Oma-aloitteiset, mutkattomat opettajat ja koulut palkittiin metsäopetuksesta

Metsän oppimispolun valtakunnallinen ohjausryhmä jakoi valtakunnallisilla Metsä-päivillä Lahdessa tunnustuspalkintoja esimerkillisestä, aktiivisesta ja idearikkaasta toiminnasta metsään liittyvän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen parissa. Tun-nustuspalkintoon liittyy kunniakirja ja rahapalkinto, jonka on lahjoittanut OP-ryhmä. Ehdotuksia palkittaviksi saatiin maakunnista. Tänä vuonna ohjausryhmä valitsi ehdokkaista Metsän oppimispolun aktiivisia käyttäjiä. Palkitut koulut ja opettajat ovat kehittäneet opetusmenetelmiä ja löytäneet yhteistyötahoja, joilla on pystytty järjestämään metsäopetusta ja täydentämään koulujen niukkoja resursseja. Maa-kuntien metsätoimijat haluavat nostaa näitä mainioita opetuskeinoja ja mutkattomia yhteistyökumppaneitaan esille. Pohjois-Pohjanmaalta palkittiin oululainen Hönttämäen koulu, jonka sivupisteenä toimii Timosenkosken luontokoulu. Luontokoulu tarjoaa kestävään kehitykseen pe-rustuvaa luonto- ja metsäopetusta kaikille Oulun kaupungin kouluille sekä päiväko-deille. Erilaiset ”tuotepaketit” takaavat sen, että kaikille luokka-asteille löytyy sopiva oppimistyyli: Päiväkoti-ikäiset matkaavat metsätontun jäljillä ja isommille on eriai-heisia ohjelmia liittyen metsään ja ympäristökasvatukseen. Mikäli luokka ei pääse Timosenkoskelle, siirtyy luontokoulun opettaja helposti ”Matkalaukkuohjelman” kanssa kuhunkin kouluun. Koulu on yhdistävä linkki koulu- ja päiväkotimaailman sekä metsäalan sidosryhmien välillä. Palkinnon perusteluissa korostettiin erityisesti tiedonkulun vaivattomuutta. Hönttämäen koulu oli alkuun paneva voima vuosittai-sen Metsän oppimispolku -tapahtuman käynnistämisessä vuonna 2001. Tämän Ou-lun koulujen metsäviikon luontokoulu järjestää yhdessä useiden metsäalan organi-saatioiden kanssa. Vuosittain luontokoulussa vierailee ohjatussa opetuksessa noin 5000 lasta ja nuorta. Lisäksi rakennetut oppimisympäristöt ja nuotiopaikat palvelevat suurta jouk-koa yksittäisiä retkeilijöitä, partiolaisia, päiväkoteja, suunnistajia ja urheiluseuroja. Keuruun Pihlajaveden ala-asteen rehtori Jarmo Ruhanen painottaa toiminnas-saan erityisesti sitä, että metsä on oppimisympäristö kaikkina vuodenaikoina. Kes-ki-Suomesta tulleessa palkintoesityksessä kerrottiin, että Pihlajaveden ala-asteen koulu toteuttaa esimerkillisesti erilaisia käytännön tehtäviä koululaisten metsäpäiviin yhdessä metsäorganisaatioiden kanssa. Jarmo Ruhanen ottaa aktiivisesti yhteyttä toimijoihin ja esittää valmiiksi suunniteltua teemaa. Metsätoimijoilla on matala kyn-nys lähteä mukaan tällaisiin hankkeisiin. Perusteluissa kiitettiin Pihlajaveden ala-asteen koulun loistavasti hoidettua tiedotusta. Koululla on ajantasaiset ja houkutte-levat internetsivustot, joista on linkityksiä monipuolisesti eri metsäsivuille. Lisäksi alueen tiedotusvälineet on saatu hyvin mukaan kertomaan metsäteemoista. Lukion ja yläasteen metsäopetuksen kehittämisestä palkittiin biologian ja maantie-teen lehtori Urpo Ahlholm Enosta Pohjois-Karjalasta. Urpo Ahlholm on vetänyt yläasteen valinnaisia maa- ja