Stora Enson vaihtotarjous kesäkuussa 200

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 4.6.2004 klo 9.30

Stora Enson vaihtotarjous kesäkuussa 2007 erääntyvistä 6,375 %:n 
joukkovelkakirjoista

Stora Enso Oyj ("Stora Enso", "Yhtiö") julkisti tänään 
vaihtotarjouksen, joka koskee 29.6.2007 erääntyviä, Euro Medium 
Term Note -ohjelmaan kuuluvia 6,375 %:n joukkovelkakirjoja 
(önykyiset joukkovelkakirjatö).
Vaihtotarjouksen tarkoitus on pidentää Yhtiön velkojen 
keskimaturiteettia ja hyötyä nykyisestä markkinatilanteesta sekä 
tuoda luottomarkkinoille uusi pidempi viitelaina. 
Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan kaikille nykyisten 
joukkovelkakirjojen haltijoille (tämän tarjouksen lopussa sekä 
4.6.2004 päivätyssä vaihtotarjousmuistiossa (Exchange Offer 
Memorandum) ilmoitetuin rajoituksin) tarjotaan mahdollisuutta 
vaihtaa osa tai kaikki hallussaan olevista nykyisistä Stora 
Enson joukkovelkakirjoista Stora Enson uusiin 10-vuotisiin 
euromääräisiin kiinteäkorkoisiin joukkovelkakirjoihin ("uudet 
joukkovelkakirjat"). Uudet joukkovelkakirjat erääntyvät 
kesäkuussa 2014, ne lasketaan liikkeelle Yhtiön nykyisen Euro 
Medium Term Note -ohjelman puitteissa ja listataan Luxemburgin 
pörssiin.

Sijoittajille tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa nykyisiä Stora 
Enson joukkovelkakirjojaan kurssilla, joka on 27-22 
korkopistettä yli 4.7.2007 erääntyvän DBR 6,00 %:n 
keskimääräisen markkinatuoton. Lopullinen kurssi määräytyy noin 
klo 14.00 Suomen aikaa torstaina 10.6.2004 viiden pankkipäivän 
tarjousajan jälkeen.
Uusien joukkovelkakirjojen hinnoitteluperusteena on 68-78 
korkopisteen tuotto yli markkinoiden 10 vuoden euroswap-kurssin 
laskennallisen keskiarvon. Uuden joukkovelkakirjan kurssi 
määräytyy myös noin klo 14.00 Suomen aikaa torstaina 10.6.2004 
tarjousajan jälkeen.
Nykyisten joukkovelkakirjojen haltijoiden tulee ilmoittaa 
vaihtoagentille halukkuutensa vaihtoon viimeistään klo 16.00 
Suomen aikaa torstaina 17.6.2004.
Nykyisten joukkovelkakirjojen vaihtohinta ja uusien 
joukkovelkakirjojen kuponkikorko ja hinta sidotaan vastaavaan 
valtion viitekorkoon ja 10 vuoden keskiswap-kurssiin noin klo 
16.00 Suomen aikaa perjantaina 18.6.2004. Uusiin 
joukkovelkakirjoihin sovelletaan vaihtosuhdetta, joka 
määritellään jakamalla vaihtohinta uudella 
liikkeellelaskuhinnalla.


Vaihtotarjouksen ehtona on, että niin suuri määrä nykyisten 
joukkovelkakirjojen haltijoita hyväksyy tarjouksen, että heidän 
hallinnassaan olevien nykyisten joukkovelkakirjojen määrä vastaa 
yhteensä vähintään 325 000 000 euron pääomaa. Lisäksi, riippuen 
vaihtotarjouksen tuloksista ja markkinatilanteesta, Yhtiön 
aikomuksena on laskea liikkeelle maksupäivänä myös uusien 
joukkovelkakirjojen kanssa vaihtokelpoisia ja Luxemburgin 
pörssiin listattuja ylimääräisiä joukkovelkakirjoja, niin että 
uusien joukkovelkakirjojen ja ylimääräisten joukkovelkakirjojen 
yhteissumma on 500 000 000 euroa.
Vaihtotarjous ei ole voimassa sijoittajille, joiden kotipaikka on 
Espanjassa, Italiassa tai Yhdysvalloissa. Lisäksi 
vaihtotarjoukselle on rajoituksia eräissä muissa valtioissa. 
Lisätietoa alla ja vaihtotarjousmuistiossa.

