Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2005 tulos

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00

Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2005 tulos
Voitonjakoehdotus ennallaan 0,45 euroa osakkeelta

Yhteenveto viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta

Stora Enson osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 
0,13 (0,08) euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 13,8 % ja
oli 120,9 (106,2) milj. euroa. Liikevoittoprosentti oli 3,3. Tulos
ennen veroja oli 96,4 (93,0) milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.
Viimeisellä neljänneksellä oli useita kertaluonteisia eriä liittyen
aiemmin ilmoitettuihin Profit 2007 -ohjelmaan ja tuotantoyksiköiden
kannattavuuden arvioimisohjelmaan. Kertaluonteiset erät olivat
yhteensä -439,4 milj. euroa, johon sisältyy -285,8 milj. euroa
alaskirjauksia, -18,7 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia,
joilla on välitön kassavaikutus, sekä -134,9 milj. euroa varauksia,
jotka liittyvät pääasiassa irtisanomisiin. Näillä varauksilla on
kassavaikutus pääasiassa vuoden 2006 aikana.

Liikevaihto oli yhteensä 3 636,1 milj. euroa, eli 13,0 % enemmän
kuin edellisellä neljänneksellä (3 219,2 milj. euroa).
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 169,7 (349,9) milj. euroa
ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat investointien jälkeen
olivat -109,7 (93,6) milj. euroa. Osakekohtainen kassatulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 0,50 (0,44) euroa. Nettorahoituserät olivat
48,9 (-25,0) milj. euroa.

Milj. EUR      2004   2005  Q4/04  Q1/05  Q2/05  Q3/05  Q4/05
Liikevaihto   12 395,8 13 187,5 3 241,9 3 144,9 3 187,3 3 219,2 3 636,1
EBITDA1)2)    1 508,4  1 487,4  332,7  388,8  298,4  388,6  411,6
Liikevoitto2)4)   426,7   357,5   66,9  112,7   17,7  106,2  120,9
Kertaluonteiset
 erät        369,7  -451,4  179,9    -  -12,0    -  -439,4
Liikevoitto2)4),
 %          3,4    2,7   2,1   3,6   0,6   3,3   3,3
Liikevoitto4)    796,4   -93,9  246,8  112,7   5,7  106,2  -318,5
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistöosuuk-
sia2)4)       359,6   273,1   48,7   83,6   0,1   93,0   96,4
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistöosuuk-
sia4)        729,3  -178,3  228,6   83,6  -11,9   93,0  -343,0
Tilikauden
tulos4)       838,1  -126,3  174,4   60,0   -8,6   66,5  -244,2
  
Tulos/osake2),
EUR         0,25   0,28   0,03   0,07   0,00   0,08   0,13
Tulos/osake,
EUR         0,89   -0,16   0,18   0,07  -0,01   0,08  -0,31
Kassatulos/osa-
ke2)3), EUR     1,67   1,70   0,38   0,41   0,35   0,44   0,50
Sijoitetun
pääoman
tuotto2), %      3,0    3,1   1,6   4,1   0,6   3,7   4,1

1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka
eivät liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina
erinä. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä
4) Vertailuvuoden 2004 luvut ilman liikearvopoistoja. Vaikutus
koko vuoden lukuihin 90,3milj. euroa ja viimeisen neljänneksen
lukuihin 24,0 milj. euroa


Koko vuoden tulos 2004

Liikevaihto kasvoi 791,7 milj. euroa 13 187,5 milj. euroon, jossa on
kasvua 6,4 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 
69,2 milj. euroa 357,5 milj. euroon. Osakekohtainen tulos ilman
kertaluonteisia eriä nousi 0,03 euroa 0,28 euroon.

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 
1 057,0 (1 200,1) milj. euroa ja liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat investointien jälkeen olivat -88,3 (220,5) milj. euroa.
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,70 (1,67)
euroa.


Lyhyen aikavälin näkymät

Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: "Euroopassa mainonnan ja suoramarkkinoinnin elpymisen
odotetaan nostavan mainonnassa käytettävien paperilaatujen kysyntää.
Sanoma- ja aikakauslehtipaperin kysyntä on hyvää ja sen ennustetaan
kasvavan kohtalaisesti vuonna 2006. Erityisesti päällystämättömän
aikakauslehtipaperin (SC) kysynnän odotetaan nousevan vuoden 
2005 heikolta tasolta. Hintojen odotetaan nousevan vuoden lopun
hintaneuvottelujen jälkeen. Ensimmäinen vuosineljännes on yleensä
kausiluonteisesti hyvä hienopaperimarkkinoilla. Kysyntänäkymät ovat
hyvät, minkä odotetaan tukevan joitakin hinnankorotuksia.
Pakkauskartongeissa tilauskanta on hyvä useimmissa laaduissa.
Kysynnän odotetaan pysyvän vahvana ja joitakin hintoja
korotettaneen. Puutuotteiden kysyntä on vakaata, mutta jatkuva
ylitarjonta Euroopassa pitää markkinat haastavina.

Pohjois-Amerikassa painetun mainonnan markkinan ennustetaan pysyvän
hyvänä. Postitusmaksujen kohoaminen vaimentaa kuitenkin kysynnän
kasvua aikakauslehti- ja luettelomarkkinoilla. Aikakauslehtipaperin
ja päällystetyn hienopaperin kysynnän odotetaan kasvavan vain vähän.
Sanomalehtipaperin kysynnän ennakoidaan vähenevän entisestään.
Aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin hintojen odotetaan
pysyvän vakaina ja sanomalehtipaperin hintojen kasvavan.

Aasiassa päällystetyn hienopaperin kysyntä hidastuu normaalin
kausivaihtelun takia.

Port Hawkesburyn tehtailla Kanadassa työsopimusneuvottelu on ollut
käynnissä jo yli 20 kuukautta. Koneet ovat seisoneet 24.12.2005 lähtien.
Koska neuvotteluosapuolet eivät päässeet sopimukseen, tehtaalla
aloitettiin työsulku 26.1.2006.


Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114 
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659
Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2005 tulos

Yhteenveto viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna
edelliseen neljännekseen)
* Liikevaihto oli 3 636,1 (3 219,2) milj. euroa.
* Liikevoitto oli 120,9 (106,2) milj. euroa ilman
kertaluonteisia eriä.
* Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman
kertaluonteisia eriä oli 96,4 (93,0) milj. euroa.
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,13 (0,08) euroa.
* Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli
0,50 (0,44) euroa.
* Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -439,4 milj. euroa


Viimeisellä vuosineljänneksellä painopapereiden kysyntä Euroopassa
oli vahvempaa kuin edellisellä neljänneksellä. Hinnat säilyivät
yleisesti vakaina ja tuottajien varastot kasvoivat jonkin verran.
Myös hienopaperin kysyntä oli vahvempaa kuin edellisellä
neljänneksellä ja hinnat vakaat. Pakkauskartongin kysyntä säilyi
puolestaan hyvänä ja hintoja korotettiin joissakin laaduissa.
Puutuotteiden markkinat olivat suhteellisen vakaat ja hinnat säilyivät
yleisesti ottaen muuttumattomina.

Pohjois-Amerikassa painopaperien kysyntä kasvoi edelliseltä
neljännekseltä, mutta päällystetyn hienopaperin kysyntä oli
heikompaa. Joitakin aiemmin ilmoitettuja hinnankorotuksia
toteutettiin neljänneksen alussa. Sen jälkeen hinnat pysyivät
muuttumattomina.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 752 000 tonnia,
joka ylittää 317 000 tonnilla edellisen neljänneksen toimitukset
(3 435 000 tonnia). Kokonaistuotanto nousi 54 000 tonnia edellisen
neljänneksen 3 772 000 tonnista 3 826 000 tonniin. Puutuotteiden
toimitukset kasvoivat 67 000 kuutiometriä yhteensä
1 706 000 (1 639 000) kuutiometriin.

