rahavirtaa
Bergvik Skogin uudelleenjärjestely saatiin päätökseen 


Q2/2019 (verrattuna Q2/2018)

  • Liikevaihto laski 2,1 % ja oli 2 608 (2 664) milj. euroa.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 11,0 % (12,3 %), yli 10 % jo kahdeksantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Operatiivinen liiketulos oli 287 (327) milj. euroa.
  • IFRS-liiketulos oli 142 (317) milj. euroa.
  • Tulos/osake (EPS) pieneni 0,08 (0,28) euroon, ja tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 0,22 (0,31) euroa.
  • Vahva liiketoiminnan rahavirta oli 548 (357) milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan, 2,2 (1,3), nousi väliaikaisesti hieman yli 2,0 tavoitetason Bergvik Skogin uudelleenjärjestelyn (vaikutus 0,6) ja IFRS 16 (Vuokrasopimukset) -standardin käyttöönoton (vaikutus 0,3) seurauksena.
  • Operatiivinen ROCE oli 11,3 % (15,5 %)

Q1–Q2/2019 (verrattuna Q1–Q2/2018)

  • Liikevaihto oli 5 242 (5 243) milj. euroa eli samalla tasolla kuin vertailukaudella.
  • Operatiivinen liiketulos 610 milj. euroa laski 12,3 % lähinnä kasvaneiden puukustannusten vuoksi.

Näkymät vuodelle 2019
Kauppasotiin ja mahdolliseen kovaan brexitiin liittyvät geopoliittiset epävarmuustekijät heikentävät liiketoimintaolosuhteita entisestään, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon. Kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan yleisesti Stora Enson liiketoiminta-alueilla. Kysynnän lasku kiihtyy paperin osalta Euroopassa. Kustannusten odotetaan kasvavan vuonna 2019 vuodesta 2018. Stora Enso toteuttaa lisätoimenpiteitä kannattavuuden turvaamisohjelmansa puitteissa vähentääkseen kustannusten kasvun sekä geopoliittisen epävarmuuden vaikutusta. Liiketoimintaympäristön nykyisten epävarmuustekijöiden vuoksi Stora Enso ei kommentoi liikevaihdon kehitystä näkymissään.

