Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 21.3.2006 klo 18.15

Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset

Stora Enso Oyj:n 21.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous 
hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2005.

Osingonmaksu
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2005 
osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 5.4.2006 
alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 
24.3.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja 
Deutsche Bank Trust Company Americasin omistajaluetteloon. 
VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin 
kruunuina ja Deutsche Bank Trust Company Americasin 
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille osinko maksetaan 
Yhdysvaltain dollareina. 

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti, hallituksessa on 10 jäsentä ja että 
hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Lee A. Chaden, 
Claes Dahlbäck, Jukka Härmälä, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, 
Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä uutena 
jäsenenä Dominique Hériard Dubreuil. Harald Einsmann ei enää 
asettunut ehdolle hallitukseen. 

Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers 
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 
seuraaviksi:
  puheenjohtaja	135 000 euroa 
  varapuheenjohtaja	  85 000 euroa 
  jäsenet		  60 000 euroa 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen komiteoiden jäsenten 
vuosipalkkiot seuraaviksi:Talous- ja tarkastuskomitea
  puheenjohtaja	20 000 euroa
  jäsenet		14 000 euroa

Palkkiokomitea
  puheenjohtaja	10 000 euroa
  jäsenet		  6 000 euroa

Hallituksen ja komiteoiden palkkioita ei kuitenkaan suoriteta 
henkilölle, joka on kokopäivä-toimisesti yhtiön tai sen 
tytäryhtiön palveluksessa.

Nimityskomitean nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea 
valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten 
lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) hallituksen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen 
sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten 
palkitsemiseen. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: 
-	hallituksen puheenjohtaja
-	hallituksen varapuheenjohtaja 
-	kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 
1.10.2006 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa 
(kumpikin yhden) 

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja 
komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2007 
yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2007. Yhtiön hallituksen 
jäsentä ei voida nimittää nimityskomitean puheenjohtajaksi. 
Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen 
jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.

Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset:

1) Osakepääomaa alennetaan yhteensä 39 845 620 euroa 
mitätöimällä 38 600 A-osaketta ja 23 400 000 R-osaketta, jotka 
olivat aiemmin yhtiön hallussa. Mitätöitäväksi esitetyt osakkeet 
on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto -ohjelman puitteissa, 
jonka yhtiökokous hyväksyi 22.3.2005. Takaisinostot aloitettiin 
30.3.2005.

2) Hallitus valtuutettiin jakokelpoisilla varoilla hankkimaan 
enintään 17 700 000 yhtiön A-osaketta ja enintään 60 100 000 R-
osaketta, ei kuitenkaan yli 10 % äänimäärästä tai osakepääomasta. 
Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin 
välityksellä hankintahetken käypään hintaan. Osakkeita voidaan 
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai 
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallitus 
päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus 
on voimassa 20.3.2007 saakka.

3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 17 700 000 A-
osaketta ja enintään 60 100 000 R-osaketta, jotka ovat yhtiön 
hallussa. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja 
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet 
voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen 
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, tai muissa 
järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa 
kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja 
sen määrittelemisen perusteista ja osakkeet voidaan luovuttaa 
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää 
omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on 
voimassa 20.3.2007 saakka.Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja 
varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen. 

Jan Sjöqvist (puheenjohtaja), Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, 
Birgitta Kantola ja Ilkka Niemi jatkavat Stora Enson talous- ja 
tarkastuskomitean jäseninä. 

Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Ilkka Niemi ja Matti Vuoria 
jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi 
komiteaan valittiin Dominique Hériard Dubreuil.Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 2046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa