Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2015 klo 13.00

Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

 • Liikevaihto 2 552 (2 612) milj. euroa – laski 2,3 %. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 1,4 %.
 • Operatiivinen liiketulos oli 209 (152) milj. euroa eli 38 % parempi kuin vuosi sitten kulujen hallinnan ansiosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta 442 (462) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 178 (246) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,6 (2,9), likviditeetti oli 1,4 (2,1) miljardia euroa.
 • Operatiivinen ROCE oli 9,7 % (7,0 %), operatiivinen ROCE ilman muutokseen liittyviä investointihankkeita oli 13,1 % (9,0 %).

Vuosi 2014 (verrattuna vuoteen 2013)*

 • Liikevaihto 10 213 (10 563) milj. euroa – laski 3,3 %. Liikevaihto lukuun ottamatta paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 1,3 %.
 • Operatiivinen liiketulos 810 (578) milj. euroa – kasvua 232 milj. euroa eli 40 % – pienempien kustannusten ansiosta.
 • Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä 0,40 (0,40) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta vahva 1 139 (1 252) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen 255 (481) milj. euroa.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulosta:
"Stora Enson viimeinen neljännes oli jälleen vakaa. Markkinoiden hienoisesta vastatuulesta huolimatta liikevaihtomme kasvoi 1,4 % edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna, lukuun ottamatta rakenteellisesti heikkenevää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja. Kasvualamme muodostavat nyt jo 62 % kokonaisliikevaihdostamme. Operatiivinen liiketulos on parantunut merkittävästi liiketoiminnan muutokseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävien aloitteiden ansiota. Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto nousi 7,0 %:sta 9,7 %:iin. Tuotto oli 13,1 % ilman muutokseen liittyviä investointihankkeitamme ja saavutti strategisen tavoitetasomme 13 %.

Stora Enso on muuttumassa uusiutuvia materiaaleja valmistavaksi kasvuyritykseksi. Montes del Platan tehdas saavutti joulukuussa kriittisen pisteen, mikä oli merkittävä virstanpylväs. Vuoden 2015 alussa aloitimme suunnitelmien mukaisesti ligniinin erotuksen Sunilan sellutehtaassa. Investoinnit biomateriaaleihin jatkuvat, ja avaamme uuden innovaatiokeskuksen Tukholmaan edistääksemme uusiutuviin materiaaleihin pohjautuvia innovaatioita. Guangxin kuluttajapakkauskartonkikoneprojektin eteneminen on viivästynyt hieman lupaprosessin takia, mutta tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2016 puolivälissä. Tämän vuoden loppupuolella odotamme saavamme käyntiin ensikuituun pohjautuvan aaltopahvin raaka-aineen tuotannon Varkauden tehtaallamme. Investoimme myös 43 milj. euroa uuteen puisten rakennuselementtien tuotantolinjaan Varkaudessa. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Imatran tehtaan laadun, kustannustehokkuuden ja kuluttajapakkauskartonkikoneen kapasiteetin parantamiseen investoimme 27 milj. euroa.

Olemme edistyneet myös tavoitteessamme keventää liiketoimintamme rakenteita. Saksassa sijaitsevan Uetersenin paperitehtaan myynti on määrä saada päätökseen ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden 2014 lopussa saimme päätökseen hylsyjä ja hylsykartonkia valmistavan Corenson liiketoiminnan myynnin, ja jo aiemmin viime vuonna myimme omistusosuutemme Yhdysvalloissa sijainneesta kaoliiniliiketoiminnasta. Ydinliiketoimintaamme kuulumattoman omaisuuden myyminen jatkuu myös kuluvana vuonna.

Viime vuonna suljimme Ranskassa sijaitseva Corbehemin tehtaan sekä yhden paperikoneen Veitsiluodosta.

Renewable Packaging -divisioona on nyt jaettu kahtia Consumer Board ja Packaging Solutions -divisiooniksi. Uuden rakenteen tarkoituksena on keskittyä entistä vahvemmin asiakkaisiin, liiketoimintaan ja kasvuun. Muutos tarkoittaa myös entistä parempaa läpinäkyvyyttä taloudellisessa raportoinnissa.

Olen myös tyytyväinen siihen, että edelläkävijyytemme ilmastonmuutokseen liittyvässä raportoinnissa on saanut tunnustusta. Kansainvälinen kansalaisjärjestö CDP antoi meille korkeimman mahdollisen pistemäärän Nordic Climate Disclosure Leadership -indeksissä CDP Nordic 2014 -raportissaan.

