Energiakatselmusten standardilla lisää energiatehokkuutta

Standardisoimisliitto on julkaissut energiakatselmuksia käsittelevän viisiosaisen standardin SFS-EN 16247. Sen tarkoituksena on helpottaa yrityksiä täyttämään energiatehokkuuslain (1429/2014) vaatimukset.

Energiatehokkuuslailla on saatettu Suomessa voimaan EU:n energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU). Standardin EN 16247 ovat laatineet eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC. Suomesta standardin laadintaan on osallistunut SFS:n toimialayhteisö METSTA.

Suuryritysten tehtävä katselmus viimeistään 5.12.2015

Energiatehokkuusdirektiivi esittää toimia auttamaan EU:ta saavuttamaan tavoitteensa energian kulutuksen vähentämiseksi energian tehokkaammalla käytöllä kaikissa energiaketjun vaiheissa. Direktiivin 8. artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että suuret yritykset tekevät energiakatselmuksia pätevillä asiantuntijoilla, jotka ovat viranomaisten valvonnassa. Kaikkien yli 250 hengen yritysten on tehtävä energiakatselmus viimeistään 5. joulukuuta 2015 ja tämän jälkeen säännöllisesti vähintään neljän vuoden välein. Lisäksi jäsenvaltioiden on kehitettävä ohjelmia pk-yritysten innostamiseksi energiakatselmuksiin ja toteuttamaan näiden katselmusten suositukset.

Standardi EN 16247 on laadittu EU:n pyynnöstä (M/479). Sen ensimmäinen osa käsittelee katselmusten yleisvaatimuksia, yhteistä terminologiaa ja energiakatselmusten julkaisuja. Osa 2 käsittelee rakennusten erityisvaatimuksia, osa 3 prosessien vaatimuksia ja osa 4 kuljetusten vaatimuksia. Osa 1-4 valmistuivat vuonna 2014 ja SFS on julkaissut ne suomeksi.

Standardin osa 5 käsittelee energiakatselmoijien pätevyyttä ja tukee kansallisten energiakatselmusten pätevyysohjelmien kehittämistä. Tämä osa valmistui toukokuussa 2015. Sen suomennos julkaistaan syksyllä 2015.

Monta tapaa täyttää vaatimukset

Yritykset voivat vähentää energiankulutustaan ja täyttää energiatehokkuusdirektiivin myös noudattamalla a) standardin EN ISO 50001 mukaista sertifioitua energianhallintajärjestelmää tai b) standardin EN ISO 14001 mukaista sertifioitua ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ja sertifioitua energiatehokkuusjärjestelmää ETJ+, joka sisältää direktiivin vaatimusten mukaisen energiakatselmuksen. Yritys voi myös täyttää velvollisuutensa c) osallistumalla viranomaisen kanssa allekirjoitettuun vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimusjärjestelmään ja käyttää sertifioimatonta ETJ+:aa.

Standardin EN 16247 laatineen työryhmän puheenjohtaja Martin Fry sanoo energiakatselmusten olleen osa energianhallintaprosessia jo monien vuosien ajan. Yhtenä haasteena on kuitenkin ollut, että katselmuksia on tehty monilla tavoilla nopeasta läpikävelystä yksityiskohtaisiin tutkimuksiin. Nyt uusi standardi on hyvin hyödyllinen tarjoten selkeän viitekehyksen katselmusten suorittamiseen.

Lisätiedot lehdistölle

DI Tuire Tommila
METSTA
puh. 09 192 3263

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.