Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen p

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 20.3.2003 klo 19.00

Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset

Stora Enso Oyj:n 20.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous 
hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2002.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2002 
osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 4.4.2003 
alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 
25.3.2003 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja 
Citibankin omistajaluetteloon. VPC:ssä rekisteröidyille 
osakkeille osinko maksetaan Ruotsin kruunuina ja Citibankin 
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille osinko maksetaan 
Yhdysvaltain dollareina. 

Yhtiökokous päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet Krister 
Ahlström, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Björn Hägglund, Jukka 
Härmälä, George W. Mead, Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen, Jan 
Sjöqvist ja Marcus Wallenberg jatkavat seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun saakka sekä että toimensa jättävän Josef 
Ackermannin tilalle valitaan uudeksi jäseneksi Barbara Kux.

Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers 
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 
seuraaviksi:
puheenjohtaja	 	 135 000 EUR
varapuheenjohtaja	  85 000 EUR
jäsenet		  	  60 000 EUR
Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta henkilölle, joka on 
kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.

Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset:

1) Osakepääomaa alennetaan 60 509 460 euroa mitätöimällä 93 800 
A-sarjan osaketta ja 35 500 000 R-sarjan osaketta. 
Mitätöitäväksi esitetyt osakkeet on hankittu varsinaisen 
yhtiökokouksen 19.3.2002 valtuutuksen puitteissa takaisinoston 
alettua 24.5.2002 jälkeen. 

2) Hallitus valtuutettiin voitonjakoon käytettävissä olevilla 
varoilla hankkimaan enintään 9 100 000 yhtiön A-sarjan osaketta 
ja enintään 34 000 000 yhtiön R-sarjan osaketta, ei kuitenkaan 
yli 5 % äänimäärästä tai osakepääomasta. Osakkeita ei voida 
hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä 
hankintahetken käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen 
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen 
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti 
edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä. Hallitus päättää 
omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on 
voimassa 19.3.2004 saakka.

3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 9 100 000 A-
sarjan ja enintään 34 000 000 R-sarjan yhtiön hankkimia omia 
osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja 
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet 
voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen 
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa 
järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa 
kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja 
sen määrittelemisen perusteista ja osakkeet voidaan luovuttaa 
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää 
omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on 
voimassa 19.3.2004 saakka. 

4) Yhtiöjärjestyksen 9, 11 ja 15 §:iä muutettiin seuraavasti:
- viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla 
  aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokouspäivää;
- kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään 
  seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokouspäivää; ja
- osakkeenomistaja voi esittää haluamanaan ajankohtana 
  yhtiölle osakkeiden muuntovaatimuksen, jolla 
  osakkeenomistajan A-osake voidaan muuttaa R-osakkeeksi. 

Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja 
varapuheenjohtajaksi Krister Ahlströmin.

Claes Dahlbäck, Krister Ahlström ja Harald Einsmann jatkavat 
Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. George W. Mead, 
Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen ja Marcus Wallenberg jatkavat 
talous- ja tarkastuskomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi komiteaan 
valittiin Jan Sjöqvist.

Hallitus päätti hankkia enintään 9 100 000 yhtiön A-sarjan 
osakkeita ja enintään 34 000 000 yhtiön R-sarjan osakkeita. 
Hankinta toteutetaan yhtiökokouksen 2003 antaman valtuutuksen 
puitteissa. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 
27.3.2002.

Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen		Pauli Mäkimaa

	
	


Tilaa