Tulevaisuuden näkymien osalta voin todeta, että vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2014 viimeisen neljänneksen 2 552 milj. euron tasolla. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän vuoden 2014 viimeisen neljänneksen 209 milj. euron tasolla.

”Haluan kiittää työntekijöitämme sitoutuneisuudesta, asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja sijoittajiamme luottamuksesta meitä kohtaan. Teemme kovasti töitä tuottaaksemme lisäarvoa sidosryhmillemme tänään ja tulevaisuudessa."


Muutos

 • Stora Enson osuus Montes del Platan sellutehtaan tuotannosta vuonna 2014 oli 240 000 tonnia. Tehdas saavutti kriittisen pisteen joulukuussa.
 • Stora Enson kuluttajapakkauskartonkitehtaan rakennustyöt Guangxissa, Kiinassa etenevät ja tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2016 puolivälissä. Aikaisemman tavoitteen mukaan tuotannon oli tarkoitus käynnistyä vuoden 2016 alussa.
 • Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntaminen ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi etenee suunnitellusti ja tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2015 lopussa.

Uudelleenjärjestelyt ja ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myynti

 • Corenson liiketoiminnan myynti saatiin päätökseen 1.12.2014.
 • Aiemmin ilmoitettu Uetersenin tehtaan myynti saataneen päätökseen vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.

AVAINLUVUT*

Milj. euroa 10–12/14 10–12/13 Muutos
10–12/14–
10–12/13
7–9/14 Muutos
10–12/14–
7–9/14
2014 2013 Muutos
2014–
2013
Liikevaihto 2 552 2 612 -2,3 % 2 514 1,5 % 10 213 10 563 -3,3 %
Operatiivinen EBITDA 308 260 18,5 % 333 -7,5 % 1 269 1 090 16,4 %
Operatiivinen liiketulos 209 152 37,5 % 210 -0,5 % 810 578 40,1 %
Liiketulos (IFRS) -95 -210 54,8 % 215 -144,2 % 400 50 n/m
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 32 111 -71,2 % 116 -72,4 % 399 350 14,0 %
Tulos ennen veroja -193 -281 31,3 % 144 -234,0 % 120 -189 163,5 %
Tilikauden tulos -134 -160 16,3 % 123 -208,9 % 90 -71 226,8 %
Korolliset nettovelat 3 274 3 191 2,6 % 3 459 -5,3 % 3 274 3 191 2,6 %
Operatiivinen ROCE 9,7 % 7,0 %   9,7 %   9,5 % 6,5 %  
                 
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,06 0,15   0,12   0,40 0,40  
Tulos/osake, euroa -0,15 -0,18   0,15   0,13 -0,07  
Velkaantumisaste 0,65 0,61   0,66   0,65 0,61  
Henkilöstö keskimäärin 27 987 28 453 -1,6 % 29 627 -5,5 % 29 009 28 921 0,3 %
Työtapaturmat (TRI) 12,4 11,9 4,2 % 14,1 -12,1% 12,5 14,0 -10,7 %
Poissaoloihin johtaneet tapaturmat (LTA) 5,2 5,3  -1,9 % 6,0 -13,3 % 5,2 6,0 -13,3 %
                                 

* Vuoden 2013 vertailukausia koskevat tiedot on oikaistu uusien raportointistandardien käyttöönoton jälkeen: IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä. Vertailukausien tiedot on oikaistu kaikissa taulukoissa, joihin uudet standardit vaikuttavat.
Operatiivinen liiketulos koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.
NRI (Non-recurring items) = Kertaluonteiset erät. Nämä ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä raportoidaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.
TRI (Total recordable incidents) taajuus = Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

LTA (Lost-time accident) taajuus = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Lehdistötilaisuus Helsingissä                   
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen tänään lehdistötilaisuudessa Stora Enson pääkonttorilla osoitteessa Kanavaranta 1, Helsinki alkaen klo 14.00. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/storaenso/live/

Webcastin jälkeen Seppo Parvelle voi esittää kysymyksiä suomeksi.

Webcast ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille
Toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio pitävät tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast)
osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/jb9e76x6

Puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys 09-6937 9543
Tunnuskoodi 6686909

Linkit webcasteihin löytyvät myös Stora Enson internet-sivuilta: www.storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

Stora Enson vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan 22.4.2015.
Stora Enson Capital Markets Day pidetään Lontoossa 28.5.2015.


www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

Tilaa

Liitteet & linkit