Englanninkielinen vaihtotarjousmuistio on saatavissa JPMorgan 
Chase Bankista (Global Exchange Agent), Lontoosta sekä vaihdosta 
ja uuden joukkovelkakirjan pörssilistauksesta Luxemburgissa 
huolehtivasta J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A:sta (vaihto- ja 
listausagentti).Lisätietoa Stora Enson vaihtotarjouksesta antavat: 

Kaupanvälittäjät (Dealer Managers)
J.P. Morgan Securities Ltd.
  Paul Hawker, Liability Management, puh. +44 20 7777 4185
  Robin Stoole, Syndicate Desk, puh. +44 20 7779 2468

Merrill Lynch International
  Asar Mashkoor, Liability Management, puh. +44 20 7995 3715
  Jeff Tannenbaum, Syndicate Desk, puh. +44 20 7995 3966

Vaihtoagentti (Exchange Agent)
JPMorgan Chase Bank
  Karen Sheridan, puh. +44 20 7777 5908 
  Ed Leedham, puh.  +44 20 7777 9458


Yhteydenotot Stora Ensoon:
Hannu Kasurinen, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. + 
44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Head of Funding, puh. +44 20 
7016 3266


www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt
VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
Tämän ilmoituksen yhteydessä on huomioitava Stora Enson 
vaihtotarjousmuistio (Exchange Offer Memorandum). Tämä ilmoitus 
ja vaihtotarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, joihin 
sijoittajan tulee perehtyä huolella ennen vaihtotarjouksen 
hyväksymistä. Jos olet epävarma, miten toimia, kehotamme 
pyytämään välittömästi neuvoa omalta meklariltasi, 
pankinjohtajaltasi, kirjanpitäjältä tai muulta riippumattomalta 
rahoitusneuvojalta. Yksilön tai yhtiön, jonka nykyiset 
joukkovelkakirjat ovat arvopaperisäilytyksessä ulkopuolisen 
tahon hallussa ja joka on halukas hyväksymään vaihtotarjouksen, 
tulee ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon. Joidenkin valtioiden 
(erityisesti Yhdysvaltain, Ison-Britannian, Ranskan, Belgian, 
Espanjan ja Italian) lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän 
ilmoituksen jakelua (ks. kohta öTarjousta koskevat 
rajoituksetö). Henkilöt, joiden tietoon ilmoitus tulee, ovat 
itse vastuussa tällaisten rajoitusten noudattamisesta. Yhtiö, 
kaupanvälittäjät tai vaihtoa hoitavat pankkiiriliikkeet eivät 
ole missään ryhtyneet eivätkä tule ryhtymään toimiin, joiden 
tarkoituksena olisi mahdollistaa uusien joukkovelkakirjojen 
liikkeellelasku Luxemburgin tai Sveitsin ulkopuolella.


TARJOUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

Tämä vaihtotarjous tai vaihtotarjousmuistio eivät ole voimassa 
missään sellaisessa valtiossa, jonka alueella on lainvastaista 
tehdä tällaista tarjousta, eivätkä koske henkilöitä, joille 
tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tämän ilmoituksen tai 
vaihtotarjousmuistion jakelua eräissä valtioissa on voitu 
rajoittaa lailla. Henkilöt, jotka saavat tämän ilmoituksen tai 
vaihtotarjousmuistion käsiinsä, ovat itse vastuulliset 
selvittämään mahdolliset itseään koskevat rajoitukset ja 
noudattamaan niitä.