Tulosohjeistus Q3/2019
Kolmannen vuosineljänneksen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan asettuvan 200–280 milj. euron vaihteluvälille. Beihain, Imatran, Heinolan, Ostrołękan, Enocellin ja Veitsiluodon tehtailla on kolmannen neljänneksen aikana vuotuinen huoltoseisokki. Kunnossapidon kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ja 30 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q2/19 Q2/18 Muutos %
Q2/19–Q2/18
Q1/19 Muutos %
Q2/19–Q1/19
Q1–Q2/19  Q1–Q2/18 Muutos %
Q1–Q2/19– Q1–Q2/18
2018
Liikevaihto 2 608  2 664 -2,1 % 2 635 -1,0 % 5 242 5 243 0,0 % 10 486
Operatiivinen EBITDA 435 466 -6,6 % 471 -7,6 % 907 970 -6,5 % 1 878
Operatiivinen liiketulos 287  327 -12,3 % 324 -11,4 % 610 696 -12,3 % 1 325
Operatiivinen liiketulos, % 11,0 % 12,3 % 12,3 % 11,6 % 13,3 % 12,6 %
Liiketulos (IFRS) 142 317 -55,3 % 313 -54,7 % 454 672 -32,4 % 1 390
Tulos ennen veroja ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 214 285 -25,0 % 286 -25,2 % 499 618 -19,2 % 1 190
Tulos ennen veroja 93 257 -63,8 % 282 -66,9 % 375 590 -36,5 % 1 210
Katsauskauden tulos 52 213 -75,6 % 226 -76,9 % 278 486 -42,9 % 988
Korolliset nettovelat 3 973  2 442 62,7 % 3 093 28,4 % 3 973 2 442 62,7 % 2 092
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 11,3 % 15,5 % 14,0 % 12,5 % 16,5 % 15,5 %
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,22 0,31 -27,5 % 0,30 -25,8 % 0,52 0,66 -21,7 % 1,29
Tulos/osake, euroa 0,08 0,28 -73,2 % 0,29 -74,5 % 0,37 0,63 -41,2 % 1,28
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 2,2  1,3 1,7 2,2 1,3 1,1
Henkilöstö keskimäärin 26 553  26 155 1,5 % 26 036 2,0 % 26 352 25 798 2,1 % 26 067Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2019 toisen neljänneksen tulosta:
”Muutoksemme uusiutuvien materiaalien yhtiöksi jatkui kahdella merkittävällä tapahtumalla vuosineljänneksen aikana. Viimeistelimme Ruotsissa sijaitsevan metsäomaisuuden uudelleenjärjestelyn jakamalla Bergvik Skogin sen omistajien kesken. Tällä hetkellä meillä on suorassa omistuksessamme 1,4 milj. hehtaaria metsää Ruotsissa. Bergvik Skog -kauppa kasvatti metsämaiden omistustamme yli 250 000 hehtaarilla, ja se parantaa kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuuttamme tulevaisuudessa. Metsämaiden suora omistus parantaa myös kykyämme edistää kestävää metsänhoitoa entisestään, mikä taas vahvistaa kilpailukykyämme ja omavaraisuuttamme. Tämä on tärkeää meille, sillä uskomme vahvasti biotalouteen ja sen tarjoamiin tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin. Ruotsin metsämaamme keskimääräinen tasearvo on 2 000 euroa hehtaarilta. Bergvik Skog AB:n uudelleenjärjestelyn yhteydessä päätimme lisätä osuuttamme Ruotsin metsäomaisuudesta, kun taas toinen merkittävä omistaja päätti hiljattain myydä oman osuutensa hintaan 3 700 euroa hehtaarilta. Jos katsoo LRF Konsult -yhtiön hintatilastoja, pienempien metsäkauppojen keskimääräinen hehtaarihinta on ollut 5 700 euroa.

Toinen merkittävä askel muutoksessamme oli päätöksemme muuntaa Oulun paperitehdas tuottamaan kraftlainer-pakkauskartonkia. Tämä on jälleen osoitus päättäväisyydestämme kasvaa pakkauskartonkisektorilla ja vähentää osuuttamme supistuvassa paperiliiketoiminnassa. Olemme hiljattain saattaneet samankaltaisen hankkeen onnistuneesti päätökseen, kun muunsimme yhden Varkauden tehtaan paperikoneista kraftlaineria valmistavaksi koneeksi. Meillä on siis kokemusta onnistuneesta koneiden muuntamisesta.

Operatiivinen liiketulosprosenttimme oli kaksinumeroisissa luvuissa kahdeksantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä huolimatta siitä, että edelleen jatkuvalla geopoliittisella epävarmuudella on ollut vaikutus Stora Enson kaupankäynnin olosuhteisiin. Tämä näkyi liikevaihdon supistumisena, ja olemmekin päättäneet tehostaa kannattavuuden turvaamiseen tähtääviä toimiamme. Nostimme kannattavuuden turvaamisohjelman tavoitteen 120 milj. eurosta 200 milj. euroon. Olen vaikuttunut kaikkialla organisaatiossamme tehdyistä toimenpiteistä. Ohjelma etenee suunniteltua aikataulua nopeammin ja olemme saavuttaneet jo 60 milj. euroa tavoitelluista kustannussäästöistä.

Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 548 milj. euroa, ja jatkamme tällä uralla. Olemme jo tehostaneet käyttöpääoman ohjausta, ja myös varastojen hallinta on tärkeää vallitsevassa talousympäristössä. Kun keskitymme kannattavuuden turvaamiseen ja rahavirran tuottamiseen, voimme entisestään parantaa yhtiön kuntoa tulevaisuutta varten.