Milj. EUR      2004   2005  Q4/04  Q1/05  Q2/05  Q3/05  Q4/05
Liikevaihto   12 395,8 13 187,5 3 241,9 3 144,9 3 187,3 3 219,2 3 636,1
EBITDA1)2)    1 508,4  1 487,4  332,7  388,8  298,4  388,6  411,6
Liikevoitto2)4)   426,7   357,5   66,9  112,7   17,7  106,2  120,9
Kertaluonteiset
erät        369,7  -451,4  179,9    -  -12,0    -  -439,4
Liikevoitto2)4),
%           3,4    2,7   2,1   3,6   0,6   3,3   3,3
Liikevoitto4)    796,4   -93,9  246,8  112,7   5,7  106,2  -318,5
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistöosuuk-
sia2)4)       359,6   273,1   48,7   83,6   0,1   93,0   96,4
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistöosuuk-
sia4)        729,3  -178,3  228,6   83,6  -11,9   93,0  -343,0
Tilikauden
tulos4)       838,1  -126,3  174,4   60,0   -8,6   66,5  -244,2
  
Tulos/osake2),
EUR         0,25   0,28   0,03   0,07   0,00   0,08   0,13
Tulos/osake,
EUR         0,89   -0,16   0,18   0,07  -0,01   0,08  -0,31
Kassatulos/osak
e2)3), EUR      1,67   1,70   0,38   0,41   0,35   0,44   0,50
Sijoitetun
pääoman
tuotto2), %      3,0    3,1   1,6   4,1   0,6   3,7   4,1

1)   EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2)   Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka
eivät liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina
erinä. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3)   Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä
4)   Vertailuvuoden 2004 luvut ilman liikearvopoistoja. Vaikutus
koko vuoden lukuihin 90,3 milj. euroa ja viimeisen neljänneksen
lukuihin 24 milj. euroa


Viimeisen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen
verrattuna)

Liikevaihto oli yhteensä 3 636,1 milj. euroa, eli 13,0 % enemmän kuin
edellisellä neljänneksellä (3 219,2 milj. euroa). Suuremmat toimitukset
paperi- ja pakkauskartonkisegmenteissä muodostivat kasvusta noin
5 prosenttiyksikköä ja saksalaisen paperitukkurin Schneidersöhnen
konsolidointi koko neljänneksen ajalla noin 8 prosenttiyksikköä.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 13,8 % ja oli 
120,9 (106,2) milj. euroa. Liikevoittoprosentti oli 3,3. Merkittävin syy
kannattavuuden paranemiselle oli kasvanut myyntimäärä, jonka vaikutusta
osittain pienensivät kasvaneet kuljetus-, energia- ja kunnossapitokulut.
Liikevoitto parani painopapereissa ja hienopapereissa, mutta pieneni
muissa segmenteissä. Liikevoitto sisältää 2,0 milj. euron
osakeperusteisista maksuista johtuvan negatiivisen ei-kassavaikutteisen
erän. Belgian Langerbruggen tehtaiden 13 päivän pituisella lakolla
marraskuussa oli 4,6 milj. euron negatiivinen vaikutus viimeisen
neljänneksen tulokseen. Schneidersöhnen ostoon liittyvän kiinteän
omaisuuden käyvän arvon määritys johti 4,5 milj. euron matalampaan
vaikutukseen käypään arvoon arvostetusta varastosta.

Viimeisellä neljänneksellä oli useita kertaluonteisia eriä liittyen
aiemmin ilmoitettuihin Profit 2007 -ohjelmaan ja tuotantoyksiköiden
kannattavuuden arvioimisohjelmaan. Kertaluonteiset erät olivat
yhteensä -439,4 milj. euroa, johon sisältyy -285,8 milj. euroa
alaskirjauksia, -18,7 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia,
joilla on välitön kassavaikutus, sekä -134,9 milj. euroa varauksia,
jotka liittyvät pääasiassa irtisanomisiin. Näillä varauksilla on
kassavaikutus pääasiassa vuoden 2006 aikana.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 24,4 (11,8) milj. euroa, joka
tuli ensisijaisesti Suomen ja Ruotsin metsänomistusyhtiöistä.

Nettorahoituserät olivat -48,9 (-25,0) milj. euroa. Nettokorkokulut
nousivat -53,4 (-43,8) milj. euroon. Tämä johtui pääasiassa
nettovelan kasvusta sekä siitä että Kvarnsvedenin tehtaan
investointiprojektin päätyttyä investoinnin korkokuluja ei enää
aktivoida. Nettovaluuttakurssivoitot olivat 1,2 (-3,7) milj. euroa.
Muut rahoituserät olivat yhteensä 3,3 (22,5) milj. euroa, joista
suurin osa muodostui realisoitumattomista rahoitusinstrumenttien
(sis. optioohjelmat) arvostuksista.

Tulos ennen veroja oli 96,4 (93,0) milj. euroa ilman kertaluonteisia
eriä.

Tuloverot olivat nettomäärältään positiiviset 98,8 (-26,5) milj. euroa
ja nettotappioksi jäi siten 244,2 milj. euroa (66,5 milj. euron tulos).
Kertaluonteisten erien verovaikutus oli 94,8 milj. euroa positiivinen.
Vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta oli 0,6 (0,1) milj. euroa.
Yhtiön osakkeenomistajille kohdistuva tappio oli 244,9 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,13 (0,08) euroa.
Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli -0,31 (0,08) euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,1 (3,7) %.
Sijoitettu pääoma 31.12.2005 oli 12 103,0 milj. euroa, jossa on kasvua
363,2 milj. euroa nettomääräisesti.


Pääomarakenne
Milj. EUR                31.12.2004   30.9.2005   31.12.2005
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet                10 848,2    11 621,1    11 616,8
Käyttöpääoma                1 301,3    1 635,2    1 761,1
Sidottu pääoma              12 149,5    13 256,3    13 377,9
Verovastuut, netto            -1 493,8    -1 516,5    -1 274,9
Sijoitettu pääoma             10 655,7    11 739,8    12 103,0
Osakkuusyritykset              568,1     687,9     719,9
Yhteensä                 11 223,8    12 427,7    12 822,9
  
Oma pääoma                 8 036,3    7 631,3    7 645,3
Vähemmistöosuudet              136,1      97,6      93,6
Korolliset nettovelat           3 051,4    4 698,8    5 084,0
Rahoitus yhteensä             11 223,8    12 427,7    12 822,9Rahoitus

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 169,7 (349,9) milj. euroa
ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat investointien jälkeen olivat
-109,7 (93,6) milj. euroa. Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia
eriä oli 0,50 (0,44) euroa.

Korolliset nettovelat olivat neljänneksen lopussa yhteensä 5 084,0 milj. euroa,
jossa on kasvua 385,2 milj. euroa edelliseltä neljännekseltä. Käyttämättömät
luotot ja rahavarat olivat yhteensä 2,1 mrd. euroa.

Omaa pääomaa oli 7,6 mrd. euroa eli 9,70 (9,67) euroa osaketta kohti
ja yhtiön markkina-arvo Helsingin Pörssissä 31.12.2005 oli 9,3 mrd. euroa.

Velkaantumisaste 31.12.2005 oli 0,66 (0,62). Valuuttojen nettovaikutus
omaan pääomaan oli -14,6 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen.

Rahavirta
Milj. EUR                   2004  Q3/05  Q4/05    2005
 Liikevoitto                 706,1  106,2  -318,5    -93,9
 Oikaisut liikevoittoon           1 039,1  299,1  567,8   1 439,4
 Käyttöpääoman muutos            -545,1  -55,4  -79,6   -288,5
Liiketoiminnasta kertyneet rahavarat    1 200,1  349,9  169,7   1 057,0
 Investoinnit                -979,6 -256,3  -279,4  -1 145,3
Rahavirta investointien jälkeen        220,5  93,6  -109,7    -88,3


Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin neljännellä vuosineljänneksellä
ja koko vuonna 2005

Kokonaisinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 279,4 milj. euroa
viimeisellä neljänneksellä ja tammi–joulukuussa 1 145,3 milj. euroa,
joka on vuotuisten poistojen tasolla.

Merkittävimmät investointikohteet vuoden aikana olivat Ruotsin
Kvarnsvedenin tehtaan uusi paperikone 12 (351,3 milj. euroa),
Ruotsin Skoghallin tehtaan Energia 2005 -projekti (88,1 milj. euroa)
ja Corbehemin tehtaan paperikone 5:n uusiminen (38,7 milj. euroa).

Stora Enso allekirjoitti viimeisen vuosineljänneksen aikana sopimuksen
Gaofeng Forest – Pulp & Paper Companyn kanssa ostaakseen 34 000 hehtaaria
puuta ja maankäyttöoikeuksia Guangxistä, Kiinasta. Yhtiö osti vuoden aikana
37 000 hehtaaria maata puuviljelmiä varten EteläBrasiliasta ja 20 000 hehtaaria
Uruguaysta. Yhtiö investoi vuoden aikana 57,7 milj. euroa maanostoihin ja
maanosto-oikeuksiin.


Tapahtumia viimeisellä vuosineljänneksellä

Joulukuussa päätettiin uudenaikaistaa kartonkikone 2:a Forsin tehtaalla
Ruotsissa. Investoinnin tarkoituksena on parantaa tuotteiden laatua
ja kustannustehokkuutta sekä lisätä tuotannon joustavuutta. Investoinnin
arvo on 35 milj. euroa. Projekti alkaa vuonna 2006 ja se saataneen
päätökseen vuoden 2007 aikana.Stora Enson koko vuoden tulos 2005


Tulos 2005 (verrattuna edellisvuoteen)

Liikevaihto kasvoi 791,7 milj. euroa 13 187,5 milj. euroon, jossa on
kasvua 6,4 %. Saksalaisen paperitukkurin Schneidersöhnen osto muodosti
kasvusta 354,6 milj. euroa. Loppu johtui pääosin nousseista hinnoista,
joiden vaikutusta pienensivät vähentyneet toimitukset.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 69,2 milj. euroa
357,5 milj. euroon. Liikevoitto laski kaikissa segmenteissä, paitsi
painopapereissa ja hienopapereissa. Merkittävin syy kannattavuuden
heikkenemiselle olivat vähentyneet myyntimäärät ja korkeammat
muuttuvat kustannukset, erityisesti kuljetus-, puuraaka-aine- ja
energiakulut. Tuotteiden korkeammilla hinnoilla ja alemmilla
kiinteillä kustannuksilla oli kuitenkin positiivinen vaikutus
liiketulokseen. Schneidersöhnen ostoon liittyvän kiinteän omaisuuden
käyvän arvon määritys johti 7,2 milj. euron matalampaan vaikutukseen
käypään arvoon arvostetusta varastosta. Yhdysvaltain dollarin
vahvistuminen kasvatti liikevoittoa 33,6 milj. euroa.

Vuoden 2005 toisen ja kolmannen neljänneksen aikana Suomessa oli
työsopimuskiista. Kiista alensi liikevoittoa noin 150 milj. euroa
toisella neljänneksellä ja noin 40 milj. euroa kolmannella neljänneksellä,
olettaen että kapasiteetti olisi ollut täydessä käytössä.
Työsopimuskiistalla saavutettiin kaksi tärkeää tavoitetta: mahdollisuus
jatkaa tuotantoa keskeytyksettä jouluna ja juhannuksena sekä uudet säännöt
ulkoistamiselle. Näiden uusien mahdollisuuksien myönteiset vaikutukset
toteutuvat myöhemmin.

Pohjois-Amerikassa vuonna 2002 aloitettu kannattavuuden parantamisohjelma
on pääosin saatettu loppuun. Tavoitteena ollut 145 milj. Yhdysvaltain dollarin
parannus EBITDA-tasolla on saavutettu. Vuonna 2005 Pohjois-Amerikan
liiketoimintojen EBITDA oli 275,8 milj. Yhdysvaltain dollaria
eli 221,6 milj. euroa (136,2 milj. dollaria eli 109,5 milj. euroa vuonna 2004).
Toisen vuosipuoliskon liikevoitto kompensoi ensimmäisen vuosipuoliskon
liiketappion. Rahavirta investointien jälkeen vuonna 2005 oli 
192,9 milj. Yhdysvaltain dollaria eli 155,0 milj. euroa
(-69,4 milj. dollaria eli -55,8 milj. euroa vuonna 2004). Stora Enso
sulautti Pohjois-Amerikan liiketoiminnot tuotedivisiooniinsa 1.9.2005.

Vuoden 2005 aikana käynnistettiin kannattavuuden parantamisohjelma,
Profit 2007 sekä tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelma,
joilla parannetaan Euroopan toimintojen kilpailukykyä. Profit 2007
ohjelman tavoitteena on 300 milj. euron vuosittainen tulosparannus
ennen veroja vuoden 2007 puolivälistä alkaen. Vuoden 2005 aikana
kirjattiin useita näihin ohjelmiin liittyviä kertaluonteisia eriä.
Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -451,4 milj. euroa, johon sisältyy
-297,8 milj. euroa alaskirjauksia, -18,7 milj. euroa
uudelleenjärjestely-kustannuksia, joilla on välitön kassavaikutus,
sekä -134,9 milj. euroa varauksia, jotka liittyvät enimmäkseen
irtisanomisiin. Näillä varauksilla on kassavaikutus pääasiassa vuoden
2006 aikana.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 67,2 (38,9) milj. euroa, josta
Bergvik Skogin osuus oli 56,5 milj. euroa ja Tornatorin 21,4 milj. euroa.

Veracelin sellutehtaan suora vaikutus näkyy kahdessa eri kohdassa
Stora Enson tuloslaskelmassa: hienopaperisegmentin liiketuloksessa
sekä osuudessa osakkuusyhtiöiden tuloksista.

Nettorahoituserät olivat -151,6 (-106,0) milj. euroa.
Nettokorkokustannukset olivat -165,0 milj. euroa, joka on 3,7 % korollisesta
vieraasta pääomasta ja 23,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tämä
johtuu pääasiassa lisääntyneestä velkaantumisesta. Valuuttakurssivoitot
olivat 14,4 (-1,1) milj. euroa. Muut rahoituserät olivat yhteensä
-1,0 (36,4) milj. euroa, joista suurin osa muodostui realisoitumattomista
rahoitusinstrumenttien arvostuksista.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä
oli 273,1 (359,6) milj. euroa.

Nettoverot olivat positiiviset 52,0 (108,8) milj. euroa. Vero vastaa
29,1 % (28,9 %) veroastetta. Vuoden nettotappio oli 126,3 milj. euroa
(747,8 milj. euron tulos). Vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta oli
3,7 (8,1) milj. euroa. Yhtiön osakkeenomistajille kohdistuva tappio oli
130,0 milj. euroa (739,7 milj. euron tulos).

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä nousi 0,03 euroa
0,28 euroon. Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli
-0,16 (0,89) euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,1 (3,0) % ilman kertaluonteisia
eriä. Sijoitettu pääoma oli 12 103,0 milj. euroa joulukuun lopussa,
joka on 1 447,3 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin johtuen
osittain Schneidersöhnen ostosta ja kasvaneista varastoista.
Valuuttakurssien vaikutus sijoitettuun pääomaan 386,4 milj. euroa.


Rahoitus

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 1 057,0 (1 200,1) milj. euroa
ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat investointien jälkeen olivat
-88,3 (220,5) milj. euroa. Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia
eriä oli 1,70 (1,67) euroa.

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa yhteensä 5 084,0 milj. euroa,
joka on 2 032,6 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna johtuen pääasiassa
heikosta rahavirrasta, yritysostoista ja omien osakkeiden takaisinostosta.
Valuuttojen vaikutus korollisiin nettovelkoihin oli 353,2 milj. euroa.

Velkaantumisaste 31.12.2005 oli 0,66 (0,38). Valuuttojen nettovaikutus
omaan pääomaan oli 91,6 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen.
Omien osakkeiden takaisinostot vähensivät omaa pääomaa
344,7 (198,6) milj. euroa vuoden aikana.


Kilpailuviranomaisten tutkinta

Kilpailuviranomaisten tutkinnassa ei ole ollut mainittavaa
kehitystä. Toukokuussa 2004 Stora Enso joutui Euroopan komission
kilpailuviranomaisten ja Suomen kilpailuviranomaisten tutkinnan
alaiseksi liittyen paperiteollisuuden kartellitutkimuksiin
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain oikeusministeriö on
aloittanut tutkinnat aiheeseen liittyen. Euroopan ja Yhdysvaltain
viranomaisten tutkimukset ovat vielä alkuvaiheessa, eikä mitään
syytteitä ole nostettu konsernia tai sen työntekijöitä vastaan.
Näihin tutkimuksiin liittyen Stora Enso on joutunut joukkokanteiden
kohteeksi Yhdysvalloissa. Kirjanpidollisia varauksia ei ole tehty.


Muutoksia konsernin rakenteessa

Maaliskuussa Stora Enso Timber osti jäljellä olevan 34 % vähemmistöosuuden
virolaisesta Stora Enso Timber AS:stä (aiemmin AS Sylvester). Stora Enso
sai täten 100 % omistusosuuden yrityksestä. Velaton kauppahinta on 
42 milj. euroa.

Myös maaliskuussa Stora Enso osti UPM:n 29 % vähemmistöosuuden
Corenso United Oy Ltd:stä ja sai näin 100 % omistusosuuden yhtiöstä.

