Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 22.3.2005 klo 18.50

Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset

Stora Enso Oyj:n 22.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous 
hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2004.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2004 
osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 8.4.2005 
alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 
29.3.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja 
Deutsche Bank Trust Company Americasin omistajaluetteloon. 
VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin 
kruunuina ja Deutsche Bank Trust Company Americasin 
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille osinko maksetaan 
Yhdysvaltain dollareina. 

Yhtiökokous päätti, hallituksessa on 10 jäsentä ja että 
hallituksen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Lee A. Chaden, Claes 
Dahlbäck, Harald Einsmann, Jukka Härmälä, Ilkka Niemi, Jan 
Sjöqvist ja Marcus Wallenberg sekä uusina jäseninä Gunnar Brock, 
Birgitta Kantola ja Matti Vuoria. Krister Ahlström, Björn 
Hägglund, Barbara Kux ja Paavo Pitkänen eivät enää asettuneet 
ehdolle hallitukseen.

Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers 
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan se nimittää 
nimityskomitean, jonka tehtävinä on valmistella päätösesitykset, 
jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten lukumäärää, (b) 
hallituksen jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä (d) hallituksen 
komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita. 
Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: 
 ­ hallituksen puheenjohtaja
 ­ hallituksen varapuheenjohtaja
 - kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 
 1.10.2005 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa 
 kumpikin yhden) 

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja 
komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2006 
yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2006.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 
seuraaviksi:
 hallituksen puheenjohtaja	135 000 euroa
 varapuheenjohtaja		85 000 euroa
 jäsenet			60 000 euroa

Yhtiökokous vahvisti hallituksen komiteoiden jäsenten 
vuosipalkkiot seuraaviksi:

Talous- ja tarkastuskomitea (Financial and Audit Committee)
 puheenjohtaja		10 000 euroa
 jäsenet		7 000 euroa

Palkkiokomitea (Compensation Committee)
 puheenjohtaja		5 000 euroa
 jäsenet		3 000 euroa

Nimityskomitea (Nomination Committee)
 jäsenet		3 000 euroa

Hallituksen ja komiteoiden palkkioita maksetaan ainoastaan 
henkilölle, joka ei ole kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen 
tytäryhtiön palveluksessa. Poikkeuksena on nimityskomitea, jonka 
palkkio maksetaan ainoastaan henkilölle, joka ei ole hallituksen 
jäsen.

Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset:

1) Osakepääomaa alennetaan 41,3 euroa mitätöimällä 16 300 A-
sarjan osaketta ja 24 250 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi 
esitetyt osakkeet on hankittu varsinaisen yhtiökokouksen 
18.3.2004 valtuutuksen puitteissa takaisinoston alettua 
25.3.2004.

2) Hallitus valtuutettiin voitonjakoon käytettävissä olevilla 
varoilla hankkimaan enintään 17 900 000 yhtiön A-sarjan osaketta 
ja enintään 62 150 000 yhtiön R-sarjan osaketta, ei kuitenkaan 
yli 10 prosenttia äänimäärästä tai osakepääomasta. Osakkeita ei 
voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä 
hankintahetken käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen 
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen 
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti 
edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä. Hallitus päättää 
omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on 
voimassa 21.3.2006 saakka.

3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 17 900 000 A-
sarjan ja enintään 62 150 000 R-sarjan yhtiön hankkimia omia 
osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja 
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet 
voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen 
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa 
järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa 
kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja 
sen määrittelemisen perusteista ja osakkeet voidaan luovuttaa 
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää 
omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on 
voimassa 21.3.2006 saakka.


Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja 
varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen. 

Ilkka Niemi ja Jan Sjöqvist (puheenjohtaja) jatkavat Stora Enson 
talous- ja tarkastuskomitean jäseninä. Uusiksi jäseniksi 
valittiin Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck ja Birgitta Kantola.

Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Harald Einsmann ja Ilkka Niemi 
jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi 
komiteaan valittiin Matti Vuoria.

Hallitus päätti hankkia enintään 17 900 000 yhtiön A-sarjan 
osakkeita ja enintään 62 150 000 yhtiön R-sarjan osakkeita. 
Hankinta toteutetaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen 
puitteissa. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 
29.3.2005.


Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 2046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJp.p. Jussi Siitonen    Jukka Marttila

	
	

Tilaa