Consumer Board -divisioona paransi kannattavuuttaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa onnistuneiden hinnankorotusten ansiosta. Heikentyneet kaupankäynnin edellytykset vaikuttivat selvästi muihin divisiooniin, jotka ovat alkaneet tehokkaasti karsia kustannuksia. Biomaterials- ja Wood Products -divisioonat saavuttivat strategiset sidotun pääoman tavoitteensa vuosineljänneksen aikana. Tämä oli erityisen hieno saavutus nyt, kun markkinatilanne on haastava.

Jatkamme ennakoivaa portfoliohallintaamme ja arvioimme Wood Products -divisioonan kapasiteetin kasvattamista. Näin voisimme vastata rakennusteollisuuden uusiutuvien materiaalien kysyntään, jota tukee vihreän rakentamisen maailmanlaajuinen megatrendi. Stora Enso on käynnistänyt kannattavuusselvityksen, joka koskee ristiinliimattua puuta (CLT) valmistavan yksikön mahdollista perustamista Tšekissä sijaitsevan Ždírecin sahalle ja Ybbsin sahan yhteyteen Itävallassa mahdollisesti rakennettavaa rakennuspalkkitehdasta. Ristiinliimattua puuta valmistavan yksikön kapasiteetti olisi 120 000 m
³ ja palkkitehtaan 60 000 m³.

Investoimme myös Biomaterials-divisioonan Sunilan tehtaalla energian varastointiin käytettävän puupohjaisen hiilen tuotantoon. Rakennamme parhaillaan ligniiniin perustuvaa biopohjaista hiilimateriaalia valmistavaa pilottitehdasta. Puupohjaista hiiltä voidaan hyödyntää keskeisenä komponenttina akuissa, joita käytetään kuluttajaelektroniikassa, autoteollisuudessa ja suurissa energianvarastointijärjestelmissä.

Consumer Board -divisioona toi markkinoille DuraSense White- ja Cupforma Natura Solo -tuotteet. DuraSense on biokomposiitti, jolla on pienempi hiilijalanjälki ja joka voi korvata muovisia pakkauskomponentteja, kuten korkkeja, kansia ja muita elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia sulkijoita. Cupforma Natura Solo on uusi paperimukien valmistukseen soveltuva uusiutuva kartonki. Se soveltuu sekä kuumille että kylmille juomille ja myös jäätelön pakkaamiseen. Se valmistetaan ilman perinteistä muovipäällystekerrosta ja sen kuidut voidaan kierrättää kokonaisuudessaan kierrätysprosessissa. Nämä edustavat kahta hienoa esimerkkiä siitä, miten fossiilipohjaisia materiaaleja voidaan korvata uusiutuvilla materiaaleilla biotaloudessa.

Vastuullisuuden osalta BCG (Boston Consulting Group) esitteli raportissaan Stora Enson maailman johtavana yrityksenä yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla.

Haluan jälleen kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”


Tänään järjestettävät tilaisuudet

1) Webcast ja lehdistötilaisuus medialle Helsingissä klo 11.00           
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja viestintäjohtaja Satu Härkönen esittelevät tuloksen englanninkielisessä tiedotustilaisuudessa. Medialle suunnattu tilaisuus järjestetään klo 11.00 Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä osoitteessa Kanavaranta 1 ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa https://storaenso.videosync.fi/2019-q2-results 

2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 14.00
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 14.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa
https://edge.media-server.com/m6/p/ueyp9oce.

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä. 


Analyytikoille ja sijoittajille suunnatun puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys klo 14.00  09 4245 0806
Tunnuskoodi  6959688 

Linkit webcast-lähetyksiin ovat myös Stora Enson verkkosivuilla: storaenso.com/investors

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2019 tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458


Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 


STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Multimedia

Multimedia