Huhtikuussa aiemmin ilmoitettu Papeteries de Francen (Pdf) osto
saatiin päätökseen. Velaton kauppahinta on 17 milj. euroa.

Syyskuussa Stora Enso sai päätökseen aiemmin ilmoittamansa saksalaisen
paperitukkurin Schneidersöhnen oston. Velaton kauppahinta on
442 milj. euroa.


Muutokset konsernin rakenteessa

Maaliskuussa Stora Enso ilmoitti uudistavansa organisaatiotaan. Uusi
organisaatiorakenne mahdollistaa avainjohtajille osaamisen laajentamisen
ja samalla vähentää organisaatiotasoja. Lisäksi kasvavien markkina-alueiden
ja maailmanlaajuisten tuotedivisioonien kehittäminen helpottuu. Uusi
organisaatiorakenne astui voimaan 1.5.2005.

Stora Enso sulautti Pohjois-Amerikan liiketoiminnot maailmanlaajuisiin
tuotedivisiooniinsa tehostaakseen organisaatiorakennettaan. Muutos astui
voimaan 1.9.2005.


Muutoksia johtoryhmässä

Björn Hägglund, konsernin varatoimitusjohtaja, jäi eläkkeelle 1.6.2005.

Stora Enson uudisti konsernihallinto-ohjettaan 1.6.2005. Varatoimitusjohtajan
toimi poistui ja talousjohtaja (CFO) toimii toimitusjohtajan sijaisena.

Hannu Ryöppönen nimitettiin Stora Enson uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja
rahoituksesta, taloushallinnosta, lakiasioista ja sijoittajasuhteista
vastaavaksi johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1.9.2005 lähtien.
Hän seuraa tehtävässään Esko Mäkeläistä, joka jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa.

Kai Korhonen, aiemmin paperituotealueen johtaja, nimitettiin
pakkauskartongit-tulosryhmän johtajaksi 1.5.2005. Hän jatkoi myös
johtoryhmän jäsenenä.

Pekka Laaksonen, aiemmin pakkauskartongit-tuotealueen johtaja,
nimitettiin hienopaperitulosryhmän johtajaksi 1.5.2005. Hän jatkoi myös
johtoryhmän jäsenenä.

Arno Pelkonen, aiemmin puutuotteet ja kuituhuolto -tuotealueen
johtaja, nimitettiin strategiasta ja kasvavista markkinoista
vastaavaksi johtajaksi 1.5.2005. Hän jatkoi johtoryhmän jäsenenä
12.1.2006 asti, jolloin hän erosi yhtiön palveluksesta.

Jussi Huttunen, aiemmin hienopaperitulosryhmän johtaja, nimitettiin
konsernin markkinapalveluista vastaavaksi johtajaksi 1.5.2005. Hän jatkoi
myös johtoryhmän jäsenenä.

Elisabet Salander Björklund, aiemmin Stora Enson puuhankintaorganisaation
johtaja, nimitettiin puutuotteet ja kuituhuolto -tulosryhmän johtajaksi
sekä johtoryhmän jäseneksi 1.5.2005 alkaen.

Christer Ågren, aiemmin konsernin henkilöstöhallinnosta ja
laatujohtamisesta vastannut johtaja, nimitettiin
informaatioteknologiasta, henkilöstöstä ja laatujohtamisesta
vastaavaksi johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1.5.2005 alkaen.

Lars Bengtsson, Pohjois-Amerikan liiketoimintojen johtaja ja Stora
Enson johtoryhmän jäsen, jäi eläkkeelle 31.12.2005.


Henkilöstö

Vuonna 2005 henkilöstöä oli keskimäärin 46 166, joka on 2 387 henkilöä
enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstö väheni eniten Suomessa ja
kasvoi eniten Saksassa Schneidersöhnen oston myötä. Vuoden lopussa
henkilöstöä oli 46 664, joka on 1 357 henkilöä enemmän kuin edellisen
vuoden lopussa.


Osakepääoma

Vuoden 2005 aikana yhtiö osti takaisin omia osakkeitaan 
42 600 A-osaketta ja 31 857 600 R-osaketta, joiden nimellisarvo on 
54,2 milj. euroa. Tämä vastaa 3,9 % osakkeista ja 1,3 % äänistä. A-osakkeista
maksettiin keskimäärin 10,83 euroa ja R-osakkeista 10,82 euroa.

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2005 päätti alentaa
yhtiön osakepääomaa 41,3 milj. euroa mitätöimällä 16 300 A-sarjan ja
24 250 000 R-sarjan osaketta. Nämä osakkeet oli ostettu takaisin
265,7 milj. eurolla, vuoden 2004 yhtiökokouksen valtuutuksella.
Osakepääoman alennus merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2005.

Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan
ja mitätöimään enintään 17 900 000 yhtiön A-sarjan ja 62 150 000 R-sarjan
osaketta. Uuden valtuutuksen myötä takaisinostot käynnistettiin
30.3.2005 ja 31.12.2005 mennessä yhtiö oli hankkinut yhteensä
38 600 A-sarjan osaketta ja 23 164 400 R-osaketta. Keskimääräinen
ostohinta A-osakkeelle oli 10,74 euroa ja R-osakkeelle 10,59 euroa.

Vuoden loppuun mennessä yhtiö oli luovuttanut Pohjois-Amerikan
henkilöstön optio-ohjelmaan liittyen 29 079 takaisinostettua R-osaketta.

Vuoden 2005 aikana muunnettiin 872 445 A-osaketta R-osakkeiksi.
Viimeisin osakemuunto merkittiin kaupparekisteriin 15.12.2005.

Vuoden 2005 lopussa Stora Enso Oyj:n liikkeeseen laskettuja A-osakkeita
oli 178 159 778 kappaletta ja R-osakkeita 634 817 321 kappaletta. Yhtiön
hallussa oli 38 600 A-osaketta ja 24 373 452 R-osaketta, joiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 41,5 milj. euroa. Omistusosuus vastaa
3,0 % yhtiön osakepääomasta ja 1,0 % äänimäärästä.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

5.1.2005 Stora Enso ilmoitti vetäytyvänsä elokuussa 2005 julkistetusta
kuluttajapakkauskartonkien projektista Kiinassa yksityiskohtaisen
due diligence -prosessin jälkeen.


Lyhyen aikavälin näkymät

Euroopassa mainonnan ja suoramarkkinoinnin elpymisen odotetaan
nostavan mainonnassa käytettävien paperilaatujen kysyntää. Sanoma-
ja aikakauslehtipaperin kysyntä on hyvää ja sen ennustetaan kasvavan
kohtalaisesti vuonna 2006. Erityisesti päällystämättömän
aikakauslehtipaperin (SC) kysynnän odotetaan nousevan vuoden 
2005 heikolta tasolta. Hintojen odotetaan nousevan vuoden lopun
hintaneuvottelujen jälkeen. Ensimmäinen vuosineljännes on yleensä
kausiluonteisesti hyvä hienopaperimarkkinoilla. Kysyntänäkymät ovat
hyvät, minkä odotetaan tukevan joitakin hinnankorotuksia.
Pakkauskartongeissa tilauskanta on hyvä useimmissa laaduissa.
Kysynnän odotetaan pysyvän vahvana ja joitakin hintoja korotettaneen.
Puutuotteiden kysyntä on vakaata, mutta jatkuva ylitarjonta
Euroopassa pitää markkinat haastavina.

Pohjois-Amerikassa painetun mainonnan markkinan ennustetaan pysyvän
hyvänä. Postitusmaksujen kohoaminen vaimentaa kuitenkin kysynnän
kasvua aikakauslehti- ja luettelomarkkinoilla. Aikakauslehtipaperin
ja päällystetyn hienopaperin kysynnän odotetaan kasvavan vain vähän.
Sanomalehtipaperin kysynnän ennakoidaan vähenevän entisestään.
Aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin hintojen odotetaan
pysyvän vakaina ja sanomalehtipaperin hintojen kasvavan.

Aasiassa päällystetyn hienopaperin kysyntä hidastuu normaalin
kausivaihtelun takia.

Port Hawkesburyn tehtailla Kanadassa työsopimusneuvottelu on ollut
käynnissä jo yli 20 kuukautta. Koneet ovat seisoneet 24.12.2005 lähtien.
Koska neuvotteluosapuolet eivät päässeet sopimukseen, tehtaalla aloitettiin
työsulku 26.1.2006.


Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2006 klo 16.00 Marina Congress
Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.


Esitykset yhtiökokoukselle

Valtuutus omien osakkeiden takaisinostoon

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden mitätöimistä ja uuden omien osakkeiden
hankintaohjelman hyväksymistä.


Tilintarkastajat

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön
äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.


Voitonjakoehdotus

Hallitus esittää tulevalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan 0,45 euron osinko
osaketta kohti. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osinko
maksetaan 5.4.2006 niille osakkeenomistajille, jotka ovat olleet
merkittyinä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2006 Suomen
Arvopaperikeskuksen, Ruotsin VPC:n ja Deutsche Bank Trust Company
Americasin ylläpitämään osakasluetteloon.


Uusi hallituksen jäsen

Nimityskomitea esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle Dominique
Hériard Dubreuil'n nimittämistä uudeksi hallituksen jäseneksi.
Harald Einsmann on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 2.2.2006
Stora Enso Oyj
Hallitus
Segmentit (edelliseen vuosineljännekseen verrattuna)

Painopaperit
                                    Muutos-%
Milj. EUR       2004   2005  Q1/05  Q2/05  Q3/05  Q4/05  Q4/Q3
Liikevaihto    4 621,4 4 675,9 1 104,4 1 125,3 1 166,0 1 280,2   9,8
Liikevoitto*     104,6  193,3   21,6   31,5   67,9   72,3   6,5
% liikevaihdosta    2,3   4,1   2,0   2,8   5,8   5,6
ROOC, %**       2,4   4,4   2,0   2,8   5,9   6,4
Toimitukset, 
1 000 t       7 315  7 008  1 685  1 708  1 734  1 881   8,5
Tuotantomäärät,
1 000 t       7 317  7 087  1 759  1 587  1 849  1 892   2,3

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
**ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Painopaperisegmentin liikevaihto oli 1 280,2 milj. euroa, nousua
10 % edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhditti vuoden lopussa
tapahtunut huippu myynnissä sekä Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen.
Liikevoitto oli 72,3 milj. euroa, joka on hieman enemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Kasvuun vaikuttivat huomattavasti suuremmat toimitusmäärät,
joiden vaikutusta kuitenkin pienensivät energian hinnan nousun myötä kasvaneet
vaihtuvat kustannukset.

Euroopassa sanomalehtipaperin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
kysyntä oli parempaa kuin edellisellä neljänneksellä, mutta hieman
alhaisempaa kuin vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä.
Päällystämättömän aikakauslehtipaperin (SC) kysyntä oli parempaa
molemmilla ajanjaksoilla. Toimitukset Euroopan ulkopuolisille
markkinoille elpyvät ja kapasiteetin käyttöaste on parantunut.
Tuottajien varastot olivat matalat. Hinnat säilyivät vakaina.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn ja päällystämättömän
aikakauslehtipaperin kysyntä pysyi terveenä, mutta alkoi vaimeta
vuosineljänneksen loppua kohti kausiluonteisen vaihtelun mukaisesti.
Sanomalehtipaperin kysyntä kasvoi edelliseltä neljännekseltä, mutta
oli selvästi alhaisempaa kuin vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä.
Päällystetyn aikakauslehtipaperin varastot olivat korkeat.
Sanomalehtipaperin ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin hinnat nousivat.

Euroopassa tuottajien tilauskanta on vähäinen päällystetyssä
aikakauslehtipaperissa, mutta vahva muissa painopaperilaaduissa
teollisuuden tilastojen mukaan. Vuodelle 2006 ennustetun
maailmantalouden terveen kasvun odotetaan lisäävän mainontaan
käytettävien paperilaatujen kysyntää ja tukevan meneillään olevia
hinnankorotuksia.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin markkinoiden oletetaan
pysyvän vahvoina ja hintojen vakaina. Sanomalehtipaperin
hinnankorotus on ilmoitettu helmikuulle.

Hienopaperit
                                    Muutos-%
Milj. EUR       2004   2005  Q1/05  Q2/05  Q3/05  Q4/05  Q4/Q3
Liikevaihto    2 668,8 2 690,3  708,7  618,3  625,4  737,9   18,0
Liikevoitto*     54,5   62,2   48,1  -13,6   -1,2   28,9   N/A
% liikevaihdosta    2,0   2,3   6,8   -2,2   -0,2   3,9
ROOC, %**       1,9   2,2   6,8   -1,9   -0,2   4,2
Toimitukset, 
1 000 t       3 596  3 521   960   808   811   942   16,2
Tuotantomäärät,
1 000 t       3 727  3 554   943   715   914   982   7,4

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja
**ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Hienopaperisegmentin liikevaihto oli 737,9 milj. euroa, 18 % suurempi kuin
edellisellä neljänneksellä, jolloin Suomen työsopimuskiista vielä
vaikutti liiketoimintaan. Liikevoitto oli 28,9 milj. euroa,
30,1 milj. euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä kasvaneen
myyntimäärän vuoksi.

Euroopassa hienopaperin kysyntä vahvistui viimeisellä neljänneksellä
ja koko vuoden aikana, ja vuoden 2005 kokonaiskysyntä oli suurempi
kuin vuonna 2004. Hinnat säilyivät vakaina. Tuottajien varastot olivat
normaalit vuoden lopussa.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli hieman
heikompaa kuin edellisellä neljänneksellä ja vuoden 2004 viimeisellä
neljänneksellä ja vuoden 2005 kokonaiskysyntä oli pienempi kuin
vuonna 2004. Paikallisten tuottajien toimitukset kasvoivat, sillä
tuontimäärät pienenivät. Tuotevarastot olivat normaalit. Päällystetyn
hienopaperin hinnat nousivat neljänneksen aikana ja olivat vuoden
lopulla korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Aasiassa päällystetyn hienopaperin kysyntä ja hinnat olivat vakaat
neljänneksen aikana.

Talouden kasvun odotetaan lisäävän hienopaperin kysyntää Pohjois-
Amerikassa ja Euroopassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2006.


Tukkuritoiminta

Tukkuritoiminnan liikevaihto oli 478,5 milj. euroa, jossa kasvua 
62% edelliseen neljännekseen, johtuen Schneidersöhnen ostosta.
Liiketappio oli 1,9 milj. euroa eli 2,8 milj. euroa huonompi kuin
edellisellä vuosineljänneksellä, josta 4,5 milj. euroa johtui
Schneidersöhnen hankintamenon kohdistumisesta vaihto-omaisuuteen.
Viimeaikaisten yritysostojen osalta on käynnissä mittava integrointiprosessi.


Pakkauskartongit
                                    Muutos-%
Milj. EUR       2004   2005  Q1/05  Q2/05  Q3/05  Q4/05  Q4/Q3
Liikevaihto    3 053,4 3 190,2  794,5  768,2  788,7  838,8   6,4
Liikevoitto*     271,3  220,0   72,0   11,9   73,5   62,6  -14,8
% liikevaihdosta    8,9   6,9   9,1   1,5   9,3   7,5
ROOC, %**       9,0   7,3   9,3   1,5   9,6   8,3
Toimitukset, 
1 000 t       3 499  3 621   929   873   890   929   4,4
Tuotantomäärät,
1 000 t       3 475  3 678  1 002   715  1 009   952   -5,6

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja
**ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Pakkauskartonkisegmentin liikevaihto oli 838,8 milj. euroa, joka on
6 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Liikevoitto oli 62,6 milj. euroa,
15 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä, koska toimitukset olivat
alhaisemmat ja kulut korkeammat suunniteltujen huoltotöiden vuoksi.


Kysyntä oli yleisesti hyvää ja joitakin hinnankorotuksia toteutettiin.


Kysynnän ennustetaan olevan vahvaa suurimalle osalle tuotteista.
Tilauskanta on hyvä useimmissa laaduissa.


