MIKSI PÄÄTTÄJILLE METSÄAKATEMIAA?

MIKSI PÄÄTTÄJILLE METSÄAKATEMIAA? Metsään liittyvät kysymykset ovat usein monitieteisiä, maailmanlaajuisia ja vaikutukseltaan kauaskantoisia. Metsäsektorin kysymyksiä ei näin ollen voida ratkoa vain alan sisäisinä asioina. Toisaalta metsien tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet edistävät omalta osaltaan laajempien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua. Tähän tarpeeseen perustettiin Päättäjien Metsäakatemia. Mikä on metsäakatemia, keitä ovat päättäjät? Metsäakatemia on yhteiskunnan eri sektoreiden vaikuttajille suunnattu metsäaiheinen kutsukurssi ja keskustelufoorumi. Metsäakatemiassa metsäsektori pyrkii avautumaan entistä enemmän muuhun yhteiskuntaan tarjoamalla eri alojen vaikuttajille laaja-alaisesti tietoa metsien tilasta, metsäsektorista sekä sen toimintaedelly-tyksistä ja merkityksestä Suomessa ja globaalisti. Vastavuoroisesti metsäsektori odottaa saavansa yhteiskunnan muilta päättäjiltä tietoa ja vaikutteita toimintaympäristön muutoksista ja keskeisistä yhteiskunnallisista kehityshaasteista. Kursseille kutsutaan keskeiset poliitikot ja virkamiehet, liike-elämän ja etujärjestöjen johto sekä tieteen, taiteen, kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia; kerrallaan 25-30 osanottajaa. Osanottajat vaihtuvat kursseittain. Metsäakatemian toiminta Kukin Päättäjien Metsäakatemia on nelipäiväinen, koostuen pääkaupunkiseudulla järjestettävästä semi-naarijaksosta ja kursseittain vaihtuvassa maakun-nassa toteutettavasta maastojaksosta. Seminaari- jaksoilla osanottajat keskustelevat metsäsektorin ajan-kohtaisaiheista asiantuntija-alustusten pohjalta. Maastojaksoilla pohditaan alaan liittyviä käytännön kysymyksiä niin metsässä kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa. Metsäakatemiassa pohditaan metsäsektoriin liittyviä kysymyksiä laaja- alaisesti, sekä kotimaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Teemat käsittelevät niin metsien suojelua, virkistys- ja talouskäyttöä, metsätaloutta, metsäsektorin työllisyyttä, metsä-teollisuutta kuin metsäsektorin toimintaan kiinteästi liittyvää kone- ym. teollisuutta. Kurssien materiaalit kootaan yhteen kurssijulkaisuiksi, joita voi tilata Suomen Metsäyhdistyksestä tai tulostaa itselleen Metsäakatemian verkkosivuilta. Päättäjien Metsäakatemia pitää säännöllisesti yhteyttä kurssin käyneisiin järjestämällä jatkotilaisuuksia ja retkeilyjä sekä tiedottamalla metsäalan tapahtumista ja julkaisuista. Kokemusta ja tunnustusta Päättäjien Metsäakatemia aloitti toimintansa syksyllä 1996. Tähän mennessä on järjestetty 14 kurssia, joihin on osallistunut jo yli 350 suomalaista vaikuttajaa. Tunnustuksena Päättäjien Metsäakatemian menes-tyksellisestä käynnistämisestä Suomen Metsänhoita-jaliitto myönsi Suomen Metsäyhdistykselle "Vuoden 1997 metsäteko" -palkinnon. Myös Metsäakatemian toiminnasta keväällä 2001 tehdyn evaluoinnin mukaan Päättäjien Metsäakatemia on onnistunut erinomaisesti tärkeimmissä tavoitteis-saan. Osanottajat kokivat saaneensa kiitettävästi tietoa metsäalan nykytilasta ja kehitystrendeistä. Eri alojen päättäjien osallistuminen samanaikaisesti on puolestaan taannut vilkkaan ja moniulotteisen keskustelun sekä mahdollistanut uusien kontaktien luomisen metsäsektorin ja muiden vaikuttajien välille. Taustatahot Päättäjien Metsäakatemia toimii Suomen Metsä-säätiön sekä maa- ja metsätalousministeriön tuella. Toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys. Metsäakatemialle on nimitetty neuvottelukunta, johon kuuluvat valtiosihteeri Raimo Sailas (pj.) valtio-varainministeriöstä, kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi ympäristöministeriöstä, puheenjohtaja Esa Härmälä MTK:sta, puheenjohtaja Mikko Mäenpää STTK:sta, toimitusjohtaja Timo Poranen Metsäteollisuus ry:stä, päätoimittaja Tapani Ruokanen Suomen Kuva-lehdestä, pääjohtaja Antti Tanskanen Osuuspankki-keskuksesta, kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen maa- ja metsätalousministeriöstä sekä professori Heikki Juslin (Suomen Metsäyhdistyksen pj.). Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuu Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Juhani Karvonen ja Päättäjien Metsäakatemian johtaja Eeva Hellström. LISÄTIETOJA: Kurssiassistentti Essi Yli-Ruka, Päättäjien Metsäakatemia, puh. 050 3512 411 Projektisihteeri Tarja Etelämaa, Päättäjien Metsäakatemia, puh.(09) 6850 8818, 040 5051 529 http://www.smy.fi/pma ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00610/wkr0002.doc Attachment http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00610/wkr0003.doc Attachment http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00610/wkr0004.pdf

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.