Yhdysvallat: Vaihtotarjousta ei tehdä suoraan tai epäsuorasti 
Yhdysvalloissa, yhdysvaltalaisia postipalveluita, maan sisäisiä 
tai ulkomaankaupan kanavia tai pörssiä hyväksikäyttäen. Tätä 
ilmoitusta, vaihtotarjousmuistiota ja muita tarjousasiakirjoja 
ei tule lähettää tai muutoin antaa Yhdysvalloissa olevan 
henkilön käyttöön. Jokaisen vaihtoon osallistuvan nykyisten 
joukkovelkakirjojen haltijan tulee vakuuttaa, ettei hän ole 
(Securities Act -lain Regulation S:n tarkoittama) Yhdysvaltain 
kansalainen tai edusta Yhdysvalloissa sijaitsevaa yritystä, ja 
ettei hän myöskään osallistu tarjoukseen yhdysvaltalaisen tahon 
toimeksiannosta.

Yhdistynyt kuningaskunta: (henkilöt, jotka työnsä puolesta 
suorittavat arvopapereiden hankintaa, säilytystä, hallintaa tai 
myyntiä)/Ranska (vain valtuutetut sijoittajat)/Belgia (vain 
valtuutetut ammattisijoittajat).

Espanja: Vaihtotarjous ei koske Espanjassa asuvia. Näin ollen 
Espanjassa asuvat eivät voi ilmoittaa osallistuvansa vaihtoon 
eikä heille voida tarjota, myydä tai toimittaa uusia 
joukkovelkakirjoja ohjelman puitteissa. Tätä ilmoitusta, muita 
vaihtotarjousta koskevia tarjousasiakirjoja tai nykyisiä tai 
uusia joukkovelkakirjoja ei myöskään saa välittää Espanjassa.

Italia: Vaihtotarjous ei koske Italiaa, eikä sitä ole toimitettu 
selvityksiä varten Italian lakisääteisille tahoille (Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) tai Italian 
keskuspankki). Näin ollen nykyisiä joukkovelkakirjoja hallussaan 
pitävien italialaisten tai Italiassa asuvien henkilöiden tulee 
tietää, ettei vaihtotarjous koske heitä, ja että he eivät voi 
osallistua vaihtoon eikä uusia joukkovelkakirjoja voida tarjota, 
myydä tai toimittaa Italiassa. Näin ollen Italiasta saatuja 
vaihtoilmoituksia ei käsitellä. Tätä ilmoitusta, muita 
vaihtotarjousta koskevia tarjousasiakirjoja tai nykyisiä tai 
uusia joukkovelkakirjoja ei myöskään saa välittää Italiassa.

Tämä ilmoitus tai muu vaihtotarjousta koskeva tarjousmateriaali 
ei koske nykyisten joukkovelkakirjojen myyntiä tai uusien 
joukkovelkakirjojen ostoa olosuhteissa, joissa tällainen tarjous 
olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi- tai 
muu lainsäädäntö edellyttää vaihtotarjouksen tekijän olevan 
valtuutettu pörssimeklari tai kaupanvälittäjä, vaihtotarjous 
katsotaan valtuutetun välittäjän tekemäksi kaupanvälittäjän 
nimissä.

Tämän ilmoituksen tai muun vaihtotarjousta koskevan 
tarjousmateriaalin toimittamista tai nykyisten 
joukkovelkakirjojen ostamista ei tule missään olosuhteissa 
tulkita siten, että tässä annetut tiedot ovat ajan tasalla 
muutoin kuin tietojen julkistamispäivänä tai etteivät esitetyt 
tiedot tai Yhtiön liikeasiat ole voineet muuttua 
vaihtotarjousmuistion päiväyksen jälkeen.


STORA ENSO OYJp.p.  Jussi Siitonen  Veli-Matti Tahvanainen
		

		
		Tilaa