Puutuotteet
                                    Muutos-%
Milj. EUR        2004    2005  Q1/05  Q2/05  Q3/05  Q4/05  Q4/Q3
Liikevaihto    1 566,8 1 588,3  366,9  433,7  398,0  389,7   -2,1
Liikevoitto*     34,7   -3,1   -4,0   9,9   -1,8   -7,2   N/M
% liikevaihdosta    2,2   -0,2   -1,1   2,3   -0,5   -1,8
ROOC, %**       5,2   -0,5   -2,3   5,5   -1,0   -4,2
Toimitukset, 
1 000 m3       6 664  6 741  1 541  1 855  1 639  1 706   4,1

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja
**ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Puutuotteiden liikevaihto oli 389,7 milj. euroa, jossa on laskua 
2 % edellisestä neljänneksestä. Taustalla ovat kausiluonteiset muutokset
eri laatujen myyntiosuuksissa ja laskutuksessa jakeluyhtiöiden
kautta. Liiketappio oli 7,2 milj. euroa, joka 5,4 milj. euroa huonompi
kuin edellisellä neljänneksellä. Taustalla olivat vaikeat
liiketoimintaolosuhteet, erityisesti korkeat raaka-aineen hinnat
sekä kausiluonteiset huoltoseisokit Keski-Euroopassa. Tulosryhmässä
on meneillään useita uudelleenjärjestelytoimenpiteitä kannattavuuden
parantamiseksi.

Kysynnän odotetaan pysyvät tasaisena Japanissa ja suurimmassa osassa
Eurooppaa. Yhdysvalloissa lyhyen aikavälin näkymät ovat hyvät, mutta
ne saattavat heikentyä kiinteistömarkkinoiden heikentyessä. Tuottajien
katteet ovat yhä paineen alla, koska puuraaka-aineen, energian ja
valtamerikuljetusten kulut nousevat. Lisäksi Euroopassa on jatkuvaa
ylitarjontaa.


Puunhankinta

Toimitukset konsernin tehtaille Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa,
Venäjällä ja Manner-Euroopassa olivat yhteensä 10,4 milj. kuutiometriä,
7 % kasvua edelliseen neljännekseen verrattuna. Taustalla on edellistä
neljännestä vakaampi tuotanto Suomen paperi- ja sellutehtailla.
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 (0,3) milj. euroa.

Lyhytkuituisen puun varastot pienenivät normaalille tasolle, mutta
havukuitupuun ylituotanto jatkui. Sahatukkien saatavuudesta on tulossa
tiukempaa joillain Manner-Euroopan tehtailla. Baltian maiden tehtailla
varastot pienenivät.

Tilinpäätös


Avainluvut  Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04  2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05  2005
Tulos/
osake, EUR  0,49  0,06  0,16  0,18  0,89  0,07 -0,01  0,08 -0,31  -0,16
Tulos/osake
ilman kerta-
luonteisia
eriä, EUR   0,06  0,06  0,10  0,03  0,25  0,07  0,00  0,08  0,13  0,28
Kassatulos/
osake 
(CEPS), EUR  0,55  0,43  0,51  0,54  2,02  0,41  0,35  0,44  0,42  1,62
CEPS ilman
kerta-
luonteisia
eriä, EUR   0,41  0,43  0,45  0,38  1,67  0,41  0,35  0,44  0,50  1,70
Sijoitetun
pääoman
tuotto
(ROCE), %   7,9  2,2  7,6  8,3  6,3  4,1  0,2  3,7 -10,7  -0,8
ROCE ilman
kerta-
luonteisia
eriä, %    3,7  2,2  4,9  1,6  3,0  4,1  0,6  3,7  4,1   3,1
Oman pääoman
tuotto (ROE),
%       20,6  2,7  6,6  7,4  9,2  3,0  -0,4  3,5 -12,6  -1,6
Velkaan-
tumisaste   0,39  0,42  0,42  0,38  0,38  0,51  0,58  0,62  0,66  0,66
Oma pääoma/
osake, EUR  9,46  9,54  9,70  9,80  9,80  9,46  9,46  9,67  9,70  9,70
Omavaraisuus-
aste, %    47,7  48,2  48,5  49,8  49,8  45,8  45,0  43,2  42,8  42,8
Liike-
voitto, %
liike-
vaihdosta   7,3  1,9  6,8  6,9  5,7  3,6  0,2  3,3  -8,8  -0,7
Liikevoitto
ilman kerta-
luonteisia
eriä, %
liike-
vaihdosta   3,4  1,9  4,3  1,3  2,7  3,6  0,6  3,3  3,3   2,7
Investoinnit,
milj. EUR  216,1 281,1 268,1 214,3 979,6 356,6 253,0 256,3 279,4 1 145,3
Investoinnit,
% liike-
vaihdosta   7,2  9,1  8,8  6,6  7,9  11,3  7,9  8,0  7,7   8,7
Sijoitettu
pääoma,
milj.EUR  10 564 10 816 10 830 10 656 10 656 11 119 11 273 11 740 12 103 12 103
Korolliset
nettovelat,
milj. EUR  3 105 3 356 3 343 3 052 3 052 3 928 4 340 4 699 5 084  5 084
Henkilöstö
keski-
määrin   42 446 43 795 44 045 43 779 43 779 44 870 45 670 46 418 46 166 46 166
Osakkeiden
keskimääräinen
määrä (milj.)
kausit-
tainen    835,3 831,8 826,3 822,0 828,8 816,3 800,0 790,5 788,6  798,7
kumula-
tiivinen   835,3 833,6 831,1 828,8 828,8 816,3 808,1 802,1 798,7  798,7
kumulatiivinen,
laimen-
nettu    836,0 834,4 831,9 829,4 829,4 816,9 808,7 802,6 799,2  799,2Euron vaihtokurssit

Yksi euro on    Päätöskurssi             Keskikurssi
      31.12.2004    31.12.2005    31.12.2004     31.12.2005
SEK      9,0206      9,3885      9,1253       9,2824
USD      1,3621      1,1797      1,2440       1,2446
GBP      0,7051      0,6853      0,6786       0,6839
CAD      1,6416      1,3725      1,6166       1,5087
Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. EUR                        2004        2005
Liikevaihto                     12 395,8      13 187,5
 Liiketoiminnan muut tuotot               180,7        87,1
 Materiaalit ja palvelut               -6 561,5      -7 239,3
 Toimituskulut ja komissiot             -1 367,8      -1 493,0
 Henkilöstökulut                   -1 937,3      -2 216,6
 Liiketoiminnan muut kulut               -831,8       -991,9
 Poistot ja arvonalentumiset             -1 172,0      -1 427,7
Liikevoitto                       706,1       -93,9
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta           38,9        67,2
 Nettorahoituserät                   -106,0       -151,6
Tulos ennen veroja                   639,0       -178,3
 Tuloverot                       108,8        52,0
Tilikauden tulos                    747,8       -126,3
  
Jakaantuminen:
 Emoyhtiön osakkeenomistajille             739,7       -130,0
 Vähemmistöosuuksille                   8,1        3,7
                            747,8       -126,3
Avainluvut
 Tulos/osake, EUR                    0,89       -0,16
 Tulos/osake (laimennettu), EUR             0,89       -0,16
Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj. EUR                            2004    2005
Liiketoiminnan rahavirta
 Liikevoitto                          706,1    -93,9
 Oikaisut liikevoittoon                   1 039,1   1 439,4
 Työeläkejärjestelmän (TEL) muutos              -179,9
 Nettokäyttöpääoman muutos                  -365,2   -288,5
 Lyhytaikaisten korollisten saatavien muutos          444,3     9,8
Liiketoiminnan rahavarat                   1 644,4   1 066,8
 Nettorahoituserät                      -124,8   -117,5
 Maksetut tuloverot                      -114,2   -209,0
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat          1 405,4    740,3
Investointien rahavirta
 Konserniyritysten hankinta                  -176,4   -323,9
 Osakkuusyritysten hankinta                  -250,4    -55,7
 Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja
 osakkeiden myynnistä                     253,9    104,9
 Investoinnit                         -979,6  -1 145,3
 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos             -182,5    98,3
Investointeihin käytetyt nettorahavarat           -1 335,0  -1 321,7
Rahoituksen rahavirta
 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos             1 261,2    671,3
 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos             -694,4    674,9
 Maksetut osingot                       -375,7   -365,3
 Vähemmistölle maksetut osingot                 -1,9    -0,2
 Merkityt optiot                         1,6     0,0
 Omien osakkeiden hankinnat                  -198,6   -344,7
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat              -10,8    636,0
Rahavarojen nettolisäys                     59,6    54,6
 Rahavarat hankituissa yrityksissä               45,9    10,3
 Rahavarat myydyissä yrityksissä                -29,5     0,0
 Muuntoerot                           -3,2    12,2
 Rahavarat tilikauden alussa                  201,5    274,3
Rahavarat tilikauden lopussa                  274,3    351,4
Konserniyritysten hankinta
 Rahavarat                           45,9    10,3
 Käyttöpääoma                          44,0    171,4
 Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset hyödykkeet       183,3    274,3
 Korolliset saamiset                       0,7     0,0
 Verovelat                           -19,2    -59,8
 Korolliset velat                       -11,4   -274,6
 Rahavastikkeeton osakevaihto                  -3,9    -5,0
 Vähemmistön osuudet                      -69,9    93,3
 Omaisuuden käypä arvo                     169,5    209,9
 Konserniliikearvo                        6,9    114,0
Hankintahinta yhteensä                     176,4    323,9Transaktioriski ja suojaukset 31.12.2005
                                     Yhteen-
Milj. EUR      EUR   USD   GBP   SEK   CAD   JPY  Muut    sä
Liikevaihto    6 500  3 400   800  1 200   100   200 1 000  13 200
Kustannustekijät -6 500 -1 900  -200 -2 100  -200    0  -800 -11 700
Liiketoiminnan
nettorahavirta     0  1 500   600  -900  -100   200  200  1 500
  
