OMAKOTILIITON ERIÄVÄ MIELIPIDE PIENTALOJEN ENERGIATODISTUSTYÖRYHMÄN KOKOONPANOSTA, TYÖSKENTELYSTÄ JA RAPORTISTA SEKÄ JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ:

Työryhmän enemmistö ei halua toteuttaa Eduskunnan eikä kansalaisten tahtoa ja poisti Suomen Omakotiliitto ry:n kannanotot mallien arvioinneista ja johtopäätöksistä

Suomen Omakotiliitto ry on ollut koko syksyn 2014 ja energiatodistustyöryhmän toimikauden aikana hyvin huolestunut siitä, ettei työryhmän enemmistön tosiasiallisena tarkoituksena ole kehittää energiatodistusta lainkaan kansalaisten sekä Eduskunnan tahdon mukaisesti eikä siten toimeenpanna mitään muutoksia. Omakotiliitto jättää siksi työryhmän kokoonpanosta, työskentelystä, raportista ja johtopäätöksistä eriävän mielipiteen.

Omakotiliitto esittää rakennuksen energiatodistuksen kaksivaiheista kehittämistä. Ensimmäiseksi, viimeistään keväällä 2015, tulee toimeenpanna muutos energialuokan ilmaisemisesta ilman kertoimia Eduskunnan ympäristövaliokunnan kannan mukaisesti, lisätä tietoja, (mm. todellinen kulutus) todistuksen sivuille yksi ja kaksi sekä parantaa todistuksen visuaalisuutta.  Toisessa vaiheessa tulee muuttaa energiamuotojen kertoimia, laskentakaavaa ja taserajakuvaa.

KANSALAISTEN JA EDUSKUNNAN TAHTO

Omakotiliiton kansalaisaloitteen allekirjoitti 62.211 kansalaista. Lisäksi Taloustutkimus selvitti maaliskuussa 2014, että 84 prosenttia vastanneista kansalaisista haluaa, että rakennuksen energiatodistusluokan määrittely perustuu todelliseen kulutukseen. Eduskunta edellytti kesäkuussa 2014, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Eduskunnan Ympäristövaliokunta katsoi, että todistusta voidaan kehittää sisällöllisesti siten, että siinä olisi mahdollisesti kaksi indikaattoria, ensimmäinen laskennalliseen kulutukseen perustuva, joka määräisi E-luokan, ja toinen rinnalle otettava tieto, energiamuodon kertoimella kerrottu tulos.

ENERGIATODISTUSTYÖRYHMÄN KOKOONPANO, TYÖSKENTELY, RAPORTTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET OVAT VINOUTUNEET

Pientalojen energiatodistustyöryhmän kokoonpano vahvistettiin Ympäristöministeriön rakennusneuvoksen esitysten pohjalta. Työryhmään kuului 4 jäsentä ja tekninen sihteeri Ympäristöministeriöstä, yksi Energiavirastosta, yksi Motivasta, yksi ARA:sta, sekä yksi Kiinteistöliitosta ja yksi Omakotiliitosta ja työryhmän mielipide määräytyi määräenemmistön mukaan. Suomen Omakotiliitto ry:n kantojen lähes täysi ohittaminen työskentelyssä, raportissa ja johtopäätöksissä antaa erikoisen signaalin työryhmän asenteesta. Työryhmä ei päässyt yksimieliseen esitykseen ja toimeenpanoa halutaan vähintäänkin lykätä lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöhankkeeseen (toimikaudeksi on määritelty 13.1.2015 - 31.12.2016). Raportti ja sen johtopäätökset ovat vinoutuneita. Suomen Omakotiliitto ry ei voi hyväksyä mallien arviointia ja niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Kansalaisten luottamuksensuojankin kannalta, kun jo lyhyen kokemuksen perusteella on nähty, ettei säädetty laki toimi tavoitellulla (asetetulla) tavalla, pitää kansalaisten voida luottaa siihen, että virkamiehet ryhtyvät toimiin ja korjaavat tilanteen.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen korostaa: ”Kansalaiset ja Eduskunta ovat ilmaisseet vahvan tahdon miten rakennusten energiatodistusta pitää muuttaa. Kansalaisten luottamuksensuojan kannalta muutokset pitää nyt toimeenpanna eikä vain jatkuvasti siirtää eteenpäin. Suomen Omakotiliitto ry kiittää asuntoministeri Pia Viitasta siitä vahvasta työstä, miten hän on ajanut kansalaisten asiaa ja edellyttänyt energiatodistukseen muutoksia.

OMAKOTILIITON RATKAISUMALLI: VALITAAN MALLIT 4 JA 5 JA KEHITETÄÄN NIITÄ KAHDELLA TASOLLA

Suomen Omakotiliitto ry on tehnyt esityksen, miten energiatodistusta voitaisiin kehittää Eduskunnan ja kansalaisten tahdon pohjalta. Omakotiliitto esittää, että näistä työryhmän käsittelemistä vaihtoehtoisista malleista valitaan vaihtoehdot 4 sekä 5 ja kansallisesti energiatodistusta kehitetään kahdella tasolla. Ensin energiatodistusta pikaisesti muutetaan niin, että rakennuksen energialuokka ilmaistaan ilman energiamuotokerrointa (mallin 4 ja 5 mukaisesti), parannetaan todistuksen visuaalisuutta mallin 5 mukaisesti ja lisätään tietoja (muun muassa todellinen energiankulutus) todistuksen sivuille yksi ja kaksi. Nämä ensimmäisen vaiheen muutokset tulee toimeenpanna viimeistään keväällä 2015.

Toiseksi jatketaan energiatodistuksen kehittämistä kertoimien lukuarvon osalta vastaamaan nykypäivän energiatuotannon tilannetta sekä muutetaan rakennuksen energiatehokkuuden laskentakaavaa ja taserajakuvaa huomioimaan kaikki rakennuksen energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset ja kannustavan ohjauksen uusiutuviin energiamuotoihin (muun muassa kohteen ulkopuolelle viedyn energian hyväksilukeminen). Tämän lisäksi Eduskunnan tahdon mukaisesti vaikutetaan vahvasti rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen, niin että energiatodistus tulisi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710, www.omakotiliitto.fi

toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi

edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua.

Tilaa