Kaihtimien naruissa piilee vaara lapsille

Ikkunoiden kaihtimien vaatimukset ovat tiukentuneet. Uusitut vaatimukset pyrkivät erityisesti vähentämään onnettomuusriskiä, joka liittyy kaihtimien naruihin.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on vuosien mittaan tapahtunut satoja kuolemaan johtaneita, erilaisista kaihtimista ja rullaverhoista johtuneita kuristumisonnettomuuksia. Useimmat kaihtimien naruihin liittyvät tapaturmaiset kuolemat tapahtuvat makuuhuoneissa ja koskevat 2 – 3 vuoden ikäisiä lapsia.

Standardisoimisliiton vahvistamaan uusittuun standardiin SFS-EN 13120 on kirjattu vaatimukset onnettomuusriskin minimoimiseksi. Kaihtimet on suunniteltava sellaisiksi, että niiden naurujen on pysyttävä pikkulasten ulottumattomissa. Tarvittaessa on käytettävä teknistä ratkaisua, joka poistaa kuristumisvaaran. Tähän on tarjolla useita vaihtoehtoja. Kuristumisvaarasta on varoitettava kaihtimien käyttöohjeissa.

Standardin SFS-EN 13120 lisäksi on valmistunut kaksi kaihtimien testimenetelmiä käsittelevää standardia (SFS-EN 16433 ja SFS-EN 16434). Standardit on laadittu Euroopan komission vuonna 2012 esittämän pyynnön perusteella. Standardien viitetiedot on tarkoitus julkaista EU:n virallisessa lehdessä tuoteturvallisuusdirektiiviin (2001/95/EY) liittyvinä standardeina.

Standardit laadittiin CENin teknisen komitean 33 työryhmässä 3, joka käsittelee kaihtimia. Työhön osallistui kaihtimien valmistajia, testauslaboratorioita ja lapsiturvallisuuden asiantuntijoita. CEN on ollut myös läheisessä yhteistyössä Itävallan, Kanadan ja Yhdysvaltojen tuoteturvallisuusviranomaisten kanssa standardien laadinnassa.  

Tukes valvoo Suomessa markkinoilla olevien kaihtimien turvallisuutta.      

Lisätiedot lehdistölle

Rakennustuoteteollisuus RTT
Tekninen asiantuntija Anne Raikko
Puh. 09 129 9296

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Turvallisuuspäällikkö Janne Niemelä
Puh. 029 5052 153

Suomen Standardisoimsliitto SFS
Tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. 09 1499 3374

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.