Transaktioriskin
suojaukset 31.12.      601   147  -553    0   68
Suojausprosentti 31.12.  40,1 % 24,5 % 61,4 %  0,0 % 34,0 %
Keskimääräinen
suojausprosentti
vuonna 2005         31,7 % 19,9 % 26,6 % 21,2 % 41,9 %      
Lyhennetty konsernin tase


Vastaavaa
Milj. EUR                      31.12.2004     31.12.2005
  
Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet     O  10 650,8      11 092,7
 Biologiset hyödykkeet             O    64,6        76,8
 Päästöoikeudet                 O     0,0        43,7
 Osuudet osakkuusyrityksissä          I    568,1       719,9
 Julkisesti noteeratut osakkeet         I    220,1       211,6
 Muut osakkeet                 O    132,8       403,6
 Pitkäaikaiset lainasaamiset          I    233,1       127,6
 Laskennalliset verosaamiset          T    11,4        72,2
 Muut pitkäaikaiset omaisuuserät        O    210,5       269,4
                           12 091,4      13 017,5
  
Lyhytaikaiset omaisuuserät
 Vaihto-omaisuus                O   1 771,3      2 150,5
 Verosaamiset                  T    160,9       108,5
 Lyhytaikaiset korottomat saamiset       O   1 865,3      2 157,9
 Korolliset saamiset              I    248,7       309,2
 Rahavarat                   I    274,3       351,4
                           4 320,5      5 077,5
  
Vastaavaa yhteensä                  16 411,9      18 095,0Vastattavaa
Milj. EUR                      31.12.2004     31.12.2005
  
Oma pääoma                      8 036,3      7 645,3
Vähemmistön osuudet                   136,1        93,6
Yhteensä                       8 172,4      7 738,9
  
Pitkäaikaiset velat
 Eläkevaraukset                 O    637,8       494,0
 Muut varaukset                 O    60,9       142,6
 Laskennalliset verovelat            T   1 314,6      1 076,2
 Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma     I   3 328,1      4 353,9
 Liiketoiminnan muut pitkäaikaiset velat    O    174,0       204,7
                           5 515,4      6 271,4
Lyhytaikaiset velat
 Korollisten velkojen lyhennyserät       I    102,1       385,0
 Korolliset velat                I    597,4      1 345,0
 Lyhytaikaiset korottomat velat         O   1 673,1      1 975,4
 Verovelat                   T    351,5       379,3
                           2 724,1      4 084,7
  
Velat yhteensä                    8 239,5      10 356,1
  
Vastattavaa yhteensä                 16 411,9      18 095,0

"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.
Oman pääoman täsmäytyslaskelma
                         Arvon-     Kerty-
                 Yli-  Omat muutos-      neet 
            Osake- kurssi-  osak- rahas- Muunto- voitto-  Yhteen-
Milj. EUR       pääoma rahasto  keet   to  erot  varat     sä
Oma pääoma
31.12.2003      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 702,7 8 068,9
Avaavan taseen
oikaisu
 Suomen TEL
 kirjanpitokäytäntö     -    -    -    -    -  -130,8  -130,8
Oma pääoma 1.1.2004
(oikaistu)      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 571,9 7 938,1
Omien osakkeiden
hankinta          -    - -198,6    -    -    -  -198,6
Omien osakkeiden
mitätöinti       -47,3  -228,5  275,8    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -375,7  -375,7
Merkityt optiot      1,3   0,3    -    -    -    -   1,6
Tilikauden tulos      -    -    -    -  -11,7  739,7  728,0
Arvonmuutosrahaston
muutos           -    -    -  -47,0    -    -  -47,0
Muuntoerot         -    -    -    -  -10,1    -  -10,1
Oma pääoma
31.12.2004      1 423,3 1 009,2 -180,8  67,6 -218,9 5 935,9 8 036,3
Omien osakkeiden
hankinta          -    - -344,7    -    -    -  -344,7
Omien osakkeiden
mitätöinti       -41,2  -224,4  265,6    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -365,3  -365,3
Vähemmistöosuuksien
osto            -    -    -    -    -  -43,2  -43,2
Tilikauden tulos      -    -    -    -   0,2  -130,0  -129,8
Arvonmuutosrahaston
muutos           -    -    -  400,4    -    -  400,4
Muuntoerot         -    -    -    -  91,6    -   91,6
Oma pääoma
31.12.2005      1 382,1  784,8 -259,9  468,0 -127,1 5 397,4 7 645,3Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset

Milj. EUR                            2004    2005
 Tilanne kauden alussa                   12 535,3  10 715,4
 Konserniyritysten hankinta                  190,2    388,3
 Lisäykset                           975,1   1 129,6
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin, IAS 41           4,5    15,7
 Vähennykset                        -1 635,3      -
 Poistot ja arvonalentumiset                -1 172,0  -1 427,7
 Muuntoero ja muut                      -182,4    391,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa                10 715,4  11 213,2Lainojen muutokset

Milj. EUR                            2004    2005
 Pitkäaikaiset lainat                    3 328,1   4 353,9
 Lyhytaikaiset lainat                     699,5   1 730,0
                              4 027,6   6 083,9
 Tilanne kauden alussa                    5 174,2   4 027,6
 Uusien tytäryritysten velat                  11,4    274,6
 Myytyjen tytäryritysten velat               -1 518,8     0,0
 Lainojen nostot ja lyhennykset                552,5   1 346,2
 Muuntoero ja muut                      -191,7    435,5
Tilanne kauden lopussa                    4 027,6   6 083,9

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. EUR                       31.12.2004   31.12.2005
Omasta puolesta annetut vakuudet
 Pantit                            0,8      1,1
 Kiinnitykset                        118,8     212,8
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet
 Kiinnitykset                         0,8      0,8
 Takaukset                         209,3     359,3
Muiden puolesta annetut vakuudet
 Pantit                            0,0      0,0
 Kiinnitykset                         0,0      0,0
 Takaukset                          6,8      13,7
Muut omat vastuut
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana          32,6      36,9
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen         159,2     145,4
 Eläkevastuut                         2,2      0,7
 Muut vastuut                        92,5      97,6
Yhteensä                          623,0     868,3
 Pantit                            0,8      1,1
 Kiinnitykset                        119,6     213,6
 Takaukset                         216,1     373,0
 Leasing-vastuut                      191,8     182,3
 Eläkevastuut                         2,2      0,7
 Muut vastuut                        92,5      97,6
Yhteensä                          623,0     868,3Johdannaisten käyvät arvot

Milj. EUR         31.12.2004         31.12.2005
             Käyvät arvot,  Käyvän arvon Käyvän arvon Käyvät arvot,
                 netto   ylittävät   alittavat    netto
Koronvaihtosopimukset      151,3     121,9     -33,8     88,1
Korko-optiot            1,0      1,4     -3,3     -1,9
Valuutanvaihtosopimukset     -11,6      0,0     -6,5     -6,5
Termiinisopimukset        89,5      7,4     -37,9    -30,5
Valuuttaoptiot           1,8      4,5     -10,2     -5,7
Hyödykejohdannaiset        23,6     134,3     -4,7    129,6
Optio-ohjelmiin 
liittyvät suojaukset       -11,4      27,5     -29,3     -1,8
Yhteensä             244,2     297,0    -125,7    171,3Johdannaisten nimellisarvot