metsätalousryhmiä ja kehittänyt Enon lukion metsä-painotteisuutta. Ahlholm on aloittanut opetustyön Enossa v. 1993, jolloin metsäope-tus käynnistettiin. Valinnaisille metsäkursseille osallistuvien opiskelijoiden määrä on vakiintunut viime vuosina 60–80:n välille (kokonaisopiskelijamäärän ollessa 120–150). Kursseja on kolmesta eri aihepiiristä. Eri aihepiireihin tutustutaan maasto-työskentelyn, retkien, vierailujen, haastattelujen ja laboratoriotyöskentelyn avulla. Lukio järjestää myös kaikille avoimia keskustelu-, näyttely- ja luentotilaisuuksia. Vuodesta 2000 lähtien Enon lukio on tehnyt kansainvälisen metsäkurssin saksalai-sen yhteistyökoulun kanssa. Oppilaat seuraavat pohjoiskarjalaisen puun matkaa kasvupaikaltaan sellutehtaan kautta Saksan paperitehtaalle aina lopputuotteeksi asti, aivan konkreettisestikin, kun saksalaiset vierailevat Suomessa ja suomalaiset Saksassa. Enon lukiossa kaikki aineet ottavat metsäkurssien teemat huomioon omassa opetuksessaan. Yhteistyö toimii myös koulun seinien ulkopuolella, sillä kai-kessa metsäopetuksessa Urpo Ahlholm hyödyntää lähiseudulta löytyvää tieto-taitoa. Palkintoperusteluissa korostettiinkin, että Ahlholmin kanssa yhteistyö on aina ollut kaikin puolin helppoa ja miellyttävää. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo on esimerkillisellä tavalla tuonut metsä-alaa tunnetuksi peruskoulujen oppilaille, opettajille ja opinto-ohjaajille. Toiminta on ollut pitkäjänteistä ja idearikasta, mikä on tuottanut tulosta. Koulun oppilasmäärä on kääntynyt hienosti kasvuun. Viime vuonna koulu toimi metsäalan yhteisesittäytymi-sen promoottorina Joensuussa pidetyillä opinto-ohjaajien päivillä ja opinto-ohjaajille on tehty jaettavaksi monipuoliset alan esittelykansiot. Ennakkoluulottomasta otteesta kertoo kuluvana vuonna järjestettävä peruskoulun 8. luokkalaisten Forestcup-salibandyturnaus Pohjois-Karjalassa. Kaikki peruskoulun kahdeksannet luokat on kutsuttu kisaan mukaan. Voittajaluokka saa palkinnoksi luokkaretken. Turnauksen ohella koululaisille tehdään metsäalaa tunnetuksi. Opettajat ovat merkittävässä roolissa, kun kiinnostusta metsiin ja luontoon herätel-lään. Nyt palkitut opettajat ja koulut, jokainen omalta osaltaan, ovat vaikuttaneet sii-hen, että lapset ja nuoret eri puolilla Suomea saavat tietoa metsistämme ja niiden kestävästä käytöstä. Samalla metsä tulee varmasti tutummaksi myös työympäristö-nä. Metsäalan ammatit tarjoavat nuorille vaihtoehtoja siististä sisätyöstä fyysiseen ulkoilmatyöhön. Valtimon esimerkki näyttää, että kun ala tunnetaan ja se pystyy tar-joamaan työtä, sinne myös hakeudutaan. Sellaista ei osaa haluta, minkä olemas-saolosta ei tiedä. Metsäalalta löytyy töitä tulevaisuudessakin, sillä metsä elää Suo-messa. Palkittujen yhteystiedot: Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Valtimo, Tommi Anttonen, 050 547 1008 Urpo Ahlholm, Enon lukio, 050 344 6301 Jarmo Ruhanen, Pihlajaveden ala-aste, Keuruu, 040 541 4179 Hönttämäen koulu, Oulu, Seppo Saloranta, 044 703 9151 Lisätietoja: Suomen Metsäyhdistys ry, Sirpa Kärkkäinen, 050 351 2416

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit