Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen p

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 18.3.2004 klo 19.00

Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset

Stora Enso Oyj:n 18.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous 
hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2003.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2003 
osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 2.4.2004 
alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 
23.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja 
Deutsche Bank Trust Company Americasin omistajaluetteloon. VPC:ssä 
rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin kruunuina ja 
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-
todistusten haltijoille osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. 

Yhtiökokous päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet Krister 
Ahlström, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Björn Hägglund, Jukka 
Härmälä, Barbara Kux, Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist ja 
Marcus Wallenberg jatkavat seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun saakka sekä että toimensa jättävän George W. Meadin 
tilalle valitaan uudeksi jäseneksi Lee A. Chaden.

Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 
seuraaviksi:
 puheenjohtaja		 135 000 euroa
 varapuheenjohtaja	 85 000 euroa
 jäsenet		 60 000 euroa

Yhtiökokous vahvisti hallituksen komiteoiden jäsenten 
vuosipalkkiot seuraaviksi:

Talous- ja tarkastuskomitea
 puheenjohtaja		 10 000 euroa
 jäsenet		 7 000 euroa

Palkkiokomitea
 puheenjohtaja		5 000 euroa
 jäsenet		3 000 euroa

Nimityskomitea
 puheenjohtaja		5 000 euroa
 jäsenet		3 000 euroa

Hallituksen ja komiteoiden palkkioita ei kuitenkaan suoriteta 
henkilölle, joka on kokopäivä-toimisesti yhtiön tai sen 
tytäryhtiön palveluksessa.

Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset:

1) Osakepääomaa alennetaan 47 273 770 euroa mitätöimällä 8 100 A-
sarjan osaketta ja 27 800 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi 
esitetyt osakkeet on hankittu varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2003 
valtuutuksen puitteissa takaisinoston alettua 27.3.2003. 

2) Hallitus valtuutettiin voitonjakoon käytettävissä olevilla 
varoilla hankkimaan enintään 9 000 000 yhtiön A-sarjan osaketta ja 
enintään 32 700 000 yhtiön R-sarjan osaketta, ei kuitenkaan yli 
5 % äänimäärästä tai osakepääomasta. Osakkeita ei voida hankkia 
muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken 
käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden 
järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi 
tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää 
yhtiökokouksen erillistä päätöstä. Hallitus päättää omien 
osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 
17.3.2005 saakka.

3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 9 000 000 A-sarjan 
ja enintään 32 700 000 R-sarjan yhtiön hankkimia omia osakkeita. 
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä 
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan 
luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena 
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä 
voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää 
osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista ja 
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta 
vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista 
ehdoista. Valtuutus on voimassa 17.3.2005 saakka. 


Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja 
varapuheenjohtajaksi Krister Ahlströmin.

Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Krister Ahlström ja Harald 
Einsmann jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Uudeksi 
jäseneksi komiteaan valittiin Ilkka Niemi.

Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist (puheenjohtaja) ja 
Marcus Wallenberg jatkavat Stora Enson talous- ja 
tarkastuskomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi komiteaan valittiin 
Barbara Kux.

Claes Dahlbäck, Krister Ahlström (puheenjohtaja) and Harald 
Einsmann jatkavat Stora Enson nimityskomitean jäseninä. Uudeksi 
jäseneksi komiteaan valittiin Ilkka Niemi.

Hallitus päätti hankkia enintään 9 000 000 yhtiön A-sarjan 
osakkeita ja enintään 32 700 000 yhtiön R-sarjan osakkeita. 
Hankinta toteutetaan yhtiökokouksen 2003 antaman valtuutuksen 
puitteissa. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 
25.3.2004.

Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJp.p.  Jussi Siitonen  Jukka Marttila
	

	
Tilaa