Milj. EUR                       31.12.2004   31.12.2005
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
 Erääntyy alle 1 vuodessa                  66,5     620,1
 Erääntyy 2–5 vuodessa                   953,4    1 000,6
 Erääntyy 6–10 vuodessa                  1 469,9    1 738,3
                             2 489,8    3 359,0
Korko-optiot                        198,4     673,8
Yhteensä                         2 688,2    4 032,8
Valuuttajohdannaiset
 Valuutanvaihtosopimukset                  102,7      72,3
 Termiinisopimukset                    2 479,8    2 442,1
 Valuuttaoptiot                       588,3    1 071,3
Yhteensä                         3 170,8    3 585,7
Hyödykejohdannaiset
 Hyödykejohdannaiset                    442,7     391,0
Yhteensä                          442,7     391,0
Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset
 Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset            359,5     408,5
Yhteensä                          359,5     408,5Liikevaihto segmenteittäin

Milj. 
EUR     Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04  2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05  2005
Paino-
paperit 1076,9 1130,9 1144,3 1269,3  4621,4 1104,4 1125,3 1166,0 1280,2 4675,9
Hieno-
paperit  664,1 651,3 674,7 678,7  2668,8 708,7 618,3 625,4 737,9 2690,3
Tukkuri-
toiminta 160,3 148,5 145,7 183,4  637,9 182,1 217,4 295,2 478,5 1173,2
Pakkaus-
kartongit 764,7 777,9 742,6 768,2  3053,4 794,5 768,2 788,7 838,8 3190,2
Puu-
tuotteet 373,1 419,2 388,5 386,0  1566,8 366,9 433,7 398,0 389,7 1588,3
Puun-
hankinta 634,9 621,4 568,3 657,0  2481,6 674,7 563,2 612,4 651,6 2501,9
Muut   -656,1 -646,3 -631,0 -700,7 -2634,1 -686,4 -538,8 -666,5 -740,6 -2632,3
Yhteensä 3017,9 3102,9 3033,1 3241,9 12395,8 3144,9 3187,3 3219,2 3636,1 13187,5
Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja
liikearvopoistoja

Milj.
EUR    Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04  2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05  Q4/05  2005
Paino-
paperit  14,8  6,9  44,4  38,5  104,6  21,6  31,5  67,9  72,3  193,3
Hieno-
paperit  12,4  -2,2  30,4  13,9  54,5  48,1 -13,6  -1,2  28,9  62,2
Tukkuri-
toiminta  3,3  2,4  1,6  3,9  11,2  2,7  1,6  0,9  -1,9   3,3
Pakkaus-
kartongit 82,3  64,6  84,8  39,6  271,3  72,0  11,9  73,5  62,6  220,0
Puutuot-
teet    11,4  21,3  10,9  -8,9  34,7  -4,0  9,9  -1,8  -7,2  -3,1
Puun-
hankinta  31,3  3,3  3,1  -5,4  32,3  3,1 -10,9  -0,3  -3,7  -11,8
Muut   -29,4 -15,9 -21,9 -14,7  -81,9 -30,8 -12,7 -32,8  -30,1 -106,4
Liikevoitto
ilman
liikearvon
poistoja 126,1  80,4 153,3  66,9  426,7 112,7  17,7 106,2  120,9  357,5
Liikearvon
poisto  -22,7 -21,9 -21,7 -24,0  -90,3   -   -   -    -    -
Kerta-
luonteiset
erät   115,7   -  74,1 179,9  369,7   - -12,0   - -439,4 -451,4
Liikevoitto
yhteensä
(IFRS)  219,1  58,5 205,7 222,8  706,1 112,7  5,7 106,2 -318,5  -93,9
Netto-
rahoitus-
erät   -20,3 -26,2 -27,0 -32,5 -106,0 -43,1 -34,6 -25,0  -48,9 -151,6
Osakkuus-
yritykset -2,3  16,7  10,2  14,3  38,9  14,0  17,0  11,8  24,4  67,2
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistö-
osuutta  196,5  49,0 188,9 204,6  639,0  83,6 -11,9  93,0 -343,0 -178,3
Tuloverot 214,6  5,0 -56,6 -54,2  108,8 -23,6  3,3 -26,5  98,8  52,0
Tilikauden
netto
voitto  411,1  54,0 132,3 150,4  747,8  60,0  -8,6  66,5 -244,2 -126,3Kertaluonteiset erät segmenteittäin
                        
Milj. EUR   Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04  2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05  2005
Painopaperit   -   - 30,8  45,6  76,4   -   -   - -201,6 -201,6
Hienopaperit   -   - 29,9  37,0  66,9   -   -   -  -40,8  -40,8
Tukkuri-
toiminta     -   -   -  0,8  0,8   -   -   -  -7,9  -7,9
Pakkaus-
kartongit     -   - 11,6  67,0  78,6   -   -   - -144,4 -144,4
Puutuotteet    -   -   -  16,4  16,4   - -12,0   -  -41,2  -53,2
Puunhankinta 115,7   -   -  10,6 126,3   -   -   -  -3,5  -3,5
Muut       -   -  1,8  2,5  4,3   -   -   -    -    -
Kertaluontei-
set erät
yhteensä   115,7   - 74,1 179,9 369,7   - -12,0   - -439,4 -451,4Liikevoitto segmenteittäin

Milj.
EUR    Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04  2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05  Q4/05  2005
Paino-
paperit  14,8  6,9  75,2  84,1  181,0  21,6  31,5  67,9 -129,3  -8,3
Hieno-
paperit  12,4  -2,2  60,3  50,9  121,4  48,1 -13,6  -1,2  -11,9  21,4
Tukkuri-
toiminta  3,3  2,4  1,6  4,7  12,0  2,7  1,6  0,9  -9,8  -4,6
Pakkaus-
kartongit 82,3  64,6  96,4 106,6  349,9  72,0  11,9  73,5  -81,8  75,6
Puu-
tuotteet  11,4  21,3  10,9  7,5  51,1  -4,0  -2,1  -1,8  -48,4  -56,3
Puun-
hankinta 147,0  3,3  3,1  5,2  158,6  3,1 -10,9  -0,3  -7,2  -15,3
Muut   -29,4 -15,9 -20,1 -12,2  -77,6 -30,8 -12,7 -32,8  -30,1 -106,4
Liikevoitto
ilman
liikearvon
poistoja 241,8  80,4 227,4 246,8  796,4 112,7  5,7 106,2 -318,5  -93,9
Liikearvon
poisto  -22,7 -21,9 -21,7 -24,0  -90,3   -   -   -    -    -
Liike-
voitto  219,1  58,5 205,7 222,8  706,1 112,7  5,7 106,2 -318,5  -93,9
Netto-
rahoitus-
erät   -20,3 -26,2 -27,0 -32,5 -106,0 -43,1 -34,6 -25,0  -48,9 -151,6
Osakkuus
yritykset -2,3  16,7  10,2  14,3  38,9  14,0  17,0  11,8  24,4  67,2
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistö-
osuutta  196,5  49,0 188,9 204,6  639,0  83,6 -11,9  93,0 -343,0 -178,3
Tuloverot 214,6  5,0 -56,6 -54,2  108,8 -23,6  3,3 -26,5  98,8  52,0
Tilikauden
netto-
voitto  411,1  54,0 132,3 150,4  747,8  60,0  -8,6  66,5 -244,2 -126,3
Stora Enson osakkeet


Päätöskurssi     Helsinki, EUR      Tukholma, SEK    New York, USD
         A-osake   R-osake   A-osake   R-osake  ADR-todistukset
Lokakuu       10,75    10,67   102,50    102,00       12,83
Marraskuu      11,03    10,89   105,00    104,00       12,84
Joulukuu      11,46    11,44   108,00    107,50       13,52Vaihtomäärä      Helsinki         Tukholma       New York
         A-osake   R-osake  A-osake   R-osake  ADR-todistukset
Lokakuu     3 199 656  75 535 464  197 145  14 949 366     1 909 600
Marraskuu     38 034  62 667 795  179 670  11 395 489     1 545 100
Joulukuu      72 197  56 839 488  178 276  17 285 127     1 936 000
Yhteensä    3 309 887 195 042 747  555 091  43 629 982     5 390 700
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Taloudellisen informaation julkaisuajat
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2006     26.4.2006
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2006      26.7.2006
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2006      26.10.2006


Yhtiökokous               21.3.2006

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä
lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden
1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun
lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of
1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat
nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että
tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista.
Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä,
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa
olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys
tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus,
jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma
menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa,
kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin
patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset
olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus,
konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden
taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta;
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin
tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja
korkotasovaihtelut.STORA ENSO OYJ

p.p.  Jussi Siitonen Jukka Marttila
Tilaa